Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 65
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1998 z. 8 75-80
PL W pracy przedstawiono modelowanie zagadnień dynamicznych i optymalizację cech konstrukcyjnych prototypowego kombajnu węglowego do eksploatacji pokładów niskich. Na podstawie analizy wrażliwości określono zmienne decyzyjne, wpływające znacząco na przyjętą funkcję celu. Przyjęte założenia w modelowani[...]
EN The modelling of dynamic phenomena and optimisation of design features of longwall shearer prototype for thin coal beds are presented in the paper. The design parameters significantly effecting choosing objective function have been selected on the basis of the results of sensitivity analysis. The as[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1999 z. 10 291-302
PL W pracy przedstawiono sposób modelowania drgań giętno-skrętnych elektromechanicznego układu napędowego dużej mocy. Zaprezentowano również metody analizy wrażliwości i optymalizacji cech dynamicznych układu. Na podstawie analizy wrażliwości zbadano wpływ wybranych parametrów modelu fizycznego na przy[...]
EN The way of modelling if transverse-torsional vibrations of high power electromechanical driving system has been presented in the paper. The methods of sensitivity analysis and optimisation of dynamic features of the system have been shown. The influence of chosen parameters of physical model on appl[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
2002 Z. 53(241) 229-241
PL W pracy przedstawiono sposób modelowania zagadnień dynamicznych elektromechanicznych układów napędowych maszyn. Dla uzyskanych modeli fizycznych tych układów opracowano algorytmy analizy wrażliwości i optymalizacji cech dynamicznych. Opracowane modele dynamiczne i algorytmy zastosowano do obliczeń o[...]
EN The paper presents a way of modelling dynamic problems of electromechanical driving systems in machines. To obtain physical models of these systems, algorithms for sensitivity analysis and dynamic properties optimisation were developed. The developed models and algorithms were used to calculate the [...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 246 529-537
PL W pracy przedstawiono sposób modelowania drgań giętno-skrętnych elektromechanicznego układu napędowego dużej mocy. Układ rozpatrzono jako dyskretna-ciągły ze sprzężeniem pomiędzy częścią elektryczną i mechaniczną. Do dyskretyzacji wałów zastosowano metodę elementów skończonych.
EN The way of modeling if trans verse-torsional vibrations of high power electromechanical driving system has been presented in the paper. The system has been considered as a discrete-continuous one with mutual interaction between electrical and mechanical parts. The FEM has applied for discretization [...]
5
63%
Modelowanie Inżynierskie
2013 T. 16, nr 47 185--189
PL Praca zawiera opis metodyki wyznaczania sił mięśniowych na podstawie zarejestrowanych potencjałów czynnościowych mięśni kończyn dolnych podczas chodu dla zdrowej dorosłej osoby. Badania w ramach niniejszej pracy zostały przeprowadzone z wykorzystaniem zestawu do elektromiografii powierzchniowej BTS [...]
EN The paper contains a description of the methodology for determination of muscle forces on the basis of recorded action potentials of lower limb muscles during gait for a healthy adult. The research in this study were conducted using BTS Pocket EMG surface electromyography system.
6
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2001 z. 17 53-58
PL W pracy przedstawiono model MES korpusu napędu głowicy prototypowego kombajnu ścianowego. Opracowany model można zastosować do określenia częstości drgań własnych i postaci drgań. Częstości i postacie drgań własnych mają decydujący wpływ na cechy dynamiczne korpusu oraz charakterystyki dynamiczne ca[...]
EN The FEM model of the housing of prototype shearer loader’s head transmission has been presented in the paper. The model of the body can be also used for calculation of eigenfrequencies and shapes of vibrations. The eigenfrequencis as well as its durabilty. They are the basis of reduction of de[...]
7
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 23 9-14
PL W pracy przedstawiono zagadnienia związane z minimalizacją drgań elektromechanicznych układów napędowych dużej mocy rozpatrywanych w ujęciu mechatronicznym. Jako zmienne projektowe w procesie optymalizacji służyły zarówno parametry konstrukcyjne części mechanicznej jak i nastawy regulatorów PI układ[...]
EN The paper deals with a problem of optimization of vibrations in high power electromechanical transmission system. The system was modeled as a mechatronical one. Design variables set includes both design parameters of mechanical subsystem and parameters of PI regulators of vector control system.
8
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2000 nr 13 251-256
PL W pracy przedstawiono sposób analizy wrażliwości charakterystyki rezonansowej układu o n stopniach swobody. Przedstawiony algorytm analizy wrażliwości dotyczy funkcji celu, będącej funkcją zmiennych decyzyjnych i częstotliwości. Badania prowadzono z wykorzystaniem dyskretnych modeli dynamicznych. Pr[...]
EN The sensitivity analysis algorithm of resonance characteristic of systems with n degrees of freedom has been introduced in the paper. The presented algorithm refers to an objective function in frequency domain. The example- results of calculations for a dynamic system with a torsion vibration elimin[...]
9
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1999 z. 11 67-72
PL W pracy omówiono metody analizy wrażliwości i optymalizacji cech dynamicznych układu napędowego. Przedstawiono również sposób modelowania drgań elektromechanicznego układu napędowego dużej mocy.
EN The methods of sensitivity analysis and optimisation of dynamic features of the system have been discussed in the paper. The modelling of vibrations of high power electromechanical driving system has been presented.
10
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 25 7-12
PL W pracy przedstawiono korzyści wynikające z zastosowania w układach elektromechanicznych układu sterowania silnikiem. Pokazano wpływ układu sterowania wektorowego na dynamikę silnika oraz na amplitudę zmian momentu elektromagnetycznego silnika.
EN This article presents advantages of using controlled electric motor in electromechanical systems. The influence of vector control on the dynamics of electrical motor and amplitude of electromagnetic moment is demonstrated.
11
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2002 z. 19 147-156
PL W pracy przedstawiono algorytm obliczeń i eksperyment numeryczny dotyczący modelowania układów napędowych dużych mocy na przykładzie układu napędowego organu urabiającego ramienia prototypowego kombajnu węglowego. Badania prowadzono przy wykorzystaniu modelu drgań skrętnych opartym na metodzie sztyw[...]
EN The paper deals with an algorithm of calculations and numerical experiment concerning modelling of high power transmission systems. As an example drive system of protype arm was chosen. The rigid body approach has been selected when modelling the system. Physical model of torsional vibrations enable[...]
12
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2000 z. 14 145-152
PL W pracy przedstawiono model korpusu napędu głowicy prototypowego kombajnu ścianowego. Do opisu cech geometrycznych korpusu wykorzystano program ANSYS 5.6, w którym również zostaną przeprowadzone obliczenia numeryczne.
EN The FEM model of the body of prototype shearer loader's head transmission has been presented in the paper. The system has been modeled using ANSYS 5.6 software. The elaborated model will be applied for calculation of stiffness, stresses and strains under external load.
13
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2000 z. 14 135-144
PL W pracy przedstawiono sposób modelowania układów napędowych maszyn roboczych z uwzględnieniem wzajemnego oddziaływania układu elektrycznego i mechanicznego. W modelu silnika elektrycznego uwzględniono zjawisko nasycenia obwodów magnetycznych, a w układ mechaniczny uwzględnia nieliniowości w parach k[...]
EN A method of modelling of electromechanical drive systems based on a non-linear approach to the problem has been presented in the paper. Nonlinearities refer to the varying stiffnes of meshing, interteeth clearances (mechanical subsystem) and to non-linear characteristics of magnetization of ferromag[...]
14
63%
Problemy Maszyn Roboczych
2006 Z. 28 79-87
PL W pracy przedstawiono metodę identyfikacji modelu numerycznego maszyny prowadzoną na drodze estymacji parametrów materiałowych modelu strukturalnego. Proces estymacji bazuje na minimalizacji różnicy pomiędzy odpowiadającymi sobie częstotliwościami drgań własnych wyznaczonymi numerycznie i eksperymen[...]
EN The paper presents model identification metod based on material properties estimation. Estimation is based on minimization of differences between natural frequencies estimated using numerical and experimental methods. Numerical model parameters are being estimated using genetic algorithms.
15
63%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
PL W pracy omówiono sposób modelowania elektromechanicznych układów napędowych maszyn roboczych. Opisywane badania dotyczą układów składających się z silnika asynchronicznego i przekładni zębatej. Do modelowania przekładni zastosowano metodę hybrydową sztywnych i odkształcalnych elementów skończonych. [...]
EN The paper deals with modelling of electromechanical drive systems of working machines. The presented investigations concern systems consisting of asynchronous motor and gear train. The mechanical system was modeled by using finite element method and finite segment method. Elaborated mathematical mod[...]
16
63%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Omówiono sposób modelowani zjawisk dynamicznych w elektromechanicznych układach napędowych maszyn ze starowaniem wektorowym. Opracowano algorytmy wrażliwości i optymalizacji cech dynamicznych, które zastosowano do doboru cech konstrukcyjnych układu napędowego maszyny, prowadząc do minimalizacji sił [...]
EN The paper deals with a modeling of electromechanical drive systems incorporating vector control unit. The algorithms of sensitivity analysis and optimization of dynamic features have been elaborated and applied for selection of design features of the system with the aim to minimize dynamic forces in[...]
17
63%
Maszyny Górnicze
PL W artykule przedstawiono metodę optymalnego kształtowania cech konstrukcyjnych mechatronicznych układów napędowych maszyn górniczych w aspekcie trwałości i niezawodności. Omówiono zagadnienia komputerowej analizy niezawodności konstrukcji połączonej z metodą elementów skończonych. Przedstawiono zaga[...]
EN A method of optimal creation of design features of mechatronic drive systems of mining machines in the aspect of durability and reliability was presented in the paper. The problems of computer analysis of reliability of design combined with the Finite Elements Method were discussed. The issues of mo[...]
18
63%
Vibrations in Physical Systems
2006 Vol. 22 23--36
PL W pracy przedstawiono sposób modelowania zagadnień dynamicznych elektromechanicznych układów napędowych maszyn. Dla uzyskanych modeli fizycznych tych układów opracowano algorytmy analizy wrażliwości i optymalizacji cech dynamicznych. Opracowane modele dynamiczne i algorytmy zastosowano do obliczeń o[...]
EN The way of modelling of electromechanical driving system has been presented in the paper. In order to elaborate physical models the methods of sensitivity analysis and optimisation of dynamic features of the system have been used. The elaborated dynamical models and algorithms have been used for opt[...]
19
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1998 z. 7 237-242
PL W pracy przedstawiono algorytm doboru parametrów dynamicznego eliminatora drgań , z wykorzystaniem metod optymalizacji . Optymalizację parametrów dynamicznych układu przeprowadzono metodą sekwencyjnego programowania liniowego . Celem prowadzonych badań była minimalizacja współczynnika wzmocnienia pi[...]
EN An algorithm of selection of dynamic parameters of vibration eliminator has been presented . The algorithm has been elaborated on basis of optimisation method . The optimisation process has been carried out by Sequential Linear Prograrmning method . The objective function describing amplification fa[...]
20
63%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2013 Nr 1 37--41
PL W artykule przedstawiono metodę wykorzystania optymalizacji działania suwnicy pomostowej pod względem zadania transportowego I generowanych w trakcie transportu oscylacji ładunku. W układzie sterującym pracą napędów suwnicy zastosowano logikę rozmytą. W procesie kształtowania I doboru bazy reguł reg[...]
EN The paper presents a method for optimizing the use of the crane bridge, in terms of transport jobs and generated oscillations during transport. In the control system of crane drives the fuzzy logic was used. In the process of formulation and selection of fuzzy rules and shapes of fuzzy sets operator[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last