Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 85
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
2000 Nr 558 (36) 139-149
PL Przeprowadzono badania mocy mieszania w mieszalniku o średnicy wewnętrznej D = 0,292 m, zaopatrzonym w przegrody i mieszadło turbinowe tarczowe. Mieszano ciecz newtonowską oraz układy niejednorodne: ciecz - gaz, ciecz - ciało stałe lub ciecz - gaz - ciało stałe. Porównano otrzymane charakterystyki m[...]
EN The studies of power consumption were carried out in an agitated vessel of inner diameter D = 0,292 m, equipped with baffles and Rushton disc turbine. Newtonian liquid and heterogeneous fluid systems: gas - liquid, solid - liquid or gas - solid - liquid were agitated. Power characteristics obtained [...]
2
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2001 T. 22, z. 3 409-426
PL Zaproponowano model teoretyczny do obliczania lokalnego współczynnika wnikania ciepła [alfa]. Współczynnik ten zależy od współczynnika oporu f na ścianie. Model zweryfikowano, porównując wyniki z otrzymanymi doświadczalnie rozkładami współczynnika wnikania ciepła [alfa] na pionowej ścianie mieszalni[...]
EN Theoretical model is proposed to calculate the local heat transfer coefficient [alfa] which depends on the friction coefficient f on the wall. The model was verified basing on the experimentally determined distributions of the coefficient [alfa] at the vertical wall of a slender jacketed vessel. The[...]
3
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2002 Nr 1 3-14
PL Omówiono wybrane zagadnienia dotyczące hydrodynamiki przepływu dwufazowego, mocy mieszania oraz wymiany ciepła i masy w układzie ciecz — gaz, mieszanym w zbiorniku z mieszadłem szybkoobrotowym. Zebrano i przeanalizowano dostępne w literaturze przedmiotu równania przydatne do obliczeń projektowych ap[...]
EN Selected topics dealing with two-phase hydrodynamics, mixing power, heat and mass transfer in a gas—liquid system encountered in tank equipped with high-speed mixer have been discussed. The equations, available in professional literature and useful in designing of mixers, in which gas-liquid mixture[...]
4
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
1998 T. 19, z. 2 335-352
PL Przeprowadzono badania udziału gazu zatrzymanego w cieczy w układzie dwufazowym mieszanym mechanicznie o różnych właściwościach fizycznych fazy ciągłej. Pomiary wykonano w smukłym mieszalniku z przegrodami zaopatrzonym w jedno lub dwa mieszadła turbinowe tarczowe. Wyniki pomiarów aproksymowano równa[...]
EN Experimental studies of gas hold-up in an mechanically agitated gas-liquid system of various physical properties of the continuous phase were carried out. The measurements were conducted in the slender agitated vessel equipped with baffles and single or double system of disc turbines. The results of[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2013 Nr 23 25--35
PL Pracodawcy chętnie zatrudniają pracowników, nawet bez doświadczenia, jednak coraz częściej napotykają na problemy stawiane przez zatrudnianych. Długotrwały proces rekrutacyjny nie sprzyja zmniejszaniu bezrobocia. Fakt złego postrzegania alternatywnych form zatrudnienia przez szukających pracy, hamuj[...]
EN The purpose of this article is to present the possibilities that entails by employing of the unemployed to the operating and sales divisions of freight forwarding and transport companies in the development of their corporate social responsibility policy. The unemployed (having no prior experience of[...]
6
100%
Polish Journal of Management Studies
2014 Vol. 9 84--95
PL Celem artykułu jest przybliżenie problematyki stosowania elastycznych form zatrudnienia przez pracodawców. Przybliżone są w nim wady i zalety obecnie coraz częściej stosowanych umów zleceń oraz umów o dzieło. Pracodawcy chętnie zatrudniają pracowników, nawet bez doświadczenia, jednak coraz częściej [...]
EN The purpose of this article is to bring the issues of application of flexible forms of employment by employers. Approximate there are pros and cons now more often applicable to agreements and contracts. Employers willing to employ workers, even with no experience, however, are increasingly faced wit[...]
7
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2013 Nr 4 328--329
PL W pracy przedstawiono wyniki symulacji numerycznych rozkładów stężenia cząstek lekkich w zawiesinie wytwarzanej w cylindrycznym zbiorniku z przegrodami i mieszadłem turbinowym z sześcioma łopatkami pochylonymi pod kątem 45°. Uzyskane numerycznie rozkłady stężeń cząstek w cieczy przedstawiono graficz[...]
EN The results of numerical simulations concerning the concentration distribution of floating particles in suspension produced in an agitated vessel equipped with the baffles and pitched blade turbine (PBT 45) are presented. Numerically obtained distributions of particles concentration in liquid are sh[...]
8
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 5s 55-58
9
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 4 66-67
PL W pracy przedstawiono wyniki badań warunków wytwarzania układu ciecz-ciało stałe w mieszałnikach o dwóch różnych średnicach, wyposażonych w różne mieszadła szybkoobrotowe. Pomiary przeprowadzono w zbiornikach o średnicach wewnętrznych D = 0,634 m tub D = 0,288 m. Spośród testowanych mieszadeł najkor[...]
EN The results of study concerning conditions of so)id-liquid suspension production in two agitated yessels equipped with the different high-speed agitators arę presented in this paper. The measurements were carried out in vesseis of inner diameter D = 0.634 m or D = 0.288 m. HE3 and A 315 impetlers we[...]
10
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 5 44-46
PL Badano proces biologicznego rozkładu par metyloizobutyloketonu w strumieniu powietrza i wpływ tego procesu na działanie biofiłtru. W trakcie tych badań określono przydatność w procesie biofiltracji trzech różnych wypełnień naturalnych, takich jak: szyszki olchy, kora sosnowa oraz mieszanina kory sos[...]
EN The process of biological decomposition of metyl isobutyl ketone vapours in air stream was studied experimentally. The effect of this process on biofilter performance was also analyzed. Usability of three natural beds, i.e. alder cones, pine bark and mixture of the pine bark and compost (with 2 : 1 [...]
11
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 5 47-48
PL W pracy zaproponowano doświadczalną metodę określania lokalnej wilgotności względnej złoża naturalnego w biofiltrze. Sonda pomiarowa, składająca się z zespołu czterech par elektrod, była umieszczana w kolumnie i łączona z panelem pomiarowym. Dla danego typu złoża rejestrowano napięcie między elektro[...]
EN An experimental method for determination of local relative humidity in the biofilter natural bed is proposed in this paper. A measuring probe consisting of four pairs of electrodes was placed in the column and connected to the measuring panel. For a given type of bed, voltage between electrodes was [...]
12
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 6 104-106
PL Celem prezentowanej pracy była analiza eksperymentalna hydrodynamiki układu ciecz - gaz - ciało stałe w aparacie z jednym lub dwoma mieszadłami. Przeprowadzona analiza pozwoliła na określenie wpływu różnych parametrów fizycznych, operacyjnych oraz geometrycznych na krytycznej częstości obrotów miesz[...]
EN The aim of this research was the experimental analysis of gas - solid — liquid systems hydrodynamics in an agitated vessel equipped with one or two impellers. The results of analysis enabled one to determine an influence of various physical parameters of liquid phase and operational and geometrical [...]
13
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2013 Nr 5 435--436
PL Przeprowadzono doświadczalną analizę właściwości fizycznych dwóch rodzajów biomasy, pozyskiwanych z odpadów z przemysłu drzewnego (X) lub z produktów ubocznych przemysłu rolnego (Y). Oceniano wartość opałową oraz zawartość wilgoci w próbkach obu rodzajów biomasy (X oraz Y). Oszacowano wpływ wilgotno[...]
EN Experimental analysis of physical properties of two types of biomass, obtained from waste materials of timber industry (X) and waste materials of agriculture production was carried out. The calorific value and humidity of biomass were estimated. Effect of biomass humidity on its calorific value was [...]
14
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 1 61-62
PL W pracy przedstawiono wyniki analizy eksperymentalnej wpływu typu górnego mieszadła na wymianę masy między gazem a cieczą, w układach ciecz - gaz oraz ciecz - gaz - ciało stałe w zbiorniku z dwoma mieszadłami. Podstawę analizy stanowiły wyniki badań objętościowego współczynnika wnikania masy kL a wy[...]
EN The effect of an upper type impeller on gas-liquid mass transfer in gas - li- quid and gas - liquid - solid systems agitated by two impellers was expe-' rimentally analyzed in the paper. The analysis based on the results of volumetric mass transfer coefficient studies conducted in the vessel of[...]
15
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 1 29-30
PL Badania miały na celu określenie wpływu niecentrycznego usytuowania mieszadła eR i wysokości słupa cieczy H w zbiorniku na moc mieszania. Mieszalnik o średnicy wewnętrznej D = 0,45 m był napełniany cieczą do wysokości H∈ <0,5D); 1,5D>. Pomiary przeprowadzono dla pięciu różnych pozycji wału w zb[...]
EN The studies of effects of the impeller shaft eccentricity, eR, and liquid he ight in the vessel, H, on power consumption are presented in the paper. The agitated vessel of inner diameter D = 0.45 m was filled with liquid up to the height H&isisin;<0.5D; 1.5D>. The impeller shaft eccentricity varied[...]
16
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 1 59-60
PL Badania przedstawione w tej pracy miały na celu określenie pola prędkości płynu i rozkładu stężenia nośnika biokatalizatora w zawiesinie wytwarzanej w bioreaktorze zaopatrzonym w mieszadło. W bioreaktorze przebiegał proces hydrolizy sacharozy w obecności enzymu (inwertazy), unieruchomionego kowalenc[...]
EN The aim of this study was to determine the fluid velocity field and distribution of carrier particles in suspension produced in a bioreactor equipped with the PBT impeller. Enzymatic hydrolysis of sucrose in the presence of immobilized enzyme occurred in the bioreactor. Numerical simulations were ca[...]
17
63%
Chemical and Process Engineering
2008 Vol. 29, z. 4 1071-1082
PL Analizowano lokalne wartości współczynników przenoszenia pędu w obszarze przyściennym mieszalnika z niecentrycznie umieszczonym mieszadłem HE 3 o średnicy d = 0,5D. Zbadano wpływ położenia mieszadła na osiowe i kątowe profile współczynników przenoszenia pędu w zakresie burzliwego przepływu cieczy ne[...]
EN Local momentum transfer process in the region of the wall has been analysed in an agitated vessel equipped with an eccentrically located HE 3 impeller of the diameter d = 0.5D. The effect of the impeller eccentricity on the axial and angular profiles of the momentum transfer coefficients has been st[...]
18
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 4s 79-80
EN An effect of gas phase on conditions of the floating particle draw-down into liquid in an agitated vessel was experimentally studied. Measurements were carried out for high-speed impellers (propeller, Rushton turbine, up- or down-pumping pitched blade turbine) and different numbers of baffles in the[...]
19
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 3 91-92
PL W pracy analizowano na podstawie danych literaturowych wydajność immobilizacji inwertazy wiązanej kowalencyjnie na różnych nośnikach. Spośród porównywanych nośników, najlepszym pod względem ilości wiązanej inwertazy okazał się modyfikowany chemicznie żel krzemionkowy (GA-N-CSMG).
EN The immobilization yield of invertase covalently bound to different carriers, was analysed in the paper on basis of literature data. Taking into account the amount of bonded invertase the best carrier among compared ones appeared to be chemically modified silica-gel (GA-N-CSMG).
20
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 3 89-90
PL Enzymy są często unieruchamiane w wyniku kowalencyjnego wiązania na porowatym nośniku, którego struktura istotnie wpływa na jakość wytworzonego biokatalizatora. Na podstawie danych literaturowych, dotyczących preparatów unieruchomionej inwertazy na silika-żelu i tlenku glinu analizowano przypuszczal[...]
EN Enzymes are often immobilized by covalent binding on a porous carrier. The carrier structure influences a quality of received biocatalyst. Literature data concerning the invertase immobilization on silica gel and alumina were used to analyse the structure of these carriers. The results of computatio[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last