Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 61
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Eksploatacji
2012 nr 1 69-78
PL Scharakteryzowano wybrane metody badań niezawodności siłowni okrętowych w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych. Podkreślono istnienie stałych i zmiennych struktur funkcjonalnych i niezawodnościowych. Zaznaczono stosowanie w badaniach niezawodności: tablic funkcji algebry logiki; metody minimalny[...]
EN Selected methods of power plant service reliability tests in the actual vessel operating conditions are characterized. The existence of fixed and variable structures, functional and reliability-based, is highlighted. The use of the following methods in reliability studies is indicated: algebra of l[...]
2
100%
Eksploatacja i Niezawodność
2010 nr 1 49-58
PL Scharakteryzowano system energetyczno-napędowy i technologiczny (SENiT) jednostek rybackich. Dokonano ogólnej charakterystyki metody dekompozycji możliwej do zastosowania przy szacowaniu gotowości systemu energetyczno-napędowego i technologicznego jednostek rybackich. Zaprezentowano uzyskane wyniki [...]
EN The power-propulsion and technological system (PPTS) of fishing vessels will be characterized. The decomposition method will be described in terms of its use for the estimation of fishing vessel PPTS availability. The results of availability estimation will be presented for the following modes of fi[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
EN The described in literature components validity measures (the order of the smallest cross section measurement of streams, number of occurrences of events in the Fault Tree, Birnbaum, Veseley-Fussell’s measures, the potential of reliability improvement, Lambert’s measure ...) relating mainly to the c[...]
4
100%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2001 T. 5, z. 1/2 411-420
PL Analiza uszkodzeń elementów siłowni okrętowych różnych statków, w których podstawowym obiektem technicznym jest spalinowy silnik główny, wymaga określenia, czy poszczególne systemy statków i dane o uszkodzeniach pochodzą z jednej populacji generalnej, albo inaczej, czy można je traktować jako realiz[...]
EN Analysis of engine room equipment or installation failures that can occur onboard different ships, when all ships are equipped with a propulsion engine as a main technical object, requires recognition whether those faults belongs to one general population or can be identified as a part of one global[...]
5
100%
Archives of Thermodynamics
EN A marine oil-fired boiler (one the types installed on merchant vessels) is discussed in terms of kinds of exergy losses in particular component of the boiler and in the process of producing the energy carrier - process steam. The analysis is based on the functional structure of the boiler correspond[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
2003 nr 68 305-316
PL Przedstawiono informacje o wybranych testach diagnostycznych, umożliwiających ocenę stanu technicznego elementu systemu i grup elementów tego systemu. Scharakteryzowano ogólnie testy: metody kolejnego wyboru sprawdzeń, metody kontroli grupowej, metody podziału połówkowego, metody równych prawdopodob[...]
EN The paper presents basic information on diagnostic tests used for the assessment of technical state of parts and groups of technical systems. This paper presents methods of consecutive selection of the verification, Boolean matrix method, group control method, halves division method and equal probab[...]
7
100%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
2002 nr 66 275-286
PL Przedstawiono podstawy określania mieszanin rozkładów czasów zdatności obiektów technicznych. W prezentowanym materiale ograniczono się do mieszanin rozkładów wykładniczych, Weibulla i normalnych.
EN The paper presents definition background of the technical object reliability time distribution compositions limited to the exponential, Weibull and Gaussuian Method.
8
100%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
2003 nr 71 301-308
PL Przeanalizowano szczególne modele bezpieczeństwa na przykładzie systemu technicznego siłowni o odnawialnych elementach. Zilustrowano je m.in. równaniami Kołmogorowa. Wyznaczono wskaźniki gotowości i niegotowości oraz inne wskaźniki niezawodności analizowanego systemu siłowni.
EN A safety analysis on the basis of the Engine Room technical system with renewable elements has been presented. It has been illustrated, among others, with Kolmogorov equations. Measures of readiness and unreadiness as well as other measures of unreliability have been indexed.
9
100%
Problemy Eksploatacji
2001 nr 4 251-262
PL Podstawą określenia rozkładów uszkodzeń były uszkodzenia systemów siłowni okrętowych w czasie rejsów morskich obserwowane przez obserwatora znajdującego się na statku. Korzystając z uzyskanych, na podstawie badań eksploatacyjnych danych o uszkodzeniach instalacji siłowni okrętowych zbudowano modele [...]
EN Estimation has been based on observations taken onboard the ships during their routine work. The empirical models of the fault distribution of individual installations have been created and the possibilities of a mathematical model creation that would be based on Weibull, logarithmic and gamma distr[...]
10
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono problemy występujące podczas badania niezawodności siłowni okrętowych pływających obiektów oceanotechnicznych, zwłaszcza statków transportowych. Szczególną uwagę zwrócono na badanie systemów o stałej i zmiennej strukturze pracy, które dominują w siłowni okrętowej statku. Cha[...]
EN Problems occurring during investigation of reliability of marine power plants of swimming maritime objects, especially transport ships, are presented. Particular attention is paid to investigation of systems of constant and variable work structure, which are predominates in ship power plant. These s[...]
11
100%
Zeszyty Naukowe AON
12
100%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2011 T. 15, z. 2 335-344
PL Złożone urządzenia i systemy techniczne charakteryzują się uszkodzeniami elementów mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych. Elementy te posiadają różne rozkłady czasów zdatności, np. wykładniczy, Weibulla, normalny, logarytmo-normalny, potęgowy i gamma. W przypadku gdy sumuje się wiele różnych[...]
EN Complex devices and technical systems are characterized by damage of mechanical, electrical, electronic elements. These components have different up time distributions, such as exponential, Weibull, normal, log-normal, power law and gamma. In case of the summation of many different streams of damage[...]
13
100%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2005 nr 5 (77) 371-382
PL W artykule scharakteryzowano wybrane definicje systemów technicznych. Opisano niektóre relacje zachodzące w takich systemach. Przedstawiono modele systemów możliwe do wykorzystania w badaniu systemów siłowni okrętowych. Przedstawiono narzędzia formalne używane do tworzenia modeli systemów techniczny[...]
EN Selected definitions of technical systems have been characterized. Some of the relations in technical systems have been presented. Models of systems, which can be applied in marine power plants' research, were demonstrated. Formal tools used for the modeling of technical systems were also presented.
14
100%
Bio-Algorithms and Med-Systems
EN Among many available methods used in clinical practice to treat cancer tissues, Photodynamic therapy (PDT) is a relatively new tool. PDT is an enhancement of chemotherapy. To destroy cancerous tissue, photosensitizer (PS), oxygen (O2) and light - three crucial elements of PDT - have to work together[...]
15
100%
Management Systems in Production Engineering
2011 nr 1 (1) 14-19
PL Scharakteryzowano ogólnie znaczenie działania infradźwięków na organizm ludzki. Wskazano podstawowe źródła infradźwięków. Przedstawiono zestawienie wybranych badań klinicznych wpływu drgań o częstotliwości poniżej 20 Hz na organizm ludzki w ostatnich latach.
EN The effect of infrasound on human body is characterized in general. The basic sources of infrasound are indicated. A summary of recent research papers on clinical effects of vibration frequency below 20 Hz on human body is presented.
16
100%
Management Systems in Production Engineering
PL W pracy scharakteryzowano podstawowe rozkłady uszkodzeń elementów wchodzących w skład systemów technicznych (mechatronicznych): wykładniczy, Weibulla, normalny, logarytmo-normalny. Dokonano opisu charakterystykami niezawodnościowymi dwuelementowych równoległych systemów technicznych. Rozpatrzono szc[...]
EN The paper characterizes the basic distributions of failure of elements that constitute the technical (mechatronical) systems: exponential, Weibull, normal, log-normal distribution. The description of two-element parallel technical systems with reliability characteristics has been made. Specific case[...]
17
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2004 z. 22 313-323
PL Przedstawiono wybrane metody oceny niezawodności złożonych systemów technicznych. Scharakteryzowano metody: Tablicy funkcji algebry logiki, metodę minimalnych ścieżek zdatności i niezdatności; metodę drzew uszkodzeń, metodę dekompozycji złożonej. Scharakteryzowano poszukiwanie rozkładów uszkodzeń sy[...]
EN Selected methods of reliability assessment for complex technical systems are presented. The following methods were characterized tables function algebra logic; method minimal path usable and unusable, method tree damages, method complex decomposition. Search of distributions of damages for marine po[...]
18
100%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2005 nr 7 (79) 91-102
PL Przedstawiono wyniki analizy uszkodzeń systemów siłowni zarejestrowanych na 10 statkach w czasie przeciętnego rejsu trwającego około sześciu miesięcy. Do weryfikacji hipotezy, że pochodzą one z jednej populacji, albo inaczej, że można je traktować jako dziesięć realizacji tej samej próby losowej, za[...]
EN The paper presents analysis results based on cases of power plant system damage from 10 ships, registered during a voyage lasting about six months on the average. For the verification of the hypothesis that they stem from one population, or to put it in a different way, that they can be treated as r[...]
19
100%
Logistyka
2014 nr 6 7180--7187
The paper presents a definition of energy efficiency audit. On the basis of existing legal documents was characterized the range of changes in fishing vessels that require an energy audit. The description of the changes made to the hull, the part over the main deck and under the main deck, the propu[...]
PL Przedstawiono definicję audytu efektywności energetycznej. Scharakteryzowano na podstawie obowiązujących dokumentów prawnych zakres zmian w statkach rybackich, które wymagają audytu energetycznego. Opisu zmian dokonano dla kadłuba, części nad podkładem i pod pokładem oraz układu napędowego i narzędz[...]
20
63%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL W materiale dokonano ogólnego wprowadzenia do tematyki analizy niezawodności człowieka w specyficznych systemach antropotechnicznych, jakimi są siłownie okrętowe. Wskazano na udział czynnika ludzkiego w powstawaniu sytuacji niebezpiecznych podczas pracy obiektów oceanotechnicznych, w tym statków mor[...]
EN This article is an introduction to the analysis of human reliability in specific anthropotechnic systems, such as marine power plants. The human factor is discussed as one that is responsible for creating dangerous situations during the operation of offshore technical objects, mainly sea-going vesse[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last