Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 33
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2010 No. 63 127-136
EN In the last 30 years, discovery of Terfenol-D has led to development of magnetostrictive actuators. In the paper the mathematical model of magnetostrictive actuator is presented. The model is suitable to describe relation between the input magnetic field, the magnetization in the magnetostrictive ro[...]
2
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2015 No. 83 53--62
PL W artykule przedstawiono sposób wyznaczania przemieszczenia rdzenia w przetworniku magnetostrykcyjnym. Rozpatrzono przetwornik magnetostrykcyjny z rdzeniem wykonanym z materiału o gigantycznej magnetostrykcji. W obliczeniach uwzględniono sprzężenie wzajemne pomiędzy polem magnetycznym i mechanicznym[...]
EN The paper presents a method to determine the displacement of the core in magnetostrictive transducer. Magnetostrictive transducer were considered with a core made of giant magnetostrictive material. The calculation takes into account the coupling of magnetic and mechanical field. To determine the di[...]
3
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 4 233-236
PL W pracy omówiono budowę i zasadę działania magnetostrykcyjnego aktuatora z rdzeniem wykonanym z Terfenolu-D. Analizowano wpływ namagnesowania i naprężenia wstępnego rdzenia z Terfenolu-D na pracę magnetostrykcyjnego aktuatora. Do wyznaczania rozkładu pola wykorzystano metodę elementów skończonych. P[...]
EN In the paper, a construction and principle of working of a giant magnetostrictive actuator have been presented. The effects of varied operating conditions such as magnetic bias and mechanical prestress on the magnetostriction characteristics is discussed. The magnetic circuit of the actuator is anal[...]
4
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2012 No. 72 257--265
PL W pracy krótko omówiono budowę i zasadę działania magnetostrykcyjnego aktuatora z rdzeniem wykonanym z Terfenolu-D. Przedstawiono typowe właściwości charakteryzujące materiały o gigantycznej magnetostrykcji. Analizowano wpływ namagnesowania wstępnego rdzenia z Terfenolu-D na pracę magnetostrykcyjneg[...]
EN In the paper, the construction and principle of working of the magnetostrictive actuator with Terfenol-D core have been shortly presented. Typical giant magnetostrictive materials properties have been shown. The influence of magnetic bias of Terfenol-d core on operation of magnetostrictive actuator [...]
5
63%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule przedstawiono zastosowanie sztucznej sieci neuronowej do aproksymacji przebiegu momentu silnika magnetoelektrycznego. Moment obliczono na podstawie rozwiązań równań pola magnetycznego metodą elementów krawędziowych. Układ równań metody elementów krawędziowych odpowiada równaniom siatki re[...]
EN In the paper the approximation of electromagnetic torque waveforms using artificial neural network is presented. The waveforms of torque have been calculated on the basis of magnetic field distribution obtained by edge element method. In order to calculate the waveforms the Lagrange polynomial has b[...]
6
63%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu rozkładu wektora namagnesowania na moment zaczepowy silnika z magnesami trwałymi naklejonymi na powierzchnię wirnika. Moment wyznaczono na podstawie rozwiązań równań oczkowych siatki reluktancyjnej. Siatkę reluktancyjna utworzono na podstawie funkcji inte[...]
EN In the paper the effect of distribution of magnetization vector on cogging torque in permanent magnet machines is discussed. The motors with arc surface-mounted permanent magnets are considered. The cogging torque has been calculated using reluctance network method. Reluctance network is formed usin[...]
7
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 11 116-119
PL W artykule rozważono możliwość zastosowania kompozytu magnetycznie miękkiego typu Somaloy 500 w silnikach magnetoelektrycznych. Zbadano wpływ parametrów materiałowych wirnika na moment elektromagnetyczny i wartość sił elektromotorycznych rozpatrywanych silników. Parametry całkowe silnika wyznaczono [...]
EN In the paper the potential application of soft magnetic composite material (Somaloy 500) in the permanent magnet motor (PMM) has been presented. The influence of rotor material parameters on electromagnetic torque and electromotive forces (emfs) of PMM has been discussed. Two types of permanent magn[...]
8
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 4 223-226
PL W artykule przedstawiono metodę siatki reluktancyjnej opracowaną z myślą o trójwymiarowych obliczeniach pola magnetycznego w maszynach z magnesami trwałymi naklejonymi na powierzchnię wirnika. Rozpatrzono układy z magnesami o zmiennym wektorze namagnesowania i układ odwzorowujący magnes o sinusoidal[...]
EN In the paper the reluctance network method for 3-D magnetic field calculation in permanent magnet machines is discussed. The motors with arc surface-mounted permanent magnets are considered. The calculations have been performed for the motors of different distribution of magnetization vector and sin[...]
9
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 12 100-103
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu rozkładu wektora namagnesowania na moment zaczepowy silnika z magnesami trwałymi naklejonymi na powierzchnię wirnika. Moment wyznaczono na podstawie rozwiązań równań oczkowych siatki reluktancyjnej. Siatkę reluktancyjną utworzono na podstawie funkcji inte[...]
EN In the paper the effect of distribution of magnetization vector on cogging torque in permanent magnet machines is discussed. The motors with arc surface-mounted permanent magnets are considered. Cogging torque has been calculated using reluctance network method. Reluctance network is formed using th[...]
10
63%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2007 No 56 81-91
EN The paper presents computer software for calculation and visualization of magnetic field distribution in permanent magnet motors. The finite element method (FEM) for calculation of magnetic field distribution has been used. Special attention has been paid to the analysis of systems with mhomogeneous[...]
11
63%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2016 No. 85 95--106
PL W artykule przedstawiono wyniki eksperymentalnego wyznaczenia statycznych charakterystyk magnesowania dla wybranych gatunków stali konstrukcyjnej oraz współczesnych materiałów magnetostrykcyjnych. Badania właściwości magnetycznych materiałów wykonano dla próbek o kształcie walcowym i o kształcie upr[...]
EN The paper presents the results of the experimental determination of the static magnetization characteristics for selected types of constructional steel and modern magnetostrictive materials. Research of magnetic properties of materials has been performed for samples with a cylindrical shape and a si[...]
12
63%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2018 No. 95 141--152
PL W pracy przedstawiono algorytm i oprogramowanie do wyznaczania rozkładu sił w układzie składającym się z dwóch sprężyn: sprężyny wykonanej ze stopu Ni-Ti i sprężyny stalowej. Program umożliwia wstępne zaprojektowanie aktuatora sprężynowego wykonanego ze stopu z pamięcią kształtu (SMA) pracującego w [...]
EN In the paper the algorithm and the computer software for determining the distribution of forces in a system consisting of two springs are presented. A system consisting of a spring made of Ni-Ti alloy and a steel spring has been considered. The main task of this software is designing of a spring act[...]
13
63%
Archives of Electrical Engineering
2017 Vol. 66, nr 4 751--760
EN The paper presents the design procedure and elaborated software for designing calculation of the shape memory alloy (SMA) actuator. The thermo-mechanical behavior of a linear SMA actuator has been studied. The experimental set-up was especially designed to perform the thermo-mechanical characterizat[...]
14
63%
Nowa Elektrotechnika
2007 nr 10 (38) 34--35
15
63%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2006 Z. 229 161-173
PL W pracy przedstawiono metody formułowania wektora wymuszeń dla obszarów z magnesami trwałymi. Rozpatrzono dwie metody opisu pola magnetycznego: metodę potencjału skalarnego oraz potencjału wektorowego. Do rozwiązywania równań pola zastosowano metodę elementów skończonych (MES). Rozpatrzono nowe ujęc[...]
EN Finite element methods for 3-D magnetic field calculation in permanent magnet motors are discussed. An edge element method using a magnetic vector potential and the nodal element method using a scalar magnetic potential are considered. For both formulations the methods of field source description ar[...]
16
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2011 Nr 4(92) 29-32
EN In the paper the potential application of soft magnetic composite material (Somaloy 500) in permanent magnet motor is presented. The influence of material parameters on electromagnetic torque and emfs of permanent magnet motor are discussed. Two types of permanent magnet motors have been considered:[...]
17
51%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy przeprowadzono analizę porównawczą parametrów trzech konstrukcji magnetoelektrycznego silnika synchronicznego przystosowanego do rozruchu bezpośredniego. Rozpatrywane układy różniły się konstrukcją wirnika. Parametry silników wyznaczano na podstawie obliczeń polowo-obwodowych z wykorzystanie[...]
EN The paper presents a comparative analysis of the functional parameters of tree types of line start permanent magnet synchronous motor. Considered structures differed only in rotor design. Motors parameters were determined basing on the field-circuit calculations carried out using software “Maxwell”.[...]
18
51%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2011 No. 65 91--96
EN In the article a computerized database of knowledge about energy efficient drives for pumps fans for mining is presented. The main objective was to build a database of publication thematically related to the design of modern drive systems using energy electric motors, Database was implemented within[...]
19
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 6 149-152
PL W pracy przedstawiono równoważne metody sieci magnetycznych (reluktancyjnych i permeancyjnych) stosowanych do analizy maszyn elektrycznych. Szczególną uwagę zwrócono na procedury obliczania momentu elektromagnetycznego. Wyjściowe postacie wzorów opisujących moment elektromagnetyczny wyznaczono na po[...]
EN The paper considers the methods of equivalent magnetic networks that are used in the analysis of electrical machine performance. Both the permeance and reluctance networks are discussed. Attention is paid to the algorithms of electromagnetic torque calculation. The virtual work principle is applied.[...]
20
51%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 10 1089--1092
PL W artykule przedstawiono opracowany w środowisku Maxwell model polowy silnika synchronicznego z magnesami w kształcie litery „V”. Wykonano obliczenia symulacyjne dla wariantów tej struktury silnika zmieniając wymiary wycięcia ograniczającego strumień rozproszenia magnesów (bariery magnetycznej) wpły[...]
EN In the paper the model of an internal permanent magnet synchronous motor with magnets arranged in “V” shape is presented. The model was developed using professional FEM package Maxwell v.15. The field simulations of motor operation under different conditions were performed. The influence of several [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last