Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Izolacje
PL Obserwowana w praktyce inżynierskiej sprzeczność, jaka istnieje w przypadku przezroczystych materiałów pomiędzy ich zdolnościami izolacyjnymi a możliwością pozyskiwania promieniowania słonecznego, była przyczyną poszukiwa.nia rozwiązania łączącego w sobie obydwie cechy. Ponieważ pojedyncze szyby i z[...]
2
100%
Inżynieria i Budownictwo
2006 R. 62, nr 5 255-259
PL Przeanalizowano wpływ pojemności cieplnej pomieszczenia oraz południowego przeszklenia na warunki termiczne we wnętrzu budynku pasywnego. Stwierdzono, że optymalna powierzchnia okna jest silnie związana z właściwościami obudowy. Zaproponowano, aby proces racjonalnego projektowania uwzględniał charak[...]
EN Results of the long-term influence of the heat accumulation properties and south window area on the passive solar building heating energy demand and the thermal comfort has been analyzed. It was found that the optimum window area is strongly connected with the building shell properties. It was sugge[...]
3
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 1 10-11
PL Artykuł dotyczy mostków cieplnych w przegrodach budowlanych. Omówione zostały mostki cieplne geometryczne i mostki konstrukcyjne oraz ich wpływ na straty ciepła w budynkach mieszkalnych. Problematyka mostków cieplnych została przedstawiona w oparciu o 3 normy: PN-EN ISO 10211-1:1998; PN-EN ISO 1021[...]
4
100%
Napędy i Sterowanie
PL W budynkach o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię oprócz radykalnego ograniczenia strat cieplnych dąży się do uzyskania maksymalnych zysków słonecznych poprzez zorientowane na południe otwory. W artykule omówiono problem racjonalnego projektowania pola powierzchni okien południowych, kierując s[...]
EN Significant decrease of heating energy demand in low energy buildings may be achieved not only by radical reduction of heat losses, but also due to maximized solar gains via south oriented glazing. The problem of rational design of south window area was discussed in the paper, taking into account no[...]
5
100%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2005 T. 1 169-176
PL W artykule przeprowadzono analizę wpływu pojemności cieplnej pomieszczenia oraz wielkości południowego przeszklenia na warunki tenniczne we wnętrzu budynku pasywnego. Stwierdzono, że optymalna powierzchnia okna jest w polskich warunkach klimatycznych nieduża i silnie zależna od właściwości obudowy, [...]
EN Results of the long-tenn influence of the beat accumulation properties and south window area on the passive solar building heating energy demand and the thennal comfort has been analyzed. It was found that the optimum window area is relatively smalI and strongly connected to the building shell prope[...]
6
100%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL Mniej uciążliwym dla użytkowników niż okno, źródłem zysków słonecznych jest masywna przegroda nieprzeźroczysta, od zewnątrz osłonięta zestawem szyb, nazywana przegrodą kolektorowo- akumulacyjną. W artykule sprawdzano jej przydatność w naszym klimacie i poszukiwano rozwiązań gwarantujących najlepsze [...]
EN A good chance to separate thermal and living functions of the building shell appears in indirect passive systems, where absorption and accumulation of the transmitted solar energy takes place close to the wall glazing. A wall of this kind, that transmits, absorbs and accumulates solar energy becomes[...]
7
63%
Świat Szkła
8
63%
Spektrum
2014 nr 11-12 I--VII
PL Wymieniono trendy rozwojowe normalizacji zwracając uwagę na problemy zapewnienia właściwej jakości postanowień z zakresu ochrony odgromowej obiektów budowlanych i ich wyposażenia. Scharakteryzowano pokrótce obecnie obowiązującą normę, normy dodatkowe i pokrewne. Wymieniono mankamenty tych norm oraz [...]
EN Presented are standardization development trends paying special attention to problems concerning the assurance of proper decisions quality in the range of lightning protection of construction works and their equipment. Characterized is shortly the current standard, additional standards and the relat[...]
9
63%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2015 Vol. 15, no. 4 1193--1201
EN Reported measurements were intended as a preliminary check of a free run of a sports hall passive building in summer conditions. Indoor microclimate measurements lasted for three hot summer days and were carried out at the time when there was no building occupancy. In adverse conditions of high ambi[...]
10
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 1 221-223
PL Niniejszy artykuł dotyczy problematyki ochrony urządzeń elektronicznych i elektrycznych przed przepięciami przenoszonymi z linii zasilania. Problem ten jest szczególnie ważny dla obiektów specjalnego przeznaczenia, zazwyczaj odległych od innych użytkowników energii elektrycznej. W pracy uwzględniono[...]
EN The present paper deals with the problem of electronic and electrical apparatus protection against overvoltages coming from the power lines. This problem is particularly important for special structures far from another consumers. This work is executed in accordance with IEC 62305 and the source of [...]
11
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 2 51--53
PL W artykule rozważany jest wpływ systemu uziemienia na efektywność ochrony urządzeń, narażonych na oddziaływanie przepięć. Analizowany jest przypadek uziemienia kratowego i urządzenia oddalonego od głównej tablicy rozdzielczej, które zazwyczaj jest chronione przez system SPD składający się z: SPD w g[...]
EN The influence of an extended grounding system on the dimensioning of an SPD system for apparatus protection against lightning surges is investigated. In an extended earthing arrangement, an apparatus distant from the main switch board is usually protected by an SPD system consisting of a first SPD a[...]
12
45%
Spektrum
2012 nr 11-12 XVI-XXII
PL Elektrownie nuklearne mają liczne struktury, systemy i komponenty narażone na szkodliwe oddziaływania wyładowań piorunowych. Wyładowania te mogą powodować zaburzenie pracy reaktora, uruchomienie systemów bezpieczeństwa, utratę ochrony przeciwpożarowej, itd. W nowoczesnych systemach bezpieczeństwa i[...]
EN In nuclear power plants there are numerous structures, systems and components exposed to harmful influence of lightning discharges. Such discharges can cause disturbances in operation of a reactor, actuation of safety systems, loss of fire protection etc. In modern safety control systems there are i[...]
13
45%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 9b 282-284
PL Przepływający prąd piorunowy powoduje przepięcia powstające na skutek sprzężeń indukcyjnego i rezystancyjnego.. Zjawiska te są szczególnie niebezpieczne dla delikatnych urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych. W celu zapewnienia stosownej ochrony powszechnie stosowane są urządzenia ochrony od[...]
EN Flowing lightning current may cause overvoltages by resistive or inductive coupling. These occurrences may be particularly dangerous for the apparatus of telecom and signalling networks within modern structures. To reduce the probability of electrical equipment damage and potential consequential los[...]
14
45%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Elektrownie nuklearne mają liczne struktury, systemy i komponenty narażone na szkodliwe oddziaływania wyładowań piorunowych. Wyładowania te mogą powodować zaburzenie pracy reaktora, uruchomienie systemów bezpieczeństwa, utratę ochrony przeciwpożarowej, itd. W zaistniałej sytuacji racjonalna ocena za[...]
EN A nuclear power plant (NPP) contains structures, systems, and components that are sensitive to lightning influences. Dangerous effects of such influences can include reactor trips, actuation of safety systems, loss of fire protection and so on. A damage type within a plant depends both on lightning [...]
15
45%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Impulsowe zmiany pól elektromagnetycznych mogą zaburzyć funkcjonowanie współczesnych urządzeń elektronicznych i elektrycznych. Pola te mogą powstać w wyniku uderzenia pioruna, a zetem przepływu prądu udarowego. Wartość impulsu pola elektromagnetycznego prądu piorunowego (LEMP) mogącego zaburzyć funk[...]
EN Nowadays structures are more and more equipped with electrical and electronic apparatus sensitive to electromagnetic field influence. Such field among others can be caused due to lightning occurrences. The intensive of lightning electromagnetic pulse (LEMP) which can affect the regular operations of[...]
16
45%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł zawiera krótką charakterystykę urządzeń ochrony odgromowej napowietrznych linii średniego napięcia z przewodami niepełnoizolowanymi oraz zasady ich doboru i instalowania. Zwrócono uwagę na techniczną, ekonomiczną i normalizacyjną stronę ich doboru i instalowania oraz dokonano oceny kryteriów[...]
EN The present paper aims to illustrate brief technical description of the selected problems of protection of medium-voltage overhead lines with covered conductors. Typical protection measures to be applied are describe and discussed with aim to determine critical points of lightning protection. Moreov[...]
17
39%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Praca urządzeń cyfrowych systemów informatycznych, telekomunikacyjnych może być zaburzona poprzez uderzenia pioruna bezpośrednio w strukturę, bądź w wyniku pośredniego oddziaływania prądu piorunowego. Celem pracy jest przybliżenie typowych problemów dotyczących wyboru poziomu ochrony SPD ograniczają[...]
EN The operations of digital apparatus in the information and telecommunication systems can be influenced by impulsive current of direct and nearby lightning flashes. The aim of the paper is to investigate the typical problems of selection and installation of voltage limiting SPDs, which can affect its[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last