Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 47
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2010 nr 2 39-45
PL Jubileusz 90-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej skłania do refleksji o przemijaniu pokoleń wybitnych Profesorów i Wychowawców Wydziału Górniczego. Jedną z najbardziej barwnych postaci był wybitny praktyk o ogromnej wiedzy, znakomity dydaktyk o dużym poczuciu humoru – profesor Feliks Zalewski. Dotąd j[...]
EN Jubilee of the 90th anniversary of the Academy of Mining and Metallurgy prompts to reflection on the passing of generations of distinguished Professors and Tutors of the Faculty of Mining. One of the most colorful characters was a prominent practitioner of enormous knowledge, an outstanding educator[...]
2
100%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2008 nr 2 31-37
PL Władcy Egiptu przez tysiące lat przywiązywali wielkie znaczenie do eksploatacji złóż pustynnych kopalń i kamieniołomów, co decydowało o ogromnym bogactwie i potędze Egiptu. Z tego powodu wprowadzane tam i sprawdzone przez wieki nowatorskie techniki wydobycia rud i dalsze fazy przeróbki minerałów uży[...]
EN The rulers of Egypt for thousands of years paid great importance to exploitation of the desert mines and quarries, what decided about huge wealth and the power of Egypt. Because of that imported for centuries and implemented there innovatory techniques of winning ores and farther processing of usefu[...]
3
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2007 nr 4 45-46
PL Prace naukowe prof. Dziekońskiego dotyczące dziedzictwa i histoii rozwoju górnictwa i hutnictwa należą do pionierskich. Posiadają wręcz wartości fundamentalne. W pracy podano analizę dorobku naukowego Profersora i Jego wszechstronne zasługi dla Dolnego Śląska.
EN The scientific work of Professor Dziekoński concerning the heritage and history of the development of mining and metallurgy isconsidi pioneering. It is of fundamental value. In this dissertation, the Professor's scholarly achievements and his comprehensive services to the Lower Silesia region are an[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 246 291-299
PL Pojawienie się zagadnień ochrony obiektów zabytkowych w programach nauczania Wydziału Górniczego AGH w Krakowie przyczynia się do inicjowania pogłębionych prac technicznych i badawczych związanych z doświadczeniami budownictwa górniczego i geotechniki. W pracy przedstawiono relacje naukowe i naukowo[...]
EN Appearing of problems of protection of antique objects in programmes of instruction of Mining - Faculty AGH in Cracow increases to devising deepened of works theoretical and investigative connected with experiences of building mining - end geotechnology. In work one gave accounts scientific and scie[...]
5
100%
Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Pojawienie się problemów ochrony obiektów zabytkowych w programach nauczania Wydziału Górniczego AGH w Krakowie przyczynia się do inicjowania pogłębionych prac teoretycznych i badawczych związanych z doświadczeniami budownictwa górniczego i geotechniki. Problemy ratowania, zabezpieczania i adaptacji[...]
EN Appearing of problems protection of antique objects in programmes of teaching of Mining Faculty AGH in Cracow increased to devising deepened of works theoretical and investigative connected with experiences of building mining and geotechnology. Problems of saving, of protecting and of adaptation und[...]
6
100%
Górnictwo i Geologia
2009 T. 4, z. 2b 133-144
PL Historia współczesnej Europy wiele zawdzięcza górnictwu i hutnictwu. Przez tysiące lat stanowiły one podstawę kultury naturalnej człowieka. Przybliżeniem tych górniczo - hutniczych dziejów Europy zajmował się prof. Tadeusz Dziekoński (1910 - 1980). Jego monografie i inne prace naukowe posiadają wart[...]
EN The history of modern Europe has much to owe to mining and metallurgy. Through thousands of years they have constituted a basis for human natural culture. Bringing forward this mining and metallurgical past was within the occupations of Prof. T. Dziekoński. His monographs and other researchers are o[...]
7
100%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2010 nr 4 1-6
PL Przedstawiciele Tatrzańskiego Parku Narodowego i firm prywatnych zwrócili się w 2008 roku do Akademii Górniczo-Hutniczej z prośbą o pomoc naukową i nadzór techniczny nad całością projektowanych prac wzmacniająco-zabezpieczających i zarazem renowacyjnych krzyż na Giewoncie. Wyniki badań stateczności [...]
EN Representatives of the Tatra National Park and private companies approached in 2008 the Academy of Mining and Metallurgy, asking for scientific and technical supervision over the whole of the of the proposed strengthening and protecting and at the same time restoration works of the cross Giewont Mou[...]
8
100%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2010 nr 1 52-59
PL Krzyż Giewontu postawiony u progu XX wieku przetrwał stulecie. Był świadkiem upadku monarchii i wielkich mocarstw, wojen i zmian ustrojowych. W sprawie określenia stanu technicznego konstrukcji i podłoża przedstawiciele Tatrzańskiego Parku Narodowego i firm prywatnych zwrócili się wiosną 2008 roku d[...]
EN The Cross on Giewont mount, placed at the beginning of the twentieth century, has survived a century. It witnessed the fall of the monarchy and the great powers, wars and the political system changes. In spring 2008 representatives of the Tatra National Park and private companies applied to the Acad[...]
9
100%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL Metalowy krzyż na Giewoncie jest od blisko 110 lat jednym z najbardziej znanych i rozpoznawalnych symboli zarówno polskich Tatr, Podhala, jak i samego Zakopanego. Jest wyrazistym symbolem uczuć religijnych i patriotycznych Polaków. Problem ewentualnej utraty stateczności krzyża poruszany był przez m[...]
EN The metal cross on the top of Giewont had belonged to the most famous and recognisable symbols of the Tatra, the region of Podhale and Zakopane itself for more than a hundred years. It is an expressive emblem of religious feelings and patriotic Poles. The problem connected with the risk of losing cr[...]
10
63%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2010 nr 2 17-22
PL Od kilku lat przygotowywane są plany budowy podziemnej trasy turystycznej łączącej piwnice kilku budynków w rejonie przemyskiego Rynku. Udostępnienie piwnic i połączenie ich w cały podziemny system komunikacyjny wraz z towarzyszącym mu zabytkowym kolektorem kanalizacyjnym stworzy niezwykle atrakcyjn[...]
EN For several years now plans are prepared to build an underground tourist route connecting the basements of several buildings in the region of Przemysl Market. Making the basements available and combining them into a whole underground transportation system together with the accompanied historic sewer[...]
11
63%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2008 nr 3 33-39
PL W listopadzie 2005 roku Autorzy – jako członkowie zespołu pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej – mieli możliwość wstępnego zapoznania się z problemami budowy i zabezpieczeń niektórych budowli naziemnych i grobowców skalnych na terenie Dolnego i Górnego Egiptu. Ten rekonesans geologiczno-geotechni[...]
EN In November 2005 the Authors - as members of employees' team of the Academy of Mining and Metallurgy - had an opportunity of initial acquaintance with the problems of construction and protection of some of the surface structures and rocky tombs on the territory of the Upper and Lower Eg[...]
12
63%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2007 nr 4 47-48
PL Współpraca górnictwa i szeroko rozumianej archeologii górniczej rzuca światło na wiele tajemnic związanych z pragórnictwem na terenie Europy i Polski. Dzięki tej współpracy uzyskujemy wiele cennych informacji na temat geografii wydobycia, sposobów eksploatacji, przeróbki i ekspansji poszczególnych k[...]
EN The collaboration of mining engineering and loosely termed mining archeology casts light on many secrets concerning ancient in the area of Europe and Poland. Owing to that co-operation, we obtain much useful information related to the geography of explo means of mining, processing and expansion of i[...]
13
63%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2008 Nr 4 76-80
PL W artykule opisano początki budownictwa podziemnego na przykładzie Egiptu. Istniejące tam podziemia należą do najbardziej znanych i najczęściej odwiedzanych obiektów na świecie. Wkład Egiptu w rozwój nowych technologii budowlanych był znaczący; min. zapoczątkowali eksploatacje podziemną w żyłach kwa[...]
14
63%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL W ostatniej kopalni złota w Złotym Stoku zaprzestano wydobycia rud w 1961 roku. Historia tego kopalnictwa sięga tysiąca lat. W 1995 roku w nieczynnej kopalni utworzono Podziemne Muzeum Górnictwa i Hutnictwa Złota. Na przykładzie nieczynnej już kopalni pokazano problemy związane z adaptacją wyrobisk [...]
EN The output of one in the last gold mine in Złoty Stok ceased in 1961. The history of this mining dates back to a thousand years ago. In 1995 the Underground Museum of Gold Mining and Metallurgy in the abandoned mine was founded. Problems connected with the adaptation of excavations for an undergroun[...]
15
63%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2006 nr 3 1-7
PL W roku 2003, w ramach programu naukowo-badawczego, Autorzy tego artykułu przebywali w Chile. Celem pobytu było podjęcie bliższej współpracy w zakresie możliwości rewitalizacji i adaptacji starych chilijskich kopalń na podziemne trasy turystyczne. Między Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, a chili[...]
EN In 2003, ithin the scientific - research programme, the authors of his article stayed in Chile. The objective of the visit consisted in establishing of closer co-operation Wit regard to a possibility of revitalisation and adaptation of old Chilean mines for under-ground tourist routes. There is a la[...]
16
63%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2003 nr 5 37-38
PL Zagospodarowanie surowców wtórnych wywołuje tendencje do wykorzystywania również żużli z hut i stalowni. Miliony ton odpadów, stają się obecnie cennymi surowcami w różnych działach gospodarki. Eksploatacja wysokich hałd żużlowych wymaga skupienia uwagi na górniczo-geotechnicznych uwarunkowaniach bez[...]
EN Developing of secondary raw material causes trends to use blastfurnice and steel slag. In our country accumulated milions tons of needless wastes formerly, become valuable raw materials in different sections of economies presently. Geotechnical knowledge about behavior of slag slope creates a conten[...]
17
63%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL Pojawienie się zagadnień ochrony podziemnych obiektów zabytkowych w programach nauczania Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie przyczynia się do inicjowania pogłębionych prac teoretycznych i badawczych związanych doświadczeniami budownictwa górniczego i geotechniki. W pracy podano relacj[...]
EN Appearing of problems of protection of antique objects in programmes of instructions of Mining and Geoengineering Faculty AGH in Kraków increases to devising depended of works connected with experiences of mining construction and geotechnology. In work one gave accounts scientically investigative am[...]
18
63%
Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Problemy ratowania, zabezpieczenia i adaptacji podziemnych pomników kultury materialnej stanowią jedną z najbardziej nietypowych dziedzin działalności Towarzystwa HADES - Polska. Wiele podziemi w Polsce stanowi dziś rezerwaty przyrody, posiada status pomników przyrody, należy do światowego dziedzict[...]
EN Problems of saving, protecting and adaptation of underground monuments of material culture determine one from most non - typical spheries of activity Society HADES - Polska Many of undergrounds in Poland determines today sanctuaries, possesses status of monuments of nature, belongs to world heritage[...]
19
63%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2001 nr 2 42-46
PL W artykule przedstawiono obecny stan prawny funkcjonowania podziemnych tras turystycznych. W Polsce istnieje ponad trzydzieści tego typu obiektów podziemnych, a ich liczba znacząco wzrasta z każdym rokiem. Zasygnalizowano również zagadnienia związane z nieprawidłowym wykorzystaniem istniejących tras[...]
EN The article demonstrates the current legal status of functioning of underground tourist routes. There are more than thirty underground objects of this type in Poland. And their number considerably increases each year. The authors also signal the problems connected with incorrect utilisation of exist[...]
20
63%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2006 nr 2 1-6
PL Na zaproszenie Uniwersytetu La Serena (ULS) przebywali w Chile Autorzy niniejszego artykułu, zapoznając się w ramach programu naukowo-badawczego z górniczą przeszłością, teraźniejszością i zamierzeniami tego południowoamerykańskiego państwa. Między Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie a Uniwersytet[...]
EN At the invitation of the University of La Serena (ULS) the authors of this article were in Chile getting acquainted, within scientific-research programme, with mining activities past, presence and intentions of this South-American state. The co-operation between the Academy of Mining and Metallurgy [...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last