Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 33
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono dwie metody prognozowania chropowatości powierzchni po toczeniu: z użyciem sieci neuronowej i modelu analitycznego. Model analityczny i sieć neuronową oparto na jednakowych danych eksperymentalnych. Porównano dokładność prognozowania obiema metodami. Dodatkowo sprawdzono moż[...]
EN This paper presents a comparison of two methods for predicting the surface roughness parameter Ra for turning operations. The analytical model and neural network are applied at first to predicting for process parameter used to build up both of them. The usefulness of proposed methods were tested for[...]
2
100%
Advances in Manufacturing Science and Technology
PL W artykule przedstawiono analizę wpływu wartości współczynnika tarcia na wyniki symulacji metodą elementów skończonych procesu tworzenia wióra. Symulacje prowadzono dla skrawania ortogonalnego stali węglowej C45 płytkami wieloostrzowymi o profilowanej powierzchni natarcia i skróconej długości styku [...]
EN In this study a plane strain finite element program was used to simulate chip formation process in orthogonal cutting of C45 carbon steel using disposable grooved cutting tools with restricted contact length. In order to investigate the influence of friction on simulation results, constant and varia[...]
3
100%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2017 Nr 1(112) 113--123
PL Niniejszy artykuł poświęcony jest niestosowanym dotychczas w Polsce rozwiązaniu konstrukcyjnym jakim jest nawierzchnia kolejowa, która wyposażona jest w wibroizolatory sprężynowe. Nawierzchnia z wibroizolacją sprężynową stosowana jest od 30 lat w krajach europejskich i azjatyckich. W artykule przed[...]
EN The paper presents tuned track bed vibration isolation systems used for the railway and tramway lines. The presented solution based on mass spring systems and is effective especially at lower frequencies. The tuning frequency of such systems is mostly in the range 5 to 8 Hz. With measures based on s[...]
4
100%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2017 Nr 1(112) 125--136
PL W niniejszym artykule przedstawiono zagadnienie normowych specyfikacji niezawodności, dostępności, podatności utrzymaniowej i bezpieczeństwa (RAMS) w zastosowaniu kolejowym w ujęciu rozjazdów z podkładkami pod podkładowymi. W pracy przedstawiono analizę możliwości zastosowania podkładek pod podkłado[...]
EN The paper presents the issue of durability of railway pavement in the aspect of implemented infrastructure investments. The sustainability of the railroad affects the risk assessment of infrastructure projects. The paper presents an analysis of railway investment risks along with the possibility of [...]
5
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Badania podtorza kolejowego na eksploatowanych liniach kolejowych stanowi ważne zagadnienie na etapie projektowania i modernizacji dróg szynowych. Metody badań podtorza kolejowego dzielimy na geotechniczne i geofizyczne. Najczęściej badania podtorza kolejowego mają szerszy zakres i obejmują kilka me[...]
6
100%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2017 Nr 25 275--284
PL W niniejszym referacie przedstawiono zagadnienie trwałości nawierzchni kolejowej w aspekcie realizowanych inwestycji infrastrukturalnych. Trwałość jest elementem oceny ryzyka projektów infrastrukturalnych wpływających na koszty i korzyści realizowanej inwestycji. W pracy przedstawiono analizę ryzyk [...]
EN The paper presents the issue of durability of railway tracks in view of infrastructure in-vestments. The sustainability of the railway network should be taken into account during the risk assessment of infrastructure projects. The paper presents an analysis of railway investment risks along with the[...]
7
100%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2017 Nr 25 267--274
PL W niniejszym referacie przedstawiono zagadnienie normowych specyfikacji niezawodności, dostępności, podatności utrzymaniowej i bezpieczeństwa (RAMS) w zastosowaniu kolejowym. Proces inwestycji kolejowych finansowanych przez Unię Europejską wymaga integracji zarządców infrastruktury kolejowej UE w za[...]
EN The Specification and Demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety are an important issue for the integration of the railway system in the European Union. Analysis of railways shows the necessity to design railway lines in view of the safety and accessibility of railways. R[...]
8
100%
Przegląd Komunikacyjny
2015 Nr 7 18--20
PL Praca poświęcona jest możliwości zastosowania wibroizolacji na spodniej powierzchni podrozjazdnic strunobetonowych. W opracowaniu zamieszczono wytyczne stosowania wibroizolacji na spodniej powierzchni podkładów i podrozjazdnic strunobetonowych na liniach kolejowych. Przedstawiono wyniki wpływu zasto[...]
EN Field of application of railway turnouts with under sleepers pads in Poland and Austria. Research of railway turnouts with under sleeper pads. The possibility use under sleepers pad to PKP PLK. Possibility noise reduction railway line by the use of UPS sleepers.
9
100%
Przegląd Komunikacyjny
2015 Nr 9 73--75
PL Badania numeryczne i laboratoryjne wpływu grubości warstw wibroizolacji stosowanej na spodniej powierzchni podkładów strunobetonowych na skuteczność ochrony antywibracyjnej toru kolejowego. Wstępna ocena wpływu grubości warstwy antywibracyjnej na pracę toru kolejowego.
EN Research theoretical and laboratory impact of vibration isolation (UPS) thickness of the layers applied to the underside of the sleepers on the effectiveness of anti-vibration protection of railway track. Preliminary assessment of the impact of anti-vibration layer thickness on the work of railway t[...]
10
100%
Przegląd Komunikacyjny
2018 R. 73, nr 8 22--26
PL Niniejsza praca poświęcona jest procesowi diagnostyki rozjazdów kolejowych z wykorzystaniem innowacyjnych metod badawczych. Przedstawiono wyniki badań i analiz przeprowadzonych na rozjazdach z wykorzystaniem skanera do trójwymiarowych pomiarów profili szyn kolejowych w celu wczesnej diagnostyki uszk[...]
EN This work is devoted to the process of diagnosis of railway turnouts with the use of innovative research methods. The results of tests and analyzes carried out on switches with the use of a scanner for three dimensional measurements of railway rails profiles were presented for early diagnosis of dam[...]
11
100%
Przegląd Komunikacyjny
2018 R. 73, nr 7 19--22
PL W niniejszym referacie przedstawiono zagadnienie normowych specyfikacji niezawodności, dostępności, podatności utrzymaniowej i bezpieczeństwa (RAMS) w zastosowaniu kolejowym. Proces inwestycji kolejowych finansowanych przez Unię Europejską wymaga integracji zarządców infrastruktury kolejowej UE w za[...]
EN The Specification and Demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety is an important issue for the integration of the railway system in the European Union. Rail's analysis of railways shows the necessity to design railway lines with the safety and accessibility of railways. R[...]
12
100%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2014 Nr 2(104) 237--246
PL Ocenie poddano wpływ konstrukcji nawierzchni kolejowej, w szczególności podkładów kolejowych na propagacje drgań w podtorzu kolejowym przy obciążeniu od pociągu typu Pendolino ED 250. Badania przeprowadzono na torze doświadczalnym o nawierzchni kolejowej zbudowanej z podkładów strunobetonowych ze sp[...]
EN Assessment of railway track construction, in particular sleepers impact on propagation of vibrations in railway railroad bed with a load of train Pendolino type ED 250. The tests were carried out at railway tracks with sleepers and primers with USP. The impact of propagation of vibration isolation i[...]
13
100%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2015 Nr 2(106) 115--122
PL Praca poświęcona jest możliwości zastosowania podkładek na spodniej powierzchni podrozjazdnic. W opracowaniu zamieszczono wytyczne stosowania wibroizolacji na spodniej powierzchni podrozjazdnic strunobetonowych na liniach kolejowych stosowanych na kolejach austriackich i niemieckich. W pracy przedst[...]
EN The possibility of using pads on the underside of sleepers has been presented in the paper. The study contains guidelines for the application of vibration isolation on the underside of prestressed concrete sleepers being in force on Austrian and German railways. The paper presents preliminary result[...]
14
100%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2013 Nr 2(101) 201--217
PL Przeprowadzono serię testów laboratoryjnych materiałów geosyntetycznych stosowanych w podtorzu kolejowym. Analizie poddano geowłókniny i maty podtorzowe określając ich wpływ na odkształcenia pionowe badanych próbek niesortu. Przeprowadzone badania wykazały znaczący wpływ zastosowanych materiałów geo[...]
EN A series of laboratory tests of geosynthetic materials used in railway track bed have been carried out. The plastic analysed and vibration isolation of the impact on the vertical displacement of soil samples have been tested.
15
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Niniejsza praca poświęcona jest zagadnieniu jakości nawierzchni rozjazdów kolejowych. W referacie przedstawiono zagadnienie jakości nawierzchni kolejowej w aspekcie rozjazdów kolejowych z podkładami pod podkładowymi. Przedstawiono wyniki badań z odcinka badawczego z rozjazdami z materiałami wibroizo[...]
EN Research quality railroad crossing with under sleeper pad. The quality of the railway track is influenced by a number of factors, such as durability, reliability, swelling and cost. The article made use of impact assessment under sleepers pad (USP) on the quality of rail track. The author has presen[...]
16
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Na jakość eksploatowanej nawierzchni na przejazdach kolejowo-drogowych wpływa niezawodności i trwałości eksploatacyjna przejazdu oraz podatności utrzymaniowo-naprawcza i charakterystyka ekonomiczna. Wpływ podatności utrzymaniowo-naprawczej i charakterystyk ekonomicznych przejazdów kolejowo - drogowy[...]
EN An analysis of level crossing quality on Polish railway lines was conducted. Describes the use of the guidelines in force at the level crssing railway lines. Analysis of the guidelines for the application of level crssing has shown the application to prefer the use of level crssing with ballast. An [...]
17
100%
Logistyka
2014 nr 6 6494-6500
PL Opracowany model numeryczny nawierzchni kolejowej wykorzystujący metodę elementów skończonych. Model nawierzchni kolejowej zbudowanej z innowacyjnych materiałów izolacji antywibracyjnej stosowanej na spodniej powierzchni podkładów strunobetonowych w celu ochrony przed deformacjami toru. Badaniom por[...]
EN Research on a numerical model of railway track. Analysis of the three types of sleepers, prestressed concrete and prestressed concrete with insulation. The analysis involves the reduction of stress in the ground as a result of vibration insulation.
18
63%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2010 Nr 95, z. 154 379--393
PL Podkłady kolejowe z wibroizolacją to propozycja ulepszenia konstrukcji nawierzchni kolejowej, przedstawiona i poparta wynikami badań już w latach 90-tych XX wieku. W artykule przedstawiono polskie badania modelowe i niemieckie badania eksploatacyjne właściwości nawierzchni kolejowej z takimi podkład[...]
EN The railway sleepers with antivibration insolation seem to be a solution for track structure construction improvement. Such solutions have been presented in the paper and their advantages have been proved with results of studies run in nineties of 20th century. The Polish model research and the Germ[...]
19
63%
Problemy Ekonomiki Transportu
2000 nr 4 73-88
20
63%
Problemy Ekonomiki Transportu
1998 nr 1 81-105
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last