Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Drogownictwo
2009 nr 3 87-93
PL Średni dobowy ruch w roku (SDR) jest wyznaczany na podstawie pomiarów okresowych i ciągłych w wybranych punktach sieci drogowej. Zarówno obliczenia wartości ruchu, jak i ruchu prognozowanego mają ograniczoną dokładność. Autorka analizowała zastosowanie metod zagranicznych, szczególnie metody fińskie[...]
EN Annual Average Daily Traffic (AADT) is estimated on the base of periodic and continuous measurement on selected points of the road network. Both, traffic estimation and forecast, have limited accuracy. The author analyzed application of foreign methods, especially Finnish method, for increase of ac[...]
2
100%
Transport Miejski i Regionalny
2006 nr 5 17-22
PL Badania przepustowości wlotów rond. Badania empiryczne i analiza parametrów modeli estymacji przepustowości. Wyznaczenie przepustowości na podstawie modeli teoretycznych. Wyznaczenie przepustowości empirycznych w stanach nasycenia ruchem. Przykłady obliczeniowe konkretnych rond.
EN Research of traffic-circles inputs capacity. Empirical research and analysis of parameters for capacity models estimation. Marking the capacity basing on theoretical models. Marking the mpirical capacity basing in stages of traffic saturation. Counted examples on concrete traffic-circles.
3
100%
Drogownictwo
2010 nr 7-8 267-272
PL Średni Dobowy Ruch w roku (SDR) jest jednym z podstawowych parametrów opisujących ruch drogowy. Można go wyznaczać na podstawie pomiarów wyrywkowych przy wykorzystaniu wskaźników przeliczeniowych sezonowych i tygodniowych wahań ruchu. W artykule przedstawiono i poddano analizie wskaźnikową metodę s[...]
EN One of the most important element of traffic monitoring programs is correct estimation of annual average daily traffic (AADT). In the factor approach, short duration traffic volume counts are converted into AADT (by proper volume adjustment factors). In this paper, five types of this method (ninetee[...]
4
100%
Drogownictwo
2015 nr 1 23--28
PL Kluczową kwestią przeprowadzania pomiarów krótkotrwałych jest wybór odpowiedniego dnia pomiaru (dzień tygodnia, miesiąc w roku) oraz odpowiedniej długości okresu pomiarowego i godzin pomiarów. Odpowiednio dobrany okres pomiarowy wpływa na poprawę dokładności estymacji średniego dobowego ruchu w roku[...]
EN A key issue in the traffic data collection is the selection of the proper day of measurement (day of week, month of the year) and the proper length of the counts period and hours of measurements. A properly selected measurement period improves the estimation accuracy of the Annual Average Daily Traf[...]
5
100%
Archives of Civil Engineering
2015 Vol. 61, nr 1 131--145
EN Missing traffic data is an important issue for road administration. Although numerous ways can be found to impute them in foreign literature (inter alia, the most effective method, that is Box-Jenkins models), in Poland, still only proven and simplified methods are applied. The article presents the [...]
6
100%
Archives of Civil Engineering
2015 Vol. 61, nr 2 141--160
PL Jednym z podstawowych parametrów opisujących ruch drogowy jest Średni Dobowy Ruch w roku (SDR). Jest on wykorzystywany do różnych celów między innymi do projektowania i planowania rozwiązań drogowych, obliczania hałasu drogowego czy do studiów wypadkowości. Jego nieprawidłowe oszacowanie i prognozow[...]
EN One of the basic parameters which describes road traffic is Annual Average Daily Traffic (AADT). Its accurate determination is possible only on the basis of data from the continuous measurement of traffic. However, such data for most road sections is unavailable, so AADT must be determined on the ba[...]
7
100%
Roads and Bridges - Drogi i Mosty
PL W pracy przedstawiono wyniki analiz rozkładu dwustu największych godzinowych natężeń w roku, wykorzystywanych do wyznaczania natężenia miarodajnego Qm do badania sprawności dróg. Na tej podstawie opracowano trzy równania funkcji potęgowej, umożliwiające szacowanie natężenia odpowiadającego dowolnej [...]
EN The present paper outlines the results of analyses of two hundred highest hourly volumes in a year, used for determining designed hourly volumes DHVto test road efficiency. Basing on them, three equations of the power function were elaborated. They enabled the assessment of traffic volume correspond[...]
8
100%
Drogownictwo
2017 nr 6 199--205
PL W pracy przedstawiono wyniki analiz zmienności ruchu wewnątrz godziny dla szczytowych godzin w roku. Na tej podstawie określono średnią wartość wskaźnika zmienności ruchu k15 wynoszącą 0.90, która jest zbliżona do zalecanej przez HCM-2010 jako wartość typowa dla dróg zamiejskich, co wskazuje że może[...]
EN The paper presents the results of analysis of traffic flow variability within hours for peak hours per year. On this basis, it was determined the average value of the peak hour factor PHF of 0.90, which is close to that recommended by HCM-2010 as a typical value for rural roads, so it may also be ty[...]
9
100%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2014 Nr 1(103) 361--370
PL W artykule przedstawiono procedurę podziału sieci dróg na odcinki jednorodne ruchowo przy łącznym wykorzystaniu metod ilościowych oraz jakościowych. W pierwszej kolejności na podstawie kształtu profili zmienności (analiza skupień) określono grupy wskaźników a następnie na podstawie wiedzy eksperta ([...]
EN The paper presents division of the road network into homogeneous traffic sections by the use of the qualitative and quantitative methods. At first, the cluster analysis is used to determine the initial factors groups. Next, this groups are modified on the basis of professional knowledge (geographic-[...]
10
100%
Archives of Civil Engineering
PL Ciągła automatyczna rejestracja ruchu drogowego dostarcza wielu cennych informacji niezbędnych do celów planistycznych, projektowych i eksploatacyjnych odcinków i skrzyżowań drogowych. Dzięki temu możliwe jest określenie sezonowych wahań ruchu umożliwiających wykonanie uproszczonych przeliczeń natęż[...]
EN The characteristics of seasonal variations in traffic volumes are used for a variety of purposes, for example to determine the basic parameters describing annual average daily traffic – AADT, and design hourly volume – DHV, analyses of road network reliability, and traffic management. Via these anal[...]
11
100%
Transport Miejski i Regionalny
2015 nr 8 11--15
PL Potrzeba podjęcia opisanych w artykule badań wynika z braku w literaturze branżowej, typowych dla dróg niższych klas, charakterystyk zmienności natężeń ruchu. Charakterystyki takie są niezbędne do planowania krótkotrwałych pomiarów i transponowania ich wyników na natężenie dobowe oraz na średniodobo[...]
EN The need to raise the subject stems from the lack in subject literature typical for lower-class roads, traffic flow variability characteristics. Such characteristics are essential for planning short-term measurements and transposing their results into average daily traffic and annual average daily t[...]
12
100%
Logistyka
2014 nr 6 9902--9911
PL W artykule przedstawiono wyniki analiz stabilności charakterystyk zmienności natężenia ruchu w różnych horyzontach czasu. Wykazanie stabilności wskaźników przeliczeniowych pomiarów krótkotrwałych na SDR w dłuższym okresie daje podstawę do wiarygodnego szacowania SDR na podstawie wskaźników wyznaczon[...]
EN The article presents the results of a stability analysis variability characteristics of traffic in different time horizons. Demonstration of the stability of adjustment factors to statistically convert short-term counts to AADT over a longer period, gives rise to a credible estimate of SDR on the ba[...]
13
100%
Archives of Transport
EN The article presents different methods of estimating DHV, including traditional Factor Approach, developed Regression Models and Artificial Neural Networks models. As explanatory variables: quantitative variables (AADT and the share of heavy vehicles) as well as qualitative variables (the cross-sect[...]
14
100%
Drogownictwo
2018 nr 2 61--68
PL W pracy przedstawiono wyniki analiz dotyczących wybranych charakterystyk ruchu typowych dla autostrad i dróg szybkiego ruchu. Na tej podstawie zaproponowano podział analizowanej sieci dróg, ze względu na zmienność sezonową, na trzy grupy jednorodne ruchowo (drogi o gospodarczym, gospodarczo-turystyc[...]
EN The paper presents the results of the analysis of selected traffic characteristics typical of motorways and expressways. On this basis, the analysed road network has been divided in terms of seasonal variability into three homogeneous traffic groups (roads with economic, economic-tourist and tourist[...]
15
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL W artykule przedstawiono wyniki analiz dotyczących zmienności dobowych natężeń autobusów w ciągu roku. Na ich podstawie określono typowe grupy zmienności sezonowej i tygodniowej autobusów wraz ze sposobem przyporządkowania do nich danego odcinka drogi klasy A lub S. Dla tak uzyskanych grup jednorodn[...]
EN The paper presents the results of analyzes concerning the variation in daily traffic volumes of buses during the year. Based on them, typical groups of seasonal and weekly variation of buses were identified, along with the way in which they were assigned to a particular section of A-class or S-class[...]
16
63%
Drogownictwo
2015 nr 2 46--52
This paper presents the impact of appropriate selecting profiles of traffic flow variability on the sound level on national roads. The paper defines also conversion factors that allow the quick determination of the Design Hourly Volume used for noise analysis based on the AADT. It was also shown tha[...]
PL W artykule przedstawiono wpływ odpowiedniego doboru profili zmienności natężeń ruchu, na drogach krajowych, na poziom dźwięku w punkcie odbioru. Określono także wskaźniki przeliczeniowe, które umożliwiają szybkie wyznaczenie natężenia miarodajnego do analiz hałasu w oparciu o SDR. Wykazano również, [...]
17
63%
Drogownictwo
2015 nr 3 98--104
PL Przedstawiono wpływ sezonowej zmienności natężeń ruchu pojazdów ciężkich oraz różnych wartości temperatury ekwiwalentnej obowiązujących w Polsce, na trwałość zmęczeniową nawierzchni drogowej. Analizie poddano trzy rodzaje konstrukcji asfaltowych nawierzchni podatnych w odniesieniu do KR 4 (nawierzch[...]
EN Paper presents the influence of seasonal traffic flow variability of heavy vehicles and different values of equivalent temperature on fatigue life of pavement. Three types of flexible asphalt pavement construction with different base type (unbound aggregate mixture, asphalt concrete mixtures and col[...]
18
63%
Logistyka
2015 nr 4 2442--2451, CD2
PL W przypadku prowadzenia robót w pasie drogowym często wymagane jest zamknięcie jednego z pasów ruchu. W sytuacji, gdy wyznaczenie objazdu jest niemożliwe lub nieekonomiczne, istnieje możliwość zastosowania ruchu wahadłowego. Wówczas na zwężonym odcinku jezdni ruch może być sterowany za pomocą sygnal[...]
EN In the case of carrying out road works, partial closure of the road is often required. In a situation where the indication of detour is impossible or uneconomical, it is possible to apply alternate traffic. Then, in a tapered section of the road, the traffic can be controlled by a traffic signals. T[...]
19
63%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2016 z. 63, nr 1/II 315--322
PL Czas przeprowadzania pomiarów wyrywkowych (okres w roku i dobie) determinuje dokładność szacowania poziomu hałasu. Dlatego też istnieje konieczność określenia ujednoliconych procedur wyznaczania miarodajnych wartości parametrów ruchu do obliczeń LpAeq w szczególności w odniesieniu do metody próbkowa[...]
EN Time of the conducting of measurements (various period in the year and the day) determines the accuracy of estimating the level of noise. Therefore there is a need to define of uniform procedures for determining reliable values of traffic parameters (q,v, Hgv) for the calculation of LpAeq. It is imp[...]
20
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 423--427, CD
PL W artykule przedstawiono przegląd istniejących metodyk szacowania miejsc postojowych w części parkingowej na obiektach MOP w różnych krajach (Polska, Wielka Brytania, USA, Niemcy). W jego wyniku zostały określone cechy jakie powinny być uwzględnione w analizach, co pozwoliło na opracowanie nowej met[...]
EN The article presents an overview of existing parking estimation methodologies in the parking area at SAs in various countries (Poland, United Kingdom, USA, Germany). As a result, the characteristics that should be included in the analyzes were determined, which allowed for the development of a new m[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last