Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 72
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
1999 z. 139 113-134
PL W pracy omówiono metody badań procesów filtracyjnych na podstawie własnych rozwiązań stanowisk laboratoryjnych, a zwłaszcza tzw. urządzenia testowe. Przeanalizowano możliwości prowadzenia tego typu badań od zawiesin od łatwo do bardzo trudno filtrowalnych przy użyciu testowego filtru próżniowego, ci[...]
EN The use of different for investigation of filtration is discussed basing on the experience collected frm the own laboratory stands, and especially "test setups". The problem of investigation of suspensions exhibiting the whole range of properties using either a vacuum or a pressurized filter, or a c[...]
2
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 5 29-33
3
100%
Karbo
2006 Nr 3 164-168
PL W oparciu o rezultaty własnych badań prowadzonych w latach 1993-2005 przeanalizowano filtrowalność flotokoncentratów węglowych pochodzących z byłych spółek węglowych: jastrzębskiej, gliwickiej, rudzkiej i rybnickiej. Skoncentrowano się na filtracji ciśnieniowej i wirowej, które porównywano z powszec[...]
EN Based on own experiments carried out in 1993 – 2005, filterability of coal flotoconcentrate originated from former Jastrzębie’s, Gliwice’s, Ruda’s and Rybnik’s coal companies were analyzed. One focused on pressure and centrifugal filtration, which were compared with commonly used vacuum filtration. [...]
4
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2004 T. 25, z. 3/3 1443-1448
PL Praca przedstawia model filtracji ciśnieniowej, który porównano z wynikami eksperymentalnymi. Uzyskano bardzo dobrą zgodnośc wyników symulacji numerycznej i danych eksperymentalnych.
EN The work presents a mathematical model of pressure filtration, which is compared to the experimental results. The agreement of the numerical results with experimental data is very good.
5
100%
Chemik
PL W pracy przedstawiono sposoby badań filtracji próżniowej, ciśnieniowej, wirowej i dekantacji wirowej, prowadzonych przy użyciu urządzeń testowych. Stwierdzono, że dane z badań takich urządzeń mogą służyć do opisu procesu separacji fazowej i stanowić podstawę do projektowania filtrów. Badania takie c[...]
EN The research methods for testing: vacuum, pressure, centrifugal filtration, as well as the centrifugal decantation by the use of laboratory equipment are presented. It has been stated that the experimental data obtained from these devices can be successfully applied to the mathematical description o[...]
6
100%
Przemysł Chemiczny
2005 T. 84, nr 6 438-440
PL Podano współczynniki liczbowe A i C uogólnionej zależności na opory przepływu Eu = C ReA (H/H0) dla H0 = 0,45 m oraz wartości B0, ε , de i a dla spotykanych w praktyce złóż biofiltracyjnych, wyznaczone na podstawie badań w kolumnie o D = 0,175 m i wysokości czynnej z[...]
EN Coeffs. A and C in the gas-phase pressure drop correlation, Eu = C·ReA(H/Ho), where Eu, Re are Euler and Reynolds nos., resp., and H = active bed height, were detd. in a column ø = 0.175 m and Ho = 0.45 m, or taken from 15 refs., for selected 25 off-gas biofiltering media including conife[...]
7
63%
Rocznik Ochrona Środowiska
2002 Tom 4 133-165
PL Rozdział zawiesin ciał stałych w cieczach ma duże znaczenie praktyczne. Proces ten występuje w wielu gałęziach przemysłu, a w szczególności w technologiach oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych oraz wielu innych dziedzinach działalności człowieka. Oddzielenie od cieczy zanieczyszczeń stał[...]
EN Different descriptions of cake filtration of solid-liquid suspensions and cake compression are presented in the paper. The mathematical model of mentioned processes based on fundamental equations of flow through porous bed and accompanying mass and forces balances is discussed in details. The model [...]
8
63%
Rocznik Ochrona Środowiska
2003 Tom 5 87-122
PL Poprawne przeprowadzenie komputerowej symulacji procesu rozdziału zawiesiny na drodze filtracji i kompresji osadu przy użyciu opisanego w części pierwszej modelu wymaga znajomości jej właściwości fizykochemicznych i parametrów filtracyjnych oraz doboru odpowiednich wartości. Zaproponowany w niniejsz[...]
EN The method of investigations and calculations of filtration and compression of sediments, which allows to predict final moisture content of the filter cake. Since it is based on the basic relationships (dependences) concerning the flow through the porous bed, the interpretation of the process of sus[...]
9
63%
Karbo
2008 Nr 3 142-148
PL Narastająca ilość drobnych frakcji ciała stałego (będącego w ok. 82 % węglem) w zawiesinie zrzutowej po dekantacji wirowej flotokoncentratu na wirówkach BIRD'a wymaga okresowej wymiany cieczy obiegowej, co wiąże się z problemami ekologicznymi i kosztami wody. W związku z tym, przebadano w skali labo[...]
EN An increasing amount of solid phase fine fractions (containing about 82% of coal) in dump suspension after centrifugal decantation obtained in the BIRD centrifuge requires periodical replacement of circulating liquid. This leads to additional ecological problems and costs of water used. Therefore, a[...]
10
63%
Rocznik Ochrona Środowiska
2004 Tom 6 159-169
PL Jednym z węzłów oczyszczania zneutralizowanych ścieków pogalwanicznych jest węzeł filtracji. Rozdział fazowy realizuje się w nim zwykle przy użyciu pras filtracyjnych, co jest związane z wysokimi kosztami robocizny, zwłaszcza w dużych galwanizerniach. Najczęściej filtrat zawracany jest do obiegu tec[...]
EN The final moisture contents in cakes obtained in centrifugal decantation of neutralized post-galvanic suspensions originated from two different sources have been analysed in the paper. Those two suspensions are characterized by small granulation and long critical sedimentation time, which shows the [...]
11
63%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Przedstawiono wyniki badania oporów przepływu wybranych złóż naturalnych handlowych i nawilżonych, które opracowano zależnościami Leva'y, Erguna i Carmana oraz Windspergera. Korzystając z tego ostatniego ujęcia, oszacowano średnicę ekwiwalentną badanych złóż oraz jednostkową powierzchnię rowiniętą. [...]
EN The experimental results dealing with the hydraulics of selected commercial natural and wetted bed have been presented in the paper. The data were elaborated using Leva, Ergun, Carman and Windsperger dependencies. Employing the last equation, the equivalent diameter and specific interfacial area of [...]
12
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2003 Nr 1 16-18
EN The model of filtration and cake compression of free suspension and thick slurry is presented. It is based on flow, mass and forces balance equations and solved using a numerical procedures. The so-called material co-ordinates are applied in the solution to make it simpler. The model has been positi[...]
13
63%
Karbo
2003 Nr 2 103-107
PL Podano informacje o możliwościach zastosowania supersorbentu mineralnego - haloizytu, którego przygotowanie w postaci nieaktywowanej (Halosorb) lub aktywowanej (Intersorb) wiąże się z użyciem węzła filtracji . Stwierdzono, że zawiesina haloizytu należy do trudno filtrowalnych, a potwierdzeniem wynik[...]
EN The application of mineral supersorbent halloysite is presented in the paper. Preparation of this supersorbent both in an inactivated (Halo-sorb) or an activated (Intersorb) form involves the employing of filtration process. It appeared during filtration tests that halloysite suspensions is a diffic[...]
14
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
1998 Nr 2 10-15
PL Ścieki pogalwanizacyjne należą do zawiesin trudno filtrowalnych. Deponowanie zawiesin w osadnikach powoduje aglomerację nąjdrobniejszych frakcji i korzystnie zmienia skład ziarnowy. Podczas filtracji powstaje osad o wysokim współczynniku ściśliwości, przy czym współczynnik ten jest wyższy dla osadó[...]
EN Post-galvanic suspensions belong to the hard-to-filter media. Deposition in settling tanks causes the agglomeration of finest fractions and thus changes advantageously the particle size dis- tribution. A cake characterized by the high value of compression coefficient forms during filtration. As [...]
15
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
1998 Nr 1 8-10
PL W artykule podano zależności na szybkość biodegradacji trietyloaminy w funkcji obciążenia złoża i stężenia trietyloaminy na tartacznym złożu odpadowym. Stwierdzono, że w zakresie stężeń odorantu C1=1= 90 mg/m3 i czasów kontaktu i = 5 = 90 s występuje praktycznie pełne oczyszczenie powietrza zawiera[...]
EN In the paper, relations for triethylamine bi.odegradation rate in the function of bed loading and triethylamine concentration in sawmill waste are given. It was found that in an odorant concentration range of C1 = 1. .. 90 mg/m3 and contact times T = 5 ...90 s comes practically to a complete purif[...]
16
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2000 Nr 6 19-24
PL W artykule przedstawiono metodę numerycznego modelowania przebiegu procesu polegającego na następujących po sobie etapach filtracji i kompresji osadu pofiltracyjnego. Zaprezentowano układ równań opisujących zjawisko rozdziału faz oraz sposób uzyskiwania wartości poszczególnych parametrów charakteryz[...]
EN A method of numerical modelling of the filtration and cake expression processes has been shown. A system of equations describing the phase separation phenomenon and the method of acquiring of characteristic suspension parameters has been presented. These parameters enable one to carry out a proper c[...]
17
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2005 Nr 4 20--21
PL W pracy podjęto badania wilgotności osadów po dekantacji wirowej zawiesin pogalwanicznych pochodzących z dwóch źródeł o znacząco różnym uziarnieniu ciała stałego. Stwierdzono, że dla wysokich al g i T odwodnienie osadów jest znacząco lepsze, niż po prasach filtracyjnych, co pozwala zmniejszyć ilość [...]
EN The sediment moisture content was tested using rotating decantation of post-galvanized suspensions coming from two sources of different solid granulation. It was concluded that dewatering for high al g and T is much better using rotating decantation than for filter-presses. The rotating decantation [...]
18
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2005 Nr 4 22--23
PL Testom filtracji ciśnieniowej poddano zawiesinę flotokoncentratu węgla kamiennego wyznaczając wzór stałej filtracji K dla różnych ciśnień w zakresie Sp = (0,1+1,66) MPa. Zbiór ten pozwolił stwierdzić, że filtracja przebiega według modelu osadowego z blokowaniem porów, stąd wyznaczono współczynnik śc[...]
EN Suspension of pit-coal flotation-concentrate was tested using pressure filtration. In this experiment the equation for the filter constant K was determined for different pressure ranges Sp = (0,1+1,66) MPa. It was concluded that the filtration proceeded according to the sediment model predictions in[...]
19
63%
Chemik
PL Omówiono rezultaty eksperymentów biofiltracji metyloetyloketonu (MEK) na złożu torfowym częściowo odkwaszonym (pH = 6,0), prowadzonej w systemie: zmiana czynna - dwie zmiany bez podawania zanieczyszczonego gazu. Badania prowadzono w zakresie stężeń wlotowych MEK C1=1÷100 mg/m3 i czasów ko[...]
EN The results of the experiments dealing with the methylethylketone (MEK) biofiltration process in a partly deacidified peat bed (pH = 6,0) carried out in a 3-shift mode (one active and the remained two without contaminated gas supplying) have been discussed. The process parameter ranges were as follo[...]
20
63%
Rocznik Ochrona Środowiska
2005 Tom 7 143-171
EN In the paper basic information dealing with biofiltration and then a qualitative description of the process carried on in a three-shift system with one active shift are given. Literature models of quasi - steady state biofiltration are discussed. A solution of the own biofiltration statics model und[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last