Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2004 Nr 3 (47) 75--78
PL Podjęto próbę sformułowania symulacyjnego modelu diagnostycznego zespołu napędowego ławy igłującej igłowarki. Wskazano na czop wału głównego jako miejsce odbioru sygnałów diagnostycznych w postaci jego toru względnego. Wykazano jednoznaczność tego symptomu i konieczność wprowadzenia innych symptomów[...]
EN An attempt has been made to formulate a simulation diagnostic model of the driving unit of a needle bench in a needle punching machine. The journal of the main shaft was indicated as the node which receives the diagnostic signals in the form of its relative trajectory. The ambiguity of this symptom,[...]
2
100%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2004 Nr 4 (48) 83--88
PL Praca dotyczy modelowania fizycznego i matematycznego opisu układu napędu ławy igłującej podwójnym układem korbowym oraz identyfikacji warunków pracy, które mają bezpośredni wpływ na kinetykę tego mechanizmu. Do rozważań dynamicznych zbudowano model fizyczny w postaci układu strukturalnego. Model ma[...]
EN This article comprises the physical modelling and mathematical description of the double-crank driving unit of a needle bench, and the identification of the working conditions which directly influence the kinetics of this mechanism. A physical model in the form of a structural system was developed f[...]
3
100%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2003 Nr 1 (40) 28--32
PL W artykule przedstawiono metodę badania technologicznych oporów igłowania runa włókienniczego w zależności od rodzaju włókien elementarnych i częstotliwości igłowania Przedstawiono i opisano stanowisko badawcze oraz pomiarowe. Przykładowe wyniki pomiarów wartości sił igłowania podano w formie wykres[...]
EN In this article, a method for testing the technological needling resistance of a textile web in dependence on the type of elementary fibres and the needling frequency is presented. A testing and measuring stand used in this investigation is described. Exemplary measurement results of the needling fo[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Rozprawy Naukowe / Politechnika Łódzka
2002 Z. 318 3-125
PL Praca dotyczy modelowania fizycznego i matematycznego opisu układu napędu ławy igłującej pewnej klasy igłowarek oraz identyfikacji warunków pracy, które mają bezpośredni wpływ na kinetykę tego mechanizmu. Rosnące zapotrzebowanie na włókniny oraz zamierzenie uruchomienia produkcji igłowarek przez „BE[...]
EN The work presented concerns a modelling and mathematical description of a needling bench driving system destined for a certain class of needling machine and the identification of the working conditions which directly influence the kinetic of the driving system. Recently, a plan was put forward to co[...]
5
100%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2000 nr 3 34-38
PL Badania diagnostyczne mają tu aspekt funkcjonalny, nie opisują zjawisk zachodzących w naprężaczu, a tylko skutki jego działania odbijające się w wartościach wielkości napięć wejściowych i wyjściowych. Badania mają więc na celu: - diagnostykę naprężacza kompensacyjnego w aspekcie funkcjonalnym; [...]
6
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2007 Nr 4 (63) 104--107
PL Przedmiotem pracy były badania dotyczące mechanicznie i cieplnie obciążonych łożysk ślizgowych wałów kalandrów i maszyn podobnego typu, pracujących w podobnych warunkach. Ogrzewany walec dociskowyposiada drążone czopy o dużej średnicy i wewnętrznym systemie grzewczym. Temp. ogrzewanych cylindrów osi[...]
EN The subject of this paper is the theoretical investigation of low-speed, mechanically and thermally heavy loaded journal bearings of calendaring and similar type machines operating under identical conditions. A heated press cylinder had hollowed journals of large diameters with a heating system insi[...]
7
63%
Zeszyty Naukowe. Włókiennictwo / Politechnika Łódzka
2000 z. 58 341-347
EN Nonwoven materials as the products in the range of flat textiles are relatively new structures. Stitch nonwoven have been found very wide application in clothing industry, medicine and civil engineering. This field of textiles production has generated not only new methods of production but also new [...]
8
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2015 Nr 4 (112) 119--126
PL Kalandry są szeroko stosowane w przemyśle włókienniczym do wykańczania wyrobów płaskich. Główny cel artykułu to analiza zjawisk cieplnych występujących w wale kalandra ogrzewanego olejem oraz optymalizacja grubości materiału i rozkładu źródeł ciepła w jego płaszczu zewnętrznym. Problem optymalizacji[...]
EN Calenders are widely used in the textile industry to finish flat textile products. The main goal of the paper was to analyze the thermal phenomena within a calender shaft heated by oil and optimize the material thickness and distribution of heat sources within the external mantle. The optimization p[...]
9
63%
Machine Dynamics Problems
EN The dynamic characteristics and stability were determined for the simple symmetric, elastic rotor operating in 3-lobe offset journal bearings. The oil film pressure, temperature, viscosity fields and the hydrodynamic oil film forces allow to calculate these coefficients. Adiabatic, laminar oil film [...]
10
51%
Machine Dynamics Research
EN The results of the theoretical study of friction losses in the multilobe journal bearings applied in bearing systems of grinding spindle are presented in this paper. Friction losses were obtained from the solution of the basic equations of the hydrodynamic theory of lubrication. These equations, i.e[...]
11
51%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł dotyczy nowego przyrządu mierzącego rezystancję nitek elektroprzewodzących i obliczającego nierównomierność ich rezystancji liniowej. Sterowanie elementami wykonawczymi oraz akwizycja danych pomiarowych wraz z ich przetwarzaniem i analizą odbywa się w wirtualnym przyrządzie pomiarowym skonst[...]
EN The paper concerns a new device for measuring resistance of electroconductive threads and counting irregularity of their linear resistance. Controlling the executive elements, acquiring the measuring data as well as its processing and analysing takes place in a virtual measuring device constructed i[...]
12
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2010 Nr 5 (82) 39--43
PL Podano podstawy teoretyczne określające pole prędkości, swobodnej strugi powietrza wypływającej z dyszy kołowej i dwuszczelinowej skośnej. Na tej podstawie dokonano obliczeń rozkładu prędkości powietrza w osi strugi. Obliczenia teoretyczne porównano z wynikami pomiarów. Podano wartość współczynników[...]
EN This paper presents the theoretical basis for the determination of the field of velocity of the free air stream flowing out of a cylindrical and two-gap skewed jet. Based on this, calculation of the air velocity distribution in the stream’s axis was carried-out. Good agreement was achieved between t[...]
13
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2009 Nr 4 (75) 72--76
PL Proces rozwoju włóknin i igłowarek wymaga zwiększenia wydajności poprzez, m.in. wzrost prędkości obrotowej igłowarki. Maszyny te oraz ich podzespoły poddane są znacznym obciążeniom dynamicznym. Niezawodna praca igłowarki zależy od właściwie skonstruowanych i wykonanych łożysk ślizgowych wału główneg[...]
EN The development process of non-woven technology and needle-punching machines assumes an increase in machine output. which can be achieved by an increase in machine speed. These machines are heavy, dynamically loaded and their operation depends on reliable journal bearings. The design of such bearing[...]
14
51%
Machine Dynamics Research
EN The multilobe journal bearings are characterized by higher friction losses than the cylindrical bearings. Among the static characteristics of journal bearing the friction losses are very important from the point of energy savings. This paper presents the results of theoretical investigation into th[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last