Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 68
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule przedstawiono ogólny opis podziemnego zgazowania węgla brunatnego z uwzględnieniem problemów zapewnienia szczelności gazogeneratora. Wykonano wstępne badania przenikalności gazów przez utwory geologiczne otaczające pokłady węgla brunatnego. Określono parametry gazoprzepuszczalności lub sz[...]
EN General description of underground brown coal gasification with regard to gasifier impermeability has been discussed. Preliminary tests on gas permeability in geological formations surrounding coal deposit have been conducted. Permeability parameters in brown coal mines have been defined.
2
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2008 z. 286 303-311
PL W referacie przedstawiono wpływ przekształtnika bezpośrednio załączonego do sieci kopalnianej niskiego napięcia na pracę centralnych zabezpieczeń upływowych. Wykazano konieczność stosowania dwubiegunowego członu pomiaru prądu. Wykazano zmniejszoną przydatność stosowania źródła stałonapięciowego w pr[...]
EN An influence of the converter directly connected to a mining low voltage system on the operation of the central leakage current protection was described in referee. Necessity of a dipolar current measurement unit was pointed out. Decreased usability of applying direct voltage in a case of a double g[...]
3
100%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2007 z. 4 121-130
PL Falownik L-LC (z szeregowo-równoległym obwodem rezonansowym) stanowiący pewnego rodzaju hybrydę pomiędzy falownikiem napięcia z szeregowym obwodem rezonansowym (falownik szeregowy) oraz falownikiem prądu z równoległym obwodem rezonansowym (falownik równoległy) skupia wiele korzystnych cech obu tych [...]
EN The L-LC inverter (with a series - parallel resonant circuit) which is a kind of hybrid between the voltage inverter with a series resonant circuit (series inverter) and the current inverter with a parallel resonant circuit (parallel inverter) has many advantages of both inverters. The aim of this p[...]
4
100%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The paper aims at presenting different methods of motivating students to learn during technical mechanics classes. Design/methodology/approach: It was assumed that adding variety to the grading system would enhance students' interest in technical mechanics classes. Exercises on the board w[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2006 z. 198 109-118
PL . W artykule omówiono dwie możliwości równoległego łączenia zaworów falownika L-LC: bezpośrednie łączenie półmostków falownika oraz łączenie półmostków falownika wraz z dławikami będącymi częścią struktury falownika L-LC. Omówiono czynniki powodujące nierównomierność rozpływu prądu w równolegle łącz[...]
EN In the paper there are discussed two possibilities of parallel connection of the L-LC inverter switches: direct connection of inverter half-bridges and connection of inverter half-bridges with inductors being the part of the L-LC inverter structure. Factors causing the unequal current load of parall[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2006 z. 198 99-108
PL W artykule przedstawiono najważniejsze właściwości falownika L-LC zasilającego nagrzewnicę indukcyjną i pracującego w pobliżu dwóch częstotliwości: częstotliwości rezonansu równoległego oraz częstotliwości rezonansu szeregowego. Zwrócono uwagę na ograniczenia wynikające: z możliwości doprowadzenia d[...]
EN The paper outlines the most important properties of the L-LC inverter feeding induction heater and its operation near two frequencies: parallel resonant frequency and series resonant frequency. The attention is paid to the limitations which are the result of: the possibility of bringing R,L,C,Lk cir[...]
7
100%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule przedstawiono wstępne badania i koncepcje rozwiązań, których podstawową istotą jest recykling renaturalizacyjny wód powierzchniowych. W większości zakładów komunalnych produkujących wodę dla zaopatrzenia miast i wsi pobiera się z zasobów powierzchniowych, następnie poddaje się uzdatnianiu[...]
EN The article presents initial research and concepts of solutions whose primary issue is renaturalizing recycling of surface water. In most municipal producing water of cities and villages the water is taken from surface resources, and then biochemically treated. The present concept of surface water r[...]
8
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
1999 z. 170 149-156
PL W artykule tym przeprowadzona została analiza matematyczna układu grzejnego wzbudnik - wsad, analiza oparta na wykonanych seriach symulacji owego układu zasilanego z falownika prądu oraz analiza przydatności wykorzystania metody Fouriera w celu możliwości określenia mocy wydzielanej we wsadzie oraz [...]
EN The paper contains mathematical analysis of the heating inductor-change configuration, based on the carried out series of simulations of that configuration feeded from the current inverter. It also presents analysis of the usability of Fourier's method in order to be able to determine the power rele[...]
9
100%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL Celem artykułu jest przedstawienie i omówienie najczęściej stosowanych układów zasilających nagrzewnice indukcyjne, ich właściwości oraz porównanie ich z proponowanym rozwiązaniem w postaci falownika L-LC.
EN The paper aims at a presentation and a discussion on the mostly used power supply systems for induction heaters, their characteristics and comparison to a suggested system in the form of an inverter L-LC.
10
100%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W referacie przedstawiono wpływ przemiennika (załączonego bezpośrednio do sieci kopalnianej niskiego napięcia) na pracę centralnych zabezpieczeń upływowych. Wykazano konieczność stosowania dwubiegunowego członu pomiaru prądu. Wykazano zmniejszoną przydatność stosowania źródła stałonapięciowego w prz[...]
EN The paper presents the impact of a converter (connected directly to mine low voltage network) on operation of the central earth leakage protection devices. There has been proved that the bipolar unit of current measurement has been needed to be used. There has been proved a lower usability of the di[...]
11
100%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W artykule podjęto próbę wyjaśnienia przyczyn pojawiania się przepięć pomiędzy ekranem ogólnym a ekranami indywidualnymi żył pomocniczych przewodów oponowych średniego napięcia. W celu uproszczenia obliczeń linię przesyłową zamodelowano posługując się dwoma wariantami czwórników: typu T oraz typu [P[...]
EN The article is an attempt to explain the reasons of overvoltage between the general shield and the individual shields of wires in medium-voltage cables. In order to simplify the calculations the transmission line was modelled with the use of two types of four-poles: T-type and [Pi]-type (including t[...]
12
100%
Energetyka
2014 nr 11 670--673
PL W pracy przedstawiono wybrane wyniki porównania ze sobą dwóch rodzajów rozruchu bloku energetycznego – ze „stanu gorącego” oraz „ze stanu zimnego”. Przedmiotem analizy był zawór pary. Artykuł zawiera wyniki modelowania numerycznego wykonanego dla tego elementu. Na podstawie obliczeń stwierdzono, że [...]
EN Presented are selected results of a comparison made between two types of a power unit start-up - the “hot” and the “cold” ones. The subject of the analysis was a steam valve and presented are results of a numerical modeling performed for this element. Ascertained is, on the basis of calculations, th[...]
13
100%
Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering
2017 R. 55, nr 2 43--50 [tekst ang.], 51--58 [tekst pol.]
PL W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące właściwości, a w szczególności odporności centralnych zabezpieczeń upływowych z pomocniczym źródłem prądowym na zakłócenia sieciowe. Wykazano podatność centralnych zabezpieczeń upływowych na tego typu zakłócenia (szczególnie w przypadku zastosowania źró[...]
EN This paper outlines issues related to the features of the leakage protections, especially the resistance of central leakage protections provided with the auxiliary current source to network interferences. It reveals susceptibility of the central leakage protections to this type of interferences (esp[...]
14
100%
Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering
2017 R. 55, nr 3 9--14 [ tekst ang.], 15--20 [tekst pol.]
PL W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące pracy zabezpieczeń upływowych w dołowych sieciach kopalnianych zawierających obciążenia, w których skład wchodzą przemienniki częstotliwości. Wykazano możliwość nieprawidłowego działania zabezpieczeń upływowych w przypadku wystąpienia obniżenia rezystan[...]
EN This paper presents considerations for leakage protections operating in underground coalmine networks containing loads that include frequency converters. The possibility of malfunctions in leakage protections has been proven in the case of a reduction of leakage resistance in a DC circuit.
15
100%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2017 Vol. 84, nr 8 294--297
PL Analizę wytrzymałościową przeprowadzono dla dwóch sposobów obciążenia modelu, w którym znajduje się karb geometryczny. Przyjęto, że element pracuje w warunkach zmiennych obciążeń mechanicznych i cieplnych. Założono, że charakter tych obciążeń jest zbliżony do warunków jakie panują podczas włączania [...]
EN A strength analysis was performed for two methods of loading of a model with a geometric notch. It was assumed that the element works under variable mechanical and thermal loads, and athat the nature of the loads is similar to the conditions existing during the start-up and shut-down of a power unit[...]
16
100%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2017 Vol. 6, iss. 2 188--196
PL W referacie przedstawiono analizę współpracy pośrednich przemienników częstotliwości z zasilanymi przez nie silnikami indukcyjnymi. Na warunki pracy silników zasilanych z pośrednich przemienników częstotliwości mają w warunkach kopalnianych wpływ parametry elementów pasożytniczych użytych przewodów [...]
EN The paper contains analysis of cooperation between induction motors with the intermediate frequency inverters that supply them. In the mine environment, parasitic elements of the cables, parameters of the filters’ elements, and a method of control over inverter transistors have an impact on the regi[...]
17
100%
Hereditas Minariorum
2017 Vol. 4 153--170
PL Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wybranych kamieniołomów Ziemi Kłodzkiej, ocena stanu wyeksponowania oraz wskazanie możliwości ich zagospodarowania na różne cele. Ziemia Kłodzka jest regionem zróżnicowanym i urozmaiconym pod względem budowy geologicznej, stąd też w wielu jej rejonach [...]
EN The aim of this article is to present the selected quarries of the Klodzko Region, to assess the status of their exposure, and to indicate their potential for various purposes. The Kłodzko Region is very diverse in terms of geology, so in many of its parts mining operations were conducted. In the re[...]
18
100%
Elektro Info
2018 nr 10 32--35
PL W artykule zawarto analizę pracy zabezpieczeń upływowych opartych na stałym prądzie pomocniczym pracujących w układzie omomierza równoległego. Zaproponowano również schemat uproszczonego modelu omawianego zabezpieczenia, na podstawie którego przeprowadzono badania symulacyjne. W artykule skupiono si[...]
EN This article includes analysis of leakage protection operating in arrangement of parallel-connected ohmmeter based on direct auxiliary current. There was also proposed a simplified diagram of this kind of leakage protection, on the basis of which the simulation tests have been carried out. The artic[...]
19
100%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W referacie omówiono dostępne środki ochrony ziemnozwarciowej w dołowej sieci kopalnianej w postaci: zabezpieczeń upływowych, zabezpieczeń blokujących oraz układów do kontroli ciągłości uziemienia. Ponadto przedstawione zostały problemy pojawiające się podczas eksploatacji wspomnianych środków ochro[...]
EN The article presents available means of earth fault protection in the underground network of a mine, in the form of: leakage protection, blocking protection and system for monitoring grounding continuity. Additionally, the author presented the issues occurring during the exploitation of the above me[...]
20
100%
Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska
2014 z. 54 119--126
PL Niniejszy artykuł przybliża kwestię roli prasy w edukacji architektonicznej społeczeństwa. Automatycznie akcentuje on wartość prasy w dobie powszechnej mediacji społeczeństwa. W aspekcie fuzji architektury i prasy nieuniknione staje się podkreślenie kwestii doboru metody w celu osiągnięcia jak najle[...]
EN The following article aims at approximating the issue of role of the press in the aspect of architectural education of society. Automatically, the value of supply of the press become the subject matter in the nowadays common presence of media in the society. When indicating on the fusion of architec[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last