Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 24
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polska Energetyka Słoneczna
2012 nr 1-4 41-44
PL Analiza niekonwencjonalnych sposobów pozyskania energii promieniowania słonecznego wymaga przeprowadzenia, co najmniej uproszczonej symulacji i dlatego ważne jest określenie właściwości dynamicznych budynków. Stosowana powszechnie metoda bilansów miesięcznych nie pozwala na uzyskanie wiarygodnych wy[...]
2
100%
Archives of Civil Engineering
PL Analizowano wpływ przyjęcia postaci zależności pomiędzy stratami ciśnienia a przepływem na wymagane ze względu na stateczność hydrauliczną dodatkowe ciśnienie u podstawy pionu w ogrzewczych instalacjach pompowych. Analizę przeprowadzono na podstawie opisu matematycznego przedstawionego przez OVENSEN[...]
EN The influence of the assumed form of relationship between pressure loss and flow on additional pressure at the bottom of the riser (required because of hydraulic stability) in pumped heating systems is analysed in the paper. The analysis is based on mathematical presentation by OVENSEN and test resu[...]
3
100%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2017 T. 22, nr 4 260--268
PL W artykule sprawdzono wpływ zmienności temperatury powietrza zewnętrznego i wielkości kanałów wentylacyjnych na zmienność intensywności wymiany powietrza w budynkach z wentylacją grawitacyjną w sezonie ogrzewczym. Wyznaczono również średnią wartość strumienia powietrza w tym okresie. Przedstawiono m[...]
EN This article examines the influence of outdoor air temperature variations and the size of ventilation ducts on the variation of air exchange intensity in buildings with gravitational ventilation during the heating season. The mean value of the air flow was also determined during this period. The met[...]
4
63%
Archives of Civil Engineering
PL Celem pracy jest przedstawienie zagadnienia optymalizacji budynków na podstawie kryteriów: • minimum kosztów ścian zewnętrznych budynków, obejmujących koszty materiałów i wzniesienia, • minimum sezonowego zapotrzebowania na energię do ogrzewania, • minimum emisji zanieczyszczeń stałych i gazowych po[...]
EN The objective of the paper is to present the optimization problem of buildings based on the following criteria: • minimum building costs, including the cost of materials and erection of the building, • minimum seasonal demand for heat energy, • minimum emission of solid and gaseous pollutants produc[...]
5
63%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
2015 R. 50, nr 6 22--26
PL Głównym celem tej pracy jest przedstawienie stanu polskiego prawodawstwa dotyczącego instalacji wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych i porównanie dotyczące zmian w metodologii określania charakterystyki energetycznej budynku. W dobrze izolowanych budynkach główna część zapotrzebowania na energię [...]
EN The main purpose of that paper is to present the state ofthe Polish legislation concerning a ventilation systems in housing, and to compare the result of the last amendment of the methodology for determining the energy performance of the building. In a well-insulated buildings the main part of the e[...]
6
63%
Polska Energetyka Słoneczna
2013 nr 1-4 26--32
PL Do oceny efektywności ekonomicznej zabiegów termomodernizacyjnych stosowana jest powszechnie metoda prostego czasu zwrotu. W artykule porównano różne metody oceny efektywności ekonomicznej i energetycznej. Do wyboru najlepszego rozwiązania zastosowano optymalizację wielokryterialną. Jako kryteria pr[...]
7
63%
Archives of Civil Engineering
PL Przedmiotem pracy jest optymalizacja budynków mieszkalnych w osiedlach na podstawie następujących kryteriów: ź minimum kosztów budowy obejmujących: koszty materiałów i wzniesienia przegród zewnętrznych budynków, oraz koszty instalacji i urządzeń grzewczych, ź minimum rocznych kosztów nośników energi[...]
EN The subject of the paper concerns the problem of optimization of a building in a housing development on the basis of the following criteria: - minimum of construction costs, including cost of materials, erection, heating installations, together with the cost of heat sources, - minimum of the annual [...]
8
63%
Rynek Energii
2015 Nr 6 74--80
PL W artykule przeanalizowano zyski energetyczne i ekonomiczne wynikające z budowy i eksploatacji systemów fotowoltaicznych projektowanych dla budynku jednorodzinnego. Wyznaczono godzinowe zapotrzebowanie na energię w kolejnych dniach roku. Następnie dobrano poszczególne elementy instalacji fotowoltaic[...]
EN This article deals with analysis of energy and economic efficiency of photovoltaic system to be used to supply electricity to a single family house. At the beginning hourly distribution (hour by hour) of energy consumption of the building was determined giving the base to determine the energy needs [...]
9
63%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
PL W artykule dokonano analizy energetycznej oraz ekonomicznej dotyczącej zastosowania systemów fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych. Rozpatrzono systemy zapewniające różny stopień zaspokojenia całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną. W rozważaniach uwzględniono aktualne przepisy dot[...]
EN This paper analyses the economic and energy aspects of the application of photovoltaic systems in single-family houses. Considered systems are supposed to cover the total demand for electricity in different level. The discussion concerns the current regulations taking into consideration the construc[...]
10
63%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2016 T. 8, nr 1 17--20
PL W artykule dokonano oceny wpływu okresowo działających elementów zacieniających na wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użyteczną do chłodzenia. Wykazano również znaczenie wentylacji w usuwaniu nadmiernych zysków ciepła z pomieszczeń. W analizie wykorzystano uproszczoną metodę godzinową 5R1C[...]
EN This paper presents the impact of periodically acting shading elements on the rate of useful energy demand for cooling. It was also demonstrated the importance of ventilation rate in decreasing of the influence of the heat gains on the energy demand. This analysis uses a simplified a hourly method 5[...]
11
63%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2016 T. 8, nr 2 13--16
PL W artykule przedstawiono przykład wyboru podstawowych elementów systemu ogrzewania w przykładowym budynku na podstawie analizy wielokryterialnej. Taka analiza racjonalizuje proces decyzyjny oraz wybór konkretnego rozwiązania na podstawie kryteriów istotnych dla decydenta. Do oceny różnych rozwiązań [...]
EN The process of selection of a particular solution should be based on criteria relevant to the decision maker. Different categories of decision-makers can be defined: the user, the investor or the state, and the different criteria: investment costs, running costs, energy performance and emission of p[...]
12
63%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2016 z. 63, nr 3 131--138
PL W artykule porównano trzy sposoby wyznaczania długości okresu ogrzewczego: stały okres ogrzewczy (np. PN-B-02025:1999 [4]); okres ogrzewczy zależny od bilansu cieplnego w danym miesiącu (np. PN-EN 832:2001 [5]), okres ogrzewczy zależny od charakterystyki ocenianego budynku (np. PN-EN ISO 13790:2009 [...]
EN In this article three methods of determining the length of the heating season were compared: a fixed heating season (eg. PN-B-02025: 1999 [6]); heating season depended on the heat balance in a particular month (eg. BS EN 832: 2001 [7]), a period of heating season depended on the characteristics of t[...]
13
63%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2005 T. 1 159-168
PL Omówiono kryteria i ograniczenia występujące w zagadnieniach optymalizacji osiedli energooszczędnych oraz dokonano wyboru liczby kryteriów za pomocą systemu ekspertowego. Przedstawiono metody stosowane przy rozwiązywaniu zagadnienia optymalizacji osiedli, a mianowicie: optymalizację wielokryterialną[...]
EN In the paper criteria and constrains in optimisation problem of the housing estates are presented. The number of the criteria with an expert system is selected. Different methods applying to solving housing estate optimizations problems are described among them: multicriteria optimisation, evolution[...]
14
63%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2007 T. 2 109-112
PL Przedmiotem pracy jest pokazanie korzyści, jakie mogą być uzyskane w wyniki optymalizacji budynków mieszkalnych w osiedlach na podstawie następujących kryteriów: minimum kosztów budowy obejmujących: koszty materiałów i wzniesienia przegród zewnętrznych budynków, oraz koszty instalacji i urządzeń grz[...]
EN The subject of the paper concerns the problem of optimization of a housing estate on the basis of the following criteria: minimum of construction cost, minimum of the annual consumption of heat energy, minimum of pollution emitted by heat sources installed in the building. Taking an existing hous- i[...]
15
63%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2007 nr 10 21--24
16
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2017 T. 48, nr 12 511--516
PL Podczas przygotowywania ciepłej wody użytkowej za pomocą pompy ciepła, która jako dolne źródło ciepła wykorzystuje powietrze usuwane z pomieszczeń, może dojść do skroplenia pary wodnej na wewnętrznej powierzchni przewodów wentylacyjnych. W artykule przedstawiono uproszczoną metodę pozwalającą na spr[...]
EN During domestic hot water preparation using a heat pump charging energy from the removed air from the room, it may happen condensation of water vapor on the surface of the ventilation ducts. In the article variant calculations of the condensation risk on the walls of ventilation ducts were made. The[...]
17
51%
Archives of Civil Engineering
PL Przedstawiono zagadnienie optymalizacji wielokryterialnej usytuowania budynków na podstawie kryteriów wiatrowych. Celem pracy jest takie rozmieszczenie budynków o zadanym kształcie, aby obszary w których prędkość wiatru jest zbyt mała lub zbyt duża były minimalne, a obszary w których prędkość wiatru[...]
EN The problem of multicriteria optimization of the location of buildings arrangement based of wind criteria is presented. The problem is formulated in the following manner: in the particular area, the known number of denned buildings are to be located in order to minimize the area characterized by too[...]
18
51%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Przedstawiono zagadnienie optymalizacji wielokryterialnej struktury zabudowy osiedli mieszkaniowych na zadanym terenie na podstawie kryteriów wiatrowych. W zagadnieniu optymalizacji minimalizowano strefę tzw. ciszy atmosferycznej, w której prędkość wiatru zawiera się w przedziale od 0 do 1 m/s. Nato[...]
EN The problem of multicriteria optimization of the building arrangement. For the purpose of the study three impact zones have been taken: the zone with wind velocity from 0 to 1 m/s (the unfavourable case due to aero-sanitary and bio-climatic conditions); the zone with wind velocity from 1 to 5 m/s (t[...]
19
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2006 z. 40 [229] 255-262
PL W referacie przedstawiono zagadnienie optymalizacji wielokryterialnej w usytuawania trzech budynków na podstawie kryteriów wiatrowych. Zmiany pól prędkości wiatru wywołane istnieniem budynków wyznaczono metodą symulacyjna na podstawie modelu k - epsilon zaimplementowanego w programie symulacyjnym FL[...]
EN In the paper the problem of multicriteria optimization of the location of three buildings arrangement based of wind criteria is presented. The turbulence model k - epsilon has been adopted for this study. Calculations have been made use of simulation program FLUENT 6. The forms of the objective func[...]
20
51%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2011 T. 6, nr 3 17--22
PL W pracy podjęto próbę oceny jakości środowiska wewnętrznego w miejscu pracy umysłowej, pod kątem komfortu wizualnego oraz zaproponowanie rozwiązań alternatywnych. Wybrano istniejące pomieszczenie czytelni, przeznaczonej do pracy z tradycyjnymi materiałami piśmiennymi oraz/lub komputerem. Ocenę dokon[...]
EN The assessment of visual comfort in an existing room dedicated to intellectual work is presented in a paper. Initially, some measurement in situ have been done. Than based on the obtained results computer model were developed and validated. Finally, for alternative solutions were proposed. Simulatio[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last