Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 43
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2003 nr 6 18-20
PL W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z wykorzystaniem systemów termowizyjnych w samochodach. Systemy takie mają na celu poprawę bezpieczeństwa drogowego i komfortu prowadzenia pojazdu w warunkach nocnych i złej widoczności.
EN This article presents some problems connected with using thermovision systems in cars. The main aim of those systems it to improve road safety and comfort of driving at night and when visibility is low.
2
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2018 nr 6 12-15
PL W artykule przedstawiono główne zagrożenia dla oczu, wywołane nadmierną ekspozycją na promieniowanie optyczne. Omówiono zagadnienie dotyczące widmowej czułości oka w kontekście rozpoznawania barw świateł sygnalizacyjnych. W celu wyjaśnienia efektów mechanizmu zjawisk, odpowiadających za rozpoznawani[...]
3
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2000 nr 9 14-16
4
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2008 nr 11 2-5
PL Urządzenie laserowe może zawierać jeden lub więcej laserów w złożonym układzie optycznym, elektrycznym lub mechanicznym. Zazwyczaj urządzenia laserowe są używane do demonstracji zjawisk fizycznych, obróbki materiałów, przechowywania i odczytu danych, transmisji i wyświetlania informacji itp. Urządze[...]
EN Laser device can consist of one or more lasers in a complex optical, electrical, or mechanical system. Typically, laser devices are used for demonstration of physical phenomena, material processing, data storage or transmission and display of information, etc. Laser products are used in industry, me[...]
5
63%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
2016 Nr 1(12) 33--41
PL W pracy przedstawiono nowe wymagania techniczne normy PN-EN ISO 12312-1:2014 dla okularów przeciwsłonecznych w świetle wymagań zasadniczych rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 9 marca 2016 w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady[...]
EN New technical requirements of PN-EN ISO 12312-1:2014 standard for sunglasses in the light of essential requirements of the regulation (EU) of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on personal protective equipment and repealing of the 89/686/EEC Council Directive are presented. D[...]
6
63%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
2016 Nr 1(12) 89--102
Methods of induction of visible radiation leak changes that may be used in optical protective filters against harmful infrared are presented. Methods that use photochromic and thermochromics effects, the phenomenon of light polarization and changes of optical density in a system that contains liquid[...]
PL W niniejszej pracy przedstawiono metody indukowania zmian przepuszczania promieniowania widzialnego, które mogą znaleźć zastosowanie w konstrukcji optycznych filtrów ochronnych blokujących szkodliwe promieniowanie podczerwone. Opisano metody wykorzystujące efekty fotochromowy i termochromowy, zjawis[...]
7
63%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2016 Vol. 22, No. 3 305--309
EN The paper analyses the selected optical parameters of protective optic filters used for protection of the eyes against hazardous radiation within the visible (VIS) and near infrared (NIR) spectrum range. The indexes characterizing transmission and reflection of optic radiation incident on the filter[...]
8
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 9 927--930
PL W artykule przedstawiono metodę wytwarzania elementów elektro-aktywnych z wykorzystaniem kopolimeru sulfonowanego politetrafluoroetylenu oraz cieczy jonowych. Elementy elektro-aktywne zastosowano jako siłowniki zmieniające grubość materiału izolacyjnego, przeznaczonego do stosowania w odzieży chroni[...]
EN The paper presents the results of study concerning the possibility of use of electro-active ionic polymers, made of sulfonated copolymer of polytetrafluoroethylene "Nafion" for the construction of an active insulating material for clothing protecting against cold. Electro-active polymers (EEAP) are[...]
9
63%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2015 Z. 268 101--106
PL W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań współczynników przepuszczania światła dla barwionej szyby stosowanej w pojazdach szynowych. Współczynniki te badano w zależności od podejścia w doborze rozkładu illuninantu oraz względnej skuteczności widmowej. Przyjęta metoda badania współczynników p[...]
EN The paper presents results of investigations of the luminous transmittance for dyed windscreen used in motor vehicles. Dependence on spectral distribution of illuminant and spectral visibility function of the average human eye for daylight and nightlight vision has been analysed. The considered meth[...]
10
63%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2014 Z. 264 15-29
PL Systemy rzeczywistości wzbogaconej (AR – ang. Augmented Reality), z uwagi na możliwość wprowadzenia w pole widzenia dodatkowych – generowanych komputerowo – informacji, znajdują również zastosowanie w procesie pracy, w szczególności w konstrukcji zaawansowanych technicznie środków ochrony oczu. Isto[...]
EN Augmented reality systems due to its possibility of putting to the field of vision an additional and computer generated information are also useful at work processes, especially in technically advanced eye protectors/eye protection equipment. The basic issue during designing this types of systems is[...]
11
63%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
2017 Nr 1(13) 123--130
PL W niniejszej pracy omówiono budowę oraz cechy materiałów, które mogą być wykorzystane, jako podłoża do nanoszenia czujnikowych warstw polimerowych. Materiały takie muszą spełniać szereg wymogów, zarówno co do ich odporności mechanicznej i chemicznej, jak również charakteryzować się odpowiednią adhez[...]
EN The structures and properties of materials which may be potentially used as the base of polymer sensor layers are described in the article. Such materials must fulfill many requirements to be connected with mechanical and chemical strength and also have suitable adhesion. The model of elastic sensor[...]
12
63%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2012 Z. 260 129-142
PL Szacunkowa liczba pracowników w Polsce eksponowanych na promieniowanie laserowe może wynosić nawet ponad 150 tysięcy. Duże ryzyko związane z pracą na stanowiskach laserowych występuje głównie podczas laserowej obróbki materiałów. Coraz częściej stosowane są w przemysle różnego rodzaju spawarki i wyk[...]
EN The number of people employed at workplaces with laser equipment is estimated in Poland on over 150 000. Actually high energy laser equipment for cutting and welding is largely applied to many technological processes, so the laser radiation hazards at workplaces with the relatively high risk level c[...]
13
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 9 931--934
PL Przedstawiono koncepcję sensorów rozciągania i kondycjonowania w zmiennych temperatury wykonanych z polimerów barwionych barwnikiem luminescencyjnym o strukturze stlibenu (4,4'-Bis(2-benzoxazolyl) stilben). Dla sensorów rozciągania wyznaczono eksperymentalnie warunki odnoszące się do parametrów wymi[...]
EN The conception of stretch sensors made of polyethylene with luminescence dye with stliben structure (4,4-Bis(2-benzoxazolyl)stilben) is presented in the paper. The sensor models are made as stripes which are mounted to the so called basic material for which the stretch process or the temperature ch[...]
14
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
1999 nr 3 8-12
15
63%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2012 Z. 255 201-211
PL Celem badań była analiza zmian transmisji promieniowania optycznego przez wewnątrzgałkowe hydrofilne i hydrofobowe soczewki akrylowe eksplantowane z gałki ocznej ze względu na znaczne nasilenie zjawiska glisteningu, obniżającego ostrość wzroku. Porównano średni widmowy współczynnik przepuszczania na[...]
EN The aim of research was analysis of spectral transmittance of optical radiation through of acrylic hydrophilic and hydrophobic IOLs explanted due to deterioration of visual acuity in the course of advanced glistening phenomenon. The mean ultraviolet transmission (from 200 to 380 nm) as well as lumin[...]
16
63%
Przegląd Spawalnictwa
PL W artykule przedstawiono nową metodę umożliwiającą ocenę jakości spawanych elementów w wyniku zastosowania oryginalnego algorytmu umożliwiającego komputerową analizę fotografii powierzchni elementu spawanego, celem identyfikacji występowania potencjalnych defektów. Podstawą działania algorytmu jest [...]
EN This article presents the new method to assess quality of welding elements. This method use the original algorithm to computer analysis of the picture of welded element surface to identify potential defects. Digital analysis of pictures with suitable sequence of filters is a base of operation of thi[...]
17
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 5 12-15
PL W niniejszym artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat możliwości blokady szkodliwego promieniowania podczerwonego na gorących stanowiskach pracy metodami optyki cienkowarstwowej. Obliczono i przeanalizowano konstrukcje cienkowarstwowe pod kątem efektywności zabezpieczenia przed szkodliw[...]
EN This article presents basic information on blocking harmful infrared radiation with optical filters with thin-film coatings Interference structures for efficient blocking of harmful radiation were calculated and analyzed.Ttieconstruction of new interference optical filters against infrared radiatton[...]
18
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2011 nr 9 18-21
PL Do oceny stopnia ochronności materiałów włókienniczych przed naturalnym promieniowaniem UV służy współczynnik ochrony przed nadfioletem UPF (ang. Ultraviolet Protective Factor), który w celu bardzo dobrej ochrony przed szkodliwym działaniem naturalnego UV powinien wynosić co najmniej 40. Niestety, n[...]
EN The Ultraviolet Protective Factor (UPF) rating indicates how effective a fabric/textile is at blocking out solar ultraviolet radiation. A fabric with an UPF rating of at least 40 protects very well against harmful UV radiation. Unfortunately this rating couldn't be implemented directly to fabric pro[...]
19
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2009 nr 10 11-13
PL Ocena stanu ruch/bezruch jest istotnym elementem określającym motorykę osób znajdujących się w sytuacjach niebezpiecznych. W artykule przedstawiono wyniki badań weryfikacyjnych modelowych układów do monitorowania stanu ruch/bezruch. Zdefiniowano i wyznaczono tzw. współczynniki sprawności modułu pomi[...]
EN Information about emergency workers' mobility/immobility is an important parameter in dangerous situations. This paper presents the results of a verification of a prototype system for monitoring mobility/immobility. It defines and sets coefficients of efficiency of the measuring module for determini[...]
20
51%
Problemy Eksploatacji
2006 nr 2 65-79
PL W pracy przedstawiono wyniki modelowania analityczno-numerycznego dla struktury karbon-włókno-wzmocniony polimer (CFRP) wykorzystując metodę termografii synchronicznej (lock-in). Metoda ta polega na wymuszaniu przez zewnętrzne źródło ciepła zjawisk termicznych zachodzących w badanej strukturze. Prze[...]
EN This paper presents the results of analytical-numerical modelling for the carbon-fibre-reinforced polymer (CFRP) structure using lock-in thermography. The method consists of the excitation of thermal effects in the tested structure caused by an external heat source. Simulations have been carried out[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last