Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Maszyn
PL Modele wykonywane metodami przyrostowymi charakteryzują się specyficzną strukturą powierzchni tj. tzw. efektem schodkowym. Struktura taka zazwyczaj nie jest akceptowana przez odbiorcę i w celu uzyskania odpowiedniej jakości powierzchni wykonuje się dodatkową obróbkę np.: skrawaniem (jest to tzw. pos[...]
EN Stereolithography is an additive rapid prototyping method. This method is based on the principle of solidifying a liquid photopolymer (resin) by laser radiation. Models obtained with this method are characterized by a specific surface structure called “stairstep effect”. It causes that, the surface [...]
2
63%
Archives of Mechanical Technology and Automation
PL Modele wykonywane metodami szybkiego prototypowania, a w szczególności metodą stereo-litografii, mają charakterystyczną strukturę powierzchni, określaną mianem "schodkowa", która wymaga dodatkowej obróbki. Poznanie zależności wielkości nierówności od usytuowania modelu na platformie pozwoli zminimal[...]
EN Stereolithography is an additive rapid prototyping method. This method is based on the principle of solidifying a liquid photopolymer (resin) by laser radiation. Models obtained with this method are characterized by a specific surface structure called "stairstep effect". It causes that, the surface [...]
3
63%
Advances in Manufacturing Science and Technology
PL Metody szybkiego prototypowania, przy wspomaganiu komputerowym projektowania 3D wraz z systemami wspomagania inżynierskiego, pozwalają uzyskać wyrób o prognozowanych właściwościach technologicznych i użytkowych. W artykule przedstawiono studium przypadku zastosowania metod szybkiego prototypowania w[...]
EN Integrated product development based on Rapid Prototyping methods, aided with computer 3D design and computer engineering enables fast and full new product verification and validation, both from technological and customer requirements point of view. A case study derived from industrial practice, usi[...]
4
63%
Archives of Mechanical Technology and Automation
EN The surface layer of machine components after finish machining arc mainly defined by roughness parameters. Increasing demands as to components, especially those co-sliding and co-rolling, make it nccessary to define additional parameters such as waviness ratios especially when resisting to seizing a[...]
5
63%
Archives of Mechanical Technology and Automation
PL Powierzchnię części maszyn po obróbce wykończeniowej definiuje się głównie za pomocą parametrów chropowatości. Rosnące wymagania w stosunku do części, zwłaszcza współpracujących ślizgowo lub tocznie, wymagają określenia dodatkowych parametrów, takich jak wskaźniki falistości, szczególnie gdy istotna[...]
6
63%
TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
2003 Vol. 7, No 2 233-241
EN The process of plastic injection, although of extensive industrial use, is still relatively poorly researched. In building a finite element model for the injection process, the emphasis was laid on the modeling of phenomena occurring at the polymer-mold interface. With this purpose in mind, the mesh[...]
7
51%
Napędy i Sterowanie
2007 R. 9, nr 11 142-143
PL Wykonanie optymalnie skonstruowanego wyrobu wymaga przeprowadzenia badań testowych już na etapie projektowania. Jedną z metod, za pomocą której można wykonać element już w fazie projektowania, jest stereolitografia. Metoda ta opiera się na warstwowej budowie prototypu na bazie polimeryzacji ciekłego[...]
8
51%
Mechanik
PL Ceramika techniczna dostępna na rynku a stosowana na ostrza skrawające mogłaby być używana również na elementy robocze narzędzi nagniatających. Duża twardość tych materiałów jest korzystna natomiast inne właściwości fizyczne w tym parametry struktury geometrycznej powierzchni powodują, że nie zawsze[...]
EN Technical ceramics used for cutting edges and available on the market would also be applied to working elements of burnishing tools. High hardness of these materials is beneficial however some other physical properties including the parameters related to their geometrical surface structure cause the[...]
9
51%
Mechanik
PL W artykule przedstawiono wyniki z badań eksperymentalnych dotyczących analizy sił nagniatania tocznego i ślizgowego kulkami ceramicznymi wałków ze stali Cf53 w stanie utwardzonym. W przypadku nagniatania tocznego zastosowano docisk hydrostatyczny, natomiast podczas nagniatania ślizgowego docisk sprę[...]
EN The article presents the results of experimental studies concerning the analysis of forces while rolling burnishing as well as sliding burnishing of shafts made of hardened steel Cf53 using ceramic balls. With regard to rolling burnishing the hydrostatic pressure of balls was applied whereas in the [...]
10
51%
Mechanik
2014 R. 87, nr 11CD 254--269
PL W artykule przedstawiono wyniki z badań eksperymentalnych dotyczących przydatności kulek wykonanych z ceramiki technicznej, do nagniatania tocznego, narzędziami z dociskiem hydrostatycznym. W badaniach wykorzystano narzędzie umożliwiające wymianę kulek nagniatających. Badania wykonano poprzez nagnia[...]
EN The article presents the results of experimental tests concerning the usability of technical ceramics for rolling burnishing with hydrostatic tool pressure. The tool enables the exchange of burnishing balls was used in the study that involved burnishing shafts made of hardened Cƒ53 steel. The resear[...]
11
51%
Mechanik
2014 R. 87, nr 11CD 314--322
PL W artykule przedstawiono wyniki z badań eksperymentalnych dotyczących oceny wpływu czynników wejściowych i stanu powierzchni obrabianej podczas procesu nagniatania narzędziami z dociskiem hydrostatycznym. Badania dotyczyły obróbki materiału w stanie utwardzonym po hartowaniu. Skoncentrowano się na o[...]
EN The paper presents the results of experimental research on the assessment of the influence of burnishing process input parameters and surface structure on surface characteristic after burnishing with hydrostatic pressure tool. The study is focused on machining of hardened steel. The influence of fee[...]
12
51%
Mechanik
2014 R. 87, nr 11CD 323--330
PL W artykule przedstawiono rezultaty badań oceny wpływu uzyskanej struktury powierzchni po toczeniu zahartowanej stali na efekty uzyskane po nagniataniu tocznym. Analizowano wybrane struktury różniące się kształtem profili i wartościami parametrów chropowatości. Porównano i oceniono uzyskane rezultaty[...]
EN The paper presents the results of studies assessing the impact of the obtained surface structure after turning of hardened steel on the results achieved after burnishing. The selected shape of the structure of differing profiles and the values roughness parameters were analyzed. The results after bu[...]
13
51%
Mechanik
PL Materiały utwardzane nagniata się zazwyczaj narzędziami z diamentowymi końcówkami. W tym procesie sfera nagniatająca jest stosunkowo mała ze względu na znaczny koszt narzędzia. Powoduje to, że parametry nagniatania a w szczególności posuw muszą być bardzo małe, co znacznie wydłuża proces. Ponadto po[...]
EN Burnishing hardened materials is usually performed using diamond-tipped tools. In this process working tool sphere is relatively small due to its significant cost. This causes the burnishing parameters and in particular the feed rate must be very low that considerably prolongs the process. In additi[...]
14
51%
Mechanik
2016 R. 89, nr 12 1778--1779
PL Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych procesu nagniatania stali twardej (62 HRC) narzędziem ceramicznym (kulką) z dociskiem hydrostatycznym. Analizowano wpływ posuwu nagniatania oraz parametrów poprzedzającej obróbki toczeniem na twardo na stan powierzchni opisanej wybranymi parametrami chrop[...]
EN Presented are results of an experimental research of burnishing handed steel by a ceramic ball with hydrostatic pressure. The influence of burnishing feed rate and hard turning parameters on the surface roughness is analysed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last