Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W pracy przedstawiono wyniki eksperymentu laboratoryjnego wpływu ilości popiołu lotnego i domieszki napowietrzającej, współczynnika wodno-cementowego oraz czasu dojrzewania na wytrzymałość na ściskanie (odpowiedź Y) próbek zaprawy cementowej. W eksperymencie rozpatrywano następujący zakres zmiennośc[...]
EN The results of laboratory investigation concerning the influence of: the amount of fly ash and air-entraining admixture, the W/C ratio, and the time of curing is presented in the paper. The range of changeability factors was determined: X1 factor (the amount of fly ash) – from 0 to 33%; X2 factor (t[...]
2
100%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W referacie przedstawiono wyniki badania laboratoryjnego wpływu: współczynnika wodno-cementowego, klasy cementu oraz czasu dojrzewania na wytrzymałość na ściskanie (Y) próbek napowietrzonej zaprawy cementowej z dodatkiem popiołu lotnego. W badaniu przyjęto następujący zakres zmienności czynników:[...]
EN In the paper the results of laboratory investigation concerning the influence of: the water-cement ratio, the cement class and the time of curing on compressive strength of air- entrained cement mortars is presented. The range of changeability factors was determined: X1 factor (W/C ratio) – from [...]
3
100%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W prezentowanym artykule przedstawiono wyniki badania laboratoryjnego wpływu wybranych domieszek przeciwmrozowych na wytrzymałość na ściskanie kompozytów cementowych dojrzewających w obniżonych temperaturach. Badanie przeprowadzono zgodnie z zasadami planowania eksperymentu. Na podstawie otrzymanyc[...]
EN The problem of conducting concrete works under conditions of low temperatures comes back together with winter. In the presented paper the results of laboratory investigation concerning the influence effect of selected antifreeze admixtures on compressive strength of the cement mortars curing in lo[...]
4
100%
Inżynieria i Budownictwo
2011 R. 67, nr 6 341-343
PL Omówiono wyniki badania wpływu ilości domieszki napowietrzającej i popiołu lotnego oraz klasy cementu na 28-dniową wytrzymałość na ściskanie próbek zaprawy cementowej. Przedstawiono stopień i charakter wpływu czynników. Określono optymalne wartości czynników, zapewniające uzyskanie maksymalnej wytrz[...]
EN The results of laboratory investigation concerning the influence of air-entraining admixture amount, the amount of fly ash and the cement type on 28-days’ compressive strength of mortar samples have been presented. The influence grade and the character of factors have been described. The optimum fac[...]
5
100%
Inżynieria i Budownictwo
2011 R. 67, nr 6 335-337
PL Omówiono wyniki pięciokryterialnej optymalizacji rodzaju dodatku polimerowego i jego zawartości w mieszance betonowej przy pięciu właściwościach betonu drobnoziarnistego: współczynniku rozproszenia, składowej rzeczywistej i urojonej modułu zespolonego, wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu oraz[...]
EN Results of the five-criterion optimization of the type of polymer additive and its content in a concrete mix for five chosen properties of the fine-grained cement concretes: the specific damping capacity, the flexural strength and the compression strength, the storage modulus and the loss modulus ar[...]
6
100%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
EN Prognosis of the arch height correction could provide valuable information in prescribing appropriate treatment to reduce the consequences of flat-foot. The goal of this study was twofold. First we explored effect of foot orthotics wedging on the gait pattern of flat-footed children population. Then[...]
7
100%
Przegląd Budowlany
PL W warunkach klimatycznych Polski, co rok wraz z nadejściem zimy powraca problem prowadzenia robót betonowych i murowych w warunkach obniżonych temperatur. Uważa się, że właściwa pielęgnacja lub stosowanie domieszek przeciwmrozowych pozwalają na prowadzenie robót budowlanych nieprzerwanie w okresie z[...]
EN In Polish climatic conditions, the approach of every winter sees a return of problems related to carrying out concrete and bricklaying works in reduced temperatures. It is considered that proper precautions or the use of antifreeze additives make it possible to continue construction works uninterrup[...]
8
100%
Przegląd Budowlany
PL W nr 6/2008 Przeglądu Budowlanego opublikowano artykuł Autorów, dotyczący współczynnika przewodzenia ciepła w zasolonych materiałach ściennych, w którym zaproponowano określenie wartości obliczeniowych tego współczynnika za pomocą wskaźników poprawkowych, uzyskanych metodą podziału soli na grupy na [...]
EN In Przeglqd Budowlany 6/2008 an article by the same authors was published relating to the thermal conductivity of salted wall materials, where it was proposed to compute values of that coefficient using corrective indices obtained by dividing salts into groups based on the degree to which they affec[...]
9
100%
Przegląd Budowlany
PL Popioły lotne, często stosowane przy wytwarzaniu kompozytów cementowych, są najbardziej pospolitą sztuczną pucolaną. Ten wytrącany elektrostatycznie surowiec wtórny, dzięki dużej miałkości i aktywności pucolanowej, pozwala uzyskać tworzywo cementowe o podwyższonych właściwościach oraz umożliwia ogra[...]
EN Fly ash, often used in the production of cement composites, is the most common artificial pozzolana. This electrostatically extracted secondary raw material, thanks to its very fine granularity and the aforementioned pozzolanic action, makes it possible to obtain a cement material with improved prop[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last