Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 34
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2016 z. 5/109 41--50
PL Artykuł ma na celu zwięzłe podsumowanie obecnego stanu wiedzy w zakresie zjawiska spalania stukowego na podstawie dotychczas opublikowanych prac. Omówiono teorie dotyczące powstawania spalania stukowego. Nakreślono różnice między spalaniem stukowym w silnikach o zapłonie iskrowym i twardą pracą siln[...]
EN The paper aims at providing a concise revision of current knowledge of engine knock phenomenon based on previously published works. Theories behind the origin of knock are discussed. Differences between knocking combustion in spark-ignition and hard work of compression-ignition engines are explained[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2018 z. 1/115 113--123
PL W artykule omówiono metodę wyznaczania strategii zmiany biegów według światowej ujednoliconej procedury badań pojazdów lekkich WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure), stosowaną do badań pojazdów na hamowni podwoziowej. Wyszczególniono niezbędne dane wejściowe i przedstawiono szcze[...]
EN The article discusses the method of determining gearshift sequence according to the WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) used for vehicles testing on a chassis dynamometer. The necessary input data is listed and a detailed calculation scheme is presented. As an example of the ap[...]
3
63%
Eksploatacja i Niezawodność
PL W pracy przedstawiono informacje na temat kompleksowej oceny zagrożenia środowiska przez eksploatację pojazdów samochodowych z silnikami spalinowymi zasilanymi paliwem bioetanolowym. Przedstawiono założenia analizy ekologicznej cyklu istnienia paliwa według metody Well-to-Wheel, uwzględniającej etap[...]
EN The paper provides some information regarding comprehensive evaluation of the environmental hazard caused by the operation of automotive vehicles with internal combustion (IC) engines powered by bioethanol fuel. It presents the assumptions made for the life cycle assessment (LCA) of the environmenta[...]
4
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2012 z. 1/87 165--173
PL W artykule są rozpatrywane problemy kompleksowej oceny oddziaływania motoryzacji na środowisko. Jest to szczególnie trudne zadanie w wypadkach stosowania niekonwencjonalnych rozwiązań technicznych pojazdów samochodowych (np. układy napędowe hybrydowe i elektryczne), a także wykorzystywania niekonwen[...]
EN The paper deals with the problem of a comprehensive assessment of the impact of motorisation on the environment. This is a particularly difficult task in case of uncon-ventional technical solutions in motor vehicles (e.g. hybrid and electric propulsion sys-tems) and the use of unconventional fuels. [...]
5
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2014 z. 1/97 33--39
PL Spośród możliwych kierunków rozwoju motoryzacji szczególnie duże nadzieje wiąże się obecnie z zastosowaniem napędów elektrycznych. Istotny problem stanowi ocena zużycia energii przez samochody elektryczne w warunkach odpowiadających ich typowemu użytkowaniu, tzn. w miastach. W pracy przedstawiono wy[...]
EN Among the possible directions of the development of motorization, the possible use of electric drive is regarded as very promising solution. Evaluation of electric car energy consumption in conditions corresponding to its typical use, i.e. in the cities, has always been an important problem. The pap[...]
6
63%
Archiwum Motoryzacji
2010 Nr 3 167-183
PL Wiele gatunków bakterii i grzybów wykazuje zdolność do wzrostu w produktach naftowych, z wykorzystaniem ich składników jako źródła węgla i energii. Skutkiem aktywności życiowej mikroorganizmów wewnątrz systemów paliwowych jest rozkład węglowodorów i dodatków uszlachetniających oraz wydzielanie do pa[...]
EN Many species of bacteria and fungi are capable of growing in petroleum products, using their compounds as a source of carbon and energy. The consequence of microbial activity in fuel systems is the degradation of hydrocarbons and fuel additives as well as the production of microbial metabolites such[...]
7
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2013 z. 1/92 57--66
PL Obecnie obserwuje się tendencje do kompleksowego traktowania zagadnień związanych z ochroną środowiska przed zagrożeniami ze strony motoryzacji. Analizując właściwości ekologiczne samochodu uwzględnia się cały jego umowny okres istnienia, składający się z projektowania, wytwarzania, użytkowania oraz[...]
EN Nowadays, a tendency for a comprehensive treatment of issues related to the environmental protection against the dangers of motorization can be observed. The analysis of the ecological properties of the car incorporates its whole contractual period of existence, consisting of the following phases: d[...]
8
63%
Combustion Engines
2013 R. 52, nr 3 192--201
PL W pracy przedstawiono wyniki analizy porównawczej oddziaływania na środowisko samochodu elektrycznego i samochodów z silnikami spalinowymi – o zapłonie iskrowym i o zapłonie samoczynnym. Do badań wykorzystano metodę oceny cyklu istnienia (LCA). W analizie uwzględniono procesy związane z wytwarzaniem[...]
EN The paper presents results of a comparative analysis of the environmental impact of an electric car and cars with spark ignition and compression ignition engines. The investigations were carried out with the use of the life cycle assessment (LCA) method, with the processes related to the manufacturi[...]
9
63%
Combustion Engines
2013 R. 52, nr 3 183--191
PL W pracy przedstawiono ocenę cyklu istnienia samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym zasilanym olejem napędowym, estrami metylowymi olejów: palmowego, rzepakowego i sojowego oraz estrami metylowymi zużytego oleju roślinnego. W analizie uwzględniono między innymi oddziaływanie na środowisko proce[...]
EN The paper presents life cycle assessment (LCA) of motor vehicles with compression ignition engines powered with diesel oil, methyl esters of palm, rape, and soybean oils and methyl esters of used vegetable oil. The scope of the analysis included the environmental impact of the processes related to f[...]
10
63%
Combustion Engines
2017 R. 56, nr 2 87--92
EN This study investigates the correlation dependences between pollutant emission intensity and the engine operational states determining these properties, in various conditions, both in relation to measurements of engine operational states and their dynamic nature. The research was carried out in a va[...]
11
63%
Silniki Spalinowe
PL W pracy przedstawiono informacje na temat kompleksowej oceny zagrożenia środowiska przez eksploatację pojazdów samochodowych z silnikami zasilanymi paliwem biogazowym oraz metody analizy ekologicznej na etapach wytwarzania i dystrybucji nośników energii (Well-to-Tank, w skrócie WTT), a także użytkow[...]
EN The paper presents information on the comprehensive assessment of environmental risk by the operation of motor vehicles with engines powered by biogas fuel. The methods of ecological analysis in the stages of production and distribution of energy carriers (Well-to-Tank, abbreviated WTT) and vehicles[...]
12
63%
Archiwum Motoryzacji
2011 Nr 4 19-36
PL W pracy przedstawiono poglądy na temat kompleksowej oceny zagrożenia środowiska przez eksploatację pojazdów samochodowych. Przedstawiono metody analizy emisji zanieczyszczeń szkodliwych dla środowiska oraz nakładów energetycznych na etapach wytwarzania i dystrybucji nośników energii (od źródła pozys[...]
EN The paper presents authors' views about comprehensive evaluation of the environmental hazard caused by the operation of automotive vehicles. Methods of analysing the emissions of environmental pollutants and the energy input at the stage of production and distribution of energy carriers (from the so[...]
13
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2016 z. 1/105 69--79
PL Praca dotyczy zagadnienia wpływu modelu ruchu samochodu na wskaźniki charakteryzujące oddziaływanie pojazdu na środowisko w ocenie cyklu istnienia (Life Cycle Assessment – LCA). W badaniach uwzględniono różne warunki ruchu samochodów: w miastach (włączając zatory uliczne), poza miastami oraz na auto[...]
EN The paper concerns an issue of the influence of car motion model on the indicators characterizing the environmental impact of the vehicle in Life Cycle Assessment (LCA). The research takes into account different conditions of car driving: urban (including congestions), extra-urban and high-speed tra[...]
14
63%
Journal of KONES
2018 Vol. 25, No. 4 103--109
EN Vehicles powered in alternative ways have an increasing share in the car market. Their use is becoming more and more justified considering the ever more stringent standards for the emission of harmful substances from the exhaust systems of internal combustion engines and the introduction of restrict[...]
15
51%
Archiwum Motoryzacji
2013 Nr 2 3--20, 119--136
PL Właściwości użytkowe siników spalinowych zależą w warunkach dynamicznych w ustabilizowanych stanie cieplnym silnika od przebiegów wielkości charakteryzujących intensywność pracy silnika. W silniku samochodowym najważniejszym procesem determinującym jego pracę jest prędkość pojazdu. W celu oceny wpły[...]
EN In dynamic conditions, the functional properties of internal combustion (IC) engines in steady thermal state depend on time histories of the quantities that characterize the intensity of engine operation. For the automotive engine, the most important process that determines the engine operation is t[...]
16
51%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2013 z. 1/92 67--76
PL Do badań emisji zanieczyszczeń i zużycia paliwa przez samochody osobowe wykorzystuje się testy jezdne wykonywane na hamowni podwoziowej. W rzeczywistych warunkach użytkowania pojazdów różnorodność warunków pracy silników spalinowych jest znacznie większa niż w wypadku powszechnie stosowanych testów.[...]
EN For testing pollutant emissions and fuel consumption of passenger cars driving cycles performed on a chassis dynamometer are used. In the real–world operating conditions of vehicles the variety of working conditions of internal combustion engines is much larger than in the commonly used driving cycl[...]
17
51%
Eksploatacja i Niezawodność
PL Silniki spalinowe jako układy opisywane modelami nieliniowymi nie mają właściwości niezależnych od stanów, w jakich się znajdują. W pracy przedstawiono wyniki badań silnika samochodowego w stanach dynamicznych zdeterminowanych znakiem przyspieszenia pojazdu w testach jezdnych symulujących rzeczywist[...]
EN Internal combustion engines as systems described by non-linear models do not have any properties that would not depend on their current states. The paper presents results of testing an automotive engine in dynamic states determined by the vehicle acceleration sign in vehicle driving tests simulating[...]
18
51%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2014 z. 1/97 41--49
PL Pyły stanowią poważne zagrożenie zdrowia i środowiska ludzi. Istotnym źródłem antropogenicznej emisji pyłów jest transport. Duża ilość pyłów jest wytwarzana w układach hamulcowych samochodów. W Przemysłowym Instytucie Motoryzacji podjęto zadanie opracowania sposobu ograniczenia emisji pyłów z samoch[...]
EN The dust poses a serious threat to human health and the environment. An important source of anthropogenic emission of dust is transport. A large amount of dust is generated in the braking systems of cars. The Automotive Industry Institute developed a way to reduce dust emissions from automotive brak[...]
19
51%
Combustion Engines
2017 R. 56, nr 1 73--76
EN The present study describes selected issues associated with the emission level in toxic exhaust gases and fuel injection timing. The study was focused on the following types of fuels: Diesel oil (the base fuel) and the other fuels were the mixture of fatty acid methyl ester with Camelina (L10 – dies[...]
20
51%
Combustion Engines
2016 R. 55, nr 1 56--64
PL Emisja zanieczyszczeń z samochodowych silników spalinowych jest bardzo wrażliwa na stany pracy silników zdeterminowane procesami prędkości samochodów. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań porównawczych charakterystyk emisji drogowej zanieczyszczeń w różnych testach jezdnych. Do wyznaczania [...]
EN The pollutant emission from automotive internal combustion (IC) engines is highly susceptible to engine operation states determined by vehicle velocity processes. The article presents results of comparative examinations of specific distance pollutant emission characteristics determined from various [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last