Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2007 z. 112 201-208
PL W pracy przedstawiono wstępne wyniki obliczeń dotyczących efektywności różnych typów przegród umieszczanych w gruncie na redukcję drgań powierzchniowych. Obliczenia przeprowadzono systemem metody elementów skończonych Algor FEA. Problem analizowano w dziedzinie czasu. Wymuszenie przyjęto jako harmon[...]
EN The study refers to preliminary estimation of effectiveness of surface vibrations damping due to barriers placed in the ground. Frequencies of harmonic excitations correspond to domain frequencies of transportation - related vibrations. The homogeneous shield model has been adopted. The ground prope[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2008 z. 113 243-250
PL W pracy przedstawiono charakterystykę reprezentatywnych wstrząsów z obszaru Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego (LGOM). Analiza ww. zjawisk objęła charakterystykę prędkościową, przyspieszeniową oraz częstotli--wościową (z wykorzystaniem spektrum odpowiedzi) drgań powierzchniowych. Omówiono prop[...]
3
63%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W artykule dokonano selekcji przebiegów przyspieszeń drgań powierzchniowych zarejestrowanych na jednej ze stacji sejsmicznych na terenie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Przebiegi analizowanych drgań uznano za reprezentatywne dla zjawisk sejsmicznych wywołanych wstrząsami górniczymi o energ[...]
EN The study concerns selection of surface mining - related vibrations recorded at one of the seismological station in LGOM region. Analyzed records from epicentre zone are assumed as representative for seismic events with energy E6 to E9 J. Two events with energy E7 J are chosen and remained ones are [...]
4
63%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2007 z. 278 353-364
PL Referat przedstawia wyniki analizy teoretycznej dwóch przestrzennych modeli mieszanej murowo - stalowej hali przemysłowej zlokalizowanej na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW) poddanej działaniu wymuszenia kinematycznego pochodzenia górniczego. W pierwszym modelu zastosowano sztywne waru[...]
EN The study presents results of theoretical analysis of finite element 3-D models of industrial hall located at GZW. The structure is subjected to mining-related kinematic load. Subsoil characteristics are considered in one of the models. The analysis refers to calculations of dynamic properties of th[...]
5
63%
Przegląd Górniczy
2013 T. 69, nr 8 212--216
PL W pracy przedstawiono wyniki nieliniowych analiz zaproponowanego wzmocnienia budynków murowych zlokalizowanych na terenach górniczych i sejsmicznych. Wzmocnienie polega na zastosowaniu włókien CFRP mocowanych na podatnych warstwach z polimeru PS. Obliczenia przeprowadzono z zastosowanie programu Met[...]
EN This paper presents the results of the nonlinear analysis of the proposed composite strengthening for masonry buildings located in mining and seismic areas. The proposed reinforcement consists of CFRP fibers fixed on polymer PS flexible layers attached to masonry walls. The calculations were perform[...]
6
63%
Przegląd Górniczy
2014 T. 70, nr 6 54--59
PL Praca dotyczy analizy wpływu nieregularności układu konstrukcyjnego budynków murowych na ich charakterystyki dynamiczne oraz reakcję dynamiczną na zadane wymuszenie kinematyczne. Analizie poddano kilka modeli budynków uznanych za reprezentatywne dla tej klasy obiektów na terenach objętych wpływami w[...]
EN The study concerns the analysis of the impact of structural irregularities in the masonry buildings on their dynamic characteristics and dynamic response to kinematic loads. We analyzed several models of buildings deemed to be representative of this class of structures in areas under the influence o[...]
7
63%
Przegląd Górniczy
PL W pracy przeprowadzono analizę dwóch typów infrastruktury powierzchniowej występującej w GZW na obszarze kopalni „Knurów-Szczygłowice” należącej do Kompanii Węglowej S.A. Wybrano obiekty reprezentatywne dla obiektów infrastruktury drogowej w postaci wiaduktów kolejowych oraz obiektów sportowych w po[...]
EN This paper analyzes two types of surface infrastructure in the Upper Silesian Coal Basin (USCB) occurring in the territory of one of the mines belonging to Mining Company S.A. (MC S.A.). Selected structures are representative of road infrastructure in the form of railway viaducts and sports faciliti[...]
8
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2017 nr 101 45--60
PL W pracy przedstawiono wybrane analizy oceny odporności dynamicznej zabudowy mieszkalnej i gospodarczej na wpływy eksploatacji górniczej w obszarze górniczym jednej z kopalń węgla kamiennego. Rozważania ograniczono do dynamicznych efektów związanych z powstawaniem wstrząsów górniczych generowanych po[...]
EN The paper presents selected analyses of the dynamic resistance of residential and rural buildings to the effects of mining exploitation near the operation area of the “Janina” coal mine. Considerations were limited to the dynamic effects of mining shocks generated by underground mining. The analysis[...]
9
63%
Przegląd Górniczy
PL W pracy przeanalizowano występowanie uszkodzeń w budynkach mieszkalnych na skutek działania wstrząsów górniczych o dużej intensywności. Analizom poddano wstrząsy o energiach En > E6 J z obszaru Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW), Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego (LGOM). Uwzgl[...]
EN The study analyzes the occurrence of damages in apartment buildings as a result of mining tremors of high intensity. To analyses were subjected tremors with energies En > E6 J from the area of the Upper Silesian Coal Basin (USCB) and Legnica-Głogów Copper Region (LGCR). Moreover, the so-c[...]
10
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W referacie omawia się: charakterystykę wyburzanego komina i sposób jego obalania; charakterystykę badanego budynku; charakterystykę pomierzonych drgań budynku i gruntu w sąsiedztwie; cechy dynamiczne badanego budynku; ocenę zachowania się budynku poprzez analizę przestrzennego modelu budynku podleg[...]
EN The paper deals with the following: characteristics of the demolished chimney and the way of its falling; characteristics of the investigated building; characteristics of the measured building and ground vibrations; dynamic properties of the investigated building; evaluation of the building behavior[...]
11
51%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2011 nr 3 48-52
EN The technologies of indirect foundations frequently replace the traditional methods of dealing with the deficiency of load-carrying capacity, in the foundations carried out in the past. The use of injection piles (micropiles) has become particularly popular, so as to transfer loads from the structur[...]
12
51%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL Projektowanie głębokich wykopów, obejmujących swym oddziaływaniem znaczne obszary w zwartej zabudowie miejskiej powinno być poprzedzone analizą wpływu technologii jego wykonania na zabezpieczanie obiektów znajdujących się w bezpośredniej strefie oddziaływania. Metody analityczne przestają być wystar[...]
EN Designing deep excavations in urban areas is a very complex geotechnical problem. Not only stability calculations should be conducted but also the influence on the objects behind the wall is to be checked to predict the settlements of the buildings around the excavation pit. Analytical methods are n[...]
13
51%
Nowoczesne Hale
2017 Nr 2 44--52
PL Konstrukcje prefabrykowane od lat są stosowane w nowoczesnych krajach europejskich niemal we wszystkich dziedzinach budownictwa. W opinii autorów artykułu ich zalety i przydatność warte są propagowania także w przypadku polskich terenów górniczych. Zwraca się uwagę na specyfikę oddziaływań pochodzen[...]
EN Precast technology has been commonly used on construction markets of highly developed countries in Europe. In the authors’ opinion this technology can be effectively applied on the Polish territories subjected to mining tremors with accompanying phenomena, e.g. soil deformations. The paper describes[...]
14
51%
Przegląd Komunikacyjny
PL W pracy przedstawiono proces projektowania wibroizolacji budynku narażonego na wpływ drgań kolejowych. Proces ten przedstawiono na przykładzie budynku nastawni kolejowej w Białej Rawskiej, zrealizowanego w ramach inwestycji, której generalnym wykonawcą była firma PORR Polska Construction S.A. Przepr[...]
EN The work presents the process of vibration isolation design for a building subject to the influence of railway vibrations. This process is illustrated on the example of the railway control building in Biała Rawska, realized within the framework of the investment, the general contractor of which was [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last