Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2016 z. 63, nr 4 177--184
PL Sputtering magnetronowy jest techniką napylania warstw cienkich znajdującą coraz większe zastosowanie w procesach wytwarzania elektroniki i ogniw fotowoltaicznych [1,2]. Celem prezentowanych w artykule prac badawczych, jest analiza możliwości zastosowania podłoża alternatywnego do powszechnie stosow[...]
EN Magnetron Sputtering can create thin layers with can be used for electronic elements or photovoltaic cells [1,2]. The objective presented in the article concern the possibility of using photovoltaic cells substrates alternative to the commonly used. The author hypothesizes that the changes in the to[...]
2
63%
Opto - Electronics Review
EN Dynamic optical data storage and other applications in the field of optical data processing would be possible due to development of suitalbe nonlinear optical materials. The experimental investigations of the orientation photorefractive effect in nematic liquid crystals have been presented. The inve[...]
3
63%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2014 z. 61, nr 3/II 329--337
PL Wykorzystanie sputterigu jako metody nanoszenia cienkich warstw materiałów wykorzystywanych w produkcji paneli fotowoltaicznych jest powszechnie znane. W sferze eksperymentalnej częstym problemem pozostaje ekonomiczne źródło pozyskiwania targetów o modyfikowanym składzie (wieloskładnikowych) – szcze[...]
EN The magnetron sputtering method is well known as a technique for thin layers preparation. Obtained photosensitive thin layers can find usage in many fields of electronic and photovoltaic technology. Mainly prepared experiments are based on material targets provided by specialized manufacturers – wit[...]
4
63%
Logistyka
2015 nr 4 4517--4525, CD2
PL W pracy na przykładzie innowacyjnego systemu SAP przedstawiono możliwości do realizacji wybranego procesu z zakresu gospodarki materiałowej. Moduł gospodarki materiałowej pozwala na gromadzenie aktualnych danych podstawowych: indeksów materiałów, usług, rekordów dostawców, które są jednolite i spójn[...]
EN Presented paper explains the usage of innovative SAP system. It presents possibilities how to implement the process in the field of materials management. Furthermore, in this paper materials management module is explained and shows how to collect basic data: indexes of materials, services, supply re[...]
5
51%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2015 z. 62, nr 2 99--106
PL Mikroskopia sił atomowych (AFM-Atomic Force Microscopy) znajduje obecnie szerokie zastosowanie w dziedzinie charakteryzacji materiałów elektronicznych [1,2]. Oprócz precyzyjnego pomiaru topografii powierzchni z rozdzielczością umożliwiającą obserwowanie warstw atomowych, współczesne urządzenia tego [...]
EN Atomic force microscopy is one of the most popular method used in surface imaging. This method allows to measure the surface topography and determine the dimensions of the structures in the subatomic resolution [1]. Due to its properties, it can be applied to the measurement of conductors and semico[...]
6
51%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono rozważania dotyczące zapisu hologramów generowanych cyfrowo i projektowanych na przetworniki ciekłokrystaliczne. Na podstawie zaproponowanego modelu oraz danych doświadczalnych prześledzono wpływ konstrukcji przetwornika ciekłokrystalicznego, parametrów mieszaniny ciekłokrystal[...]
EN Holographic gratings formed by interfered He-Ne laser beams in cells with pure liquid crystal and dye-doped liquid crystal were described. The possibility of diffraction pattern generation in LC cells as a media was proven. Newly developed projection method of optoelectronic reconstruction of hologr[...]
7
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1363--1366, CD
PL W artykule przedstawiono wykorzystanie nowoczesnego urządzenia elektrotechnicznego do badań współczynnika przenikania ciepła w przegrodach ściennych. Podjęto próbę wyjaśnienia, jaki wpływ dla energooszczędności budynku ma rodzaj przegrody i na jakiej zasadzie przenika ciepło. Zostały przeprowadzone [...]
EN The article presents the use of modern electrical engineering equipment for testing the heat transfer coefficient in wall partitions. An attempt was made to explain how the energy efficiency of a building is influenced by the type of partition and on what principle it is permeating the heat. Physica[...]
8
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 8 180--183
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań, które zostały przeprowadzone na potrzeby weryfikacji możliwości zwiększenia sprawności kwantowej ogniw fotowoltaicznych za pomocą implantacji jonowej. Jako obiekty badawcze wybrano cztery różne ogniwa słoneczne. Eksperyment uwzględniał pomiary zewnętrznej spra[...]
EN The aim of this work is to present the results of research, which was conducted to verify the possibility of quantum efficiency improvement by the means of ion-implantation. As the object of conducted research, four different samples of silicon solar cells have been chosen. Experiment included measu[...]
9
51%
Logistyka
2015 nr 4 3545--3550, CD2
PL W prezentowanym artykule przeanalizowano zmiany zachodzące w wyposażeniu gospodarstw domowych osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenach wiejskich województwa lubelskiego oraz wpływ tych zmian na jakość spędzania czasu wolnego, zaawansowania w zastosowaniu technik informacyjnych, rosnącej akty[...]
EN The usefulness of information technology and new communication solutions in society, especially the Internet, is inevitable. New technologies reach all sectors of the economy as well as households. This enables correlation of new technologies with the problems of disabled people in rural areas. Such[...]
10
51%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 620--626, CD
PL Skaningowa mikroskopia elektronowa wymaga aby próbka była przewodząca, lub pokryta warstwą przewodzącego materiału. Pomimo tego że złoto jest metalem najczęściej używanym do pokrywania próbek, jest także bardzo drogie, więc autorzy postanowili sprawdzić czy inne metale lub stopy metali będą nadawać [...]
EN Paper discussed the impact of alcohol on the psychophysical properties of human and its metabolism. Particular attention was paid to the influence of alcohol on driving ability. Authors proposed action to be taken to reduce.
11
51%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 624--626, CD
PL W prezentowanym artykule, autorzy starają się zwrócić uwagę na proces wstępnego przygotowania próbek do nanoszenia warstw metodą sputteringu magnetronowego. Wykorzystywaną metodą w urządzeniu, na którym przeprowadzono badania proces ten polega na bombardowaniu powierzchni próbki plazmą i wytrawianiu[...]
EN In this paper, the authors pay attention to the pre-treatment process for creating layers by magnetron sputtering. The method used by the device on which the study was conducted involves bombarding the sample surface plasma and etching the upper layers. The authors therefore decided to investigate w[...]
12
51%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2016 z. 63, nr 3 239--246
PL Z pojęciem ochrony środowiska wiąże się bardzo szeroko w ostatnim czasie omawiane zagadnienie dotyczące ograniczenia emisji CO2. Konsekwencją globalnych zmian klimatu wywołanego przez ludzi jest wzrost stężenia atmosferycznego gazów cieplarnianych, które powodują nasilający się efekt cieplarniany. W[...]
EN The concept of environmental protection involves very widely discussed issue concerning the reduction of CO2 emissions. The consequence of global climate change caused by humans is an increase of atmospheric concentrations of greenhouse gases which cause the intensifying greenhouse effect. The world[...]
13
51%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 944--946, CD
PL W artykule przedstawiono charakterystyki cienkich warstw SnO2 na czystym szkle. Warstwy SnO2 nanoszone były metodą magnetronowego sputteringu (nanoszenie) na podłoże szklane w różnych temperaturach. Wykorzystano do tego urządzenie Magnetron Line 440. Do badania składu i morfologii warstwy użyto mikr[...]
EN Atomic force microscopy is one of the most popular method used in surface imaging. This method allows to measure the surface topography and determine the dimensions of the structures in the subatomic resolution [1]. Due to its properties, it can be applied to the measurement of conductors and semico[...]
14
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 459--462, CD
PL W artykule oceniano świadomość mieszkańców obszarów południowego Podlasia dotyczącą ekspozycji na hałas. Postawiona hipoteza ukazuje nadmierną emisję hałasu w najbliższym otoczeniu mieszkańców z określonych regionów. Badania miały na celu zbadanie skali hałasu jako zjawiska, a także zwrócenie uwagi [...]
EN This article explores the awareness of the inhabitants of Southern Podlasie on exposure to noise. The hypothesis demonstrates the excessive emission of noise in the immediate vicinity of the inhabitants of specified regions. The study was aimed at investigating the scale of noise as a phenomenon, as[...]
15
51%
Opto - Electronics Review
EN Dynamic optical data storage and other applications in the field of optical data processing would be possible due to development of suitable nonlinear optical materials. In this paper, we present experimental investigations of an orientation photorefractive effect in nematic liquid crystal mixtures [...]
16
45%
Opto - Electronics Review
EN In this paper, relation between the diffraction efficiency in LC dye doped cell in two wave mixing system and the applied voltage parameters had been described. The goal of this work was increase in diffraction efficiency using low frequency AC voltage. The LC cells used in the experiments were fill[...]
17
45%
Opto - Electronics Review
EN Liquid crystal devices as a medium for holograms storage have been investigated. Long term memory effects in LC cells have been observed. Experiments proved that certain combination of insulating alignment layers has a major influence on the long term memory effect. Optimal liquid crystal cell const[...]
18
45%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2016 z. 63, nr 4 185--192
PL W prezentowanym artykule, autorzy skupili się na analizie zmian wydajności ogniw fotowoltaicznych, których jednym z kluczowych składników jest CdS. Wykorzystując urządzenie do (napylania) sputteringu magnetronowego, autorzy podjęli próbę modyfikacji wybranych składników procesu nanoszenia warstw mat[...]
EN In this paper, the authors focused on the analysis of changes in the efficiency of photovoltaic cells, where one of the main components is CdS. Using the magnetron sputtering device, the authors attempted to modify the selected components during applying layers of material. The purpose of that exper[...]
19
45%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2016 z. 63, nr 3 51--58
PL Pomiary wilgotności gleby do niedawna były prowadzone punktowo, co miało ograniczenia wynikające z przestrzennych różnic i niejednorodności gleb. Jeśli wykonywane są pomiary punktowe wilgotności gleby, to mogą one być wykorzystane po uśrednieniu, czyli należy zebrać wystarczająco dużą liczbę danych.[...]
EN Measurements of soil moisture until recently were conducted by checking particular spots, which had its limitations due to soil spatial differences and heterogeneity. If spot checks are made to measure soil moisture, the gathered data can be used only after being averaged, which means collecting a s[...]
20
45%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2014 z. 61, nr 3/II 195--202
PL Sputtering magnetronowy jest techniką napylania warstw zdobywającą coraz większe zainteresowanie w procesach wytwarzania elementów elektronowych i ogniw fotowoltaicznych. Celem prezentowanych w artykule prac badawczych, była analiza możliwości modyfikacji składu i topografii warstw otrzymywanych w p[...]
EN Magnetron sputtering is a technic to spray sheets that acquire more interests in electronics and photovoltaic fabrication. The aim of the research presented in present paper was to analyze the possibility of modifying of the layers obtained by the magnetron sputtering - using elements controlled ext[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last