Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Przedmiotem pracy jest zjawisko destabilizacji w teksturze i mikrostrukturze wywołane zmianą drogi odkształcenia w stopie magnezu AZ31 i w miedzi. Badania oparte na pomiarach pojedynczych orientacjach techniką COM/EBSD w SEM, stanowią kontynuację wcześniejszych prac nad miedzią. Zjawiska w materiała[...]
EN The destabilization phenomena in texture and microstructure caused by the change of the deformation path are considered in an AZ31 magnesium alloy. The study, based on individual grain orientation measurements in the SEM by COM/EBSD, is a continuation of earlier investigation on copper. The phenomen[...]
2
100%
Inżynieria Materiałowa
PL Przedmiotem badań są skutki, które w mikrostrukturze i teksturze wywołuje odkształcenie po zmianie kierunku walcowania w metalach sieci A1 na przykładzie czystej miedzi. Badania oparte są głównie na wynikach automatycznych pomiarów lokalnych orientacji krystalograficznych wykonanych techniką EBSD/SE[...]
EN The objectives of this investigation are structural effects in fcc metals (here represented by pure copper) that are caused by the change of the direction of rolling. The studies are mainly based on results of individual grain orientation measurements performed by EBSD in the SEM on relatively large[...]
3
100%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Zmiana drogi odkształcenia silnie oddziaływuje na teksturę walcowania. W szczególności tekstura ustabilizowana podczas walcowania staje się niestabilna i ulega rozpadowi, gdy w ostatnim etapie walcowanie jednokierunkowe lub rewersyjne zamieniamy na walcowanie poprzeczne obrotem próbki dookoła KN o 9[...]
EN The change of the deformation path has a strong effect on the formation of cold-rolling texture. In particular, the texture stabilized during rolling becomes unstable and disintegrates when the rolling direction is changed in the last stitches from unidirectional or reverse rolling to pseudo-cross r[...]
4
100%
Annales Societatis Geologorum Poloniae
EN The microbiological research on the area of the palaeontological site in Starunia (Ukraine) reveals the details of biological activity of the near-surface layers and Quaternary sediments. In Starunia area remnants of a mammoth and three woolly rhinoceroses, and one almost completely preserved rhinoc[...]
5
88%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 12 107--110
PL Badania dotyczą wpływu wielkości dawki promieniowania mikrofalowego na stopień eliminacji mikroorganizmów znajdujących się w glebie. W eksperymencie źródło promieniowania mikrofalowego miało częstotliwość 2450 MHz i mocy 800 W, którego oddziaływanie na mikroorganizmy mierzono w profilu glebowym do g[...]
EN The study deals with the effect of microwave radiation dose on the degree of elimination of microorganisms in the soil. In the experiment the microwave source had a frequency of 2450 MHz and a power of 800 W, which impact on the microorganisms was measured in the soil profile to the depth of 0.01 m.[...]
6
76%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Mikroteksturowa i mikrostrukturalne efekty zmiany drogi odkształcenia w procesie walcowania metali o sieci Al i średniej energii błędu ułożenia badano przez pomiar pojedynczych orientacji przy użyciu SEM (ACOM, "Automated EBSD) oraz rentgenowski pomiar figur biegunowych. Wybór monokryształów miedzi [...]
EN The microtextural and microstructural effects caused by the change of the deformation path in the cold rolling process of fee metals of medium SFE have been studied by individual grain orientation measurement in the SEM (ACOM, "Automated EBSD") and by X-ray pole figure measurement. The choice of the[...]
7
76%
Przegląd Elektrotechniczny
2018 R. 94, nr 12 130--133
PL Celem badań było zbadanie oddziaływania zmiennego pola elektromagnetycznego o różnych natężeniach na dojrzałą strukturę̨ biofilmu utworzonego przez drożdże Candida albicans. Drożdże były hodowane na pożywce YPD na płytkach Petriego, w cieplarce, w temp. 28°C przez 48 godzin. Płynne hodowle Candida a[...]
EN The aim of the study was to investigate the impact of variable electromagnetic field of various intensities on the mature structure of the biofilm formed by the yeast Candida albicans. The yeast was grown on YPD medium on Petri dishes, in an incubator at 28 ° C for 48 hours. Liquid cultures of Candi[...]
8
76%
Przegląd Elektrotechniczny
2018 R. 94, nr 6 136--139
PL W artykule przedstawiono automatyczną linię do przetwarzania odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE) jako alternatywę dla linii półautomatycznych. Wydajność linii półautomatycznej charakteryzowała się małą wydajnością przetwarzania WEEE. Do oceny możliwości poprawy jej wydajności wykorzystano[...]
EN The authors introduced automatic processing line for electrical and electronical equipment wastes as an alternative for semi-automatic WEEE lines. The efficiency of semi-automatic line was characterized for small WEEE with LCA and AHP algorithms. The problem nodes showed by algorithms was optimized [...]
9
64%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Wykorzystanie mikrofal do eliminacji systemów biologicznych jest możliwe i korzystne z ekologicznego punktu widzenia. W przeprowadzonym doświadczeniu pozwoliło wyeliminować rośliny konkurencyjne pozwalając na optymalny rozwój roślin uprawnych. Barierą we wprowadzeniu takiego rozwiązania na skalę prz[...]
EN The use of microwaves to eliminate biological systems is feasible and beneficial from an environmental point of view. The experiment has demonstrated that microwave radiation helps eradicate competing plants, thereby enabling the optimal growth of cultivated plants. However, the high energy consumpt[...]
10
64%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy przedstawiono metodę opracowania modelu symulacyjnego układu sterowania piecem indukcyjnym z wykorzystaniem symulacji komputerowej w programie MATLAB®-Simulink. Zastosowano algorytmy regulatorów PID oraz neuronowo-rozmytego (model Takagi- Sugeno). Istotę działania modelu układu sterowania zi[...]
EN The paper presents a method of development of a simulation model of the induction furnace control system, using a computer simulation in MATLAB®-Simulink program. Algorithms controls PID and neuro-fuzzy (Takagi-Sugeno model) were used. The essence of the model of the control system is illustrated in[...]
11
64%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 12 105--108
PL Z wykonanych analiz wynika, że badana siłownia fotowoltaiczna w okresie od listopada do lutego wygenerowała 290 kWh energii elektrycznej co stanowi ok. 8% rocznej produkcji energii. Najwięcej energii (2,4MWh) zostało natomiast wytworzonej w okresie od kwietnia do sierpnia a jej udział stanowił aż 70[...]
EN From the studies conducted so that the test fitness photovoltaic period from November to February has generated 290 kWh of electricity which is approx. 8% of the annual energy production. Most energy (2,4MWh) were produced while in the period from April to August and its share made up 70% of the ene[...]
12
64%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 12 117--120
PL W badaniach wykorzystano drożdże Yarrowia lipolytica. Drożdże hodowano na pożywce płynnej YPD, w kolbach na wytrząsarce w temperaturze 28oC, przy 180 rpm. Próbki poddano oddziaływaniu zmiennego pola elektromagnetycznego w czasie 30 – 180 minut, stosując różne natężenia pola (20 mT, 40 mT, 70 mT, 90 [...]
EN The study used the yeast Yarrowia lipolytica. Yeast were grown in YPD liquid medium in shake flasks at 28 ° C, 180 rpm. The samples were exposed to an alternating electromagnetic field for 30 - 180 minutes, using different field strengths (20 mT, 40 mT, 70 mT, 90 mT) at a frequency of 50 Hz. They we[...]
13
64%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 12 173--176
PL W pracy przedstawiono koncepcję modernizacji pieca indukcyjnego przeznaczonego do laboratoryjnego spalania biomasy. Polegała ona na zastosowaniu programowalnego sterownika logicznego (PLC) do sterowania temperaturą spalania próbek biomasy. Opracowano jeden główny program sterujący, składający się z [...]
EN The paper presents the concept of modernization of the induction furnace designed for laboratory biomass combustion. This entails the use of a programmable logic controller (PLC) to control the combustion temperature of samples of biomass. Developed one of the main control program, consisting of sev[...]
14
64%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 12 207--210
PL Zaprezentowana praca przedstawia badanie topliwości popiołu metoda rurową jako przybliżona metoda określania składu biopaliw stałych. Analiza wyników potwierdza założoną tezę, że na podstawie badań topliwości popiołu można wnioskować o jakości i rodzaju materiału z jakiego zostały wykonane biopaliwa[...]
EN The presented paper presents the researching ash fusibility of the tubular method as an approximate method for determining the composition of solid biofuels. Analysis of the results confirms the hypothesis that, based on researching ash fusibility, it is possible to conclude on the quality and type [...]
15
64%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 12 159--162
PL Odpady poprodukcyjne z przemysłu garbarskiego, można wykorzystać w inny sposób niż unieszkodliwianie konwencjonalne. Zamiast gromadzenia na składowiskach dużej ilości potencjalnego nośnika energii, można użyć go jako wsad (kosubstrat) do biogazowni. Celem pracy było określenie ilości oraz składu che[...]
EN Production waste can be used in a different way than landfill. Instead of collecting a large amount of potential energy carrier you can use it as feedstock for the biogas plant.The aim of the study was to determine the amount and chemical composition of biogas produced from waste from the tanning in[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last