Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 88
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2003 Nr 1 75-76
PL Nadejście nowego roku jest zawsze okazją do podsumowań. Liczne zabiegi naszego ustawodawcy i związane z nimi częste zmiany przepisów prawa powidują, że jest o czym pisać i dyskutować. Poniższe refleksje dotyczyć będą swoistych "hitów sezonu", który skończył się z dniem 31 grudnnia 2002r. Największe [...]
2
100%
Landform Analysis
2008 Vol. 9 231--235
3
63%
Spektrum
2013 nr 11-12 XIV--XVIII
PL Artykuł przedstawia zagrożenia protokołów sterowania używanych w typowych sieciach energetycznych. Autorzy opisują różnorodność ataków na te sieci i ich wpływ na bezpieczeństwo. Analizowana jest każda część rzeczywistej sieci energetycznej pod kątem możliwych zagrożeń. Artykuł opisuje częściowe rezu[...]
EN Article presents the vulnerabilities of control protocols used in the typical electricity grid. Authors discuss variety of basic network attacks and their potential influence on electricity grid security. Authors analyze each part of grid basing on existing environment in scope of potential vulnerab[...]
4
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule przedstawiono wyniki badań związanych z opracowaniem i implementacją algorytmu renderingu objętościowego, który umożliwia uzyskanie obrazów trójwymiarowych pól skalarnych w czasie rzeczywistym. Zbudowany system komputerowy wyposażony został w interaktywny interfejs użytkownika oraz narzęd[...]
EN The paper deals with development and implementation of volume rendering algorithm that allows the creation of images of three-dimensional scalar fields in real time. The developed computer system is equipped with an interactive user interface and tools allowing for the free manipulation of displayed[...]
5
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule zaprezentowano obiektowo zorientowaną technikę obliczeń równoległych w zastosowaniu do procesu walcowania slabów ze strefą półciekłą. Ze względu na ograniczoną moc komputerów będących do dyspozycji technologów obliczenia wymagające dużej precyzji mogą być niemożliwe lub czas obliczeń staj[...]
EN The paper presents an application of parallel object-oriented programming technique in modeling of rolling of steel plates with semi-solid zone. Due to limitations of available computer resources, a very accurate computation can sometimes be impossible or the time performance can be a barrier for pr[...]
6
63%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN A good understanding of thoracic biomechanics is important for complete examination and control of chest behaviour under conditions of physiological and pathological work, and under the impact of external forces leading to traumatic loading of the chest. The purpose of the study was to analyse the m[...]
7
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
1999 nr 10 452-457
PL Opracowanie technologii walcowania kuźniczego wymaga długich obliczeń. Tradycyjne metody projektowania są pracochłonne i na ogół nie prowadzą w kierunku technologii optymalnej. Prezentowany w niniejszej przcy komputerowy system automatycznego kalibrowania walców opiera się na pracach Smirnowa i Bach[...]
EN Developing of process engineering of forge rolling requires long calculations. Labour-consuming conventional design methods in general don't lead to optimum process engineering. Presented here computer system of automatic roll pass design is based on Smirnov and bachtinov thesis. Exept cutting down [...]
8
63%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W pracy przedstawiono metodykę wyznaczania krzywych odkształcenie-naprężenie dla stali poddawanej próbom spęczania w warunkach współistnienia fazy ciekłej i stałej. Badania eksperymentalne przeprowadzono przy użyciu symulatora termomechanicznego Gleeble 3800 w Instytucie Metalurgii Żelaza w Gliwicac[...]
EN The main target of the presented paper is the presentation of possibilities of computer aided strain-stress curve construction for semi-solid steels on the basis of compression tests. The experimental work was done using the Gleeble 3800 simulator in the Institute for Ferrous Metallurgy in Gliwice, [...]
9
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W pracy przedstawiono model reologiczny stali 18G2A odkształcanej w ekstra wysokich temperaturach oraz w warunkach współistnienia fazy ciekłej i stałej. Opracowany model będzie wymagany przy projektowaniu systemu symulacji MES 3D, zintegrowanego odlewania połączonego z walcowaniem blach. Badania eks[...]
EN The paper presents the rheological model of 18G2A grade steel deformed in conditions of liquid and solid phase coexistence and at extra high temperatures. The model is crucial for future development of 3D computer simulation systems of newest, very high temperature rolling technologies like being pa[...]
10
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Praca dotyczy odkształcania próbek stalowych w zakresie temperatur, w których zachodzi zmiana stanu skupienia podczas intensywnego chłodzenia. Opracowany model matematyczny próby spęczania próbek, w których występuje strefa półciekła, oparty na warunku stałej objętości w postaci analitycznej i uwzgl[...]
EN The paper deals with the deformation of steel specimens in temperature range, which is characteristic of the last stage of transformation of aggregation state, while the material is subjected to cooling. A computer model of the compression test using the results of experimental work has been present[...]
11
63%
Instal
2006 nr 6 19-21
12
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W pracy przedstawiono wyniki komputerowej weryfikacji opracowanych przez Autorów modeli reologicznych stali o zawartości 0,096 % C odkształcanej w bardzo wysokich temperaturach. Badania eksperymentalne przeprowadzono przy użyciu symulatora termomechanicznego GLEEBLE 3800 w Instytucie Metalurgii Żela[...]
EN The paper presents the results of computer verification of a developed by Authors rheological model of 0.096 % C grade steel, deformed at very high temperature. The experimental work was done using the GLEEBLE 3800 simulator in the Institute for Ferrous Metallurgy in Gliwice, Poland. On the basis of[...]
13
63%
Computer Methods in Materials Science
PL W parcy zaprezentowano wyniki prac teoretycznych i doświadczalnych prowadzących do modelowania zjawisk towarzyszących odkształcaniu stali w ostatniej fazie procesu krzepnięcia. Symulacje fizyczne odkształcania w takich warunkach z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń (np. symulator GLEEBLE 3800) są [...]
EN Modern engineering requires computer technique and methods. Application of CAE systems results in lowering production costs, shortening manufacturing and technology preparation time etc. The Finite Element Method is the most popular among methods dedicated to numerical engineering systems. Physical [...]
14
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W pracy przedstawiono metodykę wyznaczania krzywych odkształcenie-naprężenie dla stali odkształcanej w warunkach współistnienia fazy ciekłej i stałej. Badania eksperymentalne przeprowadzono przy użyciu symulatora termomechanicznego GLEEBLE 3800 w Instytucie Metalurgii Żelaza w Gliwicach. Symulator u[...]
EN The paper deals with the methodology of determination of strain-stress relationship in conditions of liquid and solid phase coexistence. The experimental work was done using the GLEEBLE 3800 simulator in the Institute for Ferrous Metallurgy in Gliwice, Poland. The testing machine allows the physical[...]
15
63%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2000 nr 8-9 585-588
PL Omówiono ogólne zagadnienia dotyczące szerokopasmowych systemów dostępowych na tle koncepcji rozwoju sieci telekomunikacyjnych. Zaprezentowano architekturę systemów dostępowych oraz zakres dostarczanych przez nie usług.
EN Key issues of the wired access networks against a background of the concept of development of telecommunication networks were discussed in the article. Architectures and services provided by access networks were presented.
16
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W artykule przedstawiono model matematyczny oraz niektóre problemy związane z komputerową symulacją procesu nagrzewania oporowego próbek osiowosymetrycznych w układzie symulatora GLEEBLE 3800. Dokładność obliczeń jest w dużej mierze uzależniona od zastosowanych dokładnych zależności opisujących włas[...]
EN The paper presents the mathematical model and some aspects of computer simulation of resistance heating. The subjects of the analysis were axissymmetric samples deformed using GLEEBLE 3800 thermo-mechanical simulator. The computation accuracy mainly depends on relationships describing the material p[...]
17
63%
Materiały Budowlane
2003 nr 12 28-29
18
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W artykule przedstawiono nowy sposób śledzenia zmian mikro-strukturalnych w poszczególnych podobszarach strefy odkształcenia z oddzielnym traktowaniem stref, które zrekrystalizowały statycznie bądź dynamicznie. Obliczeń dokonano z wykorzystaniem programu komputerowego opracowanego na podstawie termo[...]
EN A new method of watching microstructural changes in individual subdomains of deformation zone with separate treatment of zones recrystallized static or dynamic has been presented. Computer program developed on the basis of thermomechanical and micro-structural mathematical model of rolling has been [...]
19
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule przedstawiono metody zwiększenia efektywności programu modelującego proces walcowania stali ze strefą półciekłą. Modele matematyczne opisujące proces walcowania są w pełni trójwymiarowe, co prowadzi do bardzo długich czasów obliczeń. Dyskretyzację problemu wykonano przy użyciu metody elem[...]
EN The paper deals with the speed up of a computer program, which simulates rolling of steel with semi-solid zone. The mathematical models describing the rolling process are fully three dimensional. It leads to very long computation time while the discretization of the problem is made in finite element[...]
20
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
2013 R. 110, z. 1-M 137--144
PL W artykule przedstawiono analizę obrazu pustek powstałych podczas odkształcania próbek stalowych z półciekłym rdzeniem na urządzeniu GLEEBLEE 3800. Przedstawiono oraz scharakteryzowano wskaźniki opisujące kształt pustek, oraz ich wzajemne położenie jako kwalifikatory jakości próbek. Przestawiono tak[...]
EN In this paper the digital image analysis of voids formed during the deformation of steel samples in the GLEEBLEE 3800 physical simulator device with the semi-solid core. The presented and characterized indicators describe the shape of voids, and their relative position as qualifiers quality indicato[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last