Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 11 17-21
PL Warunki pracy są czynnikiem istotnie warunkującym jakość życia pracowników oraz wpływającym na ich stan zdrowia. W Polsce badanie warunków pracy na poziomie krajowym jest badaniem obiektywnym - opiera się na wynikach pomiarów wybranych czynników szkodliwych i uciążliwych w zakładach pracy. W celu po[...]
EN Working conditions have a great impact on the quality of workers' life and their well-being In Poland, a survey of working conditions on the national level is objective: it measures selected hazards related to the working environment and strenuous working conditions. However, in order to improve wor[...]
2
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2011 nr 9 26-28
PL Od 1990 r. Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy w Dublinie (EUROFUND) bada warunki pracy w krajach Unii Europejskiej. Badania prowadzone są na podstawie subiektywnej oceny narażenia zawodowego, a dzięki jednolitemu metodologicznie podejściu możliwe jest porównywanie jego wynik[...]
EN Since 1990 the European Foundation for the lmprovement of Living and Working Conditions (EUROFUND) has been carrying out research on working conditions in the European Union. Thanks to a unified methodological approach the results of the survey, based on self-reported occupational exposure, are comp[...]
3
100%
Surowce i Maszyny Budowlane
2005 nr 4 18-20
PL W latach 2004-2005 w województwie kujawsko-poorskim rozpoczęto realizację wielu inwestycji drogowych. Do najważniejszych z nich należą budowy obwodnic miast Torunia i Szubina oraz remont drogi krajowej nr 10. Wszystkie prace wykonywane są przy zastosowaniu kruszyw wapiennych pochodzących z Lafarge K[...]
4
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2014 nr 1 14-18
PL Wiedza jest obecnie jednym z najważniejszych czynników umożliwiających realizację celów organizacyjnych - również tych z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym kontekście dużą uwagę zwrócić należy na działania przedsiębiorstw zmierzające do celowego i planowego wykorzystania wiedzy do realiza[...]
EN Nowadays, knowledge is one of main issues ensuring achievement of the organizational goals of modern enterprises, also those within occupational safety and health (OSH). Therefore, attention should be paid to the actions of enterprises aimed at systematizing and using OSH knowledge, which can be def[...]
5
100%
Logistyka
2004 nr 4 56-57
PL Polska w stanowisku negocjacyjnym w obszarze "Unia Celna" zadeklarowała osiągnięcie przez służby celne pełnej gotowości funkcjonowania w warunkach członkostwa. Dla osiągnięcia tego celu konieczne było zidentyfikowanie i usystematyzowanie unijnych standardów dla służb celnych, dokonanie diagnozy aktu[...]
6
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2013 nr 4 12-15
PL Wiek osoby pracującej jest powszechnie uznawany za jeden z istotnych czynników wpływających na percepcję zagrożeń i związanego z nimi ryzyka zawodowego. Prowadzone dotychczas badania nie doprowadziły jednak do sformułowania jednoznacznych wniosków dotyczących tego wpływu. W artykule przedstawiono pe[...]
EN Age is commonly considered to be an important factor influencing perception of hazards and related occupational risks. However, research to date has not allowed formulating unambiguous conclusions on these influences. This article presents a perception of hazards and their potential negative influen[...]
7
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2013 nr 4 16-18
PL Absencja chorobowa jest zjawiskiem złożonym, a jej poziom zależy od wielu czynników tak zewnętrznych jak i wewnętrznych. W artykule zwrócono uwagę na problem absencji chorobowej w Polsce powodowanej warunkami pracy. Uwzględniono zarówno wyniki Europejskiego Badania Warunków Pracy oraz badania warunk[...]
EN Sick absence can be influenced by several factors, both internal and external ones. This article presents questions related to work-related sick absence m Poland. It also presents the results of studies conducted within the European Working Conditions Survey, by the Central Statistical Office and a [...]
8
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2013 nr 1 7-9
PL Wartość bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy może być oceniana przede wszystkim na podstawie informacji o ekonomicznych skutkach wypadków przy pracy i chorób związanych z pracą. W dążeniu do określenia, czy i jaką wartość przywiązują pracownicy oraz osoby zarządzające przedsiębiorstwami do bezpi[...]
EN The value of occupational safety and health (OSH) can be assessed primarily on the basis of information on the economic impact of accidents at work and occupational diseases. A study on company executives willingness-to-pay for OSH has been undertaken as an attempt to specify whether and how much, t[...]
9
51%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2016 nr IV/4 1879--1887
EN The article describes the effect of substrate roughness on the generation of air flow resistance and the occurrence of kinetic friction. These are the two main factors influencing reduction in wind speed, lack of ventilation in built-up areas, and stagnation of pollution over areas with high substra[...]
10
44%
Logistyka
2004 nr 5 64-65
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last