Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 51
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Mechanik
2014 R. 87, nr 7CD 405—412
PL W artykule przedstawiono wyniki dotychczasowej realizacji projektu PROFI, finansowanego ze środków Programu Badań Stosowanych pt. „Metoda diagnozy oraz program ograniczania niepożądanych zjawisk związanych z użytkowaniem środków technicznych pod ziemią kopalni – rozwiązania organizacyjne oraz ukieru[...]
EN The paper presents work on the PROFI project, funded by the Applied Research Program: “Method of diagnosis and curtailment of adverse events related to the use of technical means in underground mines – the arrangements and aimed at reducing the risk of social subsystem”. Tools allowing cyclical gath[...]
2
100%
Ekonomia i Środowisko
2016 nr 2 95--111
PL Celem artykułu jest przedstawienie kroków analizy ryzyka pogodowego, jakie powinno podjąć przedsiębiorstwo rolne, aby skutecznie zarządzać ryzykiem pogodowym, co stanowi nieodłączny element działań adaptacyjnych do zmian klimatu. Aby podkreślić istotność omawianego tematu, biorąc pod uwagę koncepcję[...]
EN Every year, the climate change is gaining momentum. One of the primary objectives of the European Union is to reduce greenhouse gas emissions. However, we need to keep in mind that even if carbon dioxide emissions levels will be reduced to the stated level it does not change the fact, that some clim[...]
3
100%
Mechanik
2012 R. 85, nr 7CD 493--500
PL W artykule przedstawiono innowacyjne wykorzystanie technologii Rozszerzonej Rzeczywistości (ang. Augmented Reality) do procesu wspomagania szkoleń. W odróżnieniu od obecnie stosowanych form szkolenia, opracowana metoda pozwala na kształtowanie zarówno wiedzy, jak i umiejętności pracowników na rzeczy[...]
EN In the article innovative use of Augmented Reality for supporting training process is presented. In the contrast to currently used forms of training, the presented method enables to develop workers' knowledge and skills at the work stand. A software that enables easy preparing and carrying out train[...]
4
100%
Mechanik
2013 R. 86, nr 7CD 393--402
PL W artykule omówiono podstawowe rodzaje analiz ergonomicznych stosowanych w praktyce inżynierskiej. Zaproponowano ich podział na trzy grupy: analizy ergonomiczne proste, złożone oraz analizy systemowe. Pozwoli to na łatwiejszy dobór rodzaju analizy do danego zagadnienia projektowego. W opracowaniu za[...]
EN Basic types of ergonomic analyses used in engineering practice are presented in the article. Division types of these ergonomic analyses into three groups, which allows easier selection a type of analysis for a given design issue, was proposed. Examples of carrying out of analysis of ergonomics of ma[...]
5
100%
Ekonomia i Środowisko
2015 nr 1 41--55
PL Ekstremalne zjawiska pogodowe niosą za sobą straty ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. W znaczny sposób wpływają na rozwój zrównoważony. Istotne są więc narzędzia rekompensujące poniesione szkody, czyli katastroficzne ubezpieczenia pogodowe. O aktualności problematyki objętej artykułem świadczą w[...]
EN Extreme weather events cause economic, social and environmental loss. In this way they significantly affect on the sustainable development, therefore, damages compensatory tools, such as catastrophic weather insurance are so important. One of the biggest problems of insurance companies are catastrop[...]
6
100%
Ekonomia i Środowisko
2018 nr 4 73--82
EN As indicated by the Strategic Plan of Adaptation to Climate Change in Poland (SPA 2020), sectors sensitive to the impact of climate change are “water management” and “spatial economy and urbanized areas”. Cities are directly threatened by three phenomena: the intensification of the urban heat island[...]
7
100%
Maszyny Górnicze
PL W artykule przedstawiono przegląd dostępnych źródeł informacji o bezpiecznych metodach pracy, ze szczególnym uwzględnieniem górnictwa węgla kamiennego. Opisywane rozwiązania zobrazowano przykładami rozwiązań opracowanych w Laboratorium Metod Modelowania i Ergonomii ITG KOMAG. Omówiono sposoby przeka[...]
EN Available sources of information about safe work methods are reviewed, with a special attention paid to the hard coal mining industry. Described solutions are explained on the example of projects completed at the Laboratory of Modelling Methods and Ergonomics at the KOMAG Institute of Mining Technol[...]
8
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2017 z. 112 241--254
PL Punktem wyjścia rozważań podjętych w niniejszym artykule jest Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, w której określono cele oraz priorytety Unii Europejskiej na lata 2010-2020. W odpowiedzi na ww. strategie Ministerstwo Rozwoju w Polsce wyodrębniono Krajowe Inteligentne Specjal[...]
EN The Strategy for Intelligent and Sustainable Development, which sets out the objectives and priorities of the European Union for the years 2010-2020, is the starting point for the deliberations of this article. In response to the aforementioned Strategies The Ministry of Development in Poland has di[...]
9
100%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL W artykule przedstawiono statyczne i dynamiczne metody badań wykorzystywane do wyznaczania właściwości fizykomechanicznych ziaren zbóż. Zaproponowano i opisano własną metodę badań oraz scharakteryzowano opracowane i zbudowane przez autora stanowisko badawcze. Ponadto zamieszczono przykladowe wyniki [...]
EN The article presensts static and dynamic test methods utilized to determine physical and mechanical characteristics of grain seeds. Proposed and described is proprietary test method and tests stand constructed by the author. Additionally published are some sample results obtained during empirical te[...]
10
63%
Mechanik
PL Oczekiwania odbiorców oraz powszechnie panujące trendy rozwojowe szkoleń zmierzają w kierunku ich uatrakcyjniania, w tym podniesienia aktywności uczestników. W artykule przedstawiono koncepcję zastosowania technologii interaktywnych w postaci tzw. gier bezpiecznoś-ciowych (ang. Serious Games) w kszt[...]
EN Expectations of customers and common development trends tend towards making the training more attractive, and in a result towards increasing of activity of their participants. Concept of using interactive technologies in a form of so-called Serious Games in shaping of safe work methods in the mining[...]
11
63%
Mechanik
PL Technologia Rozszerzonej Rzeczywistości (ang. Augmented Reality) umożliwia nałożenie obrazu komputerowego na widok obiektu rzeczywistego. W odróżnieniu od obecnie stosowanych form szkolenia opisanych w niniejszym artykule technologia ta pozwala na kształtowanie zarówno wiedzy, jak i umiejętności pra[...]
EN Augmented Reality Technology enables superposition of computer image on view of real image. The technology makes possible to carry out training that builds both knowledge and skills of workers, which enables to increase safety. A risk to make a mistake during carrying out of work is minimized. In th[...]
12
63%
Bezpieczeństwo Przemysłowe
2008 T. 2 39-41
PL W artykule przedstawiono proces oceny ryzyka związanego z niedostosowaniem maszyny do cech antropometrycznych operatora. W pracach związanych z kształtowaniem środowiska pracy operatora uwzględniono szereg uwarunkowań wynikających ze sposobu obsługi maszyny oraz ograniczeń przestrzennych. Przedstawi[...]
EN The process of assessment of risk associated with not adjusting the machine to operator's anthropometrical features is presented in the paper. Conditions resulting from the method of operating the machine and spatial limits were taken into account in the projects associated with creation of operator[...]
13
63%
Przegląd Mechaniczny
2009 nr 7-8 50-54
PL Montaż końcowy maszyn górniczych wchodzących w skład systemu ścianowego wykonywany jest pod ziemią. Ponadto, ze względu na metody eksploatacji złóż węgla, maszyny te są okresowo demontowane i ponownie montowane, w miarę jak wyczerpywane są jedne pokłady i udostępniane są następne. Montaż przeprowadz[...]
14
63%
Mechanik
2013 R. 86, nr 7CD 403--410
PL Zachodząca w polskim górnictwie zmiana pokoleniowa, zatrudnianie coraz większej ilości absolwentów nowo powstałych szkół górniczych, sprawia, że obniża się średni wiek pracowników. Takie zmiany nie pozostają bez wpływu na oczekiwania w zakresie szkoleń. Ocena atrakcyjności materiałów szkoleniowych p[...]
EN Average age of workers is decreasing due to change of generations which takes place in polish mining and due to employment of graduates from newly established mining schools. These changes have influence on expectations regarding training. Assessment of how attractive training materials are, made by[...]
15
63%
Maszyny Górnicze
2014 R. 32, nr 3 53--58
PL W artykule przedstawiono interaktywne instrukcje obsługi jako podstawowe narzędzia programowe wspomagające bezpieczne utrzymanie ruchu maszyn. Na przykładzie systemu INSTO, opracowanego w ITG KOMAG, przedstawiono funkcje i zadania jakie powinno spełniać rozwiązanie tego typu. Omówiono interaktywne p[...]
EN Interactive technical manuals are presented as the basic software tool for safe maintenance of machines. Functions and tasks, which should be met by such solution, are presented on the example of INSTO system developed at KOMAG. Interactive procedures are discussed as an innovative form of knowledge[...]
16
63%
Maszyny Górnicze
2014 R. 32, nr 4 28--32
PL W artykule przedstawiono możliwości modyfikacjii rozbudowy zasobów systemu INSTO wspomagającego bezpieczne utrzymanie ruchu maszyn. Omówiono rozwiązania programowe zwiększające funkcjonalność systemu, pozwalające na modyfikację i rozbudowę zawartości repozytorium wiedzy o dodatkowe treści.
EN Possibility of modification and extension of resources of INSTO system, which supports safe operation of the machines, is presented in the paper. Programme solutions increasing functionality of the system enabling modification and extension of knowledge repository by the additional files are discuss[...]
17
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Obecnie w centrum zagadnień konstrukcji pojazdów znajdują się, oprócz komfortu oraz bezpieczeństwa, również problemy związane z ograniczeniem zużycia paliwa i emisji spalin. W artykule omówione zostały wyniki badań emisyjności w testach drogowych dwóch autobusów miejskich: z napędem hybrydowym i kon[...]
18
63%
Machine Dynamics Research
EN Lack of necessary caution and making mistakes during conducting of tasks causes accidents and loss. Lack of knowledge about correct performance of actions and lack of awareness about possible results of risky behavior is the root cause. This knowledge should be provided not only during training but [...]
19
63%
Maszyny Górnicze
PL W artykule przedstawiono możliwości stosowania interaktywnych symulacji, jako materiałów szkoleniowych w zakresie operacji montażu i demontażu maszyn górniczych. Symulacje interaktywne mogą stanowić uzupełnienie materiałów szkoleniowych dla nowo przyjętych pracowników, a także mogą być wykorzystane [...]
EN Possibilities of using interactive simulations as training materials for mining machines assembling/disassembling processes were presented. lnteractive simulations can be a supplement of training materials for new coming employees and they also can be used for preparation of technical-and-operationa[...]
20
63%
Acta Innovations
2013 no. 7 33--47
PL Celem artykułu jest analiza potencjału województwa łódzkiego pod kątem budowy biogazowni, w kontekście stanowiska rządu RP w zakresie planów rozwoju energetyki zrównoważonej środowiskowo, walorów energii pochodzącej z biogazu oraz uwarunkowań ekonomicznych związanych z inwestycjami w biogazownie. W [...]
EN The aim of this article is to analyze the potential of the Łódzkie voivodship in terms of a biogas plant construction, in the context of the Polish government's position in the field of sustainable energy development plans, biogas energy and the economic conditions related to investments in biogas e[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last