Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2008 nr 1 16-19
PL Wraz ze wzrostem poziomu życia poważnym problemem stają się odpady powstające w wyniku działalności bytowej i przemysłowej człowieka. Szczególne zagrożenie stwarzają odpady, które w swoim składzie zawierają metale (w tym metale ciężkie) i ich związki. W artykule scharakteryzowano odpady komunalne i [...]
EN With an increase in the standard of life municipal and industrial waste has become a serious problem. Waste that includes metals (including heavy metals) and their compounds are especially hazardous. This paper characterizes municipal and industrial waste, the principles of waste management and the [...]
2
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2007 nr 2 25-27
PL W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące występowania metali ciężkich w środowisku życia i pracy człowieka. Scharakteryzowano wybrane metale ciężkie niezbędne dla zdrowia człowieka oraz toksyczne metale ciężkie. Opisano objawy zatrucia wybranymi metalami ciężkimi oraz sposoby zapobiegania im.
EN This paper presents issues related to heavy metals in residential and occupational environments. It characterizes both heavy metals essential for good health and toxic heavy metals. Symptoms of toxicological effects are presented and prevention of heavy metal poisoning is discussed.
3
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2006 nr 7/8 28-30
PL W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące występowania metali i związków metali w procesach produkcji wyrobów szklanych. Przybliżono historię wytwarzania szkła. Opisano etapy procesu produkcyjnego, klasyfikację szkła opartą na składzie chemicznym oraz rodzaje produktów wytwarzanych przez przemy[...]
EN The paper presents issues related to metals and metal compounds in the glass industry. The history of glass manufacturing, stages of the assortment of products are covered. Raw materials containing metal and metal compounds added m order to improve the properties of glass products and possible healt[...]
4
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2013 Nr 4 338--339
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu nanocząstek mineralnych stosowanych w produkcji nanokompozytów polimerowych na własności powierzchniowe monowarstwy podstawowego fosfolipidowego składnika surfaktantu płucnego (DPPC). Ocena ta została przeprowadzona na pod-stawie badania zmian w organizacji [...]
EN Influence of mineral nanoparticles used in the production of polymer nanocomposite on surface properties of the lung surfactant phospholipid (DPPC) monolayer was investigated. Based on the analysis of molecular arrangement derived from monolayer compression isotherms, the discussion dealing with nan[...]
5
63%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2011 Nr 1 (67) 5--15
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z pomiarami stężeń metali we frakcjach pyłów emitowanych na przemysłowych stanowiskach pracy. Omówiono próbniki umożliwiające pobieranie frakcji pyłów o różnych zakresach wymiarowych oraz dokonano przeglądu metod przygotowania próbek do oznaczania metali[...]
EN This paper presents issues related to measuring metal concentrations in dust fractions emitted at industrial workplaces. It discusses a wide range of samplers for downloading fractions of various particulate size ranges. The article reviews sample preparation methods including sampling with various [...]
6
63%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2011 Nr 1 (67) 123--128
PL Metodę stosuje się do oznaczania stężeń: cynku, manganu, miedzi, niklu, ołowiu i żelaza we frakcjach pyłu o wymiarach cząstek: mniejszych od 0,25 m, 0,25 ÷ 0,5 m, 0,5 ÷1 m, 1 ÷ 2,5 m i większych od 2,5 m, które są emitowane na przemysłowych stanowiskach pracy. Metoda polega na wydzieleniu frakcji p[...]
EN This method is used to determine the concentrations of zinc, manganese, copper, nickel, lead and iron in the dust fractions with dimensions smaller than 0.25 microns, 0.25 ÷ 0.5 micron, 0.5 ÷ 1 micron, 1 ÷ 2.5 microns and larger than 2.5 microns emitted at industrial workplaces. The method is based [...]
7
63%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2012 Vol. 18, No. 4 453--460
EN Workers at metal machining workstations are exposed to airborne dust particles containing metals and their compounds. Their harmful impact on the workers’ health depends on both their chemical composition and their distribution. The aim of this study was to determine the content of metals in dust fr[...]
8
63%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2012 Nr 1 (71) 5--11
PL Metodę stosuje się do badania wpływu cząstek nanoproszków występujących na stanowiskach pracy na napięcie powierzchniowe modelowego surfaktantu płucnego. Badania polegają na wyznaczeniu zmian napięcia powierzchniowego podczas oscylacji pęcherzyka powietrznego wytworzonego w roztworze modelowego surf[...]
EN This method is used to study the influence of particles of nanopowders on the surface tension of a model pulmonary surfactant. The study consists in determining the changes in surface tension during the oscillation of the air bubble formed in the solution of the model pulmonary surfactant. The asse[...]
9
63%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
EN This article discusses the idea and set-up of a laboratory system for generating reproducible concentrated occupational aerosols containing metal compounds. Dust representatives for 2 metal-machining workstations (an electric grinder and an electric disc cutter) were released from a fluidized-bed ge[...]
10
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 5 53-54
PL Badano dynamiczne napięcie powierzchniowe modelowego surfaktan-tu płucnego metodą pulsującego pęcherzyka. Surfaktant po kontakcie z pyłami pobranymi na stanowiskach pracy (obróbka metali) wykazywał obniżoną aktywność powierzchniową, czego przejawem było zmniejszenie pętli histerezy napięcia powierzc[...]
EN Dynamic surface tension of pulmonary surfactant material was studied using the oscillating bubble technique. Surfactant after the contact with metallic dust collected at workplace (metal machining) demonstrated a reduced surface activity as reflected by the decrease of surface tension hysteresis. Th[...]
11
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2011 Nr 5 56-57
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu nanocząstek haloizytu, stosowanych w produkcji nanokompozytów polimerowych, na aktywność powierzchniową surlaktantu płucnego. Stwierdzono zależną od stężenia redukcję właściwości powierzchniowo czynnych modelowego surfaktantu płucnego przez nanorurki haloizy[...]
EN The influence of halloysitc nanoparticlcs used in the manufacture of polymer nanocompositcs on the surface activity of pulmonary surfactant was studied. It was found the reduction of the surface activc properties of model pulmonary surfactant dependens on the concentration of halloysitc nano-tubes. [...]
12
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2006 nr 10 12-15
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z niebezpieczeństwem wybuchu pyłów palnych, w szczególności pyłów metali w zakładach, w których pyły takie są emitowane w trakcie procesów produkcyjnych. Scharakteryzowano pył aluminium, który należy do pyłów bardzo silnie wybuchowych i występuje powszec[...]
EN This paper presents issues associated with the explosion hazard of combustible dusts, especially metal ones, in plants in which they are emitted during manufacturing processes. Aluminium dust, which is highly explosive and common in the production of building fittings and metal accessories, is chara[...]
13
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 2 67-68
PL Badano doświadczalnie wpływ pyłów powstających przy obróbce metali na aktywność powierzchniową DPPC - głównego składnika surfaktantu płucnego. Stwierdzono nieznaczne zaburzenie dynamiki powierzchni woda - powietrze zawierającej DPPC, co sugeruje, że za degradację aktywności surfaktantu obserwowaną w[...]
EN An influence of dusts generated during machining of metals on surface activity of DPPC - the major lung surfactant component, was studied experimentally. Minor changes of DPPC monolayer properties at the air - water interface were found, suggesting that lung surfactant inactivation observed in earli[...]
14
63%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2013 Nr 2 (76) 143--153
PL Metodę stosuje się do badania wpływu cząstek nanoproszków występujących na stanowiskach pracy na właściwości powierzchniowe głównego składnika surfaktantu płucnego - dipalmitylofosfa- tydylocholiny (DPPC). Badania polegają na wyznaczeniu zmian ciśnienia powierzchniowego podczas kompresji monowarstwy[...]
EN This method is used to study the influence of particles of nanopowders on the surface properties of the main component of the pulmonary surfactant - dipalmitoylphosphatidylcholine (DPPC). The study consists in determining the changes in the surface pressure during the compression of DPPC monolayer f[...]
15
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2014 Nr 4 257--258
PL Celem pracy była ocena wpływu nanocząstek metali na właściwości powierzchniowe monowarstwy lipidowej utworzonej z fosfatydylocholiny (DPPC). Badania przeprowadzono z wykorzystaniem wagi Langmuira-Wilhelmy’ego. Stwierdzono, że nanocząstki tlenku cynku o wymiarach mniejszych niż 50 nm powodują zmianę [...]
EN The aim of this study was to evaluate the influence of metal nanoparticles on surface properties of lipid monolayer formed from phosphatidylcholine (DPPC). The study was carried out using the Langmuir-Wilhelmy balance. It was found that zinc oxide nanoparticles with a size smaller than 50 nm caused [...]
16
63%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN Inhaled mineral nanoparticles which are deposited on the lung surface may influence the gas/liquid barrier and the pulmonary surfactant (PS) which constitutes the vital element of the respiratory system. This research is focused on the physicochemical effects caused by selected clay nanoparticles (b[...]
17
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2004 nr 10 16-18
PL W artykule przedstawiono wyniki badań stężeń pyłów przeprowadzonych na stanowisku pracy w pomieszczeniu produkcyjnym, w którym stosowano szlifowanie na sucho oraz na stanowisku pracy w pomieszczeniu biurowym zlokalizowanym w pobliżu pomieszczenia produkcyjnego. Zaprezentowano rezultaty pomiarów stęż[...]
EN This paper presents results of investigations of dust concentrations at a workplace in an industrial room, in which a dry grinding process took place and at a workplace in an office located close to an industrial room. Results of measurements of dust concentrations using a filtration-gravimetric met[...]
18
63%
Rocznik Ochrona Środowiska
2016 Tom 18, cz. 2 146--157
EN In recent years there has been an intensive development of industries that use or produce materials in the nano scale. Nanomaterials contribute to the improvement of the product parameters, but when inhaled can also negatively affect the human body. The aim of the study was to investigate the effect[...]
19
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2017 Nr 6 205--207
PL Przedstawiono i omówiono wyniki badania wpływu nanorurek węglowych o różnej charakterystyce na dynamiczne właściwości powierzchniowo czynne mono warstwy fosfolipidowej modelującej surfaktant płucny na powierzchni woda-powietrze. Stwierdzono zaburzenie mechanicznych cech powierzchni międzyfazowej w p[...]
EN Experimental investigations of MWCNTs influence on dynamic surface-active properties of phospholipid monolayer used as a functional model of lung surfactant at air-water interface are presented. Modification of mechanical properties of the interface was detected in a form of surface compressibility [...]
20
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2005 nr 6 18-20
PL W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące występowania drobnodyspersyjnych cząstek metali w powietrzu na stanowiskach pracy, na których są prowadzone procesy z udziałem metali i ich związków. Podano przykłady procesów, w których cząstki wytwarzane są w sposób celowy oraz niepożądany. Poruszono [...]
EN This paper presents issues related to the fine particles suspended in workplace air, where processes with metals and their compounds are conducted. Examples of wanted and unwanted generation of particles are given. Problems connected with occupational risk assessment (sampling methods, threshold lim[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last