Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule przedstawiony jest opis silnika pomocniczego LEYLAND typu SW400 zainstalowanego na stanowisku laboratoryjnym w Akademii Marynarki Wojennej. Dokonano analizy możliwości realizacji pomiarów parametrów gazodynamicznych w kanale spalin wylotowych, przedstawiono możliwości systemu pomiaru i re[...]
EN The paper presents a description of auxiliary engines SW400 installed in the laboratory of Polish Naval Academy, an analysis of possibility to measure gas dynamical parameters of an exhaust in a discharge channel, capabilities of the system to measure and register fast changing parameters MA2005 and[...]
2
100%
Journal of Polish CIMAC
2012 Vol. 7, no 2 255-263
EN In the paper an analysis of the assessment of the technical condition of a marine diesel-electric set with limited monitoring susceptibility, on the basis of the diesel engine and generator energy parameters measurements, is presented. The proposed method is based on the assumption, that there is a [...]
3
63%
Journal of Polish CIMAC
2013 Vol. 8, no 1 97--104
EN In the paper a physical model of certain processes taking place when marine diesel engine is driving a synchronous generator is presented. This physical model will be a basis for a mathematical model realization in a form of equations describing the relationships between the designated parameters of[...]
4
63%
Silniki Spalinowe
PL W artykule zaprezentowano wybrane elementy metodyki badań diagnostycznych przestrzeni roboczych silnika okrętowego, bazującej na analizie energetycznej i widmowo-korelacyjnej przebiegu procesu pulsacyjnego przepływu spalin w kanale zasilającym turbosprężarkę. Badania realizowano w ramach projektu ba[...]
EN The article presents selected elements of the elaborated diagnostic testing method of marine diesel engine working spaces based on the energetic and spectral-correlation analysis of the course of the pulsating exhaust flow process in the channel powering a turbocharger. The investigations have been [...]
5
63%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule przedstawiono założenia wstępne opracowywanej w Akademii Marynarki Wojennej metody diagnozowania przestrzeni roboczych okrętowych tłokowych silników spalinowych o ograniczonej podatności kontrolnej niewyposażonych standardowo w zawory indykatorowe. Sformułowano problem badawczy oraz główn[...]
EN The paper presents preliminary assumptions of the new diagnostic method concerning the marine diesel engine's workspace areas, which was developed at the Polish Naval Academy. It is expected that the method will be very useful to diagnose technical condition of marine diesel engines at limited monit[...]
6
63%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule przedstawiono model matematyczny procesów gazodynamicznych zachodzących w kanale spalin wylotowych silnika okrętowego z turbodoładowaniem. W pierwszej części artykułu opisano metodykę prowadzenia badań diagnostycznych na obiekcie rzeczywistym. Omówiono w nim aparaturę pomiarową stosowaną [...]
EN The paper presents a mathematical model of gaso-dynamic processes occurring in an exhaust gas pass in a marine engine with turbo charging. The first part of the paper deals with methodology of diagnostic investigations carried out on a real object. It involves measuring instruments used for the inve[...]
7
63%
Diagnostyka
2008 nr 1(45) 21-24
PL W artykule zaprezentowano nowatorską metodę diagnozowania przestrzeni roboczych okrętowych tłokowych silników spalinowych z turbodoładowaniem. Celem opracowywanej metody jest parametryczna ocena stanu technicznego przestrzeni roboczych silników niewyposażonych standartowo w zawory indykatorowe. Celo[...]
EN This paper presents an innovatory diagnose method of workspace areas inside marine diesel engines equipped with turbocharger. The main aim of the conducted research is diagnosing workspace areas inside engines without indicator valves. This is a fundamental diagnostic issue because these engines are[...]
8
63%
Silniki Spalinowe
2009 R. 48, SC1 224--228
PL Istotą prowadzonych badań jest identyfikacja procesów gazodynamicznych w przestrzeniach roboczych silnika okrętowego dla potrzeb diagnozowania jego układów cylindrowych oraz turbodoładowania. Ma to na celu umożliwienie oceny stanu technicznego silnika na podstawie analizy energetycznej i widmowokore[...]
EN The essence of the conducted research is an identification of gasdynamical process in working spaces of marine diesel engine for diagnostic needs of cylinder sets as well as turbocharging system. It is aimed making possible to evaluate the engine's actual shape on the basis of energetic and spectral[...]
9
63%
Diagnostyka
2006 nr 4(40) 65-70
PL W artykule przedstawiono możliwości modelowania procesów gazodynamicznych w kanałach spalin wylotowych dla potrzeb diagnozowania okrętowych tłokowych silników spalinowych. Opisano metodykę budowania modelu matematycznego oraz schemat realizacji badań. Opracowano model fizykalny procesów gazodynamicz[...]
EN There have been presented some possibilities concerning gas dynamical process as an object of mathematical modeling in the paper. The main aim of modeling is to create simulation model enabling the user to evaluate technical shape of a main diesel engine in operation. In order to achieve asumpted p[...]
10
63%
Journal of Polish CIMAC
EN The paper presents the method of evaluation of the technical state of working spaces of a marine diesel engine at the reduced control susceptibility. The method foresees making diagnosis on the basis of the measurements of exhaust gas pressure in the channels connecting engine cylinders with turboch[...]
11
63%
Journal of Polish CIMAC
EN There have been presented preliminary assumptions of the new diagnostic method concerning the marine diesel engine’s workspace areas, which had been elaborated at the Polish Naval Academy. There is expected that the method will be very useful to diagnose technical shape of marine diesel engines at l[...]
12
63%
Journal of Polish CIMEEAC
2016 Vol. 11, no 1 199--209
EN The paper presents the formation steps to the mathematical model of the gas-dynamic processes occurring in the cylinders of the marine diesel engine driving a synchronous generator. All steps have been illustrated by charts of the modeled parameters as a function of the crankshaft angle. In addition[...]
13
63%
Logistyka
2014 nr 6 829--834, CD 2
PL Prowadzone obecnie na całym świecie badania dotyczące zanieczyszczania atmosfery spowodowanej emisją związków szkodliwych z silników statków oparta jest na uproszczonych danych wejściowych. Istniejące bazy danych emisji związków szkodliwych w spalinach statków pływających w różnych rejonach świat[...]
EN The conducted worldwide researches on air pollution caused by the emission of toxic substances from ship’s engines are based on a simplified input parameters. Existing databases of emissions of toxic compounds in the exhaust vessels gases from different parts of the world, cannot be used to est[...]
14
63%
Silniki Spalinowe
PL W referacie przedstawiono program oraz wyniki badań wstępnych, których celem jest opracowanie bezinwazyjnej metody oceny stanu technicznego wytypowanych elementów struktury konstrukcyjnej tłokowego silnika spalinowego niedoładowanego, nie wyposażonego przez producenta w zawory indykatorowe. Opracowy[...]
EN In the paper the research problem and some results of preliminary investigations of a generating set of the ship's power plant are presented. The main purpose of the examinations was to develop a non-invasive method of evaluation technical conditions of selected structural elements of an undercharge[...]
15
63%
Silniki Spalinowe
PL W referacie przedstawiono koncepcję oraz podstawowe założenia opracowywanej metody diagnozowania wybranych elementów struktury niedoładowanego pomocniczego okrętowego silnika spalinowego, nie wyposażonego przez producenta w zawory indykatorowe oraz współpracującej z nim prądnicy synchronicznej. Prop[...]
EN In the paper the conception and preliminary assumptions of the developed method of diagnosing some selected structural elements of an undercharged auxiliary marine diesel engine not equipped by the manufacturer with indicator valves, and cooperating with the synchronous generator are presented. The [...]
16
63%
Journal of Polish CIMAC
EN The current worldwide research on air pollution caused by the emission of harmful compounds from ships' engines is based on a simplified input. The existing databases of harmful compound emissions in the exhaust ofvessels operating in various parts of the world cannot be used to estimate emissions i[...]
17
63%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2018 nr 108 67--80
PL W artykule przedstawiono program prowadzenia badań zawierający podstawowe etapy, takie jak: obiekt rzeczywisty (zespół silnik – prądnica), modele: fizyczny oraz matematyczny procesów zachodzących w silniku, opracowanie programu komputerowego, prowadzenie badań modelowych oraz empirycznych dla silnik[...]
EN The paper presents a research program containing basic stages such as: real object (motor–generator set), models: physical and mathematical processes occurring in the engine, development of a computer program, conducting model and empirical tests for an efficient and damaged engine and assessment of[...]
18
63%
Combustion Engines
2018 R. 57, nr 4 10--17
EN The paper presents a physical model of energy related processes taking place in a diesel marine generator set. The development of a physical model was preceded by an analysis of the design structure of the investigated object and the flow of parameters among the functional modules of the model objec[...]
19
51%
Combustion Engines
2015 R. 54, nr 3 170--176
PL W artykule opisano założenia opracowywanej metody oceny stanu technicznego okrętowego silnika pomocniczego na podstawie pomiarów parametrów elektrycznych prądnicy. Przedstawiono program prowadzenia badań zarówno modelowych jak i na obiekcie rzeczywistym. Opisano opracowywany model matematyczny proce[...]
EN In the paper assumptions of a method of assessment of marine auxiliary diesel engine technical condition based on measurements of certain electrical parameters of the generator have been described. Programme of research on both model and real generating set is presented. Mathematical model of gas-dy[...]
20
51%
Combustion Engines
2013 R. 52, nr 3 222--225
PL W artykule przedstawiono metodę oceny stanu technicznego wytypowanych elementów struktury konstrukcyjnej pomocniczego tłokowego silnika spalinowego napędzającego prądnicę synchroniczną. Źródłem informacji diagnostycznej są wyniki pomiarów parametrów elektrycznych prądnicy. Na ich podstawie możliwe j[...]
EN The article presents a method for evaluating the technical condition of selected structural elements of the reciprocating internal combustion engine driving a synchronous generator. Th results of measurements of the electric generator parameters are the diagnostic information source. On this basis i[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last