Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2011 nr 4 73-86
PL W artykule przedstawiono stan badań nad możliwością innowacyjnego wykorzystania surowców węglowych, między innymi do wytwarzania energii elektrycznej w węglowych ogniwach paliwowych. Szczególny nacisk został położony na osiągnięcia naukowe w dziedzinie nanostruktur węglowych. Przedstawiono charakter[...]
EN The article presents the state-of-the-art on the potential innovative application of coal in electricity generation applying direct carbon fuel cells. Particular emphasis is put on R&D achievements in the area of carbon nanostructures. Presented are the characteristics and properties of such carbon [...]
2
100%
Przegląd Górniczy
2013 T. 69, nr 3 77--84
PL Według danych literaturowych szacuje się, że około 10 % gazów powstałych w podziemnym georeaktorze migruje do jego otoczenia. Jest to zjawisko niepożądane z punktu widzenia środowiska i bezpieczeństwa prowadzenia procesu. W artykule omówiono przyczyny i mechanizmy migracji gazów procesowych. Również[...]
EN According to the reported literature data, it is estimated that about 10% of gaseous products generated in the underground georeactor migrate to its surroundings. However, it is harmful for the environment and process safety. This paper describes the reasons and mechanisms of gas migration during th[...]
3
63%
Przegląd Górniczy
2012 T. 68, nr 3 25--31
PL Podziemne zgazowanie węgla jest jedną z obiecujących metod wykorzystania zasobów węgla nie nadających się do eksploatacji metodami tradycyjnymi. Przedstawiono przegląd metod podziemnego zgazowania węgla, rozwiązań wdrożonych na świecie oraz czynników warunkujących budowę gazogeneratora podziemnego, [...]
EN Underground coal gasification is one of the promising methods of use of coal resources, which are not suitable for exploitation by means of traditional methods. A review of methods of underground coal gasification, solutions implemented in the world and factors conditioning the construction of an un[...]
4
63%
Przegląd Górniczy
PL Proces podziemnego zgazowania węgla (PZW) jest znany od końca XIX wieku. Do tej pory na całym świecie przeprowadzono ponad pięćdziesiąt eksperymentów PZW w różnej skali. Niniejszy artykuł przedstawia przegląd wybranych prac eksperymentalnych PZW. Wybrane eksperymenty PZW przedstawiają dwie metody ud[...]
EN The idea of underground coal gasification (UCG) has been known since the end of 19th century. So far almost 50 UCG experiments have been carried out worldwide and on a different scale. This paper presents a review of the selected ones. These exemplary experiments present two methods of first working[...]
5
63%
Karbo
2015 Nr 2 69--72
PL W pracy opracowano model analizy półilościowej wybranych parametrów węgla w oparciu o spektroskopię FTIR. Model umożliwi śledzenie zmian parametrów jakościowych węgla w czasie różnych procesów, m.in. pirolizy i zgazowania. Badano zależność pomiędzy danymi spektralnymi oraz wartością wybranych parame[...]
EN A model for semiquantitative analysis of selected parameters of coal based on FTIR spectroscopy is presented. The model allows tracking of changes of coal quality parameters during such processes as pyrolysis and gasification. The dependence between spectral data and the value of the selected qualit[...]
6
51%
Czysta Energia
2008 Nr 12 34-37
7
51%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 10 1708-1713
PL Przedstawiono wyniki analizy efektywności kosztowej wytwarzania gazu procesowego w procesie podziemnego zgazowania węgla metodą szybową. Analiza kosztowa została wykonana metodą oceny kosztu cyklu życia LCC (life cycle cost) zgodnie z normą PN-EN 60300- 3-3 i obejmowała koszty nabycia (nakłady inwes[...]
EN Cost-effectiveness and sensitivity analyses of process gas prodn. by underground bituminous coal gasification by shaft method were carried out. The life cycle cost anal. was also performed. Coal seam thickness, length of the sidewalk sharing, distance of georeactor from the shaft and depth of the co[...]
8
51%
Journal of Sustainable Mining
EN Purpose In this paper, the application of Umberto NXT LCA software to devise a Material and Energy Flow Analyses (MEFA) for the technology of producing electricity from gas extracted in the process of shaftless underground coal gasification is presented. The Material Flow Analyses of underground coa[...]
9
45%
Przegląd Górniczy
PL Przedstawiono metodykę oraz wyniki obliczeń ekoefektywności dla procesu podziemnego zgazowania węgla w celu wytwarzania energii elektrycznej. Analiza ekoefektywności stanowi funkcję dwóch wskaźników: środowiskowego oraz ekonomicznego. W artykule przedstawiono wyniki analizy ekoefektywności wykonanej[...]
EN The article presents the methodology and the results of eco-efficiency calculations regarding the underground coal gasification (UCG) process to produce electric energy. The eco-efficiency analysis is the function of two indicators: environmental and economic. In the article the results of the eco-e[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last