Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 36
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 10 136-140
PL Spektrofotometria w bliskiej podczerwieni może być wykorzystana do wyznaczania zawilgocenia wyrobów celulozowych impregnowanych olejem. W artykule przedstawiono widma absorbancji wody, oleju, papieru nieimpregnowanego oraz impregnowanego. Wytypowano pasmo diagnostyczne wody (1920 nm).
EN Near infrared spectroscopy may be used as a tool for estimation of moisture content in oil-impregnated cellulose. This paper presents absorbance spectra of water, oil, unimpregnated and impregnated paper. Special diagnostic area in spectrum for water detection was determined (1920 nm).
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN The initiation temperature of bubble effect in oil-paper insulation of different ageing stages and different water contents in paper was determined. The initiation temperature of bubble effect was investigated for the new paper of polymerisation degree DP=1357 and aged paper (DP=341). Moreover the r[...]
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN Results of measurement of direct voltage distribution along a string of glass cap-and-pin insulators was shown in the paper. As a research objects 3 different types of insulators were chosen: LK 280/165 (used in AC power lines), U40B produced by LVIV Insulator Company (used also in AC and DC power l[...]
4
100%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN The authors investigated the electric field about two selected 110kv composite insulators using computer simulation. Field intensity in the most stressed areas of a high potential cap was determined on the basis of the electric field obtained. The authors proposed some changes of cap shapes and dim[...]
5
81%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 4 397-400
PL Celem pracy jest ocena wpływu stopnia polimeryzacji celulozy DP na odpowiedź dielektryczną układu izolacyjnego papier-olej. Obiektami badań były próbki preszpanowe nowe i starzone o stopniu polimeryzacji odpowiednio 1435 i 406. Badano odpowiedź dielektryczną w dziedzinie czasu i częstotliwości. Bada[...]
EN Up to now the controversial and unsolved problem up has been evaluation of insulation ageing, using the dielectric response method. Figs. 1 and 2 show the influence of aging of oil impregnated paper samples on the dielectric response. However, it is not clear yet if these changes are caused by reduc[...]
6
81%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 4 406-408
PL W artykule przedstawiono wyniki badań modeli izolatorów przepustowych w aspekcie możliwości wystąpienia w nich bubble effect. Badaniu poddano trzy rodzaje układów izolacyjnych: papier - olej mineralny, papier żywicowany - olej mineralny oraz papier - olej syntetyczny. Głównym efektem pracy jest wyka[...]
EN The purpose of the research was to answer the question: is there any possibility of appearing the bubble effect in a bushing insulator? The bubble effect can appear under particular operating conditions, i.e. substantial moisture and high insulation temperature. In the second section of the paper, [...]
7
81%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 2 172--175
PL W artykule przedstawiono najważniejsze typy izolatorów przepu-stowych stosowanych w transformatorach. Omówiono procesy degradacji i zawilgacania izolacji celulozowej. Badano zjawisko bubble effect na modelach izolatorów przepustowych typu OIP i RBP.
EN One among the most dangerous effects that causes failure of a power transformer is the bubble effect (b.e.), i.e. a rapid release of water vapor from cellulose insulation after exceeding a critical temperature and a critical moisture content. The b.e. results in a rapid increase of tank pressure, wh[...]
8
81%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 7 296--299
PL W artykule przedstawiono porównanie zjawiska bubble effect (b.e.) w układzie izolacyjnym papier-ester syntetyczny i papier-olej mineralny. Badano temperaturę inicjacji b.e., ciśnienie powietrza nad powierzchnią cieczy izolacyjnej oraz efekt chłodzenia będący skutkiem wystąpienia b.e.
EN This paper presents a comparison of the bubble effect phenomenon (b.e.) in a paper-synthetic ester and paper-mineral oil insulation system. The b.e. initiation temperature, the air pressure above the surface of insulation liquid and the cooling effect as a result of be occurrence were studied.
9
81%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W pracy przedstawiono podstawy teoretyczne związane z groźnym dla transformatora zjawiskiem uwalniania pary wodnej z izolacji papierowo-olejowej transformatora nazywanego z angielska "bubble effect". Omówiono czynniki mające wpływ na temperaturę inicjacji tego zjawiska. Na podstawie przeprowadzonyc[...]
EN In the paper theoretical fundamentals connected with a dangerous phenomenon of releasing water vapour from oil-paper insulation called the bubble effect are presented. The water vapour released from the paper insulation can result in dangerous partial discharges as well as in dangerous increase in t[...]
10
81%
Pomiary Automatyka Kontrola
2008 R. 54, nr 10 704-705
PL W ciągu ostatnich lat pojawiły się opinie, że wynik oceny zawilgocenia otrzymany przy użyciu metody RVM jest często zawyżony w stosunku do wyników uzyskanych przy wykorzystaniu pozostałych metod. Autorzy sugerują, że jedną z przyczyn rozbieżności wyników oceny zawilgocenia, może być niejednorodność [...]
EN There is a considerable amount of controversy concerning proper results interpretation, particularly in reference to the RVM method. There is opinion that results of moisture content evaluation obtained using RVM methods are relatively higher than results obtained using another methods. Authors sugg[...]
11
81%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł opisuje rezultaty próby powiązania porowatości porcelany z wybranymi parametrami opisującymi wyładowania niezupełne generowane w niej przy napięciu przemiennym. Z przeprowadzonych badań wynika, że w porcelanie istnieje zależność między udziałem procentowym porów o różnej wielkości a ładunkie[...]
EN The article describes results of the attempt to find out the correlation between porosity of porcelain and selected parameters describing partial discharges generated under AC voltage. The study shows that there is a correlation between the percentage of different sizes pores and the frequency of PD[...]
12
81%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono najczęściej stosowane typy izolatorów przepustowych. Omówiono fizyczne zasady procesu zawilgacania izolacji celulozowej. Zbadano bubble effect na wybranych modelach izolatorów przepustowych. Wykorzystując metodę FDS zbadano izolatory przepustowe 220 kV i wyznaczono ich zawil[...]
EN In the article the most frequently used types of bushing insulators are presented. The physical principles of cellulose insulation moistening are described. Bubble effect in chosen models of bushing insulators was investigated. Using FDS method bushing insulators 220 kV were investigated and water c[...]
13
81%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono wyniki badań odpowiedzi dielektrycznej modelu układu izolacyjnego papier-olej o znacznym stopniu niejednorodności zawilgocenia. Badania wykonano przy użyciu metody spektroskopii dielektrycznej w dziedzinie częstotliwości (FDS) oraz metody napięcia powrotnego (RVM). Uzyskane [...]
EN This paper presents the results of dielectric response measurements of oil-paper insulation model of considerable moisture inhomogeneity. The investigations were done using frequency domain spectroscopy method (FDS) and recovery voltage method (RVM). Analyses of investigation results were made using[...]
14
81%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN The authors designed and prepared a model of insulation system of considerable moisture inhomogeneity. The model consisted of parts of various moisture content connected in parallel and in series. The paper presents results of polarization spectrum investigation of oil-paper insulation system of con[...]
15
81%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN The paper presents measurement results of breakdown bridge resistance, which can form in oil (it was under DC voltage). The measurements were done using two sphere electrodes for different volumes of oil. Electric field intensity distribution in the analyzed area was computer-simulated. The computer[...]
16
81%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule omówiono problemy związane z interpretacją wyników pomiaru napięcia powrotnego (RVM). Przedstawiono wyniki pomiarów RVM transformatorów probierczych będących na wyposażeniu Instytutu Energetyki Politechniki Poznańskiej oraz wyniki badań wpływu temperatury na przebieg napięcia powrotnego z[...]
EN The article presents interpretation problems of RVM results. The authors presented the RVM results of the test transformers, which are located in the Institute of Electric Power Engineering, Poznan University of Technology. The investigation results of temperature influence on recovery voltage of oi[...]
17
81%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono zagadnienie wytrzymałości elektrycznej wybranych nanofluidów. Obiektami badań były roztwór fulerenu C60 w oleju mineralnym oraz koloid Fe3O4 w oleju mineralnym. Postawiono tezy, mówiące że w badanych nanofluidach można się spodziewać zjawiska budowania mostka wyładowczego i [...]
EN In the article the problems related to chosen nanofluids were presented. The research object were fullerene C60 in mineral oil and colloid Fe3O4 in mineral oil. It is possible to find such nanomodified materials that are able to generate breakdown bridge and nanomodificators which cause self-purific[...]
18
81%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono wyniki badań zjawiska bąbelkowania prowadzonych na modelach laboratoryjnych. Celem badań była ocena dynamiki zmian zawilgocenia i ciśnienia powietrza nad poziomem oleju oraz zawilgocenia oleju. Stwierdzono, że wszystkie trzy wielkości wykazują dynamiczny wzrost wartości po w[...]
EN The paper presents results of bubble effect research conducted on laboratory models. The aim of this study was to assess the Dynamics changes of moisture and air pressure above the oil level and moisture content in oil. It was found that all three quantities show a dynamic increase in value after th[...]
19
81%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Tematem artykułu jest rezystywność powierzchniowa preszpanu zanurzonego w oleju mineralnym lub estrze syntetycznym. Zmiany rezystywności powierzchniowej zależą od kierunku migracji wody. Migracji wody z celulozy do cieczy towarzyszy wzrost rezystywności, natomiast migracji wody z cieczy do celulozy [...]
EN The subject of the article is the surface resistivity of pressboard immersed in mineral oil or synthetic ester. The changes of surface resistivity depend on the direction of water migration. The consequence of water migration from the cellulose into a liquid is the increase of the resistivity, while[...]
20
81%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 10 155--157
PL Tematem artykułu są wyładowania niezupełne na powierzchni preszpanu zanurzonego w oleju mineralnym lub estrze syntetycznym. Są to jedne z najbardziej niebezpiecznych wyładowań. Badano wyładowania typu powierzchniowego oraz ślizgowego. Stwierdzono, że wyładowania niezupełne na powierzchni preszpanu z[...]
EN The theme of the article are partial discharges on surface of pressboard immersed in mineral oil or synthetic ester. These are some of the most dangerous discharges. Partial discharges of surface type and sliding type were tested. It has been found that the partial discharges on the surface of the p[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last