Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 25
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2013 Nr 2 44-47
PL W miastach żyje obecnie ponad połowa ludzkości, a w następnych dziesięcioleciach liczba ich mieszkańców wzrośnie dwukrotnie. Wraz z procesem urbanizacji zwiększa się presja na środowisko przyrodnicze i zanika różnorodność biologiczna. Badania szwedzkich naukowców pokazują, że istnieje szansa na odwr[...]
2
100%
Polish Geological Institute Special Papers
2004 Vol. 13 21-28
PL Muzea przyrodnicze gromadzące cenne kolekcje spełniają ważną rolę w ochronie dziedzictwa geologicznego. Wiąże się ona integralnie z podstawową misją muzeów w zakresie zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturalnego. Dla celów metodologicznych wyróżniono dwie kategorie zabytków przyrody nieożywi[...]
EN Natural history museums gathering valuable collections play an important role in the protection of geological heritage. This role is inherently associated with the fundamental mission of museums concerning the protection of natural and cultural heritage. For the purpose of methodology, two categorie[...]
3
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 6 30-34
PL Światowa wystawa ogrodów zaskoczyła różnorodnością inspiracji i stylów, co wyróżnia tegoroczny festiwal na tle poprzednich. Obok dobrze znanych motywów ogrodu wiejskiego, projektanci jeszcze częściej sięgają do rozwiązań podpatrzonych w naturze, tradycyjnego rzemiosła w duchu Arts & Crafts oraz wspó[...]
4
100%
Architektura Krajobrazu
2014 nr 2 90--99
PL Problematyka zawarta w tytule odnosi się do analizy wybranych rozwiązań, praktyk i negatywnych przykładów adaptacji w kształtowaniu dawnych zespołów fortyfikacji w celu zachowania ich współczesnych atutów przyrodniczych i widokowych. Jest to także pole do refleksji nad podejściem zintegrowanym w och[...]
EN The issues referred to in the title were addressed after analyzing some of the solutions, practices and bad examples of development projects that had tried to preserve existing environmental resources and the scenic views of historic fortification sites. This study also provides an opportunity to co[...]
5
100%
Przestrzeń i Forma
2013 nr 19 249--262
PL Współcześnie obserwuje się rosnącą rolę czynnika ekologicznego w kształtowaniu systemów terenów zieleni miejskiej. Następuje przewartościowanie dominujących funkcji terenów zieleni -od estetycznych i kompozycyjnych, do funkcji środowiskotwórczych i społecznych, gdzie nacisk kładzie się na ochronę bi[...]
EN Nowadays the role of the ecological factor in shaping urban green area systems is growing in importance. We observe a re-assessment of the major functions of these areas -from aesthetical and compositional to environmental and social functions. In the latter great emphasis is placed on biodiversity [...]
6
100%
Zieleń Miejska
2016 Nr 1 34--37
PL Nieużytki poprzemysłowe są świadectwem minionej epoki i miejscem występowania nietypowej flory. Współtworzą charakterystyczny krajobraz postindustrialny i poeksploatacyjny. W Zabrzu miasto rozpoczęło bezprecedensowa inwestycję, służącą stworzeniu wyjątkowych terenów zieleni.
7
100%
Zieleń Miejska
2015 Nr 10 34--36
PL Jednym ze sprawdzonych sposobów na skuteczne zarządzanie przyrodą w mieście jest jej ochrona wespół z aktywizacją. Dowodami na to są parki i obszary chronione w europejskich miastach, połączone z centrami obsługi turystyki masowej, rodzinnej i przyrodniczej.
8
100%
Zieleń Miejska
2016 Nr 5 38--40
PL Warto przyjrzeć się europejskim osiągnięciom w zagospodarowywaniu cennych przyrodniczo terenów, bazującym na wykorzystaniu ich przyrodniczego, krajobrazowego i społecznego potencjału. Rozwiązania te bardziej przystają do realiów polskich miast niż kosztowne w utrzymaniu, klasyczne modele parków miej[...]
9
100%
Przestrzeń i Forma
2015 nr 24/2 145--162
PL Poszukiwanie nowej formy przestrzennej i estetycznej terenów silnie przekształconych, nieużytków urbanistycznych i zieleni nieurządzonej uwzględnia ich współczesną funkcję społeczną i środowiskową, w tym zachodzące spontanicznie procesy przyrodnicze. W wielu europejskich miastach dąży się do ochrony[...]
EN The quest for spatial and aesthetic form for strongly transformed areas, urban wastelands and non-arranged green areas accounts for their modern social and environmental function, including spontaneous natural processes. Many European cities aim at protecting undeveloped space and rendering it avail[...]
10
63%
Inżynieria Materiałowa
PL Identyfikacja faz metodą dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych ma potencjalnie szerokie zastosowanie w inżynierii materiałowej. Mimo, że jest to metoda stosunkowo prosta to jednak otrzymywane linie dyfrakcyjne nie zawsze są prawidłowo detektowane przez komputer. Przyczyny tego tkwią najczęści[...]
EN Electron back scattered diffraction method of phases identification potentially has broad application in the materials science. Despite the fact that this method is relatively simple, obtained diffraction lines are not always correctly identified by a computer. Purposes of this are - in most cases -[...]
11
63%
Logistyka
2014 nr 6 734--741, CD 2
PL Współcześnie istnieje na rynku bogata oferta środków czyszczących i preparatów konserwujących broń, dzięki którym zapewnić można dłuższy okres poprawnej eksploatacji broni. Oferowane produkty mają uniwersalne zastosowanie. Można je wykorzystywać również do wszelkich innych urządzeń, jako śr[...]
EN This report aims to analyse the issues of modern, effective ways to clean and maintain weapons. The observed progress in the field of modern means for cleaning and maintenance of weapons, is closely connected with the requirements of manufacturers of arms, to increase durability of corrosion pr[...]
12
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 12 232--241
PL W artykule omówione zostały rola, miejsce i zadania identyfikujące logistyczne przedsiębiorstwa KTJ Kolor Sp. z o.o. Podejmowane w firmie działania logistyczne zostały ukierunkowane zarówno na potrzeby przedsiębiorstwa, jak też zorientowane na wymagania rynku. Jednym z kluczowych czynników konkurenc[...]
EN The article discusses the role, place and tasks of identifying logistics company KTJ Color Ltd. Attempts at logistics activities were aimed both for the enterprise, as well as oriented to market demands. One of the key factors of competitiveness becomes competent and comprehensive customer service. [...]
13
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 9 57--73
PL W referacie dokonano charakterystyki zjawiska korozji uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz zaprezentowano sposoby jego ochrony przed korozją. Szkodliwość korozji polega nie tylko na tym, że w jej wyniku niszczeje sam metal, lecz także na atakowaniu gotowych konstrukcji i sprzętu wojskowego (SpW), kt[...]
EN The article shows the characteristics of corrosion phenomenon of the armament and military equip-ment and presents ways to protect it from corrosion. The harmfulness of corrosion lies not only in the fact that it results in deteriorating the metal itself, but it also attacks prefabricated structures[...]
14
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2018 nr 12 402--419, CD
PL W artykule zaprezentowano zagadnienia dotyczące skutecznych sposobów czyszczenia i konserwacji broni zarówno wojskowej, jak i cywilnej. Obserwowany postęp w dziedzinie nowoczesnych środków do czyszczenia i konserwacji broni pozostaje w ścisłym związku z wymaganiami dot. preparatów konserwujących bro[...]
EN The article presents issues concerning effective methods of cleaning and maintenance of both military and civilian weapons. Observed progress in the field of modern means for cleaning and maintenance of weapons is closely related to the requirements for weapons preservatives. There is a wide range o[...]
15
51%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono, na przykładzie warstw naweglanych i azotowanych wyniki badań parametrów struktury i właściwości TWW. Dokonano przeglądu i dyskusji przydatności standardowych metod badań oraz technik opartych na wykorzystaniu aktualnych osiągnięć w zakresie aparatury badawczej.
EN The results of testing procedures of structure and properties of technological surface layers, on the example of nitrided and carburized case are presented in this paper. The review and discussion, on the suitability of standard measurement techniques and those based on novel achievements in the fie[...]
16
51%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
EN The tribological experiments under circumstances of hydrodynamic and elastohydrodynamic lubrication, the immersion teast in lubricating oil as well as the exposure test to the environment have been performed to elucidate the effect of hydrogen on soft and hardened surface layers. The accurence of th[...]
17
51%
Inżynieria Materiałowa
1998 R. XIX, nr 4 994-997
EN Ultra fine grained and nanostructured materials belong to a new group of materials which can provide better performance of products in numerous industrial branches, in particular in tool industry and in machine construction. Modulated, multilayer coatings belong to the new group as well. In the work[...]
18
51%
Inżynieria Materiałowa
2006 Vol. 27, nr 5 1013-1016
PL W pracy przedstawiono, na przykładzie warstw nawęglanych i azotowanych wyniki badań parametrów struktury i właściwości technologicznej warstwy wierzchniej(TWW).Dokonano przeglądu i dyskusjiprzydatności standardowych metod badań oraz technik opartych na wykorzystaniu aktualnych osiągnięć w zakresie a[...]
EN The results of testing procedures of structure and properties of technological surface layers, on the example of nitrided and carburized case are presented in this paper. The review and discussion, on the suitability of standard measurement techniques and those based on novel achievements in the fie[...]
19
51%
Inżynieria Materiałowa
1999 R. XX, nr 5 499-502
PL W pracy przedstawiono wyniki aktualnie prowadzonych badań zmierzających do opracowania metody pomiaru współczynnika przewodnictwa cieplnego twardych powłok mono i wielowarstwowych. Metoda kamery zmiennotemperaturowej opiera się na bezkontaktowym, pośrednim pomiarze temperatury powierzchni próbki prz[...]
EN In this paper the result of present works that aim to formulate a model to measure the thermal conduction coefficient of hard multilayer coatings, are presented. The variable-temperature camera method is based on the non-contact, indirect temperature measurement of sample's surface by the measuring [...]
20
45%
Inżynieria Materiałowa
2015 Vol. 36, nr 6 439--443
PL Dodatki stopowe obecne w stalach poddawanych nawęglaniu mają wpływ na kinetykę tego procesu. Doniesienia literaturowe bazują na wynikach badań zrealizowanych w procesach konwencjonalnego nawęglania gazowego, w których potencjał węglowy atmosfery zwykle nie przekracza 1%. W nawęglaniu niskociśnieniow[...]
EN The additives occur at case-hardening steels influence on kinetics of the carburizing process. Reports in the lecture based on the results of research carried out in a conventional gas carburizing, where the carbon potential of carburizing atmosphere is usually less than 1%. At the low pressure carb[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last