Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 25
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
EN A device for anchor laboratory testing Has been described here. His device anables simulation and constant measurement connected with registration of BOOT static load of anchors mating with rock of with ever geomechanical quality.
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule zaprezentowano roboty górniczo-poszukiwawcze prowadzone na szeregu dolnośląskich złóż polimetalicznych po zakończeniu II wojny światowej. Szczególną uwagę poświęcono poszukiwaniom i eksploatacji rud uranu. Przedstawiono najważniejsze ośrodki dawnej eksploatacji kruszców, czynne na tym ter[...]
EN In article were presented prospecting and mining works on of Lower Silesian ore deposits, after the II world war. Special attention was payed on the prospecting and exploitation of ores of uranium. The most important centres of former exploitation of ores were described. Enterprise "Sudeckie Zakłady[...]
3
100%
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud
2011 nr 4 49-70
PL Przedstawiono historię i zachowane pozostałości nieukończonej głębokiej sztolni odwadniającej kopalnię rud cyny "Hundsrucken" w Gierczynie, na tle rozwoju dawnych robót górniczych w tym rejonie. Poruszono zagadnienia dotyczące podstawowej roli i znaczenia sztolni w dawnym górnictwie, problematyki ic[...]
EN The history of unfinished construction and remains of deep drainage adit in tin ore mine "Hundsrucken" in Gierczyn is presented. Old mining works in this region are described. In this paper the fundamental role of adits in old mining works, the principles of their building and relics of old excavati[...]
4
100%
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud
2013 nr 3 77--84
PL Artykuł prezentuje historię i pozostałości dawnych robót górniczych w okolicach Bystrzycy Górnej w Górach Sowich. Przedstawiono 500 lat historii poszukiwań i eksploatacji zlokalizowanego tam złoża polimetalicznego. W oparciu o wyniki kwerendy archiwalnej oraz przeprowadzonych na obszarze dawnych rob[...]
EN The article describes the outline of the history and the remains of mining in the area of Bystrzyca Górna (Sowie Mountains). History of 500 years polimetalic ore exploration and mining is described. The author attempt, on the basis of extant archival sources, nineteenth-century studies the history o[...]
5
100%
Mining Science
2015 Vol. 22 115--125
EN This article presents the results of works carried out by KGHM CUPRUM Sp z o.o. CBR (Research and Development Centre), on behalf of KGHM Polska Miedź SA. It is aimed at improving previously used monitoring methods of mine excavation anchor casings used in underground copper ore mines of KGHM Polska [...]
6
63%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule przedstawiono charakterystykę złoża rud cyny w paśmie łupkowym Starej Kamienicy w Górach Izerskich, historię eksploatacji tego złoża oraz pozostałości dawnych robót górniczych. Podjęto zagadnienie możliwości współczesnego wykorzystania zachowanych wyrobisk do celów turystycznych. Przedsta[...]
EN The history of exploitation of tin and cobalt ores in the region of villages Gierczyn and Przecznicain Kamienieckie Range of the Izerskie Mountains together with the description of the remainders of the old mining activity are described. Characteristic of the ledge including geological abundance and[...]
7
63%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy przestawiono historię okrycia i inwentaryzacji sztolni w Bystrzycy Górnej przeprowadzonej w roku 1994. W wyniku wykonanych przez autorów badań stanu zachowania pisywanego obiektu, sztolnia ta została opisana po raz pierwszy w karcie ewidencyjnej zabytków architektury i budownictwa jako "Kopa[...]
EN The paper presents the history of discovery and stock-taking of an adit in Bystrzyca Gorna in 1994. As a result of authors' research of a state of an preservation, the adit was described for the first time in Td card of architecture and bulling engineering monuments as the "Kopalnia rud olowiu i sre[...]
8
63%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiono realizowane systematycznie od szeregu lat w Instytucie Górnictwa Politechniki Wrocławskiej prace badawczo-inwentaryzacyjne w zakresie rozpoznania i dokumentowania stanowisk dawnego górnictwa kruszców na Dolnym Śląsku na tle historii górnictwa rud na tym obszarze, oraz realizowany przez[...]
EN In Mining Department of Wrocław University of Technology research and inventory works of old ore mining places are realized. Together with KGHM CUPRUM Sp. z o.o. company project were prepared protection and use in tourist business relics of cobalt and tin ore mining in region villages Krobica-Gierc[...]
9
63%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2007 nr 4 42-43
PL Przedstawiono historię poszukiwań i eksploatacji rudy chromu na Dolnym Śląsku, na Twardej Górze w Masywie Grochowej i górze Czernicy w Masywie Ślęży, jedynych miejscach występowania chromitu na terytorium Polski. Szczególną uwagę poświęcono rozwojowi robót górniczych na górze Czernicy, w sąsiedztwie[...]
EN The story of exploitation of metal ores in Tąpadła is presented. Characterization of the ledge, evolution of exploitation and remainders of the old mining activity are described. Particular attention is paid to ore exploitation in time of the World War II.
10
63%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Artykuł dotyczy konieczności prowadzenia prac inwentaryzacyjnych i dokumentowania pozostałości dawnych robót górniczych na Dolnym Śląsku, stanowiących źródło wiedzy o rozwoju techniki eksploatacji górniczej. Przedstawiono przegląd historycznych ośrodków eksploatacji, najciekawsze zachowane obiekty o[...]
EN Mining is one of the oldest and most important field of human industrial activity. The present paper is devoted to presentation of old ore mining centers in Lower Silesia and relic of old mining works. Of greater historical importance were the mining exploitation of gold and arsenic ore deposits in [...]
11
63%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Górnictwo należy do najważniejszych i najstarszych dziedzin działalności człowieka. Od momentu wyodrębnienia się zawodu górniczego jego przedstawicieli darzono szacunkiem i przywilejami, porównywalnymi do przysługujących stanowi szlacheckiemu. W referacie poruszono zagadnienie niskiej oceny społeczn[...]
EN Mining is one of the oldest and most important field of human industrial activity. Exploitation of natural resources and their utilization was one of the main factor of the civilization development. Due to deep knowledge, large ability requirements and high risk of their profession, miners enjoy a n[...]
12
63%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Górnictwo należy do najważniejszych i najstarszych dziedzin działalności człowieka. Od momentu wyodrębnienia się zawodu górniczego jego przedstawicieli darzono szacunkiem i przywilejami, porównywalnymi do przysługujących stanowi szlacheckiemu. W referacie przedstawiono przywileje przysługujące dawny[...]
EN Mining is one of the oldest and most important field of human industrial activity. Exploitation of natural resources and their utilization was one of the main factor of the civilization development. Due to deep knowledge, large ability requirements and high risk of their profession, miners enjoy a n[...]
13
63%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Referat przedstawia historyczną eksploatację rud metali w Dziećmorowicach-Kozicach w Górach Sowich. Omówiono charakterystykę złoża, historię rozwoju eksploatacji oraz zachowane pozostałości dawnych robót górniczych. Szczególną uwagę poświęcono powojennej eksploatacji rud uranu.
EN The story of exploitation of metal ores in Dziecmorowice-Kozice is presented. Characterization of the ledge, evolution of exploitation and remainders of the old mining activity are described. Particular mention is paid to uranium ore exploitation after the world war II.
14
63%
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud
2017 nr 3 31--56
PL W artykule przedstawiono możliwości współczesnego wykorzystania historycznych wyrobisk górniczych związanych ze sztolnią odwadniającą „Helena” w Ciechanowicach z XVIII – pocz. XX w. oraz innych pozostałości dawnych robót górniczych w sąsiedztwie miejscowości Ciechanowice i Miedzianka (okolice Jeleni[...]
EN The article presents the possibilities of modern use of historical mining excavations associated with the "Helena" drainage adit in Ciechanowice from the 18th century – early 20th century and other remnants of former mining works in the vicinity of Ciechanowice and Miedzianka (around Jelenia Góra) i[...]
15
63%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2007 nr 1 28-32
PL W artykule przedstawiono charakterystykę złoża rud cyny w paśmie łupkowym Starej Kamienicy w Górach Izerskich, historię eksploatacji tego złoża oraz pozostałości dawnych robót górniczych. Podjęto zagadnienie możliwości współczesnego wykorzystania zachowanych wyrobisk do celów turystycznych. Przedsta[...]
EN In this article presented is a characterisation of the stratiform tin deposits in the schist belt of the Stara Kamienica Chain /the Izerskie Mountains/, the history of mining extraction of the deposit and the remnants of the old mining operations. Tackled here has been the issue of an opportunity of[...]
16
63%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2005 nr 1 22-27
PL Artykuł dotyczy zagadnień związanych z dziedzictwem i historią eksploatacji górniczej na terenach Dolnego Śląska. Są to zagadnienia szczególnie, rzadko poruszane w środowisku górniczym, mimo istotnego znaczenia dla światowego dziedzictwa technicznego. Zdaniem autorów, obok wiedzy historycznej czerp[...]
EN The article deals with problems connected with the heritage and history of mining on the territory of Lower Silesia. These are specific problems which only seldom are raised in the mining circles, despite their considerable importance for world's technical heritage. According to the authors, not t[...]
17
63%
Przegląd Górniczy
PL W artykule zaprezentowano rezultaty prowadzonych w Instytucie Górnictwa Politechniki Wrocławskiej prac badawczych dotyczących wytrzymałości połączeń tkaninowych taśm przenośnikowych. Przedstawiono rezultaty rozważań teoretycznych i badań laboratoryjnych poświęconych zagadnieniu wpływu różnicy własno[...]
EN Results of the research work carried out in the Mining Institute of the Politechnika Wrocławska (Technical University of Wrocław) on the strength of conveyor fabric-ply belt joints are presented. There are shown results of theoretical considerations and laboratory testing on the problem of influence[...]
18
63%
Przegląd Górniczy
PL Celem autorów niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na znaczenie zachowanych na terenach Dolnego Śląska, licznych reliktów dawnych robót górniczych. Jako przykład zaprezentowano wyniki prac badawczych prowadzonych przez pracowników Instytutu Górnictwa Politechniki Wroc1awskiej na terenie dawnej [...]
EN Intention of this paper's Authors is to invite attention to the importance of many relics of former mining operations. As an example the results of research carried out by the workers of the Institute of Mining of the Polytechnic of Wroclaw on the ground of former silver and lead ores mine at Marcin[...]
19
51%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Artykuł prezentuje możliwości stosowania w badaniach wieloprzekładkowych, tkaninowych taśm przenośnikowych metod elastooptycznych. Przedstawiono podstawy metod elastooptycznych, przygotowane modele połączeń oraz rezultaty prowadzonych prac. Prezentowane badania są rezultatem współpracy Laboratorium[...]
EN A possibility of photoelastic methods in testing of multiply, textile conveyor belts presented. Information about photoelastic methods, prepared splice models and results of carried test are disscussed. Results are an outcome of cooperation between The Conveyor Belt Transport Laboratory with from In[...]
20
51%
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud
2010 nr 1 53-64
PL W artykule przedstawiono warunki, przebieg oraz wyniki kompleksowych badań wpływu wstrząsów górotworu na stateczność stropu zabezpieczonego obudową kotwową, w których skoncentrowano się na pomiarze dynamicznych obciążeń oddziaływujących na kotwy rozprężne w wyniku propagacji fali sejsmicznej po wstr[...]
EN The paper describes technical conditions, the course and results of in-situ measurements concerning the dynamic load of seismic activity on expansive roof bolts. Monitoring station was established in the "G" area G-23 panel of Polkowice-Sieroszowice copper mine. Measurements were conduced during one[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last