Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Transport Samochodowy
2012 z. 1 53--58
PL Artykuł prezentuje przegląd teoretycznych koncepcji i wyników badań dotyczących znaczenia sprawności widzenia w warunkach zmniejszonej jasności oświetlenia dla prawidłowego wykonywania czynności kierowcy. Zarysowany jest związek pomiędzy procesami uwagi a widzeniem zmierzchowym- jako podstawa wyjaśn[...]
EN The article presents an overview of theoretical concepts and research findings on the importance of efficiency of vision in reduced illumination conditions for the performance of drivers. The relationship between the processes of attention and seeing in the twilight has been outlined, as the basis f[...]
2
100%
Transport Samochodowy
2014 z. 2 83--96
PL Zmieniające się przepisy skłaniają do uporządkowania od strony teoretycznej i metodologicznej problematyki badań kierujących pojazdami. W artykule zaproponowano teoretyczne definicje pojęć, które są używane w metodyce badań kierowców- w obszarach sprawności poznawczej i intelektualnej, osobowości i [...]
EN Changing rules incline to rearrangement of the theoretical and methodological background of fitness to drive assessment. The current study proposes a theoretical definitions of terms used in official methodology of psychological drivers assessment-in the areas of cognitive, intellectual and psychomo[...]
3
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2011 nr 4 9-11
PL W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w trzech grupach kierowców: zawodowych i amatorów niemających na swoim koncie sprawstwa tragicznego wypadku drogowego oraz amatorów - sprawców tragicznych wypadków drogowych. W badaniach porównywano poziom cech i sprawności uznanych za niezbędne[...]
EN This paper presents the results of a study done in three groups of drivers: professional and amateurs drivers never involved in heavy road crashes and amateurs drivers - offenders in heavy road crashes. The level of psychomotor skills and mental abilities, which are critical for safe driving have be[...]
4
63%
Polish Maritime Research
5
63%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 11 623-625
PL Przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne prefabrykowanej cylindrycznej komory fermentacyjnej, wraz z analizą jej wytrzymałości oraz odporności na korozję.
EN The construction of prefabricated cylindrical digester together with analysis of its strength and corrosion resistance is presented.
6
63%
Prace Instytutu Lotnictwa
2015 Nr 1 (238) 22--34
PL Artykuł omawia zastosowanie nowych rodzajów materiałów do budowy struktur prototypowych Mikro Bezzałogowych Systemów Latających (MBSL). Nowe materiały umożliwiają uzyskanie mniejszej masy, obniżenie kosztów i skrócenie czasu produkcji. Masa w przypadku MBSL może mieć kluczowe znaczenie, ponieważ prz[...]
EN The article investigates concepts of utilization of different materials and detail design concepts which could reduce mass, cost and time of low-volume MAV (Micro Air Vehicle) manufacturing and prototyping. Mass reduction in MAV could be crucial since volume and mass should decrease eight times when[...]
7
63%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2008 Vol. 14, No. 4 423–-432
EN When assessing the psychological suitability for the profession of a pilot, it is important to consider personality traits and psychomotor abilities. Our study aimed at estimating the role of temperamental traits as components of pilots’ personality in eye–hand co-ordination. The assumption was that[...]
8
63%
Transport Samochodowy
2016 z. 3 33--40
PL Artykuł prezentuje wyniki analiz przeprowadzone na podstawie bazy wyników testów psychologicznych kierowców zawodowych, biorące pod uwagę wskaźniki podatności na dystrakcję i ich zależność od wieku. Wykazano, że z wiekiem maleje szybkość przetwarzania informacji, pojawia się też więcej błędnych decy[...]
EN The article presents the results of analyzes carried out based on the results of psychological tests for professional drivers, taking into account indicators of susceptibility to distraction and their dependence on age. It has been shown that with age the speed of information processing decreases, t[...]
9
63%
Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska
2002 nr 11-12 11-14
10
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2009 nr 7/8 8-11
PL "Potoczna opinia o dużym niebezpieczeństwie związanym z wystąpieniem paniki w sytuacji ewakuacji jest mitem. Omawiane w artykule wyniki badań i teoretyczne modele pokazują, że człowiek w sytuacji zagrożenia przez długi czas działa racjonalnie, kierując się dostępnymi informacjami, dopóki zagrożenie [...]
EN Common opinion on emergency evacuation causing panic reactions is nothing more than a myth. Empirical results and theoretical models presented in this paper prove that people in danger act rationally and follow given information and instructions until the threat is really extreme. According to prese[...]
11
51%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 1 233--238
EN Most of road accidents are caused by human error. To study these errors road safety researchers developed selfreported measures. DBQ (Driver Behaviour Questionnaire) is one of the most frequently used tools for studies carried out in scope of traffic psychology. It has become an international standa[...]
12
45%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Purpose: The pain, motor and sensory deficits are common symptoms of the lumbar disc disorder, and they can significantly affect human postural control. The aim of this study was to assess postural stability in patients with severe symptoms of lumbar spine disc disease qualifying them for surgical t[...]
13
45%
Logistyka
2014 nr 6 8514--8521
PL Poniższy artykuł poświęcony jest innowacyjnej metodzie analizy infrastruktury drogowej pod względem bezpieczeństwa zaproponowanej w projekcie EYEVID. Jego celem jest przeprowadzenie badań, których wyniki posłużą do opracowania narzędzi umożliwiających obiektywną ocenę bezpieczeństwa ruchu drogowego [...]
EN This paper is devoted to the innovative method of road infrastructure analysis from the perspective of road safety proposed in EYEVID project. It aims to conduct the research whose results will serve to create tools for the objective appraisal of road safety in the aspect of visibility of the main i[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last