Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 49
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1436--1442, CD
PL W artykule została omówiona budowa trolejbusu oraz zasada działania tego środka transportu zbiorowego. Opisano także szczegółowo wszystkie charakterystyczne podzespoły wchodzące w jego skład. Przedstawione zostały rodzaje napędów jakie stosuje się w trolejbusach, wraz z uwzględnieniem zagadnień zwią[...]
EN The structure of trolleybus and principle of operation of such means of public transport were discussed in this article. All its characteristic subassemblies were also described. Types of drives used in trolleybuses and issues related to their operation were presented. Traction system as an element [...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1443--1449, CD
PL W artykule zostały omówione autonomiczne napędy jakie są używane w trolejbusach m.in. silnik spalinowy z generatorem, baterie trakcyjne tj. baterie litowo-polimerowe lub litowo-jonowe, a także superkondensatory. Dodatkowo artykuł przybliża proces wdrażania trolejbusów z dodatkowym napędem w mieście [...]
EN Autonomous drives that are used in trolleybuses, among others, internal-combustion engine with a generator, traction batteries, that is, lithium polymer batteries or lithium ion batteries and supercapacitors were discussed in this article. In addition, the article also describes the process of imple[...]
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 1799--1802, CD
PL W artykule omówiony został sposób doboru środków transportu publicznej komunikacji zbiorowej do tras komunikacyjnych, począwszy od planowania układu komunikacyjnego, czyli zapoznania się z infrastrukturą poprzez odpowiedni dobór środków transportu komunikacji zbiorowej z taboru, którym dysponuje dan[...]
EN The way of selection of means of public transport to communication routes was discussed in this article. Starting from planning transport network, that is, familiarizing with infrastructure through proper selection of means of public transport that a given city possesses. The types of means of trans[...]
4
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 1803--1808, CD
PL W artykule omówiony został sposób doboru środków transportu zbiorowego do tras przejazdów wybranych linii komunikacyjnych w mieście Lublin. Opisany został układ komunikacyjny, rodzaje taboru obsługujące linie komunikacyjne, a także główne aspekty jakie brane są pod uwagę przez Dział Organizacji Prze[...]
EN The selection of means of public transport to given communication lines in Lublin was discussed in this article. Communication system in Lublin, types of means of transport, as well as main aspects that are taken into consideration by the Department of Transport Organization in Public Transport Auth[...]
5
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 1809--1814, CD
PL W artykule omówiony został obecnie funkcjonujący układ komunikacyjny miasta Lublin. Został poruszony także aspekt dotyczący wpływu obwodnicy miasta na ruch pojazdów oparty na badaniach liczby pojazdów ciężarowych przejeżdżających przez dwa główne skrzyżowania oraz zaprezentowano System Zarządzania R[...]
EN Current communication system in Lublin was presented in this article. The impact of beltway on traffic based on the number of trucks driving on two main crossroads was determined. Traffic Management System, which was established in December 2015 and technologies used to improve communication system [...]
6
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2014 Nr 2 130--132
PL W pracy przedstawiono badania stabilności wodorozcieńczalnych kompozycji akrylowych zawierających żywicę akrylową(AcronalLR 9014), niejonowy środek powierzchniowo czynny (Rokanol Τ18), zagęszczacz nieorganiczny - bentonit. Otrzymano układy powłokotwórcze, które aplikowano na płytki stalowe, szklane [...]
EN The paper presents stability studies of water soluble acrylic dispersions containing acrylic resins, non-ionic surfactant, inorganic thickener, and bentonite. The film-forming compositions were applied on steel, glass and wood surface. Physicochemical and mechanical properties of lacquer coating wer[...]
7
100%
Transport Miejski i Regionalny
2016 nr 3 11--15
PL Transport zbiorowy w każdym większym mieście obsługiwany jest przez przewoźników komunalnych oraz przewoźników prywatnych. Na lubelskim rynku przewoźnicy prywatni działali od 1990 roku, wykonując przewozy wkomponowane w rozkład jazdy przewoźnika gminnego. Przykład Lublina nie został powtórzony w żad[...]
EN Public transport in every larger city is serviced by municipal and private carriers. On the Lublin transport market, private carriers have been functioning since 1990, providing transport services included in the schedule of communal carriers. Lublin’s example is unique comparing to other Polish cit[...]
8
100%
Transport Miejski i Regionalny
2016 nr 4 11--18
PL Wpływ środków Unii Europejskiej na rozwój transportu zbiorowego w Lublinie był znaczący. Miasto Lublin dzięki środkom unijnym wiele zyskało, m.in. poprawiła się jakość świadczonych usług przewozowych w publicznej komunikacji zbiorowej. Gmina Lublin pozyskała fundusze z dwóch programów unijnych, z Re[...]
EN The influence of EU funds on the development of urban transport in Lublin has been considerable. Due to the EU funds the City of Lublin has gained a lot, for instance, the quality of the transport services provided by the urban public transport has been raised. The Lublin City Commune received funds[...]
9
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1809--1813, CD
PL W artykule opisany jest początek trolejbusów w Lublinie, a także omówiony został rozwój trolejbusów w Lublinie od 2004 roku, czyli od wejścia Polski do Unii Europejskiej. Środki unijne pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pozwoliły na modernizację i rozbudowę komunikacji trolejbu[...]
EN The origin of trolleybuses in Lublin and development of trolleybuses in Lublin since 2004 were discussed in this article, that is, since accession of Poland to the European Union. EU funds from European Regional Development Plan enabled to modernize and develop trolleybus transport in Lublin through[...]
10
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2012 Nr 5 268-270
PL Przebadano powłoki z wodorozcieńczalnych kompozycji akrylowych zawierających żywicę akrylową, niejonowy środek powierzchniowo czynny, zagęszczacz poliuretanowy, ciecz jonową. Otrzymane kompozycje powłokowe aplikowano na płytki stalowe i szklane, utwardzano w temperaturze 80°C. Usieciowane powłoki pr[...]
EN Water-thinnable acrylic paints and coatings containing non-ionic surfactant, polyurethane thickening agent and ionic liquid were tested. The obtained coating compositions were applied by brush on steel, glass and were cured at temperature of 80°C. The thickness, relative hardness, scratch resistance[...]
11
63%
Przemysł Chemiczny
2011 T. 90, nr 4 620-627
12
63%
Przegląd Komunalny
2014 nr 3 68--70
PL Doskonałym instrumentem finansowania, który sprawdza się nie tylko w sektorze prywatnym, ale także w sektorze komunalnym, jest leasing. Bez względu na jego rodzaj umożliwia on korzystanie z określonego dobra bez konieczności jego zakupu.
13
63%
Przemysł Chemiczny
2004 T. 83, nr 9 448-453
14
63%
Chemik
PL Przedstawiono wyniki badań sedymentacyjnych, reologicznych i wiskozymetrycznych fazy stabilnej wodnych dyspersji kopolimeru metakrylanu metylu z akrylanem butylu i kwasem metakrylowym oraz metakrylanu butylu z amidem kwasu metakrylowego o różnej budowie segmentowej. Do stabilizacji użyto środki niej[...]
EN This paper presents the results of sedimentation, rheology, viscometry of stable phase on aqueous dispersed system of copolymer methyl methacrylate with butyl acrylate and methacrylic acid and n-butyl methacrylate and methacrylic acid amide with different structure of segment. Non-ionic surfactants [...]
15
63%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
16
63%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono wyniki badań reologicznych wodnych układów dyspersyjnych otrzymanych z roztworów ksylenowych kopolimeru MMA/BA/KMA. Wyznaczono parametry reologiczne płynięcia układu dyspersyjnego, energię aktywacji lepkiego płynięcia, a także ustalono zależność między energią aktywacji a wielk[...]
EN The work describes rheology of water dispersion xylene solution of copolymer BA/MMA/MAA stabilized by oxyethylate lauryl alcohol. We determined rheologic parameters, activation energy of viscosity flow, intrinsic viscosity (limiting viscosity number LVN). Huggins constance (KH). For stabilizati[...]
17
63%
Przemysł Chemiczny
2005 T. 84, nr 10 761-767
18
63%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN Assessment of physical properties of the pharmaceutical high-molecular substances and emulsions performed according the recommendation of currently valid Polish Pharmacopoeia has been found not fully satisfactory from the point of view of pharmaceutical technology and analysis. The study whose resul[...]
19
63%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN Macromolecular compounds have found increasing use in pharmaceutical practice as auxiliaries, in the technology of drug form as well as in the therapeutic systems with controlled release of therapeutic substances. In order to make a full use of the experimental data the system is described by mathem[...]
20
63%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 7 1104-1109
PL Badano wodne lateksy kopolimerów etylenu z octanem winylu, monomerów akrylowych z styrenem i poli(octanu winylu) stabilizowane za pomocą poli(alkoholu winylowego) oraz jonowych i niejonowych surfaktantów. Badania polegały na wprowadzeniu plastizolu PVC do lateksu w taki sposób aby jego ilość w latek[...]
EN Four com. latexes were stabilized by addn. of ionic and nonionic surfactants, poly(vinyl chloride) plastisols and polyurethane thickeners. The latexes were analyzed for particle radius, Huggins const., surface tension, activation energy of viscous flow, softening temp. of the latex polymer and relat[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last