Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 49
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Transport Miejski i Regionalny
2010 nr 5 2--6
PL Zmiany w otoczeniu i strukturach transportu zbiorowego w miastach. Wartość pasażera (klienta) a wartość dla pasażera. Projektowanie i operacyjne nadzorowanie wartości usługi przewozowej świadczonej dla pasażera. Mierzenie wartości dla pasażera.
EN Changes of surroundings and structures of public transport in cities. Value of passenger versus value for passenger. Designing and operational control of transport service value for passenger. Measurement of value for passenger.
2
100%
Transport Miejski i Regionalny
2008 nr 3 2-5
PL Podejście procesowe do ustalania jakości w pasażerskim transporcie zbiorowym. Charakterystyka zasobów: wiedzy, procesów informatycznych i procesów przewozowych. Zależności między zasobami i procesami w układzie systemowym wywierające wpływ na jakość usług w pasażerskim transporcie zbiorowym.
EN The process approach for setting quality in passenger public transport. Sources characteristics: knowledge, information processes, transport processes. Dependences among sources and processes in system layout influencing on the quality of transport services in passenger public transport.
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono rolę pasażera w systemie przewozów publicznym transportem. Podano przykłady z krajów Unii Europejskiej oddziaływania organów samorządowych na transport pasażerski w regionie oraz określono koncepcję "zarządzania transportem w województwie".
4
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Projektowanie strategii, opracowywanie planów działalności w każdej działalności gospodarczej zaczyna się zawsze od od klienta. Obecnie pasażer, podobnie jak jak w wielu innych dziedzinach usługowych, ma wybór usługi przewozowej stosownej do swoich preferencji. Powoduje to zmniejszeniem się zainte[...]
5
100%
Transport Miejski i Regionalny
2011 nr 4 2-6
PL Struktura kapitału intelektualnego jako elementu wartości niematerialnej organizacji-przedsiębiorstwa. Zadania kapitatu intelektualnego w działalności organizatora przewozów. Rola kapitatu ludzkiego, kapitatu społecznego i kapitatu organizacyjnego w strukturze systemu regionalnego transportu zbiorow[...]
EN Structure of the intellectual capital as an element of intangible assets of the organisation-enterprise. Tasks of intellectual capital in the business activity of the transport organiser. Role of the human, social and organisational capitals in the structure of the system of regional public transpor[...]
6
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Sytuacja gospodarcza kraju, zmiany w otoczeniu, pojawienie się konkurencji na rynku doprowadziły do istotnych zmian w sektorze przewozów autobusowych. Artykuł analizuje zachowanie, podejście, politykę i strategię kadry kierowniczej, przedstawicieli załóg pracowniczych od początku lat 90-tych, które [...]
7
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule zwrócono uwagę na uwarunkowania, jakie należy rozpatrywać i dobrze je poznać, aby zmniejszyć ryzyko, jakie powstaje, gdy wspólnicy stają się po części przedsiębiorcami, wprowadzając swoje części zasobów pieniężnych do kapitału spółki i zaciągając zobowiązania względem Skarbu Państwa i inn[...]
8
100%
Transport Miejski i Regionalny
2007 nr 4 15-18
PL Skutki konkurencji wewnątrz branży autobusowych przewozów pasażerskich (prywatnych i grupy PKS) i liberalizacji rynku w oparciu o wyniki badań i dane oraz informacje uzyskane w wyniku diagnozy publicznych przewozów pasażerskich w województwie zachodniopomorskim.
EN Results of competitiveness within bus passenger transport branch (private and PKS group) and market liberalization basing on research and data and other information from diagnosis of public passenger transport in Zachodniopomorskie voivodship.
9
100%
Transport Miejski i Regionalny
2009 nr 6 15-18
PL Specyficzne cechy usługi w pasażerskim transporcie zbiorowym. Dostęp i dostępność do usługi transportowej z punktu widzenia pasażera. Dostęp i dostępność realizacji podróży oferowana przez przewoźników. Wartość usługi a dostępność transportu.
EN The specific features of service in passenger public transport. The access and accessibility of transport service from the passenger point of view. The access and accessibility of travels offered by operators. The value of service versus the transport accessibility.
10
100%
Transport Miejski i Regionalny
2008 nr 4 14-17
PL Uwarunkowania wynikające z formy organizacyjno - prawnej przewoźnika komunalnego. Kultura organizacyjna przewoźnika. Przedsiębiorczość i prywatny kapitał. Korzyści dla miasta z wykorzystania kapitału prywatnego w komunikacji miejskiej. Monopol kapitału prywatnego.
EN The conditions subsequent to organizationally - legal form of municipal transport operator. The organizational culture of operator. The enterprise and the private capital. Some advantages for the town of private capital application in urban transport. The monopoly of private capital.
11
100%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W referacie dokonano krytycznej analizy przewidywanych skutków nowego podejścia do regionalizacji transportu pasażerskiego. Zwrócono uwagę na powiązanie funkcji planowania i struktury organizacyjnej na poziomie regionalnym oraz problem powiązań między regionami a regionalizację.
EN The critical analysis has been made on expected results of new approach to the problem of passenger transport services regionalisation is presented in the paper. The attention is also drawn on connections between planning functions and organisational structure at regional level and the problem of re[...]
12
100%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Podejście procesowe do ustalania jakości ma podstawowe znaczenie w pasażerskim transporcie zbiorowym. Wysoka jakość usługi przewozowej zależy od posiadanych zasobów: przede wszystkim zasobów wiedzy, procesów informatycznych i procesów przewozowych. W artykule przedstawiono zależności między zasobami[...]
EN The process approach for setting quality has significance in passenger public transport. The high quality of transport services depends on possessed resources: primarily knowledge resources, information processes and transport processes. The dependences among resources and processes, in system arran[...]
13
100%
Transport Miejski i Regionalny
2005 nr 2 2-5
PL Funkcja planowania a struktura organizacyjna na poziomie regionalnym. Problem powiązań między regionami a regionalizacja. Przewidywane skutki nowego podejścia do regionalizacji transportu pasażerskiego.
EN Function of planning versus organisation structure at regional level. Problem of connections between regions and regionalisation. Predicted results of new approach to passenger transport regionalisation.
14
100%
Transport Miejski i Regionalny
2004 nr 7-8 32-34
PL Przesłanki tworzenia wartości dodanej ( korzyści ) dla pasażera w komunikacji podmiejskiej. Rozważane są korzyści w sferze oferty przewozowej oraz w sferze ekonomiki firm przewozowych.
EN The premises for creation added value for passenger in suburban transport service have been presented in the paper. The advantages in the sphere of transportation offer and in economic sphere for transport company have been considered.
15
100%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2010 Nr 13 219--230
PL [...] W artykule podjęto próbę wykorzystania pojęć i kategorii z tzw. nowej gospodarki do problematyki związanej z postawionymi wyżej pytaniami. W nowej gospodarce uznaje się, że innowacja, rozwój, elastyczność działania, udoskonalenie produktów, pozyskiwanie nowych klientów i powiększenie udziału w[...]
EN Changes of surroundings and structures of public transport in the cities. Value of passenger versus value for passenger. Designing and operational control of transport service value for passenger. Measurement of value for passenger.
16
100%
Komunikacja Publiczna
2017 nr 4 26--29
PL W niniejszym artykule autor analizuje wady kupowania używanego taboru. Jak zaznacza, im starszy tabor jest eksploatowany, tym mniejszą ma wartość, zarówno odnotowaną w bilansie operatora, jak i w cenie na rynku wtórnym. Zakupy nowego taboru bez wsparcia funduszami pomocowymi UE są bardzo skromne (1-[...]
EN In this paper the author analyses the drawbacks of buying secondhand vehicles. As he emphasises, the older are the operated vehicles, the lower is their value both registered in the operator’s balance sheet as well as their price on the secondary market. Purchases of new vehicles without support of [...]
17
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Współczesny rozwój podaży usług w zakresie przewozów ładunków i pasażerów doprowadził do zmiany dotychczasowego podejścia w rozwiązaniu problemów zaspokajania potrzeb przewozowych. Samo pojęcie podaży usług przewozowych stało się nie adekwatne do sytuacji jakie zachodzą w praktyce. Ustalenie zdolnoś[...]
18
100%
Komunikacja Publiczna
2016 nr 3 37--38
PL Coraz więcej samorządów gminnych i komunalnych firm przewozowych decyduje się na zakup autobusów elektrycznych. Jaki zatem los czeka w najbliższych latach producentów pojazdów napędzanych silnikami spalinowymi (np. dieslowskimi) i przewoźników, którzy je eksploatują? W artykule przeprowadzono analiz[...]
EN More and more municipal local governments and municipal transport companies decide to purchase electric buses. So what, in the nearest years, will be the fate of manufacturers of vehicles driven by combustion engines (e.g. diesel) and carriers, who operate them? The paper analyses effects, which wil[...]
19
100%
Komunikacja Publiczna
2016 nr 4 34--36
PL Rozwój telematyki przyczynił się do wprowadzenia wielu nowoczesnych rozwiązań w zarządzaniu flotą transportową, sterowaniu ruchem informacji oraz systemie dystrybucji biletów. W artykule autor dokonuje krótkiego przeglądu stosowanych obecnie sposobów dystrybucji biletów komunikacji miejskiej i omawia[...]
EN The development of Telematics contributed to the introduction of numerous modern solutions in the transport fleet management, controlling the information traffic, and in the ticket distribution system. The author presents a short review of urban transport ticket distribution methods and discusses them,[...]
20
100%
Komunikacja Publiczna
2015 nr 1 33--35
PL W miastach, ale także w obszarach obejmujących powiaty, rośnie liczba posiadaczy samochodów osobowych, przekraczając „magiczną liczbę” 500 na 1000 mieszkańców. Wzrost liczby rejestrowanych samochodów jest powodem ciągłego spadku liczby pasażerów przewożonych komunikacją zbiorową.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last