Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 47
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 5 523-527
PL W pracy przedstawiono eksperymentalne i numeryczne metody określania jakości wyrobów w procesach cięcia blach w zależności od parametrów technologicznych procesu. W tym celu przeprowadzono badania symulacyjne i eksperymentalne wpływu prędkości cięcia, luzów między nożycami, grubości ciętej blachy na[...]
EN In this paper experimental and numerical methods of determining of quality of products in cutting process in the dependence of technological parameters were presented. The influence of the speed of cutting, clearance and metal thickness on the quality of cut surface was presented. Numerical analyses[...]
2
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2012 R. 58, nr 6 549-55
PL W pracy przedstawiono numeryczne metody określania jakości wyrobów w procesach cięcia blach na gilotynie. W tym celu opracowano aplikację komputerową 3D dla przestrzennych stanów naprężeń i odkształceń w środowisku Ansys/LS-Dyna z wykorzystaniem metody explicit. W celu realizacji postawionego zada[...]
EN In this paper numerical methods for determining the quality of products in guillotining process are presented. For this purpose a 3D application in Ansys/LS-Dyna system for spatial states of strain and stresses was developed. To describe the properties of sheet-plate being cut, the Cowper - Symonds[...]
3
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2014 R. 60, nr 10 913--916
PL Przedstawiono metodykę pomiaru i analizy procesu cięcia opartą na analizie numerycznej i pomiarach wizyjnych. Analizy numeryczne zostały przeprowadzone z zastosowaniem metody elementów skończonych w Solwerze LS-DYNA. Metoda doświadczalna opierała się na rejestracji obrazu umożliwiając obserwację pro[...]
EN The paper describe the methods of measurement and analysis of shearing process based on numerical and vision techniques. Numerical analysis were done in LS-DYNA solver with using finite element method. Developed incremental models allow for solving many problems without knowledge about boundary cond[...]
4
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2014 R. 60, nr 10 909--912
PL Przedstawiono metodykę określania stanów przemieszczeń i odkształceń w ciętym materiale w oparciu o przyrostową analizę siatki koordynacyjnej. W badaniach modelowych dla płaskiego stanu odkształceń i przestrzennego stanu naprężeń, na tworzywie modelowym wyznaczono wartości przemieszczeń w zależności[...]
EN The paper describes the determination method of state of displacement and strain in product base on the incremental analysis of the coordinate grid. In the model investigations for plane state of strain and spatial state of stresses, on the plastic material the value of the displacement for node in [...]
5
100%
Rocznik Ochrona Środowiska
PL Współczesne techniki wytwarzania nie są pozbawione problemów związanych z zapewnieniem odpowiedniej jakości wytwarzanych elementów przy jednoczesnej minimalizacji kosztów ich produkcji jak i wzroście wydajności procesu. W pracy przedstawiono możliwości zastosowania Metody Elementów Skończonych i tec[...]
6
100%
Mechanik
2012 R. 85, nr 8-9 688, 690, 692, 694, 696
PL Przedstawiono sposób modelowania procesu cięcia blach na gilotynie, z uwzględnieniem nieliniowości geometrycznej i fizycznej. Zademonstrowano wybrane wyniki badań stanów naprężeń i odkształceń występujących w czasie trwania procesu. Do opisu zjawisk zachodzących w czasie trwania procesu na typowym k[...]
EN Presented is a method of modeling the process of cutting metal sheets on shears with consideration given to geometric and physical non-linearity effects. There are cited some selected results of the stress and strain condition as occurring in the process.
7
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 7 671--675
PL W procesach cięcia blach bardzo często aby uzyskać wyrób o pożądanej jakości powierzchni przecięcia i odpowiedniej dokładności wymiarowo – kształtowej steruje się parametrami technologicznymi procesu. Luz między narzędziami tnącymi jest jednym z głównych parametrów, którego precyzyjny dobór umożliwi[...]
EN To obtain a high quality product in sheet metal shearing processes, there is very often needed control of technological parameters. The clearance between cutting tools is one of the most important parameters whose precise selection makes it possible to increase the cut surface quality, at simultaneo[...]
8
100%
Acta Mechanica et Automatica
EN In this paper, the applications of mesh-free SPH (Smoothed Particle Hydrodynamics) continuum method to the simulation and analysis of trimming process is presented. In dealing with shearing simulations for example of blanking, piercing or slitting, existing literatures apply finite element method (F[...]
9
63%
Rocznik Ochrona Środowiska
2012 Tom 14 393--406
EN A simple calculation model that was proposed to determine the value of the heat transfer coefficient during of refrigerant condensation in channel in the area of superheated vapour. The model used a two thermal effects, in example the chilling effect of superheated vapour and further is condensed he[...]
10
63%
Rocznik Ochrona Środowiska
2013 Tom 15, cz. 1 863--872
EN In this study, a numerical model of the shearing process was developed using the finite element method and the effect of the main process parameter - clearance between tools on the deformation of DC01 steel and quality of the sheared edge was analyzed. The shearing process was considered a geometric[...]
11
63%
Mechanik
PL Przedstawiono sposób modelowania procesu cięcia blach nożami krążkowymi z uwzględnieniem nieliniowości geometrycznej i fizycznej. Zademonstrowano wybrane wyniki badań stanów naprężeń i odkształceń występujących w czasie trwania procesu. Do opisu zjawisk zachodzących w czasie trwania procesu na typow[...]
EN A method of developing a model of metal sheet shearing process by means of circular tools with geometric and physical linearity deviations considered. Presented are selected results of the checks on strain and deflection occurring during the process. Numerical analysis procedure was carried out thro[...]
12
63%
TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
EN The influence of the type of material on deformations and stresses of sheet metal in the process of cutting with numerical tools is presented. The Cowper-Symonds model is used to describe the properties of cut sheet-plate and the influence of two parameters C and P on the state of stresses and strai[...]
13
63%
Modelowanie Inżynierskie
PL W pracy przedstawiono numeryczną symulację procesu cięcia cienkich blach na gilotynie z zastosowaniem powłokowych elementów skończonych typu shell. Obliczenia numeryczne zostały przeprowadzone w programie ANSYS/LS-Dyna z zastosowaniem metody explicit. Opracowany model umożliwia kompleksową analizę [...]
EN In the paper a numerical simulation of the thin sheet metals guillotining with using shell elements was presented. Numerical results were analyzed using the dynamic explicit method in the Ansys LS - Dyna program. The applications that were developed to the method of finite elements provided a comp[...]
14
63%
Mechanik
2015 R. 88, nr 3CD 261--269
PL W pracy zbadano wpływ geometrii narzędzia tnącego na przebieg procesu cięcia i jakość uzyskanej powierzchni przecięcia dla stopu aluminium AA6111-T4 kształtowanego na nożycach krążkowych. Przedstawiono sposób modelowania procesu cięcia na nożycach krążkowych metodą elementów skończonych w Solwerze L[...]
EN In this work an influence of tool geometry on cutting process and quality of final product during slitting of AA6111-T4 aluminum alloy is presented. This paper proposes the application of variational and finite element methods for the modeling of this process using LS-DYNA solver. An applications wh[...]
15
63%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2015 Vol. 53 nr 2 487--500
EN Finite element modelling provides a great deal of support in the understanding of technological processes. However, there are few studies of the slitting process, and those that exist are simplified for use only in the calculation of steady states of such processes. This paper proposes the applicati[...]
16
63%
Machine Dynamics Research
EN The sensitivity analysis of the influence of dynamic material parameters on the blanking process and quality of the cut was done in Ansys/LS-Dyna program with using explicit method. To describe the properties of sheet-plate being cut, the Cowper-Symonds' equation was used. A Cowper-Symonds' model al[...]
17
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono sposób modelowania procesu cięcia elementów pojazdów samochodowych na nożycach krążkowych z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Symulację komputerową przeprowadzono dla przestrzennych stanów naprężeń i odkształceń z wykorzystaniem Solvera LS-DYNA oraz aplikacji LS-P[...]
EN The paper presents the modeling of the shear slitting process of the car elements using Finite Element Method. Numerical analysis was performed for the spatial states of stresses and strains in LS-DYNA solver and LS-PrePost application regarding process nonlinearities. Obtained maps of stresses, str[...]
18
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Podczas wytwarzania części samochodowych mogą powstawać różne defekty technologiczne. Najczęstsze defekty powstałe podczas cięcia mechanicznego tych elementów to formowanie się zadziorów, zagięć krawędzi, nadmiernych zaokrągleń powierzchni przecięcia lub występowanie nieregularnej strefy chropowatej[...]
EN During production of car elements some of defects can be occur. For example it can be a burr formations, twisting, bowing or large fractured zone on cut surface. The paper presents a methods of parts quality analysis based on Finite Element Method and visual techniques. This methods can be used for [...]
19
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 8 254--259
PL W pracy przedstawiono zastosowanie procesu wykrawania z dużymi prędkościami w aspekcie wytwarzania elementów pojazdów samochodowych. Przeprowadzono optymalizację procesu z zastosowaniem programów E-PLANNER, ANSYS oraz MATLAB. Celem optymalizacji było otrzymanie wysokiej jakości powierzchni przecięci[...]
EN In this paper the application of a high speed blanking in the aspect of car elements forming is presented. An optimization of the process with using E-PLANNER, ANSYS and MATLAB programmes is enabled. The main aim of this work was to obtain the high quality of the cut surface in function of: the size[...]
20
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono sposób modelowania procesu cięcia blach karoseryjnych z wykorzystaniem metody elementów skończonych z uwzględnieniem wpływu temperatury na naprężenia uplastyczniające materiału. W celu analizy rozkładów naprężeń i odkształceń w czasie trwania i po procesie, opracowano trójwy[...]
EN In this paper, the modelling of the autobody sheet cutting process regarding the influence of temperature on the yield stress was presented. For the purpose to states of stresses and strains analysis during and after the process 3D model of guillotining process was built in Ansys/LS-Dyna code. Johnso[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last