Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 25
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Odlewnictwa
2003 R. 3, nr 7 209-216
PL Bardzo popularnymi defektami w nanokryształach o strukturze diamentu lub blendy cynkowej są bliźniaki typu {111}. Bliźniaki takie mają nie niskowskaźnikową orientację względem kryształu macierzystego. Dlatego na obrazach dyfrakcji elektronowej będą ujawniać się jako dodatkowe słabe refleksy. Przykła[...]
EN Twinnings of the type {111} are very popular in nanocrystals of the diamond or sphalerite structure. These twinnings have a high-indexed orientations in respect to mother crystal. Therefore they will create new week spots in electron diffraction patterns. As an example we analyse the electron diffra[...]
2
63%
Geodesy and Cartography
2012 Vol. 61, no. 2 105--115
PL Umiejętność obliczania pól wieloboków geodezyjnych, czyli takich, których bokami są odcinki linii geodezyjnych, ma istotne znaczenie w praktyce geodezyjnej i kartograficznej. Jednym z podstawowych zadań wykonywanych przez geodetów i kartografów jest obliczanie pól różnych obiektów powierzchniowych t[...]
EN The paper presents methods of area calculation, which may be applied for big geodesic polygons on the ellipsoid. Proposal developed by the authors of this paper is discussed. The proposed methods are compared with other, alternative methods of area calculation of such polygons. Test calculations are[...]
3
63%
Roczniki Geomatyki
PL W artykule pt. "Badanie zniekształceń oraz ich wpływu na wartość wyznaczanych pól wieloboków w wybranych odwzorowaniach równopolowych" opublikowanym w Rocznikach Geomatyki w 2010 r. (Pędzich, Kuźma, 2010) wykazano, że stosując różne odwzorowania równopolowe, można uzyskać znaczne różnice pomiędzy po[...]
EN The paper deals with the problems of area reduction determination in equal-area map projections. It was demonstrated that in order to obtain high compliances between areas of polygons calculated in various map projections it is necessary to take into account the influence of area reduction,. In the [...]
4
63%
Roczniki Geomatyki
2010 T. 8, z. 5 95-104
PL Odwzorowania równopolowe posiadają wiele ciekawych własności metrycznych. Podstawową ich własnością jest zachowanie pól powierzchni, tzn. wartości pól powierzchni figur oryginału są równe wartościom pól powierzchni odpowiedników topologicznych (obrazowych) tych figur w płaszczyźnie odwzorowania. W o[...]
EN Calculation of areas of geodetic polygons is one of the basic tasks undertaken in geodetic and cartographic works. This problem appears in many tasks, for instance connected running real estate cadastre or in calculation of areas of administrative units e.g. in the State Register of Borders. These w[...]
5
63%
Inżynieria Materiałowa
1998 R. XIX, nr 4 1039-1042
EN Basing on the linear approximation of the heating source, the distributions of a temperature in the sample of steel S4 (SW7M) caused by laser hardening without melting were calculated. Thermal quantities describing thermal cycles were determined. Considerations concerning the rate of the dissolution[...]
6
63%
Roczniki Geomatyki
PL Sposoby kartograficznego prezentowania dynamiki zjawisk są słabo rozwiniętym zagadnieniem w kartografii. Nie istnieją sprecyzowane zasady redakcji takich map, dlatego podczas ich tworzenia kartograf często napotyka na liczne trudności. Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie możliwości oprogramo[...]
EN The cartographic presentation methods of dynamic phenomena are an underdeveloped issue in cartography. Editorial principles for such maps have not been specified, so cartographers often encounter many difficulties when they are created. The main objective of this article is to present the GIS softwa[...]
7
63%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Opracowania dwuwymiarowe przedstawiające ukształtowanie terenu (np. w postaci mapy) nie oddają w całości charakteru obrazowanego obszaru. Przedsięwzięcia związane z planowaniem czy projektowaniem zdecydowanie korzystniej jest przedstawiać w przestrzeni trójwymiarowej. Wykorzystywane niegdyś stoły pl[...]
EN Flat studies showing terrain (e.g. in form of maps) do not fully reflect its nature. Planning or design projects are definitely better represented in three-dimensional space. Previously used “sand tables”, especially popular in military applications, are expensive and uncomfortable to use due to the[...]
8
63%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2011 nr 1 18-20
PL Zastosowano dopasowanie krzywych Lorentza do profilu linii dyfrakcyjnych dyfrakcji elektronowej otrzymanej z cienkiej warstwy CdCrTe uzyskanej metodą PLD. Krzywe te zostały dopasowane do krzywej eksperymentalnej za pomocą programu FITYK. Z szerokości linii wyznaczono rozmiar krystalitów który wynosi[...]
EN We study the Lorentzian profiles of Debay rings in THEED patterns of thin CdCrTe solid films obtained by PLD. The diffraction lines were adjusted to the experimental patterns using FITYK software. The line widths measured provide crystallite size being between 60 - 143 ? . The accuracy of the[...]
9
51%
Piece Przemysłowe & Kotły
2012 1-2 22--25
PL Kocioł z mechanicznym rusztem, do kontrolowanego spalania różnych typów paliw, w tym węgla i biomasy, to nowoczesny,ekologiczny kocioł wielopaliwowy, na paliwa stałe, średniej mocy. Wyposażony jest on w mechaniczny, nadciśnieniowy ruszt rolkowy o regulowany pochyleniu. Nowatorskie rozwiązanie paleni[...]
EN Equipped with a mechanical grate for the controlled burning of various fuels, including coal and biomass, the modern eco-friendly multi-fuel boiler is a medium capacity boiler for solid fuels. Its mechanical positive-pressure roller gate comes with an adjustable angle of inclination. The innovative [...]
10
51%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Procesy spalania paliw są podstawowym źródłem ciepła i zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Gaz ziemny stosowany jest powszechnie jako paliwo w wielu gałęziach przemysłu, głównie w wysokotemperaturowych procesach spalania. Pomimo wielu zalet, jakie posiada, podczas jego spalania powstają szko[...]
EN The combustion processes of fuel are the main sources of energy and air pollution. The natural gas is generally used in many branches of industry, especially in high-temperature combustion processes. In spite of many advantages of natural gas, it is also a source of nitrogen oxides generated during [...]
11
51%
Archiwum Odlewnictwa
2003 R. 3, nr 7 199-208
PL Zaprezentowano model laserowego wygrzewania i dekompozycji roztworów stałych [wzór]. Pokazano, że w modelu tym ogromną rolę odgrywają strumienie fononów. Ich wielkość ściśle zależy od tej części objętości laserowo wygrzewanego materiału, w której gradienty temperatury są największe. Strumienie fonon[...]
EN Thermodiffusion model of laser annealing and decomposition of the material is presented. It has been shown that the processes of atoms diffusion at laser annealing of HgCdTe (MCT) can cause the specific conditions of decomposition of the solid solution. The idea of the possible formation of p-n hete[...]
12
51%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2007 nr 12 20-22
13
51%
Krzepnięcie Metali i Stopów
2000 R. 2, nr 42 227--231
PL Metodą dyfrakcji elektronowej badano struktury warstw CdHgTe w różnych stadiach wzrostu. Warstwy otrzymywano metodą laserowego napylania. Struktura warstw cienkich wyraźnie odróżnia się od struktury warstw grubych, co daje pewne informacje o dynamice wzrostu.
14
51%
Journal of Education and Technical Sciences
PL W ostatnich latach dużą uwagę zwraca się na badanie dynamiki magnetyzacji w nanoskopowych układach magnetycznych. Wzbudzenia w takich układach mogą mieć charakter tzw. modów normalnych, tj. sinusoidalnych oscylacji wszystkich elementów układu z taką samą częstotliwością. W pracy analizowane są tego [...]
15
51%
Polski Przegląd Kartograficzny
2015 T. 47, nr 3-4 245--256
PL Artykuł poświęcony jest przedstawianiu działań bojowych na mapach. Omówiono problemy doboru metod prezentacji kartograficznej i możliwości wynikające z zastosowania technologii GIS-owych, usług sieciowych, rozszerzonej rzeczywistości do przedstawiania dynamiki działań wojennych oraz pokazano różnoro[...]
EN Maps, depicting the warfare, are elaborated according to the rules developed over the years. Although, they are not free of errors. The authors draw our attention to the diversity of methods related to the cartographic presentations, which are shown on the historical maps. This is quite understandab[...]
16
51%
Krzepnięcie Metali i Stopów
1998 nr 36 201--207
PL W oparciu o liniowy model źródła ciepła obliczono przestrzenne i czasowe rozkłady temperatur w stali SW7M hartowanej z przetopieniem laserem CO2 o pracy ciągłej.
17
51%
Polish Cartographical Review
2015 Vol. 47, No. 3 147--158
EN Maps, depicting the warfare, are elaborated according to the rules developed over the years. Although, they are not free of errors. The authors draw our attention to the diversity of methods related to the cartographic presentations, which are shown on the historical maps. This is quite understandab[...]
18
51%
Roczniki Geomatyki
PL Głównym celem przeprowadzonych badań było określenie dostępności czasowej polskich lotnisk. W badaniach wzięto pod uwagę wybrane polskie lotniska, jak również przygraniczne lotniska ze strefy Schengen. W badaniach uwzględniono nie tylko główne porty lotnicze, takie jak: w Warszawie, Gdańsku, Krakowi[...]
EN The aim of this paper is to present the research on time accessibility of Polish airports. In the research 15 Polish airports, as well as the selected airports of the Schengen Area, located near the Polish borders were also taken into account. Not only main, important airports, as Warsaw, Gdańsk, Kr[...]
19
51%
Nukleonika
2013 Vol. 58, No. 3 447--450
EN The wine is famous and popular drink having properties of reactive oxygen species scavenging. In this paper we study the antioxidant activity of the selected wines produced in the south-east region of Poland, in Subcarpathian Voivodeship, in the Podkarpacie region. We have concentrated our studies o[...]
20
51%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2012 nr 2 34-36
PL W pracy badano pułapkowanie rodnika O2 przez a-(4-pyridyl-1-oxide)-N-tert-butylnitrone (POBN). Rodnik O2 generowano w reakcji niefentonowskiej z KOH i H2O2. Widmo ESR adduktu POBN : O2 powstaje po starannym dobraniu stężeń substratów. Najlepsze widmo otrzymuje się dla stężeń 6% KOH i 6% H202.
EN In the paper the trapping of the O2 radical by the nitrone a-(4-pyridyl1-oxide)-N-tert-butylnitrone (POBN) compound was investigated. The O2 radicals were generated by the nonFenton reaction of water solutions of KOH and H2O2 reagents. The ESR spectrum of POBN : O2 adduct can be recorded under caref[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last