Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 51
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 7 163-169
PL Celem pracy było scharakteryzowanie zasad subwencjonowania rolnictwa ekologicznego w ramach programu rolno-środowiskowego w okresie akcesyjnym 2007-2013. Za celowe uznano również zamieszczenie wstępnych wyników badań uzyskanych w ramach realizacji grantu rozwojowego, którego problematyka badawcza zw[...]
EN The aim of the paper was to characterize the rules of subsidizing organic farming in the framework of agri-environmental programme during the accession period 2007-2013. It was estimated right to include the initial research results obtained during the realization of development grant, whose main is[...]
2
100%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 8 261-267
PL Zakresem pracy objęto grupę producencką ukierunkowaną na produkcję mleka, zrzeszającą 6 gospodarstw rolnych. Celem pracy była analiza wyposażenia parku maszynowego badanych obiektów. Uzyskane wyniki pozwalają wnioskować, iż wyposażenie badanych obiektów jest zgodne z ukierunkowaniem produkcji. Pozwa[...]
EN The study covered a producers' group oriented on milk production, uniting six farms. The analysis of a machinery park of the examined objects was the purpose of the study. The obtained results allow for reasoning that the infrastructure of the examined objects is compatible with the production trend[...]
3
100%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 5 267-273
PL Badaniami objęto 10 gospodarstw rolnych zrzeszonych w sadowniczej grupie producenckiej. Średnia powierzchnia użytków rolnych w badanych obiektach wyniosła 7,71 ha. Za cel pracy przyjęto określenie efektywności gospodarowania, w oparciu o wskaźnik nadwyżki bezpośredniej oraz produkcji końcowej brutto[...]
EN The research covered 10 farms united in fruit-growing manufacturers' group. Average arable land area in the examined farms reached 7.71 ha. In the scope of this work, the researchers chose to determine management efficiency on the basis of direct surplus index and gross end production index. Obtaine[...]
4
100%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Przedstawiono poziom oraz docelowe wykorzystanie funduszy unijnych na zakup maszyn i narzędzi w gospodarstwach rolniczych. Jako zmienną grupującą przyjęto lokalizację badanych obiektów. Wartości obliczonych wskaźników potwierdzają występowanie zróżnicowania poziomu wykorzystaniu funduszy w gospodars[...]
EN The study deals with the level and destined usage of the EU funds for purchasing of machines and implements by the farms. Localization of objects was assumed as an assembling variable. The values of calculated indices confirm the occurrence of differentiated level of using funds by the farms dependi[...]
5
100%
Inżynieria Rolnicza
2009 R. 13, nr 1 311-318
PL Przedstawiono poziom wyposażenia gospodarstw rolnych w park maszynowy w zależności od ich wielkości ekonomicznej, określonej na podstawie uzyskanej wartości nadwyżki bezpośredniej. Stwierdzono, iż wzrostowi klasy wielkości ekonomicznej towarzyszył wzrost większości wskaźników techniczno-eksploatacyj[...]
EN The paper presents the level of machinery stock possession by farms depending on their economic size, determined on the basis of obtained direct surplus value. It was observed that most of technical and operating indexes for machinery stock increased with rising economic size class. Completed statis[...]
6
100%
Inżynieria Rolnicza
PL Zważywszy na stosunkowo niska średnią powierzchnię użytków rolnych gospodarstw w naszym kraju występuje konieczność dążenia do intensyfikacji produkcji rolniczej przy racjonalnie dobranym parku maszynowym. W pracy poddano analizie poziom intensywności prowadzonej produkcji przy danym wyposażeniu w p[...]
EN Considering relatively low average arable land area possessed by farms in our country, there is a need to strive for intensification of agricultural production at rationally selected machine stock. The paper analyses production level intensity for certain machine stock possessed by farms. Obtained r[...]
7
100%
Inżynieria Rolnicza
PL Za podstawę analizy przyjęto dwa mierniki służące do klasyfikacji gospodarstw rolnych tj. wartość nadwyżki bezpośredniej uzyskanej z produkcji rolniczej oraz jej intensywność organizacji. Stwierdzono, iż istnieje zależność pomiędzy tymi miernikami jak również w odniesieniu ich do wskaźników charakte[...]
EN Two measures used in farm classifications have been taken as the basis of the analysis, that is the value of direct surplus obtained from agricultural production, and its organisation intensity. It has been found that there is a relationship between these measures, as with their reference to indexes[...]
8
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem pracy było określenie efektywności produkcji w badanych gospodarstwach ekologicznych. Zakres pracy obejmował gospodarstwa o kierunku produkcji roślinnym, zwierzęcym i mieszanym. Badaniami objęto łącznie 30 gospodarstw położonych w województwie małopolskim. Badania przeprowadzono w formie wywia[...]
EN The objective of the paper was to determine the production efficiency in the researched ecological farms. The paper scope covered plant, animal and mixed production farms. 30 farms located in the Małopolskie region were covered by the research. The research was carried out in the form of a guided su[...]
9
63%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przeprowadzano analizę wyposażenia w park maszynowy 30 gospodarstw ekologicznych. Jako zmienną grupującą przyjęto powierzchnię użytków rolnych. Drugim aspektem pracy były działania gospodarstw związane z integracją naszego kraju z Unia Europejską. Aby w pełni zrealizować przyjęty cel pracy, [...]
EN The paper presents analysis of equipment with the machinery park in 30 ecological farms. Area of arable land was accepted as a grouping variable. Activities related to integration of our country with the European Union constituted the second aspect of the paper. In order to fully realize the accepte[...]
10
63%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy dokonano analizy potencjału produkcyjnego gospodarstw zrzeszonych w grupie producenckiej, ukierunkowanej na produkcję sadowniczą. Z cel pracy przyjęto również analizę posiadanej powierzchni magazynowej. Zakresem pracy objęto grupę zrzeszającą 6 gospodarstw rolnych o średniej powierzchni 8 ha[...]
EN The paper presents analysis of production potential of farms organized in the fruit producers' group. Moreover, the analysis of the storage space was assumed as the purpose of the paper. The scope of work covered a group uniting 6 farms of average area of 8 ha of AL intended in 100% for planting fru[...]
11
63%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 2 193-200
PL W pracy zaprezentowano wyniki badań uzyskane z 30 gospodarstw rolnych. Analizowane wyniki dotyczą m.in. informacji rolniczej po którą sięgnęli badani respondenci oraz wykorzystanych pomocowych funduszy strukturalnych. W badanych gospodarstwach średnio wartość dofinansowania zrealizowanych inwestycji[...]
EN The paper presents results of tests obtained from 30 farms. Among other things, analysed results concern agricultural information reached for by inquired respondents and used structural aid funds. On average, the value of subsidies for technical investments carried out by the examined farms reached [...]
12
63%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 3 199-207
PL Dokonano analizy wyników uzyskanych na podstawie zebranych danych wyjściowych w 147 gospodarstwach. Badane obiekty podzielono wg typu gospodarowania Analizie poddano poziom wykorzystanych funduszy celowych skierowanych na modernizację zaplecza technicznego badanych gospodarstw rolnych. Średnia warto[...]
EN The research involved analysis of results obtained on the basis of output data gathered from 147 farms. The examined objects were divided according to farming type. The analysis covered the level of employed special funds allotted for modernisation of technical equipment in the examined farms. Avera[...]
13
63%
Inżynieria Rolnicza
2009 R. 13, nr 9 283-290
PL W pracy określono warunki gospodarowania w wybranych gospodarstwach powyżej 70 ha UR w woj. małopolskim. Dokonano analizy wskaźników charakteryzujących produkcję rolniczą oraz wyposażenie obiektów w park maszynowy. Uzyskana średnia wartość nadwyżki bezpośredniej na poziomie 3,50 tys.zł*ha-1UR w odni[...]
EN The work determines management conditions in selected farms exceeding 70 ha of arable land in Małopolskie (Lesser Poland) Voivodship. The research involved analysis of indexes characteristic for farm production and possession of machine stock in the observed objects. Obtained mean direct surplus val[...]
14
63%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 1 99-104
PL Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w 40 gospodarstwach małopolskich. Badania dotyczyły wpływu informacji na zakup przez rolników technicznych środków produkcji. Obiekty pogrupowane zostały wg. powierzchni użytków rolnych oraz rejonu badań - co odpowiadało kierunkowi produkcji.
EN The work presents the results of a research carried out in 40 farms located in Małopolskie Voivodship. The scope of the research covered the impact of information on the purchase of engineering means of production by farmers. The facilites were grouped according to arable land area and research - re[...]
15
63%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 6 97-104
PL W pracy podjęto próbę określenia ekonomicznej wielkości 147 badanych gospodarstw rolnych, uwzględniając przy tym subwencje unijne uzyskane w ramach tzw. płatności bezpośrednich (finansowanych z Europejskiego Funduszu Gwarancji). Przedmiotem pracy objęto gospodarstwa zlokalizowanych na terenie Polski[...]
EN The paper contains an attempt to determine the economic size of 147 examined farms, at the same time taking into account the European Union subventions acquired in the scope of the so-called direct payments (financed by European Guarantee Fund). The scope of work covered farms located within Souther[...]
16
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Analiza danych zebranych w drodze wywiadu kierowanego, pozwoliła jednoznacznie stwierdzić istotność współzależności pomiędzy wiekiem właścicieli gospodarstw a wartością mocy zainstalowanej w parku maszynowym w badanych gospodarstwach. Przeprowadzona analiza korelacyjno-regresyjna wykazała istotną st[...]
EN Analysis of the data collected during a directed interview allowed to univocally show relevance of correlation between farmstead owner's age and the value of power installed at the machine park of the analyzed farmsteads. The performed correlational and regressive analysis demonstrated statistically[...]
17
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Do badań wybrano gospodarstwa zlokalizowane na terenie Gminy Stryszawa. Jest to typowa gmina o charakterze górskim. Zebrane dane w formie wywiadu kierowanego pozwoliły określić wielkość wartości odtworzeniowej parku maszynowego, następnie w wyniku przeprowadzonej analizy porównawczej i statystycznej[...]
EN For studies farmsteads located in the area of Stryszawa commune were selected. This is a typical mountain commune. The data gathered during the directed interview allowed to determine the reconstruction value of the machine park, further, as a result of the performed comparative and statistical anal[...]
18
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Badano zależność pomiędzy wiekiem właścicieli gospodarstw a wiekiem ciągników będących na wyposażeniu gospodarstw. Przeprowadzono badania w 30 gospodarstwach rolnych gminy Stryszawa. Analiza statystyczna potwierdziła istotność wpływu wieku rolników na wiek ciągników będącego często wskaźnikiem chara[...]
EN Relation between farmstead owners age and life of tractors used in farmsteads was analyzed. The research was conducted in 30 farmsteads of Stryszawa commune. The statistical analysis proved true the relevance of the effect of farmers age on life of tractors commonly regarded as a factor characterizi[...]
19
63%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 4 205-212
PL W pracy dokonano oceny wyposażenia zaplecza technicznego w sadowniczej grupie producenckiej zrzeszającej 10 gospodarstw indywidualnych ukierunkowanych na produkcję sadowniczą. Na podstawie zebranych informacji dokonano obliczeń wybranych wskaźników charakteryzujących park maszynowy oraz budynki. Poz[...]
EN The work was an evaluation of equipment of technical back-up facilities in an orchard producers group encompassing 10 individual farms specialising in orchard production. On the basis of collected information, selected indicators characterising the machinery fleet and buildings were calculated. The [...]
20
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Zakładając, iż posiadanie odpowiedniej wiedzy jak i umiejętności (zdobytych podczas procesu kształcenia) jest jednym z niezbędnych czynników mających wpływ na trafność podejmowanych decyzji przez osoby zarządzające gospodarstwem podjęto próbę określenia tego wpływu. Zważywszy na zróżnicowanie region[...]
EN Assuming that possession of suitable knowledge and skills (acquired during education process) is one of the requisite factors affecting accuracy of decisions being made by people managing farms, the researchers made an attempt to determine this impact. Due to regional diversification of Polish agric[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last