Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2014 nr 10 14-17
PL Problem zachowania równowagi praca - życie dotyczy pracowników w różnym wieku ze względu na liczne, z róż nicowane obciążenia Wraz z wiekiem zmieniają się role życiowe i społeczne, a z nimi obowiązki. Młodzi borykają się z problemem pogodzenia pracy zawodowej z opieką nad małymi dziećmi. Obowiązek o[...]
EN The problem of work-life balance applies to employees of all ages because of their numerous obligations. With age, life and social roles and obligations change. Young workers find it difficult to reconcile work and caring for young children. The obligation to take care of dependents, especially elde[...]
2
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2016 nr 6 8-11
PL Współcześnie, w obliczu zachodzących przemian demograficznych, coraz częściej mówi się o potrzebie zachowania równowagi pomiędzy pracą a życiem, przede wszystkim rodzinnym, i związanymi z tym obowiązkami opiekuńczymi w stosunku do osób zależnych (dzieci, osób starszych, niepełnosprawnych). Celem art[...]
EN Nowadays, in the context of demographic changes, increasingly we talk about the need of employees to maintain a work-life balance, primarily family life. The aim of this article is to present the results of research conducted among 100 employers in Poland, representing the f five types of sections a[...]
3
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2017 nr 4 20-23
PL Współcześnie, biorąc pod uwagę tempo naszego życia oraz technologie pozwalające niemal non stop być w pracy, wyzwaniem staje się znalezienie właściwej równowagi między pracą i życiem codziennym (domem, rodziną, życiem osobistym). Równowaga praca – życie jest przedmiotem wielu opracowań naukowych, po[...]
EN Today we live very quickly. Thanks to many advanced technologies, we can almost constantly be at work. In these circumstances, the most important challenge is to find an optimal balance between work and life (family, home, private life). A work-life balance is nowadays a topic of many scientific pap[...]
4
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2018 nr 3 20--23
PL Samoocena zdrowia jest jednym z ważniejszych czynników decydujących o przejawianiu dbałości o zdrowie, wyrażonej podejmowaniem zachowań zdrowotnych. Styl życia i zachowania zdrowotne mają duży wpływ na stan zdrowia, w tym na ryzyko wystąpienia wielu chorób i umieralności. W artykule zaprezentowano w[...]
EN Self-assessment of health is an important factor determining caring for health, expressed by health behaviours. Lifestyle and health behaviours play a key role in shaping health as well as the risk of many diseases and mortality. This article presents preliminary results of research on self-assessme[...]
5
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2011 nr 9 10-13
PL Zatrudnienie i warunki pracy są jednymi z wielu uwarunkowań zdrowia człowieka. W środowisku pracy istnieją różne czynniki (fizyczne, psychospołeczne), mogące przyczyniać się do występowania, bądź nasilania wielu dolegliwości. Zwykle jednak współwystępowanie wielu czynników (zarówno tych w miejscu pr[...]
EN Employment and work conditions are among the many determinants of human health. Different factors (physical, psychosocial) in the work environment contribute to the onset or intensification of many disorders. Coexistence of multiple factors (both in and outside the work ewironment) usually causes th[...]
6
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2017 nr 1 9-11
PL Telepraca jest jedną z elastycznych form zatrudnienia, która daje szerokie możliwości świadczenia pracy, a jednocześnie może być narzędziem aktywizującym oddalone od rynku pracy grupy społeczne jak np. osoby niepełnosprawne. Instrument ten jednak jest niewystarczająco wykorzystywany przez pracodawcó[...]
EN Telework is considered to be a flexible form of employment and a one giving a broad spectrum of ways of providing telework and on the same hand, an excellent tool to jump-start those social group; that can be described as distanced from the labour market, handicapped persons for ex-ample. However, d[...]
7
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 3 12-15
PL Systematyczny wzrost udziału w populacji ogólnej osób po 50. roku życia skłania do podejmowania różnorodnych działań, mających na celu zminimalizowanie skutków nieuchronnego procesu starzenia się siły roboczej. Jednym z nich jest "zarządzanie wiekiem", polegające na realizacji działań, które pozwala[...]
EN The systematic increase in the percentage of people aged 50+ in the general population leads to various actions aimed at minimizing the impact of the inevitable process of the aging workforce. Age management is one of them; it consists in making a more rational use of human resources in enterprises.[...]
8
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 7 18-21
PL W nawiązaniu do opisanej we wcześniejszej publikacji („BP” nr 6) promocji zdrowia w miejscu pracy, w artykule omówiono przykłady dobrych praktyk promocji zdrowego stylu życia w polskich oraz zagranicznych zakładach pracy. Zwrócono uwagę na skuteczność oraz potrzebę tworzenia programów promocji zdrow[...]
EN In reference to the earlier publication ("BP" no. 6), which described workplace health promotion, in this article also provides examples of good practice in Poland and abroad. Attention was paid to the effectiveness and need for health promotion programs in the workplace. Literature and research sho[...]
9
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2011 nr 4 12-15
PL W artykule podjęto próbę holistycznego spojrzenia na problem zaburzeń mięśniowo-szkieletowych. Obecnie przypuszcza się, że wiele czynników może mieć wpływ na schorzenia w obrębie tego układu. Największe jednak ryzyko stwarzają czynniki psychospołeczne pracy. W związku z tym, opracowano zalecenia dot[...]
EN In this article authots endeavor to take a holistic look on the musculoskeletal ailmenis problematic. Many factors are currently assumed to have an impact on such illnesses within the mentioned system. The biggest risk, however, seems to be caused by psychosocial work conditions. As a result of such[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last