Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 48
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Barwniki, Środki Pomocnicze
2004 nr 3 89--97
2
100%
Barwniki, Środki Pomocnicze
2004 nr 1-2 19--25
3
100%
Inżynier i Fizyk Medyczny
2013 Vol. 2, nr 3 139--141
PL Zarówno nauka, jak i doskonalenie umiejętności w zakresie wykorzystywania techniki i zjawiska rezonansu magnetycznego MR (Magnetic Resonance), wymagają od potencjalnego, czy faktycznego operatora, sporo wysiłku i pracy. Do pełnego wykorzystania tej metody potrzebne są wiedza fizyczna oraz znajomość [...]
4
100%
Inżynier i Fizyk Medyczny
PL Radiologiczna diagnostyka obrazowa jest podstawą współczesnej medycyny. Badania fizykalne przeprowadzane przez lekarzy na przestrzeni dziejów nie mają już takiego znaczenia jak dawniej. Dzięki nowoczesnym metodom diagnostycznym nie ma chorób niewykrywalnych, choć radiologia nie rozwiązała problemu u[...]
5
100%
Inżynier i Fizyk Medyczny
6
100%
Barwniki, Środki Pomocnicze
2007 nr 1-2 23-30
PL Wiele zmian w środowisku, zarówno niekorzystnych, jak i korzystnych, w całości lub częściowo, spowodowanych jest działaniami człowieka. Norma międzynarodowa EN ISO 14001 wyszczególnia wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego. Dotyczy aspektów środowiskowych, które organizacja może nadz[...]
EN Any change to the environment, can be negative or beneficial, wholly or partially, is a result an human organization. The International Standard EN ISO 14001 specifies requirements for an environmental management system. It applies to those environmental aspects which the organization can control an[...]
7
100%
Barwniki, Środki Pomocnicze
2008 nr 2-3 53-60
PL O złej jakości wyrobów rynkowych (zwłaszcza chińskich) świadczą m.in. ostatnie doniesienia prasy i telewizji. W Laboratorium Akredytowanym w Zgierzu badamy głównie produkty włókiennicze, zabawki, tworzywa sztuczne oraz żywność pod kątem obecności i zawartości w nich substancji mogących stanowić zagr[...]
EN Producers and distributors are obliged place on the market only safe products. In laboratory in Zgierz we research of available market products, for example; food, toys, materials and fabrics. We cooperate with supervision states institutions and we examine products about "suspicious " quality. Some[...]
8
100%
Barwniki, Środki Pomocnicze
2009 nr 1 39-45
PL Komisja Europejska przedstawiła propozycję unowocześnienia funkcjonującej od 21 lat Dyrektywy (88/378/EWG) w sprawie zbliżania przepisów Państw Członkowskich dotyczących bezpieczeństwa zabawek. Parlament Europejski przyjął projekt nowej dyrektywy, która ma na celu m.in. wprowadzenie nowych, wyższych[...]
EN The European Commission has tabled a new Directive to improve toys safety in Europe. The proposal aims at enhancing the safety of toys replacing and modernizing the 21 years old Toys Directive 88/378/EEC. The revision has a threefold objective: first and foremost there will be new and higher safety[...]
9
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 7-8 52-55
PL Nad morzem w okresie letnim chciałoby wypoczywać ok. 50% Polaków. Pojemność naszego wybrzeża pozwala - przyjmując średni komfort wypoczynku lub leczenia - na przyjęcie tylko 20% populacji. Choć po II wojnie światowej znacznie wydłużono naszą linę brzegową, to nadal jesteśmy w grupie państw o średnie[...]
10
100%
Barwniki, Środki Pomocnicze
2006 nr 1-2 43-58
PL Jednym z wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 dotyczącej kompetencji laboratoriów badawczych jest walidacja wykorzystywanych metod badawczych oraz szacowanie niepewności pomiaru. W artykule przedstawiono sposób określania niepewności zgodnie z Eurachem Citac 2000.
EN One of reguirement of the norm PN-EN ISO/IEC 17025 for the competence of testing laboratories is validation methods of measuring and estimation uncertainty of measurement Measurement method of uncertainty estimation according to Eurachem Citac 2000 have been presented.
11
100%
Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym
2014 nr 2(14) 60--66
PL W artykule omówiono funkcje, jakie w budownictwie pełnią szklane przegrody. Przedstawiono również wymagania pod względem izolacyjności cieplnej oraz bilansu energetycznego przeszkleń.
EN The article discusses the functions performed by glass partitions in the building industry. It also presents the requirements in terms of thermal insulation glazing and energy balance.
12
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
2013 Z. 19 (169) 122--128
PL W artykule przedstawiono analizę wpływu domieszki napowietrzającej na wybrane cechy mieszanki betonowej oraz betonu. Korzystając z metody doświadczalnej, zaprojektowano skład mieszanki betonowej z zastosowaniem cementu CEM I 52,5 N, którą następnie zmodyfikowano przy użyciu domieszki napowietrzające[...]
EN In these paper presented the analysis of the effect of air-entraining admixtures on the selected characteristics of concrete mix and high-value concrete. Using the experimental method, the composition of concrete mix of cement CEM I 52,5 N is designed, which is then modified with air-entraining admi[...]
13
100%
Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym
2013 nr 1(11) 90--97
PL W artykule przedstawiono technologię wykonania domu z bali pełnych. W poszczególnych punktach opisano, jak powinny wyglądać i z czego się składać poszczególne przegrody zewnętrzne budynku. Omówiono również podział bali pełnych, rodzaje drewna wykorzystywanego na bale oraz aspekt izolacyjności ciepln[...]
EN This article shows technology of wooden log houses building. Each point describes different stages, from how it should look to description of inner building partitions. Article contains also description of full logs, wood types and heat insulation of such houses.
14
100%
Tribologia
2004 nr 4 89-96
PL Artykuł zawiera opis konstrukcji i oprzyrządowania stanowiska do badania warunków tarcia stykających się, chropowatych powierzchni. Zaproponowano, aby podstawę oceny warunków tarcia stanowiły zmierzony procentowy czas styku metalicznego oraz odpowiadająca mu, pośrednio obliczona na podstawie zmierzo[...]
EN Design and instrumentation of test rig for investigation of friction conditions of contacting rough surface has been presented. The basis of the friction conditions identification by means of electrical short circuits has been utilized. The identified electrical parameters, which characterize the fr[...]
15
100%
Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym
2015 nr 1(15) 159--164
PL Opisano dotychczasowe próby wykorzystania ubocznych produktów współspalania biomasy jako surowców wtórnych do produkcji np. materiałów budowlanych lub w przyjaznych dla środowiska procesach.
EN This paper describes an attempt to use the existing biomass co-products as secondary raw materials for the production of e.g. construction materials or environmentally friendly processes.
16
100%
Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym
2014 nr 1(13) 86--93
PL W artykule opisano dotychczasowe próby zastosowania popiołów pochodzących ze współspalania osadów ściekowych jako dodatku do produkcji mieszanki betonowej oraz wykorzystanie osadu ściekowego do produkcji kruszywa lekkiego, powstałego w wyniku termicznej niskotemperaturowej syntezy osadów ściekowych [...]
EN The article describes the current attempts to use ash from co-combustion of sewage sludge as an additive in the manufacture of concrete and the use of sewage sludge for the production of lightweight aggregate, resulting from the low-temperature thermal synthesis of sewage sludge with mineral and min[...]
17
100%
Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym
2018 Vol. 7 Nr 1 51--56
PL Omówiono wpływ odpadów politerftalenu etylenu (PET) na właściwości mieszanki betonowej i betonu. Przedstawiono wyniki badań dla betonów niemodyfikowanych i modyfikowanych dodatkiem rozdrobnionych zużytych butelek PET w ilości 5% masy cementu. Beton wykonano na bazie cementu portlandzkiego CEM I 42,5[...]
EN This article discusses the effect of polyethylene terephthalate (PET) waste on the properties of concrete mix and concrete. The results of tests for unmodified and modified concrete with 5% by weight of cement are used. Concrete is based on Portland cement CEM I 42.5R and mixes of basalt and sand ag[...]
18
75%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2013 nr 12 48--51
19
63%
Barwniki, Środki Pomocnicze
2005 nr 1-2 45-61
PL W publikacji przedstawiono wyniki badań składu odcieków z wysypisk odpadów komunalnych. Opisano stosowane oraz proponowane metody neutralizacji zawartych w nich zanieczyszczeń z uwzględnieniem nowoczesnych metod odizolowania ścieków od wód powierzchniowych.
EN In this publication the are results of research of compositions from dumping grounds of municipal wastes presented. It describes applicable and suggested methods of neutralization pollution including modern methods of isolating effluents from surface waters.
20
63%
Drogownictwo
2007 nr 10 314-317
PL Beton napowietrzany jest bardziej mrozoodporny niż beton zwykły. Dlatego musi być stosowany do nawierzchni drogowych w polskim klimacie. Jednak domieszki napowietrzające i upłynniające beton powodują pogorszenie innych cech betonu. Badania wykazały, że ze wzrostem zawartości powietrza zmniejsza się [...]
EN Air-entrained concrete is more frost resistant than normal concert. Therefore, it has to be used for road concrete pavements in Polish climate. However, aerating and fluxing additives make worsen other characteristics. Tests showed that increase of air percentage causes decrease compression stresses[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last