Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
2009 T. 88, nr 3 240-242
2
63%
Chemik
3
63%
Chemik
PL W artykule przedstawione zostały podstawowe właściwości fizykochemiczne estrów metylowych oleju lniankowego, wyprodukowanego z rośliny oleistej Camelina sativa pod kątem przydatności do stosowania jako biokomponent w silnikach Diesla. Szczególną uwagę zwrócono na parametry krytyczne ograniczające il[...]
EN This paper presents the analysis of physical and chemical properties of methyl esters produced from Camelina sativa plant taking into account its suitability for use as a bio-component for using in diesel engines. Special attention was paid to the critical parameters that limit the content of bio-co[...]
4
51%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2014 z. 4/100 103--111
PL Artykuł przedstawia wyniki badań silnika o zapłonie samoczynnym, z zastosowanym układem zasilania dwupaliwowego. Dodatkowym źródłem energii dla silnika było paliwo gazowe - czysty metan oraz biogaz o dwóch składach.
EN The article presents the results of the compression ignition engine with dual fuel supply system used. An additional source of energy for the engine was a fuel gas - pure methane and two compositions of biogas.
5
51%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2014 z. 1/97 153--161
PL W artykule przedstawiono wyniki badań potencjału metanogennego kiszonki kukurydzianej i gnojowicy świńskiej, wykorzystanych jako surowce w procesie fermentacji beztlenowej. Badaniom poddano 6 mieszanek, różniących się udziałem procentowym obu substratów. Zbadano wpływ składu mieszaniny reakcyjnej na[...]
EN The article presents the results of methanogenic potential of maize silage and pig manure, used as raw materials in the process of anaerobic digestion. 6 blends were tested, differing in the percentage of both substrates. The influence of the composition of the reaction kinetics of the process, and [...]
6
51%
Chemik
2015 Vol. 69, nr 11 749--758
PL W pracy scharakteryzowano koncepcję działania biorafinerii. Przedstawiono różne typy systemów biorafineryjnych na świecie, wytwarzających różne bioprodukty (biopaliwa, biopłyny, biochemikalia itp.) i energię. Zaprezentowano autorską koncepcję biorafinerii możliwą do wdrożenia w warunkach polskich.
EN The paper presents description of the concept of a biorefinery platform. Different types of world biorefinery systems, producing a variety of bioproducts (biofuels, bioliquids, biochemicals, etc.) and energy are presented. An original concept of biorefineries possible to implement in Polish conditio[...]
7
51%
Archiwum Motoryzacji
2014 Vol. 66, nr 4 33--41, 143--151
PL Pozyskanie biogazu w procesie fermentacji metanowej jest skomplikowane i wymaga optymalizacji, m.in. poprzez lepsze wykorzystanie biomasy przez bakterie. Jednym ze stosowanych rozwiązań jest wprowadzenie do procesu etapu obróbki wstępnej - dezintegracji, której celem jest rozdrobnienie struktur komó[...]
EN Production of biogas in the methane fermentation process is complicated and requires optimisation, among others, with better use of biomass by bacteria. One of the applied solutions is an introduction to the process of the pre-treatment stage – disintegration, the aim of which is the fragmentation o[...]
8
51%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 11 1910--1915
PL Zbadano wpływ stopnia obciążenia silnika o zapłonie iskrowym zasilanego mieszaniną wodoru i gazu ziemnego (HCNG) w porównaniu z zasilaniem sprężonym gazem ziemnym (CNG) i benzyną na wielkość stężeń wybranych składników spalin. Stwierdzono, że zasilanie silnika pojazdu HCNG powodowało zmniejszenie, w[...]
EN Compressed natural gas (CNG), its mixt. with H2 (90% by vol. of CNG and 10% of H2) as well as a gasoline were used sep. as fuel for various engine loads (50–100%) and various rotations of the engine crankshaft (1000–4000 rpm). Concns. of CO, NOx and hydrocarbons in the flue gas for each type of fuel[...]
9
45%
Combustion Engines
2017 R. 56, nr 1 178--185
EN The occurrence of knocking combustion is one of the basic problems of dual-fuel compression-ignition engines supplied with diesel oil and gaseous fuel. In order to detect this phenomenon and evaluate its intensity, several methods are commonly used, including the analysis of pressure of working medi[...]
10
45%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 11 2249--2253
PL Zbadano wpływ rodzaju substratu na skład chemiczny biogazu, pod względem udziału metanu i ditlenku węgla. Średnia zawartość metanu w otrzymanym biogazie z surowców różnego pochodzenia (wywar gorzelniany, osady z oczyszczalni ścieków, frakcja biodegradowalna odpadów komunalnych, odpady zielone) wynos[...]
EN Distillery residue, sludge from wastewater treatment plants, biodegradable fraction of municipal waste and green waste were fermented to biogas (MeH content 52–62% by vol.) used then as a fuel for the dual fuel engine in tractor to study the fuel consumption and emissions of exhaust gases. The repla[...]
11
39%
Combustion Engines
2017 R. 56, nr 2 71--75
EN The article presents an overview of methods for the production of bioethanol and the possibility of its use to power internal combustion engines. The effects of supplying spark-ignition engine with bioethanol having various degrees of hydration were examined experimentally on the engine dynamometer.[...]
12
39%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2012 z. 2/88 49--61
PL W artykule zamieszczono wyniki badań prowadzonych w ramach międzynarodowego projektu badawczego EUREKA E!4018 CAMELINA-BIOFUEL. Zaprezentowano informacje dotyczące warunków produkcji i właściwości estrów metylowych różnego pochodzenia oraz skład i właściwości ich mieszanin przygotowanych pod kątem i[...]
EN This article presents the results of research performed within the international research project EUREKA E! 4018 Camelina Biofuel. Information about the production conditions and properties of methyl esters of various origin was presented as well as the composition and properties of their mixtures p[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last