Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 80
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Bezwykopowa
2008 nr 2 52-53
2
100%
Acta Geologica Polonica
EN The Ludlovian-Lochkovian succession of the Łysogóry Region of the Holy Cross Mountains (Central Poland) represents an infill of a Caledonian foreland basin situated at the SW margin of the East European Craton (EEC). The facies pattern and transport directions indicate that the source area was locat[...]
3
100%
Acta Geologica Polonica
EN A thin sandy-oolitic formation [Jadowniki Formation (JF)] is described from the Upper Silurian of the Łysogóry Unit, Holy Cross Mountains (Central Poland). Its numerous trilobites (e.g. Homalonotusknighti, Acastella spinosa) and position in the lithological column testify for the late Ludfordian age[...]
4
100%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2007 Nr 5 44--45
5
100%
Przemysł Spożywczy
PL W artykule przedstawiono rezultaty badań nad poziomem cen finalnych produktów spożywczych. Wyniki analizy wskazują na istniejący związek między kanałami dystrybucji detalicznej a -wysokością oferowanych przez nie cen. W rezultacie -wyodrębnionym kategoriom podmiotów handlowych przypisano charakterys[...]
EN The paper presents results of research in terms of level retail prices for food products. Results of analysis indicate that there is relation between used distribution channels in retail market and the level of retail prices offered. As a result it appeared that every trading firm corresponded with [...]
6
100%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Przedstawiono charakterystykę i możliwości funkcjonalne elektronicznego miernika, opracowanego do pomiarów ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną lub opcjonalnie, do testowania medycznych mierników ciśnienia w zakresie 0-300 mm Hg. Miernik jest wspomagany mikrokontrolerem, współpracującym z kom[...]
EN The characterization and functional possibilities of the electronic device, for measurement of blood preasure by oscillometric or for testing medical tonometers in the range 0-300 mm Hg is presented. The device has microcontroller with co-operative wich can work with a computer. It may be used in cl[...]
7
63%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2011 R. 19, nr 4 129-139
PL W pracy oceniono efektywność wzmocnienia nawierzchni i podłoża dróg gminnych, przyjmując jako model układ wielowarstwowy ośrodka niespoistego. Na podstawie rezultatów badań doświadczalnych przedstawiono modele analityczne, których idea prowadzi do oszacowania nośności konstrukcji drogi ze wzmocnieni[...]
EN The study aimed at estimating the effectiveness of reinforcing the subgrade and pavement of local roads, assuming as a model the multilayer arrangement of incoherent medium. On the basis of experimental results the analytic models were derived, the idea of which enables to estimate the carrying capa[...]
8
63%
Symulacja w Badaniach i Rozwoju
2011 Vol. 2, nr 2 103-111
PL Temat referatu dotyczy ścian oporowych skonstruowanych z koszy siatkowo-kamiennych (tzw. gabionów), stosowanych w budownictwie komunikacyjnym w celu zabezpieczenia skarp budowli ziemnych przed osuwiskami. Przedstawiono fizyczny symulacyjny model pracy pojedynczego gabionu, wykonany w skali laborator[...]
EN The subject of the paper refers to gabion retaining walls, as the solution of earthen structures protection of motor roads and railway roads against the slope failures. There were presented the test of estimation of strength characteristics of gabions on the basis of deformations researches of phys[...]
9
63%
Symulacja w Badaniach i Rozwoju
PL Przedstawiono konstrukcję i funkcjonowanie wybranych typów fizycznych modeli symulacyjnych pracy podłoża toru kolejowego i komunikacyjnych budowli ziemnych. Omówiono istotę badań stanu odkształcenia tych modeli. Rezultaty tych badań mogą stanowić podstawę do projektowania wzmocnień podłoża moderniz[...]
EN There were presented the design and operation of selected types of physical work the ground simulation models of railway track and communication earthworks. There were discussed the deformation of the essence test these models. The results of these studies may provide a basis for designing the grou[...]
10
63%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2010 Nr 95, z. 154 351--360
PL W artykule omówiono problem połączenia komunikacją kolejową Portu Lotniczego Wrocław z centrum miasta, uwzględniając toczące się w mediach dyskusje i wypowiadane w Magistracie Wrocławskim argumenty, dotyczące sfery społeczno-ekonomicznej oraz podejmowane decyzje. Na tej bazie przedstawiono propozycj[...]
EN There were discussed the problem of rail transport connections from Wroclaw Airport to the city centre in the paper, taking into account the ongoing discussions in the media and spoken in Wroclaw Magistrate’s arguments concerning the socio-economic and policy decisions. On this basis there were prop[...]
11
63%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2010 Nr 95, z. 154 361--367
PL Zaproponowano budowę przystanku osobowego na linii kolejowej nr 273 relacji Wrocław-Szczecin, przebiegającej w pobliżu budowanej we Wrocławiu Areny Wratislavia. Rozpatrywane są dwie możliwości lokalizacji przystanku osobowego względem istniejącego wiaduktu drogowego (w ciągu ulicy Kosmonautów) nad m[...]
EN There were proposed to build a passenger stop on the railway line No 273 relationship Wroclaw-Szczecin, running close to the Wratislavia Arena in Wroclaw in the paper. There were considered two possible passenger stop locations: close to the existing road viaduct (over the Kosmonautów Street) and ov[...]
12
63%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2011 R. 19, nr 1 173-183
PL W pracy przedstawiono wybrane technologie wykonawstwa konstrukcji jezdni dróg lokalnych oraz sposoby wzmacniania podłoża, stosowane od kilkunastu lat w procesie budowy i naprawy dróg w warunkach wiejskich. Podano przykłady zastosowań i oceniono efekty techniczne oraz ekonomiczne.
EN The paper dealt with selected performance technologies of local roadway construction and the manners of road subgrade reinforcement having been used over last several years in process of building and repairing the roads under rural conditions. Examples of applications were given as well as the techn[...]
13
63%
Acta Mechanica et Automatica
EN The article is devoted to the elastostatic three-dimensional problem of an interface sheet-like inclusion (anticrack) embedded into a periodic two-layered unbounded composite. An approximate analysis is carried out within the framework of the homogenized model with microlocal parameters. The formul[...]
14
63%
Drogi : budownictwo infrastrukturalne
2011 Nr 2 (2) 36-43
PL W artykule podjęto próbę fizycznego i numerycznego modelowania stanu gabionu jako pojedynczego elementu ekologicznych ścian oporowych, aktualnie stosowanych w inżynierii lądowej i wodnej. Oszacowano cechy wytrzymałościowe gabionu w funkcji parametrów zmiennych, związanych z kruszywem wypełniającym k[...]
EN The paper presents the physical and numerical model of a gabion. The authors measured many features of such element, especially its endurance.
15
63%
Magazyn Autostrady
2012 Nr 1-2 14-19
PL Przedstawiono wyniki badań przestrzennego stanu odkształcenia fizycznego modelu kosza siatkowo-kamiennego (gabionu), stanowiącego komponent ściany oporowej. Zaprezentowano stanowisko badawcze, modele i omówiono metodę badań. Stwierdzono redukcję odkształceń poziomych w gabionie, czyli w bryle ośrod[...]
EN The article presents results of the spatial deformation research of a physical model of gabious (rectangular baskets fi lled with stone), which is a component of the retaining wall. The approach, medels and methods of the research were discussed. Reduction of horizontal deformation was observed and [...]
16
63%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
PL Przedstawiamy klasyfikację i charakterystykę ścian oporowych jako budowli zabezpieczających nasypy drogowe przed osuwiskami, ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji lekkich, do których należą między innymi ściany wykonane z gabionów.
EN The article presents the issue of classification and characteristics of building retaining walls as protection againstlandslides road embankments, with particular emphasis on lightweight construction, which include, inter alia, the walls are made of gabions.
17
63%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Obiektem badań jest nasyp komunikacyjny ze skarpą stabilizowaną przy zastosowaniu oporowej ściany złożonej z koszy siatkowo-kamiennych (gabionów). Przeprowadzono analizę stateczności ściany, w zakresie wartości współczynników stateczności: na przesunięcie, wywrócenie oraz obrót względem powierzchni [...]
EN The object of research is communication embankment with slope stabilised using anchor wall consisting of cages filled with riprap (gabions). The analysis of wall stability in the range of stability coefficients values on displacement, overturn and turn in relation to slide surface enfolding whole co[...]
18
63%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2011 nr 5 34-38
PL W artykule przestawiono analizy stateczności nasypu komunikacyjnego wzmocnionego ścianą gabionową, poddanego naporowi wody powodziowej. Artykuł składa się z dwóch poniżej wyszczególnionych części, z których każda traktuje problem ścian gabionowych jako odrębny temat badawczy: – analiza stateczności [...]
EN The retaining walls provided with gabion baskets are commonly used during reconstruction of road embankments damaged during flood or as a protection against landslides. They also may in some cases provide solid enclosure for road and rail embankments that have poor stability, but also the retaining [...]
19
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Temat artykułu dotyczy ścian oporowych skonstruowanych z koszy siatkowokamiennych (tzw. gabionów), stosowanych w budownictwie komunikacyjnym w celu zabezpieczenia skarp budowli ziemnych przed osuwiskami. Celem artykułu jest oszacowanie cech wytrzymałościowych gabionu w funkcji parametrów zmiennych z[...]
EN The subject of the paper refers to gabion retaining walls, as the solution of earthen structures protection of motor roads and railway roads against the slope failures. Were presented the test of estimation of strength characteristics of gabions on the basis of deformations researches of physical ga[...]
20
63%
Przemysł Spożywczy
PL Przedstawiono wyniki analizy rynku mleka UHT w Polsce w latach 1996-2001 w porównaniu do krajów UE. W tym okresie cechował się on dynamicznym wzrostem. Głównym celem analizy było określenie dalszego rozwoju polskiego rynku mleka UHT. Wyniki analizy wskazują, że w ciągu 5 najbliższych lat udział mlek[...]
EN The paper presents results of an analysis of the UHT milk market in Poland in comparison to the EU countries in 1996-2001. The main purpose of the analysis was to point out further development of the Polish UHT milk market, which was showing a dynamic growth in that period. Results of the analysis i[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last