Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 37
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL Artykuł stanowi kontynuację problematyki podjętej w artykule zatytułowanym ,,Identykacja poziomu logistycznej obsługi klienta w przedsiębiorstwie — doświadczenia i oczekiwania usług odbiorców”. Celem artykułu jest analiza przeprowadzonych badań sfery logistycznej obsługi klienta w wybranym przedsię[...]
EN The article is a continuation of the issues undertaken in an article entitled “Identication of logistic customer service level in company — experiences and expectations of service consumers”. The article's aim is the analysis of the inquiry of logistic customer service sphere in chosen company in t[...]
2
100%
Logistyka
The article's aim is an identification of the logistic customer service sphere in chosen company as an area Which determines the market success of the inquired entity, With particular emphasis on the level of logistic service processes in the assessment of the customers. The inquiry method applied w[...]
PL Celem artykułu jest identyfikacja sfery logistycznej obsługi klienta w wybranym przedsiębiorstwie jako obszaru determinującego sukces rynkowy badanego podmiotu, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu procesów logistycznej obsługi w ocenie klientów. Zastosowaną metodą badawczą była metoda Servqual, kt[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2013 Nr 21 93--104
PL [...] W celu dokonania ogólnej charakterystyki gospodarowania przedsiębiorstw zarobkowego transportu samochodowego ładunków na terenie województwa śląskiego, przeprowadzono badania własne. Wykorzystaną metodą poznawczą była metoda badań sondażowych, w ramach której zastosowano skategoryzowaną techni[...]
EN In order to perform the general characteristics of the management of car transportation companies in the Silesian Voivodeship, the research was made. Cognitive method used was the method of inquiry, in which the categorized technique of original information obtaining was used – a inquiry questionnai[...]
4
100%
Logistyka
PL Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczące realizacji procesów dystrybucji i zarządzania nimi w wybranym przedsiębiorstwie. W części pierwszej pracy ujęto istotę doboru kanałów dystrybucji i ich funkcje w podmiocie. W tej części artykułu dokonano analizy wyboru strategii dystrybucji, jak również wska[...]
EN The article presents the results of research of distribution processes realization and management in chosen company. In the first part of the work the importance of the choice of distribution channels and their functions in the entity are formulated. This part of the article analyzes the choice of d[...]
5
100%
Logistyka
PL Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczące realizacji procesów dystrybucji i zarządzania nimi w wybranym przedsiębiorstwie. W tej części pracy ujęto istotę doboru kanałów dystrybucji i ich funkcje w podmiocie. W części drugiej artykułu dokonano analizy wyboru strategii dystrybucji, jak również wskaza[...]
EN The article presents the results of research of distribution processes realization anad management in chosen company. In this part of the work the importance of the choice of distribution channels and their functions in the entity are formulated. The second part of the article analyzes the choice of[...]
6
100%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono podsystem logistyki dystrybucji wybranego przedsiębiorstwa jako całość procesów realizowanych w ramach fizycznej dystrybucji dóbr do klientów, począwszy od pozyskiwania nowych klientów a na prowadzeniu posprzedażowej obsługi klientów skończywszy. Logistyczna obsługa klienta [...]
EN The article presents the distribution logistics subsystem of chosen company as a whole processes realized within the physical distribution of goods to the customers from acquiring new customers and to postsale customer service. Logistic customer service as an essential component of the distribution [...]
7
100%
Research in Logistics & Production
EN The dynamic development of car transport caused that there are more and more nuisance problems associated with this mode of transport and therefore the ways for solving them are in demand in Poland. Transport system which links the various branches of transport, creating a coherent transport chains [...]
8
100%
Logistyka
PL Imperatywem realizacji, wdrożenia i skutecznego rozwoju kosztowo efektywnej obsługi klienta w logistyce przedsiębiorstw jest stosowanie i konsekwentne przestrzeganie formalnie uporządkowanych obszarów zadaniowych w dziedzinie opracowania i wdrożenia polityki przedsiębiorstwa w tym zakresie. Główne z[...]
EN Imperative of realization, implementation and efficient development of cost-effective customer service in logistics of the enterprises is adaptation and consistent application of formally organized areas in the field of development and implementation of enterprise’s policy in this regard. The main a[...]
9
100%
Logistyka
PL Odwzorowanie ujęć teoretycznych zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie na jego praktyczne zastosowanie w działalności gospodarczej przedstawiono w artykule na przykładzie opisu procesów logistycznych, zachodzących w jednej ze śląskich hut.
EN Transferring theoretical formulation of logistic management in the enterprise into its practical use in economic activity was presented in the article on the example of logistic processes description of one of Silesian ironworks.
10
100%
Logistyka
PL W odniesieniu do wszystkich przedsiębiorstw wyzwanie obsługi w logistyce jest podobne: stworzenie metod i sposobów zdobycia rynku satysfakcjonujące konsumenta, tak korzystne dla kosztów, jak i dla dobrej jakości świadczonych usług. Filozofia obsługi logistycznej kumuluje więc pozytywne i konieczne w[...]
EN With regard to all enterprises the service challenge in logistics is similar: creation of market acquiring methods and manners satisfying the consumer, profitable in costs, as well as in good quality of rendered services. Logistic service philosophy cumulate then positive and necessary aspects of ec[...]
11
100%
Logistyka
2010 nr 4 CD-CD
PL Prognozy struktury i popytu na zarobkowy transport samochodowy ładunków w Polsce zaprezentowane w artykule sporządzone zostały przez autorów na podstawie szeregu zjawisk społeczno-gospodarczych, które mają istotny wpływ na rozwój pracy przewozowej, m.in. zmiany w strukturze wytwarzania PKB czy czynn[...]
EN Structure and demand prognosis of car transportation in Poland presented in the article were made up by the authors on the basis of number of social and economical occurrences which essentially influence on transportation work development, among other things the changes in GDP structure or factors w[...]
12
100%
Logistyka
PL Transport samochodowy jest jednym z najszybciej rozwijających się segmentów przewozów towarowych w Polsce. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że od 1998r. Także liczba przedsiębiorstw transportu samochodowego ładunków wzrastała na rynku polskim. W artykule przybliżono stan i rozwój zaro[...]
EN Car transportation is one of the quickest developing commodities transportation section in Poland. Data of Central Statistical Office show that also since 1998 the number of car transportation companies has been increasing in Polish market. The article presents the state and development of car trans[...]
13
100%
Logistyka
PL Odpowiednie rozpoznanie i klasyfikacja klientów wpływa na wzrost skuteczności działań sprzedażowych i promocyjnych przedsiębiorstwa. Wśród nabywców produktów lub usług danej firmy występują znaczne dyferencje pod względem potrzeb, upodobań, perspektyw rozwojowych, czy też wartości tworzonej dla prze[...]
EN Appropriate diagnosis and classification of customers increases the effectiveness of company's sales and promotion activities. Among the purchasers of products or services of the company there are significant differences in areas of needs, preferences, growth prospects or the value created for the c[...]
14
100%
Logistyka
PL Odwzorowanie podstaw teoretycznych logistyki w przedsiębiorstwie na jego praktyczne zastosowanie w działalności gospodarczej przedstawiono w artykule na przykładzie opisu przebiegu procesów i czynności logistycznych, zachodzących w jednym ze śląskich przedsiębiorstw handlu detalicznego zajmujących s[...]
EN Transferring theoretical elements of logistics in the enterprise into its practical use in economic activity was presented in the article on the example of logistic processes and activities description of one of Silesian trading company dealing with building materials sale.
15
100%
Logistyka
PL Pojęcie logistycznej obsługi klienta ma charakter wielowymiarowy, gdyż łączy aspekty logistyczne, finansowe, marketingowe, co daje szerokie możliwości jego interpretacji. W celu dokładnego zrozumienia tego obszaru w pierwszej kolejności wskazano przesłanki wzrostu znaczenia problematyki obsługi klie[...]
EN The concept of logistics customer service is multidimensional, as it combines the aspects of the logistic, financial, marketing, which provide ample scope for inerpretation. For a thorough understanding of that area at first the conditions for the growing importance of customer service issues in log[...]
16
100%
Logistyka
PL Powiązanie systemu logistycznego z koncepcją marketingowego oddziaływania na rynek najwyraźniej skupia problematyka obsługi klienta. Rozpatrywanie wzajemnego dopełniania i uzależnienia potencjałów logistycznych i marketingowych w sferze obsługi klienta znajduje odzwierciedlenie w koncepcjach logisty[...]
EN A logistics system linking the concept of marketing impact on the market apparently is focused by customer service issues. Examination of complementarity and dependence of logistics and marketing potential in the area of customer service is reflected in the concepts of marketing logistics, logistics[...]
17
100%
Logistyka
PL Imperatywem realizacji, wdrożenia i skutecznego rozwoju kosztowo efektywnej obsługi klienta w logistyce przedsiębiorstw jest stosowanie i konsekwentne przestrzeganie formalnie uporządkowanych obszarów zadaniowych w dziedzinie opracowania i wdrożenia polityki przedsiębiorstwa w tym zakresie. Główne z[...]
EN Imperative of realization, implementation and efficient development of cost-effective customer service in logistics of the enterprises is adaptation and consistent application of formally organized areas in the field of development and implementation of enterprise’s policy in this regard. The main a[...]
18
100%
Logistyka
PL W zdecydowanej większości rozwijających się i rozwiniętych krajów świata następuje silny wzrost znaczenia logistyki i usług logistycznych. Artykuł przedstawia podstawy teoretyczne dotyczące pojęcia usług logistycznych, procesu ich świadczenia oraz wybranych determinant ich rozwoju w Polsce.
EN In most developing and developed countries there is a strong increase of logistics and logistics services importnance. The article presents the theoretical basis for the concept of logistics services, the process of their providing and selected determinants of their development in Poland.
19
100%
Logistyka
PL Artykuł przedstawia cele, funkcje i rodzaje usług logistycznych, jak również skupia się na trendzie mającym coraz większe znaczenie w świadczeniu nowoczesnych usług logistycznych, a mianowicie outsourcingu owych usług. Szczególną uwagę zwrócono na rozwój segmentu usług outsourcingowych oraz na wady [...]
EN The article presents the objectives, functions and types of logistic services, as well as focuses on the trend which has become increasingly important in the prviding of modern logistics services, namely the outsourcing of these services. Particular attention was given on the development of outsourc[...]
20
100%
Logistyka
2010 nr 4 CD-CD
PL Począwszy od drugiej połowy XX wieku zagadnienie obsługi klienta jest obecne niemal w każdej definicji pojęcia logistyki. Z punktu widzenia ewolucji koncepcji logistyki dostrzegalne jest jedynie przesunięcie umiejscowienia podstawowych komponentów terminu wokół potrzeb finalnego nabywcy. W artykule [...]
EN From the beginning of the latter half of XX century, the customer service issue is present in almost every logistics’ notion definition. From the logistics’ concept evolution point of view, only location displacement of basic components’ around final customer’s needs is perceptible. The article pres[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last