Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Rolnicza
2012 R. 16, nr 3 185-191
PL Produkcja mleka jest ważną gałęzią gospodarki w Polsce. Rynek ten nieustannie się rozwija, dlatego też istotne jest powiększanie i rozbudowa linii technologicznych w zakładach mleczarskich. Szybki rozwój wiąże się również ze zmianami na stanowiskach pracy w mleczarniach. W artykule przedstawiono wyn[...]
EN Milk production is an important branch of industry in Poland. This market continues to develop it is important to enlarge and expand production lines in dairy plants. Rapid development is also associated with changes at work in dairies. The article presents the results of the assessment of working c[...]
2
100%
Agricultural Engineering
2014 Vol. 18, No. 3 129--137
PL Podnoszenie świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy powinno stanowić kluczową rolę w każdym zakładzie pracy. Promowanie bezpieczeństwa ma na celu zaangażowanie pracowników w tę problematykę i zmianę postawy. Celem pracy była analiza świadomości bezpieczeństwa i higieny prac[...]
EN Raising the awareness of workers with regard to the occupational health and safety should be a key role in every workplace. Promoting safety is aimed at involvement of employees in this issue and the change of attitude. The article presents an analysis of the awareness of employees in the food secto[...]
3
100%
Mechanik
2017 R. 90, nr 2 151--155
PL W artykule przedstawiono propozycję formularza dokumentacji technicznej maszyn/urządzeń, pozwalającego na uporządkowanie danych w aspekcie spełniania wymagań minimalnych zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi. Prowadzenie dokumentacji technicznej jest niezbędne w każdym przedsiębiorstwie – dotyczy[...]
EN The article presents an idea of a form of technical documentation for machines/equipment that allows to establish data in aspect of fulfilling the minimum requirements in accordance with the legal acts. Proper technical documentation is crucial in any enterprise – including handling, repairing and o[...]
4
100%
Inżynieria Rolnicza
PL W artykule przedstawiono projekt systemu ankietowego pomiaru kultury bezpieczeństwa pracy w oparciu o technologię sieci bayesowskich. Pokazano założenia do budowy systemu, który wykorzystując opracowaną ankietę elektroniczną, umożliwia szybkie pozyskanie informacji, ich przetworzenie oraz dokonanie [...]
EN The article presents a project of the questionnaire system for measuring work safety culture on the basis of the Bayesian networks technology. The work presents assumptions for the construction of the system, which using an electronic questionnaire, allows for fast obtaining of information, their pr[...]
5
100%
Logistyka
2015 nr 5 443--448, CD1
PL W środowisku pracy często obserwuje się występowanie różnorodnych czynników szkodliwych i uciążliwych, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia osób w nim przebywających. Drugi, zasadniczy obok wypadków przy pracy, negatywny skutek zagrożeń w warunkach pracy to choroby zawodowe. W artykule wyjaśniono[...]
EN In the working envir onment is frequently observed occurrence of various factors harmful and burdensome which create a threat to the health of its occupants. The second fundamental beside accidents at work, the negative effect of hazards in working conditions occupational dise ases. The article ex[...]
6
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 10 128-132
PL W artykule przedstawiono zagrożenia występujące w transporcie drogowym i ich oddziaływanie na kierowcę. Szybki rozwój transportu wiąże się z rozwojem świata gospodarczego lecz jest również źródłem uciążliwości i problemów, zwłaszcza w dużych aglomeracjach miejskich. Transport niesie za sobą wiele mo[...]
EN This paper presents hazards that may exist in road transport and their impact on the driver. The rapid development of transport associated with the development of the economic world, but is also a source of nuisance and problems, especially in large urban areas. Transport brings many opportunities s[...]
7
100%
Mechanik
2018 R. 91, nr 7 552--554
PL W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania programu Microsoft Access do zarządzania dokumentacją techniczną sporządzoną w systemach CAD (np. AutoCAD) oraz do jej archiwizacji. W programie Access stworzono autorską aplikację dla dokumentacji projektowej prototypu rotacyjnego urządzenia czyszczące[...]
EN The paper presents the concept of using the capabilities of Microsoft Access to manage and archive technical documentation made in the CAD systems (e.g. AutoCAD). An original application was created in the Access program for the design documentation of a rotary cleaning device prototype. It has been[...]
8
88%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono logistykę obiegu dokumentacji powypadkowej na przykładzie wypadku przy pracy przedstawiciela handlowego. Przy zdarzeniach drogowych przedstawicieli handlowych oprócz standardowej procedury postępowania organów prowadzących śledztwo lub dochodzenie, odrębną równoczesną proced[...]
EN The article presents the logistics cycle of an accident documentation on the example of an accident at work sales representative. In addition to the standard operating procedures of the service leading the investigation, with road accidents of sales representatives, a separate procedure to be follow[...]
9
76%
Logistyka
2015 nr 5 33--39, CD1
PL Zastosowanie zaproponowanego sposobu dokumentowania spełnienia wymagań minimalnych może wpłynąć na poprawę nadzoru nad stanem bezpieczeństwa produkowanych, odbudowywanych, przerabianych czy też użytkowanych maszyn i urządzeń. Praktyka wykazuje, że każde te go rodzaju opracowanie wspomagające osoby, [...]
EN Machinery Directive describes, inter alia requirements related to the placing in service technical objects. In the case of new equipment manufactured by specialized producers, reinsurance CE mark and declaration of conformity does not cause any problem. They appear in the "home made" machines, old, [...]
10
64%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 11 1906--1909
PL Badano możliwość wydłużenia trwałości oleju z nasion tytoniu tłoczonego na zimno poprzez zastosowanie dodatku rozmarynu (1%). Olej charakteryzował się wysoką zawartością kwasu linolowego w ogólnej puli kwasów tłuszczowych (75%) i niską zawartością kwasów nasyconych (16%). Świeży produkt spełniał nor[...]
EN Cold-pressed tobacco seed oil was stabilized by addn. of rosemary (1%). The oil showed a high content of linoleic acid in the total fatty acid pool (75%) and low content of saturated acids (16%). The fresh product met the quality stds. in terms of the acid value and peroxide no. (1.10 mg/g and 1.88 [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last