Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 36
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL W opracowaniu przedstawiono analizę skutków azotowania stali o niskich zawartościach dodatków stopowych na przykładzie stali 40H, w kontekście ich wykorzystania na elementy maszyn rolniczych. Wyniki badań odporności na zużycie pozwalają stwierdzić, że stosując odpowiednią technologię azotowania możn[...]
EN Considerations concerning nitriding effects for low-alloyed steel (40H steel as an example), used for production of machine elements, are presented in this paper. The results of wear resistance investigations show, that with application of suitable nitriding technology, winning of surface layer char[...]
2
100%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL W referacie przedstawiono wyniki badań twardości i odporności na zużycie azotowanych próbek ze stali E04J, 40H i 38HMJ. Porównywano odporność na zużycie próbek z azotowanych stali z fazami epsilon i gamma. Stwierdzono, że odporność na zużycie azotowanych stali niskostopowych z fazą epsilon jest znac[...]
EN The results of hardness and wear resistance investigation nitrided samples made from the steel of E04J,40H and 38HMJ grade were presented in this paper. This investigation were realized with tribological tester T-O5 application. Wear nitrided samples with epsilon and gamma phase were compared. It wa[...]
3
63%
Tribologia
1999 nr 5 639-645
PL W referacie przedstawiono własności azotowanych stali mikro i niskostopowych, w kontekście szreszego ich wykorzystania w praktyce
EN Continous trend to products manufacturing cocts reduction is linked between others with looking for application of chapper constructional materials
4
63%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W artykule przedstawiono wymagania stawiane blachom nadwoziowym oraz technologii ich łączenia. Szczególną uwagą zwrócono na strukturę i własności, gatunki nowych stali stosowanych w produkcji nowoczesnych nadwozi. Dodatkowo zaprezentowano wyniki badań nad wpływem technologii spawania laserowego na z[...]
EN The requirements for car body sheets and their welding technology are presented in this paper. Attention was paid to new steel grades used in the production of modern car bodies and machines. In addition the paper presents the results on the influence of the laser welding technology on mechanical pr[...]
5
63%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Materiały konstrukcyjne, stosowane w wytwarzaniu pojazdów, zastępowane są stopami metali lekkich lub kompozytami opartymi na bazie tych metali. Obserwuje się wzrost zainteresowania zwłaszcza stopami aluminium i magnezu. Stosowanie tych materiałów przynosi następujące korzyści: zmniejszenie masy poja[...]
EN Constructional materials which are nsed in the vehicles production are now being replaced by light metal alloys or by composites made on the base of these metals. One can observe an increase of interest, especially in alloys with aluminium and magnesium. Usage of such materials yields the following [...]
6
63%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL W referacie przedstawiono wyniki badań zużycia na testerze tribologicznym T-05 azotowanych próbek ze stali 40H. Badano próbki o różnym składzie fazowym strefy azotków. Mierzono ubytek masy próbek oraz sumaryczne zużycie liniowe próbki i przeciwpróbki. Stwierdzono, że zużycie azotowanych próbek ze st[...]
EN The results of wear resistance examinations carried out with the application of the tribological tester T-05 for nitrided samples made from the steel of 40H grade are presented in this paper. The samples with different nitrides zone phase composition were compared. Mass decrement and total linear we[...]
7
51%
Obróbka Plastyczna Metali
PL Artykuł prezentuje szóstą część wyników badań, realizowanych w ramach projektu Komitetu Badań Naukowych i obejmuje ocenę wpływu nagniatania na skutki azotowania jonowego stali NC11LV (D2) zahartowanej na martenzyt. Próbki nagniatano diamentem z siłą 150 i 400 N, a następnie azotowano w temperaturze [...]
EN The paper presents the sixth part of results of the research containing the evaluation of the burnishing effect on the properties after ion nitriding of the NC11LV (D2) steel in martensiting state. The specimens were burnishing by the diamante at the power 150 and 400 N, and were nitriding at 400, 4[...]
8
51%
Obróbka Plastyczna Metali
PL W artykule przedstawiono siódmą część wyników badań przeprowadzonych w ramach projektu nr 1012/T08C/96/11 finansowanego przez KBN [8], która obejmuje ocenę wpływu obróbki plastycznej powierzchniowej na skutki azotowania jonowego stali NC11LV (D2), o austenitycznej osnowie, po zahartowaniu z wysokiej[...]
EN The paper presents the seventh part of the results of investigation carried out within project no. 1012/T08C/96/11 financed by KBN[8] including evaluation of the influence of surface metal forming on the results of ion nitriding of NC11LV (D2) steel with austenitic matrix after hardening from high t[...]
9
51%
Obróbka Plastyczna Metali
PL Celem badań było polepszenie własności warstwy wierzchniej narzędzi do obróbki plastycznej na zimno. Piąta część artykułu zawiera wyniki badań procesu obróbki powierzchniowej (nagniatanie) stali NC11LV o pseudodwufazowej strukturze, której osnowa zawierała martenzyt z niewielkim udziałem austenitu s[...]
EN The aim of the work was the improvement of the surface layer of tools for the cold plastic deformation. At the part five has results of the research of the burnishing strain hardening of NC11LV steel in two different state after hardening; matrix has martensite with a little value of the austenite a[...]
10
51%
Tribologia
2007 nr 2 199-208
PL W pracy badano proces docierania ulepszanej cieplnie i azotowanej gazowo stali 40HM podczas tarcia ślizgowego. Obserwowano zmiany chropowatości powierzchni podczas tarcia. Badania prowadzono przy użyciu maszyny do badań zużycia poprzecznych łożysk ślizgowych oraz profilografu. Parę trąca stanowiły: [...]
EN In the paper the phenomenon of run-in during sliding friction of quenched and tempered and, for comparison, of nitrided specimens of 4140 steel was investigated. During the wear process, changes of surface roughness were observed. The investigations were carried out using a tribological machine for [...]
11
51%
Tribologia
2007 nr 3-4 177-185
PL W pracy przedstawiono wyniki badań chropowatości powierzchni warstw dyfuzyjnych wytworzonych na stali 41CrAlMo7 metodą regulowanego azotowania gazowego. Badano chropowatość powierzchni warstwy dwufazowej [gamma] + [alfa] i trójfazowej [epsilon]+ [gamma]+[alfa]. Badania wykazały, że obecność w warstw[...]
EN Results of investigations of the surface roughness of the nitrided layer on 41CrAlMo7 are presented. The nitrided layers were obtained using control gas nitriding and consist of: two-phase [gamma] +[alfa] layer and three-phase [epsilon]+ [gamma]+[alfa]. The investigation have been proofed that [epsi[...]
12
51%
Inżynieria Materiałowa
PL W artykule przedstawiono wyniki symulacji komputerowej azotowania gazowego, pokazujące wpływ potencjału atmosfery NH3+H2 na budowę i kinetykę wzrostu warstwy azotków gamma' i epsilon na stali 38HMJ i żelazie. Do symulacji wykorzystano niedawno opracowane modele oraz otrzymane wyniki eksperymentalne.[...]
EN The article presents the results of computerized simulation of the gas nitriding, demostrating the effect of the nitriding potential of NH3+H2 atmosphere on the composition and growth kinetics of gamma' and epsilon nitrides layer on N135M steel and pure iron. For the simulation, the recently develop[...]
13
51%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono wyniki badań kinetyki wzrostu warstwy azotowanej na stali 38HMJ podczas azotowania gazowego. Pokazano wpływ potencjału azotowego atmosfery NH3+NH3 zdys. i temperatury na budowę fazową strefy związków, na grubości występujących stref i profile rozkładów stężenia azotu. Do ilości[...]
EN The article presents results of investigations of the growth kinetics of nitride layer on N135M steel during gaseous nitriding. The effect of nitriding potential of NH3+NH3 dys. mixture and temperature on the phase composition of nitrides layer, their thickness and nitrogen concentration profiles we[...]
14
51%
Obróbka Plastyczna Metali
PL Artykuł obejmuje wyniki badań wpływu nagniatania naporowego kulką na skutki azotowania pięciu różnych stali. W badaniach zastosowano dwa stopnie gniotu powierzchniowego oraz dwa sposoby azotowania; azotowanie gazowe metodą NITREG i azotowanie jonowe. Badania wykazały, że umocnienie zgniotowe nie wpł[...]
EN The paper contains the results of the research the influence of the effect of the ball burnishing after nitriding five different steels. Two grade of surface deformation and two nitriding method were used; the gas short time nitriding NITREG method and ion nitriding. The research shown, that the sur[...]
15
51%
Obróbka Plastyczna Metali
PL Praca obejmuje wyniki badań wpływu odkształcania plastycznego głowicą wielorolkową na skutki azotowania (krótkookresowego metodą MITREG i azotowania jonowego) pięciu gatunków stali: E04J, 40H, 18HGT, 38HMJ i 33H3MF. Oceniano profile twardości, chropowatość powierzchni i strukturę próbek, obrobionych[...]
EN The paper contains results of the research on the influence of plastic deformation by surface rolling on the effect of short time nitriding ( by NITREG method and ion nitriding) of five steels: E04J, 40H, 18HGT, 38HMJ and 33H3MF. The hardness profiles, the roughness and the structure of specimens in[...]
16
51%
Obróbka Plastyczna Metali
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu odkształcenia plastycznego metodą nagniatania strumieniowego (śrutowania) na skutki azotowania (krótkookresowego metodą NITREG i azotowania jonowego) pięciu stali gatunku: E04J 40H, 18HGT, 38HMJ i 33H3MF. Badano twardość, chropowatość powierzchni i strukturę[...]
EN The paper contains the results of the research on the influence of deformation caused by the shot peening on the effect after nitriding (gas short time nitriding N1TREG and ion nitriding) five different steels: E04J, 40H, 18HGT, 38HMJ and 33H3MF. The hardness, roughness and the structure of diffusio[...]
17
51%
Obróbka Plastyczna Metali
PL Praca jest ostatnią częścią cyklu artykułów prezentujących wyniki badań zrealizowanych w ramach projektu KBN pt. "Obróbka cieplno-chemiczna obrobionych plastycznie wyrobów". W niniejszym artykule porównano wpływ powierzchniowej obróbki plastycznej na skutki azotowania (jonowego lub metoda NITREG) pi[...]
EN The paper is the last part of the cycle of articles which are presentation results of the research realised in project KBN "Thermochemical treatment of plastic deformed products". In this paper compared the influence surface plastic deformation methods on results of the nitriding (by two processes) [...]
18
51%
Obróbka Plastyczna Metali
PL Praca zawiera ocenę wpływu obróbki plastycznej przepychaniem na skutki azotowania stali E04J, 40H, 18HGT, 38HMJ i 33H3MF. Badano twardość i geometrię powierzchni. Przeprowadzono obserwację mikroskopową warstwy i określono zawartość azotu w warstwie za pomocą mikrosondy. Wykazano, że skutki przepycha[...]
EN The work contains the research on the influence of the plastic pushing on the results of the nitriding of E04J, 40H, 18HGT, 38HMJ and 33H3MF steels. The hardness and the roughness of the surface were examined. The observation of the diffusion layers and content of the nitrogen in them was done. The [...]
19
51%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Wykorzystanie komórek macierzystych może mieć duży potencjał w medycynie. Stale jednak toczą się debaty, jakie rodzaje komórek macierzystych powinny być w przyszłości wykorzystywane w celach regeneracyjnych. W poniższej pracy dokonano porównania embrionalnych, indukowanych pluripotencjalnych i somat[...]
EN Applications of stem cells has a huge medical potential. However, among scientists there is an ongoing debate, concerning which stem cells should be used in the future for regeneration purposes. This paper presents a comparison of embryonic, induced pluripotent, and somatic stem cells. Gaining a bet[...]
20
51%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Duże znaczenie mają technologie inżynierii powierzchni kojarzące zabiegi obróbki cieplnej objętościowej i obróbek powierzchniowych. W pracy przedstawiono możliwość łączenia zabiegów obróbki cieplnej, wpływającej na tworzenie struktur o osnowie martenzytycznej i austenitycznej, z procesem nagniatania[...]
EN More important processes of surface engineering technology is combination of classical volume heat treatment and surface deformation, burnishing. The paper presents the mean of the combination of two technologies of NCHLVsteel: heat treatment with different of austenityzation temperature (result two[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last