Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Budownictwo
2009 R. 65, nr 8 450-454
PL Przedstawiono podstawowe zagadnienia analizy modalnej konstrukcji mostowych, ze szczególnym uwzględnieniem badań doświadczalnych przy użyciu mechanicznych wzbudników drgań. Omówiono różne konstrukcje wzbudników, podano ich klasyfikację oraz wymieniono główne zalety i ograniczenia ich stosowania. Por[...]
EN A review of main matters in modal analysis of bridge structures is presented and forced wibration tests with use of mechanical exciters is emphasized. Various types of exciters are presented and their classification is proposed. Main advantages and delimitations of this tool application in bridge te[...]
2
63%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Przez transport intermodalny rozumie się przewóz towarów w tej samej jednostce ładunkowej różnymi rodzajami transportu bez przeładowywania samego ładunku. Natomiast pojęciem transport multimodalny określa się przewóz ładunków za pomocą co najmniej dwóch środków transportu. Najczęściej transport inte[...]
3
51%
Roads and Bridges - Drogi i Mosty
2013 Vol. 12, no. 3 317--330
PL Badania dynamiczne wykonywane przed oddaniem obiektu do eksploatacji mają z reguły trzy podstawowe cele: określenie odpowiedzi badanej konstrukcji na obciążenia dynamiczne, wyznaczenie dynamicznych charakterystyk obiek­ tu wykorzystywanych w procesie oceny zmian jego kondycji w trakcie eksploatacji [...]
EN Dynamic load tests performed before commissioning a bridge generally have three main goals: to determine the response of tested structures to dynamic loads, to define the dynamic characteristics of the bridge used in the assessment of its condition changes during the operation and to optimize design[...]
4
51%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono schemat funkcjonalny oraz zakres merytoryczny Systemu Zarządzania Mostami Kolejowymi SMOK, opracowanego na potrzeby PKP. Szczegółowo omówiono procedury kompleksowego wspomagania zagadnień związanych z przeglądami obiektów mostowych. Rozważania zilustrowano schematami oraz przykładami k[...]
EN The paper presents functional description and scheme of the Railway Bridge Management System SMOK developed for PKP. Computer aided comprehensive procedures of bridge inspection system are discussed in detail and illustrated with pictures and examples of computer implementation.
5
51%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono metodę i przebieg próbnych obciążeń statycznych i dynamicznych mostu podwieszonego. Podano wyniki przeprowadzonych badań. Stwierdzono celowość opracowania i wdrożenia systemu obserwacji obiektu w czasie eksploatacji.
EN Methods and procedures applied during testing the new cable-stayed bridge in Warsaw are described. Selected results of the non-destructive static and dynamic load tests are presented.
6
51%
Inżynieria i Budownictwo
2002 R. 58, nr 6 316-321
PL Opisano konstrukcję wiaduktów, projekt i realizację próbnych obciążeń statycznych i dynamicznych, aparaturę pomiarową oraz wyniki badań.
EN The viaduct structure, project and realization of static and dynamic proof loading as well as measurement tools and results of testing have been presented.
7
51%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 9 481-486
PL W trakcie próbnych obciążeń zastosowano równocześnie kilka metod pomiarowych, w tym - unikatowe w Polsce - pomiary przy wykorzystaniu techniki laserowej oraz pomiary kątów obrotu konstrukcji. Przedstawiono sposób doboru modelu obliczeniowego konstrukcji do projektowania próbnych obciążeń oraz wybran[...]
EN The paper presents information about the proof load tests of the road bridge on Motorway A1 near Torun. Three middle spans of the Bridge (each of 130,00 m length) are the longest concrete bridge spans in Poland. During the proof loading a few measuring systems have been used among then - unique in P[...]
8
51%
Inżynieria i Budownictwo
1998 R. 54, nr 4 202-204
PL Przeanalizowano wyniki pomiarów osiadań podpór w trakcie budowy mostu, jak również po zwarciu konstrukcji nośnej. Przedstawiono wnioski dotyczące pomiarów przemieszczeń obiektów mostowych w trakcie ich wznoszenia oraz podczas eksploatacji.
EN This article presents the results of the bridge supports movement analysis. The bridge has the longest post tensioned concrete spans ever built in Poland. The results of the settlements of bridge abutments measured during construction of the spans and after construction completion are analyzed. The [...]
9
51%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 11 661-668
PL Przedstawiono wybrane doświadczenia i wnioski z próbnych obciążeń statycznych i dynamicznych 38 obiektów mostowych znajdujących się na odcinku Wrocław-Nogowczyce autostrady A4. Podano charakterystykę techniczną obiektów.
EN The paper presents an overview of static and dynamic proof load tests of the newly costructed bridge structures over and along the highway A4 (section Wrocław - Nogowczyce). Proof load tests concept and procedure as well as examples of analysis of the test results are described.
10
51%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 9 508-513
PL Przedstawiono i skomentowano zrealizowane schematy próbnych obciążeń statycznych i dynamicznych, zastosowane układy pomiarowe oraz wybrane wyniki badań.
EN Static and dynamic proof loading, measuring techniques and selected results of investigations are described and discussed.
11
51%
Inżynieria i Budownictwo
PL Podano program badań. Omówiono wyniki próbnych obciążeń statycznych i dynamicznych. Przeprowadzone badania potwierdziły prawidłowość zaprojektowania i wykonania badanego obiektu.
EN The investigation program is presented. Results of static and dynamic test loading has been discussed. All investigations have confirmed correctness of executed objects.
12
51%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL Omówiono potencjalne możliwości wykorzystania wyników dynamicznych badań konstrukcji w procesie zarządzania mostami. Zaproponowano podział dynamicznych badań mostów w zależności od metody pobudzenia drgań obiektu. W klasyfikacji tej rozróżniono badania z zastosowaniem czterech rodzajów wymuszeń dyna[...]
EN The potential application of dynamic test results in the bridge management process is considered. The classification of the bridge dynamic tests. based on the method of vibration excitation, is proposed and four main types of tests are distinguished: excitation by traffic, by special vehicles, by fo[...]
13
51%
Przegląd Komunikacyjny
2012 Nr 11 23-28
PL Opracowanie obejmuje analizę wyników badań eksperymentalnych drgań podtorza kolejowego, wywołanych obciążeniem dynamicznym. Przeprowadzone badania wykonano z wykorzystaniem prototypowej metody badawczej pomiarów przyśpieszeń pionowych wywołanych przez generator drgań i przekazywanych przez nawierzch[...]
EN Research of dynamic loads on a railway track. Using a prototype test method for measuring vertical accelerations railway track. Research included a railway sleepers made of wood, concrete and concrete with a layer of elastic.
14
45%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono statyczne i dynamiczne obciążenia próbne mostu Rędzińskiego przez Odrę, usytuowanego w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Zaprezentowano systemy pomiarowe, schematy obciążeń oraz wybrane wyniki pomiarów, które porównano z wartościami uzyskanymi teoretycznie z wykorzystaniem numer[...]
EN The paper presents static and dynamic load tests of the Rędziński Bridge over the Odra River, located along the Wrocław Motorway Bypass. Measuring system is described including location of measuring points placed on the decks and on the pylon. Schemes of the applied static loads as well as dynamic l[...]
15
39%
Inżynieria i Budownictwo
2010 R. 66, nr 12 692-696
PL Przedstawiono wyniki analiz teoretycznych oraz badań doświadczalnych wykonanych w warunkach normalnej eksploatacji mostu. Na podstawie wyznaczonej liczby cykli obciążeń poszczególnych elementów konstrukcji oszacowano trwałość mostu ze względu na zmęczenie materiału, stosując metodę Palmgrena-Minera [...]
EN Results of the theoretical analysis and experimental tests under real traffic condition are presented. Based on the obtained number of load cycles for selected elements fatigue life assessment of Grunwaldzki bridge was carried out by means of Palmgren-Miner rule as well as sequential law in multiaxi[...]
16
39%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Skonstruowano dwa typy bezwładnościowych wzbudników drgań: mimośrodowy i impulsowy. Celem pracy był pomiar charakterystyk dynamicznych układu konstrukcyjnego o dużej masie z wykorzystaniem tych wzbudników. Opisano konstrukcję obu wzbudników, układ napędowy i pomiarowy. Badania testowe przeprowadzono[...]
EN Two types of inertial exciters: eccentric mass and impulse were developed in the Institute of Production Engineering and Automation of Wroclaw University of Technology. The aim of this study was to measure of large-scale structure dynamic characteristics using these exciters. Set-up of both exciters[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last