Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 88
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2012 Nr 3 63-64
PL Wcześniejsze badania wykazały, że dodatek recyklatu poliestrowo-szklanego kompozytów poliestrowych, powyżej 10% wag., obniża znacząco ich wytrzymałość na zginanie i ściskanie. W celu poprawienia właściwości ;chemicznych kompozytów zastosowano nanonapełniacz Nanobent" ZR2 ilości 2% wag. w stosunku do[...]
EN The earliest studies showed that greater than 10% wt. content of glass-reinforced recyclate in polyester composites significantly decreases bending and compression strength. To improve mechanical properties of composites, 2% wt. of nanofiller Nanobent* ZR2 with respect to the whole composite was use[...]
2
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 5 49-50
PL W pracy przedstawiono wyniki półtechnicznych badań poliestrowych parapetów z odpadami poliestrowo-szklanymi. Badano ich wytrzymałość na ściskanie i zginanie oraz nasiąkliwość wodą. Stwierdzono, że lekkie betony żywiczne z odpadami poliestrowo-szklanymi mogą posłużyć do otrzymywania ozdobnych materia[...]
EN Results of semi-technical research of window sills with glass reinforced polyester waste were presented in the paper. Window sills bending strength, compressive strength and water absorbability were tested. Application of glass reinforced recyclate to lightweight polymer concrete allows one to obtai[...]
3
100%
Composites Theory and Practice
2012 R. 12, nr 3 151-154
PL W przedstawionej pracy zastosowano organofilizowany montmorylonit jako napełniacz do kompozytów z recyklatem poliestrowo-szklanym. Kompozyty były otrzymane metodą in situ na etapie syntezy poliestru. Zbadano wpływ nanonapełniacza na wybrane właściwości kompozytów z recyklatem poliestrowo-szklanym. W[...]
EN In this study, organically treated montmorillonite was used as a filler for composites containing glass reinforced polyester waste. The composites were prepared by in-situ polyester polymerization when the organoclay was added to the reaction medium simultaneously with the monomers. The influence of[...]
4
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2012 nr 4 344-348
PL W artykule przedstawiono i porównano metodykę badań prowadzonych na słabym gruncie spoistym poddanemu wolnozmiennemu obciążeniu cyklicznemu w aparacie bezpośredniego ścinania oraz w aparacie trójosiowego ściskania. W tym celu wykonano badania cyklicznego ścinania bez odpływu wody na jednorodnym mate[...]
EN Methodology of tests carried out on weak cohesive soil subjected to low frequency cyclic loading in a direct shear apparatus and in a triaxial apparatus was presented and compared in this paper. For this purpose undrained cyclic shear tests were carried out on homogeneous material – kaoline from Tuł[...]
5
100%
Studia Geotechnica et Mechanica
FR Le sujet de ce travail est l’étude du réponse du sol cohésif dans la zone de petites déformations (10–5–10–3) en cas des chargements cycliques. Dans ce but-là on a réalisé dans l’appareil triaxial très précis les études cycliques de cisaillement sans drainage en profitant du mésurage local de déform[...]
6
100%
Studia Geotechnica et Mechanica
7
100%
Kompozyty
2011 R. 11, nr 2 111-113
PL Zbadano wpływ nanonapełniacza na właściwości mechaniczne kompozytów z recyklatem poliestrowo-szklanym. Wcześniejsze badania wykazały, że dodatek recyklatu powyżej 10% wag. obniża znacząco wytrzymałość na zginanie i ściskanie kompozytów. W pracy zastosowano recyklat z laminatów poliestrowo-szklanych [...]
EN The influence of the amount of nanofiller on the mechanical properties of composites containing glass reinforced polyester waste have been tested. The earliest studies showed that using more than 10 wt.% recyclate in polyester composites significantly decreases the compressive and flexural strengths[...]
8
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2010 Nr 12 115-119
PL W pracy zastosowano rozdrobnione odpady z laminatów poliestrowo szklanych do otrzymainia nowych kompozytów. Wykorzystując recyklat do produkcji kompozytów, obserwuje się obec-f ność porów, które wpływają na osłabienie materiału oraz nasiąkliwość kompozytów. W celu określenia struktury kompozytów pol[...]
EN The structure of composites containing glass reinforced polyester waste has been tested. The waste from the glass fibre reinforced cold-cured polyester laminates was ground in a shredder. The recyclate was added to polyester resin in order to produce new composites. While using the recy-clate to obt[...]
9
100%
Studia Geotechnica et Mechanica
EN The subject of the paper comprises testing of a cohesive soil response to cyclic loading applied in the range of small strains (10(-5)÷10(-3)). To this end, tests of undrained cyclic shear in a triaxial apparatus were carried out on homogeneous material - kaoline from Tułowice. The tests were carrie[...]
10
100%
Kompozyty
2009 R. 9, nr 3 219-222
PL Obecnie zagospodarowanie odpadów z laminatów poliestrowo-szklanych stanowi poważny problem w związku z ich ogromną ilością trafiającą na wysypiska. Rozwiązanie tego problemu ma ważne znaczenie dla ochrony środowiska i ekonomiki gospodarki. W ramach poprzednich prac podjęto próbę zastosowania metody [...]
EN The current disposal methods of glass reinforced polyesters waste are landfill and it is a major problem. Due to the increased environmental demands and economics of industry, it is important to solve the problem. The previous studies were focused on material recycling glass reinforced polyester. Th[...]
11
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2007 z. 111 185-194
PL W pracy przedstawiono stopniową rozbudowę stanowiska do badań trójosiowych i związany z tym rozwój jednopowierzchniowego sprężysto-plastycznego modelu NAHOS o wzmocnieniu kinematycznym. Nowe rozwiązania konstrukcyjne komory trójosiowej oraz zastosowany system nawadniania próbek i wewnętrznego pomiar[...]
EN The gradual extension of the test-stand for triaxial investigations and the connected with it creation of the single surface elasto-plastic model NAHOS with kinematic hardening are presented. New solutions of the triaxial cell construction and the systems used for irrigation of samples and internal [...]
12
100%
Recykling
2006 nr 10 14-15
PL Tworzywa termoutrawdzalne, szczególnie laminaty poliestrowo-szklane, są materiałem, który długo uważany był za nie nadający się do ponownego zastosowania. Odpady tych laminatów kierowane są na składowiska i z punktu widzenia zagrożenia dla środowiska naturalnego są one traktowane jako nieaktywne. Pr[...]
13
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2003 z. 97 13-22
PL W pracy przedstawiono krótki przegląd systemów wewnętrznego pomiaru małych odkształceń próbek gruntu, stosowanych na świecie i w laboratorium geotechniki Politechniki Śląskiej. Zwrócono uwagę na różnice w zewnętrznym i wewnętrznym pomiarze odkształceń, na zmianę sztywności gruntu w zakresie odkształ[...]
EN The paper presents a short review of internal measurement systems of the specimen's small strains employed both in the world and in a geotechnical laboratory in Gliwice. Difference of external and internal strain measurements, the stiffness values for a strain range from 10(-5) - 10(-2) and the vers[...]
14
100%
Studia Geotechnica et Mechanica
FR Le travail concerne l’identification paramétrique et la vérification dans l’état de préconsolidation d’un modèle d’argile à une surface au renforcement anisotrope non linéaire à l’aide des études simples dans l’appareil triaxial. L’appréciation des paramètres C et µ responsable d’une forte nonliné[...]
15
100%
Problemy Jakości
PL W artykule omówiono istotne zagadnienia związane ze zrównoważoną gospodarką materiałami kompozytowymi. Wraz z poprawą jakości życia wzrasta zapotrzebowanie na dobra materialne, wykonane z lekkich i wytrzymałych materiałów, co generuje dużą ilość powstałych odpadów kompozytowych. Zgodnie z zasadą zró[...]
EN The problem of sustainable development of composite materials is described in this paper. The improvement of quality of life increases the demand of material goods, made of lightweight and durable materials. This is the reason why a large amount of composite waste is generated. In accordance with th[...]
16
100%
Archives of Civil Engineering
PL Przedmiotem dociekań i badań przedstawionych w artykule jest odpowiedź gruntu spoistego w strefie małych odkształceń na zadawane obciążenia cykliczne. Postawione zadanie łączy problemy reakcji gruntów spoistych na obciążenia powtarzalne i ich zachowania w zakresie małych odkształceń. Każdy z osobna [...]
EN The subject of the paper comprises a cohesive soil response to a cyclic loading applied in the range of small strains (10-5 -;- 10-3). To this end tests of undrained cyclic shear in a triaxial compression apparatus were carried out on homogeneous material - kaoline from Tułowice. The tests were carr[...]
17
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2014 Nr 2 80--81
PL Produkty z materiałów budowlanych zawierających odpady poliestrowo- szklane (np. parapety) po pewnym czasie użytkowania stają się odpadem, który nie powinien trafić na składowisko. W pracy oceniono możliwość zastosowania tych materiałów jako kruszywo. Określono gęstość, nasiąkliwość, mrozoodporność [...]
EN After a period of use the products of constructional materials containing glass polyester waste should not be disposed on landfill. A possibility of using this material as aggregate was investigated in this work. Density, water absorption, frost resistance and resistance to abrasion and crushing of [...]
18
100%
Recykling
2013 nr 4 26-28
PL Skutkiem niewykorzystania poprodukcyjnych odpadów poliestrowo-szklanych są straty ekonomiczne, które wiążą się z utratą surowca zawartego w odpadach. Ponadto podnosi to koszty budowy i eksploatacji składowisk, a także transportu odpadów.
19
100%
Logistyka
2015 nr 4 7565--7573, CD2
PL Wybór surowca do produkcji bielizny dla ratowników ma ogromne znaczenie. Zarówno właściwości fizyczne i mechaniczne dzianin wpływają na komfort użytkownika. Otrzymane wyroby powinny cechować się dobrą przepuszczalnością powietrza, pary wodnej a jednocześnie odpowiednią izolacyjnością, zwłaszcza w ek[...]
EN Selection of raw material for the manufacture of underwear for rescuers is of paramount importance. Both the physical and mechanical properties of knitted fabrics affected the user experience. The resulting products should be characterized by good air permeability, water vapor and simultaneously ade[...]
20
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2016 nr 93 129--133
PL W Polsce powstaje rocznie 2 tysiące ton poprodukcyjnych odpadów poliestrowo-szklanych, które trafiają na składowiska. Prowadzone od kilku lat prace badawcze w Akademii Morskiej w Gdyni pozwoliły wskazać efektywne wykorzystanie odpadów poliestrowo-szklanych w procesie recyklingu materiałowego i recyk[...]
EN In Poland the annual amount of after-production scrapped fibre glass-reinforced polyester reaches 2 kilo tonnes, which mostly goes to landfills. Previous works in Gdynia Maritime University helped indicate effective using of glass reinforced polyester waste in material recycling and co-processing. T[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last