Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 67
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Surowce i Maszyny Budowlane
2015 nr 4-5 50-55
PL Systemy informacji przestrzennej służą do wprowadzania, gromadzenia i przetwarzania danych geograficznych. W praktyce można wykorzystać je m.in. do analizy sytuacji na rynku kruszyw poprzez zobrazowanie relacji podaży i popytu, jak również kreowania prognoz potencjalnego popytu w otoczeniu istniejąc[...]
2
100%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2016 T. 32, z. 3 135--148
PL Kruszywa znajdują szerokie zastosowanie zarówno w budownictwie liniowym jak i kubaturowym. W ostatnich latach, pod względem ilościowego zapotrzebowania, nieznacznie chłonniejszym segmentem jest budownictwo liniowe. Po zakończeniu realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych, współfinansowanych z[...]
EN Natural aggregates are widely used both in ribbon and volumetric construction. In respect of quantitative demand, ribbon construction has been definitely much more receptive in recent years. After completion of implementation of large infrastructural investments, co-financed by EU funds, volumetric [...]
3
100%
Surowce i Maszyny Budowlane
2016 nr 1 46--50
PL W analizie przedstawionej w poprzednim numerze "Surowców i Maszyn Budowlanych" oszacowano zużycie kruszyw w budownictwie jednorodzinnym w regionie centralnym. Zgodnie z przyjętymi założeniem, prognozę zużycia kruszyw rozpoczęto od regionu o największej liczbie budowanych domów. W niniejszym artykule[...]
4
100%
Mining Science
PL Rozwinięta sieć infrastruktury transportowej z uwagi na pełnioną rolę jest bardzo ważna dla wszystkich mieszkańców kraju. Kształt tej infrastruktury musi sprzyjać rozwojowi gospodarczemu, który następuje poprzez wzrost wielkości oraz liczby przedsiębiorców, generujących miejsca pracy oraz przychody [...]
EN Developed transport infrastructure due to the performed role is very important for all residents of the country. The shape of this infrastructure needs to support economic development, which occurs through an increase in the size and number of businesses that generate jobs and income of local govern[...]
5
100%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2016 Nr 1 62--64
PL Kruszywa znajdują szerokie zastosowanie we wszystkich segmentach budownictwa. Zdecydowanie największe zapotrzebowanie na kruszywa generowane jest przez budownictwo liniowe. Należy mieć na uwadze, że segment ten w okresie kilkuletnim stanie się mniej atrakcyjny dla branży kruszyw. Po zakończeniu nowe[...]
EN Natural aggregates are widely used both in ribbon and volumetric construction. In respect of quantitative demand, ribbon construction is definitely much more receptive. After completion of implementation of large infrastructural investments, co-financed by EU funds, volumetric construction will beco[...]
6
100%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2015 Nr 1 28--34
PL Artykuł stanowi początek cyklu publikacji charakteryzujących górnictwo odkrywkowe surowców skalnych. Przedstawiona charakterystyka odbiega od dotychczas prezentowanych danych, które dotyczą na ogół zestawień wielkości zasobów bilansowych, przemysłowych, wielkości wydobycia oraz liczby złóż.
7
100%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2015 Nr 2 44--50
PL Artykuł stanowi kontynuację cyklu publikacji charakteryzujących górnictwo odkrywkowe surowców skalnych. W poprzednim numerze „Kruszyw” dokonano charakterystyki złóż kopalin okruchowych. Tematem niniejszego artykułu są, zgodnie z tytułem, złoża kopalin zwięzłych. Do tej grupy zostały zaliczone złoża [...]
8
100%
Surowce i Maszyny Budowlane
2017 nr 1 58--63
PL Zgodnie z przyjętym na początku cyklu założeniem prognozę zużycia kruszyw rozpoczęto od regionu o największej liczbie budowanych domów. W niniejszym artykule dokonano szacunku dla regionu południowo-zachodniego, plasującego się na szóstym, ostatnim miejscu w tym rankingu.
9
100%
Surowce i Maszyny Budowlane
2016 nr 2 52--57
PL W analizach przedstawionych w poprzednich numerach „Surowców i Maszyn Budowlanych" oszacowano zużycie kruszyw do betonu w budownictwie jednorodzinnym w regionie centralnym i południowym. Wielkość zużycia w 2014 roku określono na poziomie ok. 2,7 mln Mg - zarówno dla regionu centralnego, jak i połudn[...]
10
100%
Surowce i Maszyny Budowlane
2016 nr 4-5 26--32
PL Poprzednie analizy szacowały zużycie kruszyw do betonu w budownictwie jednorodzinnym w regionie centralnym, południowym oraz wschodnim. Zużycie kruszyw w 2014 roku w regionie centralnym i południowym określono na zbliżonym poziomie ok. 2,7 min Mg, natomiast w regionie wschodnim - na ok. 2,1 min Mg [[...]
11
100%
Magazyn Autostrady
2017 Nr 1-2 55--59
PL W niniejszym artykule zostanie przeprowadzona identyfikacja aktualnego stanu budowy dróg oraz opóźnień względem planowanych pierwotnych terminów ich realizacji wraz z oceną ich wpływu na harmonogram realizacji sieci drogowej.
EN The aim of the article is to identify the current state of the construction of roads and delays in relation to the planned initial deadlines for their implementation, as well as to assess the impact of the delays on the road network implementation schedule.
12
100%
Surowce i Maszyny Budowlane
2018 nr 4 22--25
PL Województwo małopolskie charakteryzuje dobra jakość eksploatowanych złóż, średni punkt piaskowy wynosi tam około 60%. Można więc oszacować wielkość aktualnie dostępnych zasobów operatywnych żwiru w ilości około 80 mln Mg, co przy średniej podaży w ostatnich latach pozwala na pokrycie rynkowego zapot[...]
13
100%
Surowce i Maszyny Budowlane
2015 nr 6 66-71
PL W ostatnich latach budownictwo kubaturowe dostarcza w kraju rocznie średnio ok. 33 mln m² powierzchni użytkowej w budynkach o różnym przeznaczeniu. Zdecydowanie największym udziałem charakteryzuje się segment budownictwa jednorodzinnego, który odpowiada za ok. 37% przyrost powierzchni użytkowej. Jes[...]
14
100%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2015 Nr 3 22--27
PL Artykuł stanowi kontynuację cyklu publikacji charakteryzujących górnictwo odkrywkowe surowców skalnych. W poprzednich numerach „Kruszyw” dokonano charakterystyki złóż kopalin okruchowych i zwięzłych. Tematem niniejszego artykułu jest ostatnia grupa złóż zaliczanych do surowców skalnych – kopaliny il[...]
15
100%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2015 Nr 4 54--60
PL Artykuł stanowi między innymi syntezę danych przedstawionych w poprzednich numerach „Kruszyw”, w których to dokonano charakterystyki górnictwa kopalin: okruchowych (nr 1/2015, str. 28-34), zwięzłych (nr 2/2015, str. 44-50) oraz ilastych (nr 3/2015, str. 22-27), a także jest artykułem zamykającym cyk[...]
16
100%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2015 nr 91 149--159
PL Kruszywa naturalne znajdują szerokie zastosowanie w budownictwie liniowym i kubaturowym. W pracy przedstawiono badania zapotrzebowania na kruszywa w elementach betonowych i żelbetowych budynków jednorodzinnych wolnostojących oraz w zabudowie bliźniaczej. Kubatura budynków jednorodzinnych w 2013 roku[...]
EN Natural aggregates are widely used both in ribbon and volumetric construction. The paper presents the study of the aggregate demand in single-family buildings. The volume of single-family houses in 2013 accounted for 70% of the volume of housing construction and nearly 33% of all the volume of the c[...]
17
63%
Surowce i Maszyny Budowlane
2011 nr 3 20-26
18
63%
Surowce i Maszyny Budowlane
2012 nr 3 48-53
19
63%
Przegląd Górniczy
PL Artykuł przedstawia charakterystykę oraz możliwości zastosowania nowoczesnych systemów sterowania maszynami stosowanymi w kopalniach odkrywkowych surowców skalnych, z zastosowaniem cyklicznych technologii wydobywczych. Uwzględnione zostały systemy zarówno do zdalnego sterowania, jak i do całkowicie [...]
EN This paper presents the characteristics and possibilities of the use of the modern dispatching systems of machines applied in open-pit mines of rock resources with cyclic extraction technology. Both systems for remote control and for fully autonomous operations of machines are included. This paper a[...]
20
63%
Górnictwo Odkrywkowe
2013 R. 54, nr 5-6 114--120
PL W artykule przedstawiono stan niezagospodarowanych złóż surowców skalnych oraz obszarów uznawanych za perspektywiczne i prognostyczne w województwie małopolskim i podkarpackim. W dalszej części artykułu dokonano charakterystyki obszarów przyrodniczo cennych oraz zarysowany został problem związany z [...]
EN This paper presents the status of undeveloped deposits of rock resources and areas considered to be perspective and prognostic in Małopolskie and Podkarpackie voivodeships. In the second part of this paper the characteristic of valuable natural areas was made and the problem of location conflict of [...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last