Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 68
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono wyniki obliczeń momentu dopuszczalnego ze względu na naprężenia kontaktowe w walcowej przekładni ślimakowej. Określono możliwy do wykorzystania zakres podstawowych parametrów zazębienia, takich jak wskaźnik średnicowy, kąt zarysu, współczynnik korekcji. Przedstawiono także w[...]
EN The article presents the calculation result of allowable torque due to contact stresses in cylindrical worm gear. Possible to use very basic mesh parameters like diametral quotient, pressure angle, correction coefficient were characterized. What is more, presentation of worm wheel tooth undercutting[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Rozprawy Naukowe / Politechnika Łódzka
2004 Z. 329 3-94
PL Przedstawiona praca dotyczy zagadnienia obliczania obciążalności zazębienia przekładni ślimakowych. Prezentowana metoda, w odróżnieniu od dotychczas stosowanych metod, daje zadowalającą zgodność z wynikami badań. Rezultaty takie zapewniło zastosowanie w obliczeniach zmodyfikowanych wzorów Hertza i u[...]
EN The thesis concerns on calculations of the load capacity of meshing in worm transmission. The method presented gives a satisfactory conformity with experimental results. Such results were obtained due to application of modified Hertz equations and taking variable teeth stiffness into consideration i[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2004 z. 64 [217] 116-121
PL Przekładnie ślimakowe należą do grupy przekladni zębatych o złożonej geometrii zazębienia. Ślimak ze ślimacznicą styka się wzdłuż kilku przestrzennie położonych linii, których liczba, długość, kształt i położenie jest zmienna w czasie. Wzdłuż każdej z tych linii występują zmienne promienie krzywizn [...]
EN Worm gear transmission is characterized by complex teeth mesh geometry. Worm gear is in contact with worm wheel along some spatially distributed lines. The number of these lines as well as their lengths and distribution are variable in time. Radii of curvatures of contact surfaces change along each [...]
4
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Jedną z metod zapewnienia prawidłowego śladu współpracy w przekładni ślimakowej podczas docierania zazębienia jest powiększenie średnicy narzędzia przeznaczonego do obróbki uzębienia ślimacznicy. W artykule przedstawiono metodę określania wielkości powstającej w tym przypadku szczeliny, zabezpieczaj[...]
EN Enlarging of tool diameter used for machining of worm wheel teeth is one of the methods applied to ensure a proper contact area in a wearing-in process. A method of valuation of a gap size created in such a case, which secure worm wheel teeth against an edge contact.
5
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2001 z. 57 [188] 141-149
PL Proces projektowania narzędzi do ślimacznic powinien odbywać się z uwzględnieniem skutków, jakie niesie za sobą dla wytworzonego nimi zarysu powierzchni roboczej zęba ślimacznicy kształt krawędzi skrawającej narzędzia. Taka analiza może dać odpowiedź w granicach jakich wymiarów geometrycznych możliw[...]
EN The impact of the tool profile designed for worm wheels machining on tooth profile generated should be taken into consideration in designing procedure. Such an analysis may give some hints concerning geometrical limits for tool exploatation. The designing system for tools should assure user that, wi[...]
6
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule określono moment dopuszczalny, jakim można obciążyć zazębienie przekładni ślimakowej przy założonej trwałości zmęczeniowej. Przedstawiono przykład obliczenia go za pomocą opracowanego programu komputerowego MOMENT. Zbudowano charakterystykę obciążalności zazębienia w wybranym obszarze par[...]
EN The permissible torque to load worm transmission was estimated in the paper on the basis of required fatigue life of gears. An example of calculations of the permissible torque by means of MOMENT computer software developed was described. The load capacity characteristics were presented within a sel[...]
7
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Dominującymi postaciami zużycia przekładni ślimakowej są zużycie ścierne i zmęczeniowe zębów ślimacznicy. Z wielu czynników wpływających na te procesy decydujące znaczenie mają wielkość i rozkład obciążenia na powierzchni zęba ślimacznicy. W artykule przedstawiono metodę analityczno-doświadczalną, o[...]
EN Abrasive wear and fatigue wear are the dominant forms of worm transmission wear. Among many factors affecting these processes, magnitude and distribution of loading of worm wheel teeth irfaces are the dominant ones. The analytical and experimental methods applied to solve the roblem are presented in[...]
8
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Kąt zarysu w zazębieniu przekładni ślimakowych decyduje nie tylko o kształcie zwoju ślimaka, ale również o kształcie zęba ślimacznicy. W artykule zdefiniowano kryteria podcięcia i zaostrzenia zębów ślimacznicy. Przedstawiono obliczenia wpływu kąta zarysu na występowanie tych zjawisk. Opracowane wyni[...]
EN The pressure angle in teeth meshing of worm gear transmission decides not only about the shape turn of winding of worm but also about the shape of wormwheel tooth. The criteria of undercutting and crest width of wormwheel teeth are presented in the paper. The calculations of influence of pressure an[...]
9
100%
Hydroacoustics
2005 Vol. 8 117-124
EN The main problem associated with detecting and locating of objects by means of radiolocation and hydrolocation systems is the appropriate selection of transmitting signals. These signals need to be difficult to detect by the watched object and need to be resistant to disturbances. The most often use[...]
10
100%
Advances in Manufacturing Science and Technology
PL Celem pracy była weryfikacja doświadczalna metody modelowania zużycia ściernego przekładni ślimakowej. Sformułowano założenia funkcjonowania modelu. Zbudowano stanowiska badawcze. Przeprowadzono próby na przekładni rzeczywistej. Opracowano metodę porównania modelu i obiektu rzeczywistego. Przedstawi[...]
EN The aim of the present work was to verify experimentally the method for modelling of worm gear drive abrasive wear. The assumptions for model functioning were formulated and the test stands were built. A real worm gear was subjected to tests. A method for comparing the model and the real object was [...]
11
100%
Mechanics and Mechanical Engineering
2012 Vol. 16, nr 2 127--131
EN The criteria of undercutting and crest width of wormwheel teeth are presented in the paper as well as the calculations of influence of pressure angle on occurrence of these phenomena. Elaborated results indicate, that the selection of pressure angle must be related to the tooth addendum modification[...]
12
63%
Inżynieria Maszyn
PL Przedstawiono znaną, ale sporadycznie wykorzystywaną metodę diagonalnego nacinania kół zębatych. Dotychczasowe opracowania na ten temat są bardzo nikłe i niedoskonałe. Przedstawione w literaturze zależności, według których należy prowadzić tę obróbkę, w praktyce nie dają pozytywnych rezultatów. Dopi[...]
EN In the paper well-known but rarely used gears generating method called diagonal hobbing is presented. Previous studies of this subject usually were not precise and imperfect. Relationships and formulas which were presented in scientific literature couldn't be directly applied to workshop practice. U[...]
13
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł prezentuje rezultaty badań nad wpływem wielokrotnego transkodowania sygnału audio próbkowanego z szybkością 8 kSps dla standardu GSM, oraz 16 kSps. Przeanalizowane zostały uzyskane różnice między współczynnikami MFCC, otrzymane w wyniku kolejnych transkodowań. Głównym celem porównania jest s[...]
EN This paper presents results of studies on the effects of multiple speech transcoding operations in the case of GSM standard with 8 kSps and 16 kSps sampling rate. Differences between the MFCC coefficients obtained by successive transcoding were considered. The aim of comparisons is to check the poss[...]
14
63%
Mechanik
2012 R. 85, nr 3 182-182
PL Zaprezentowano metodę diagonalnego frezowania kół zębatych. Wykonano analizę łańcucha kinematycznego obrabiarki obwiedniowej i opracowano zależności dla prowadzenia procesu frezowania diagonalnego. Poprawność zależności potwierdzono pracami wstępnymi w warunkach warsztatowych. Przedstawiono także wp[...]
EN Diagonal hobbing method for machining gear wheels is presented. Analytical review of the kinematic train of hobbing machine is carried out with particular interrelations set off in the aspect of diagonal hobbing process. Also, the effects of machining parameters on finish of tooth flanks are compare[...]
15
63%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono konstrukcyjne i technologiczne aspekty wytwarzania dwuskoko-wych przekładni ślimakowych. Omówiono metody wytwarzania elementów uzębionych dla uzyskania jak najmniejszego luzu międzyzębnego w tych przekładniach. Przedstawiono nową metodę wiórkowania ślimacznic i zaprezentowan[...]
EN The article presents constructional and technological aspects of double-pitch worm gear creation process. There were discussed methods of teeth elements creation in order to obtain the smallest possible intertooth clearance in those gears. The second aim was to obtain high class of mesh kinematical [...]
16
63%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono wpływ procesu mikroskrawania bocznych powierzchni zębów ślimacznicy na dokładność kinematyczną przekładni ślimakowych. Opisano budowę stanowiska do wiórkowania i badań ślimacznic. Zamieszczono również doświadczalne wyniki badań wpływu procesu wiórkowania ślimacznic na dokład[...]
EN The article presents the influence of lateral teeth surface micromachining process on the worm gear reducers kinematic accuracy. The experimental labour station for shaving and testing of worm gears has been presented. There has been also presented the experimental results of investigations of worm-[...]
17
63%
Image Processing & Communications
EN The main problem associated with detecting and locating of objects by means of radiolocation and hydrolocation systems is the appropriate selection of transmitting signals. These signals need to be difficult to detect by the watched object and need to be resistant to disturbances. The most often use[...]
18
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Przedstawiono wybrane aspekty kodowania sygnałów audio ze zwróceniem szczególnej uwagi na metody i algorytmy stosowane w cyfrowych systemach transmisyjnych. Rozdział pierwszy omawia parametry sygnałów audio wysokiej jakości. Modelowanie parametryczne sygnałów audio prezentuje rozdział drugi. W rozdz[...]
EN This paper describes chosen aspects of audio coding with the emphasis on methods and algorithms used in modern digital audio transmission systems. In the first section, parameters of high quality audio signals are discussed. Second section presents parametric modeling of audio. Compression standards[...]
19
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule zaproponowano nowe ujęcie detekcji sygnału mowy (VAD - Voice Activity Detection) i wyznaczania początków i końców słów (EPD - Endpoint Detection) w przypadku sygnałów mowy zarejestrowanych w obecności szumu. Opisane metody wykorzystują specjalny etap odszumiania sygnału w podpasmach z uży[...]
EN In this paper a new approach is proposed for the socalled voice activity detection (VAD) and word endpoint detection (EPD) both under assumption that the analyzed speech signal is recorded in the presence of noise. The described VAD and ERP methods contain a special stage of the wavelet subband deno[...]
20
63%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
The article presents the theoretical analysis of worm whitening by the use of dynamic gear shaving tool. It was demonstrated that the main role in effective micromachining has the distribution of sliding velocities with reference to machining edge of dynamic gear shaving tool. For given parameters o[...]
PL W artykule przedstawiono analizę teoretyczną wiórkowania ślimacznic z użyciem wiórkownika dynamicznego. Wykazano, że decydujący wpływ na efektywność tego procesu mają rozkład prędkości poślizgów względem krawędzi skrawającej wiórkownika, nazwanego wiórkownikiem dynamicznym, oraz promienie krzywizn z[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last