Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 35
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL W artykule tym przedstawiono tendencje rozwojowe programów klasy CMMS. Funkcje programów CMMS (Computerised Maintenance Management Systems) ulegają rozszerzeniu, w wyniku czego coraz większy obszar działalności przedsiębiorstwa jest objęty ich zakresem. Z jednej strony daje to możliwość kontroli kos[...]
EN This article presents development trends of computerised maintenance systems (CMMS). These systems are integrated with diagnostics systems and measurement systems, to reduce cost and make machines more reliable. Moreover RFID technology is applied to reduce number of common mistakes in logistic syst[...]
2
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2012 Vol. 50 nr 2 509-530
PL W artykule przedstawiono nieliniowy matematyczny model opisujący histerezę suchego kontaktu ciał chropowatych, który został obciążony w kierunku normalnym. Kilka charakterystycznych zjawisk pojawia się podczas pierwszego obciążania, odciążania i powtórnego obciążania. Kontakt ciał jest najbardziej p[...]
EN This paper presents a non-linear mathematical model describing the hysteresis of dry contact of rough surfaces loaded in the normal direction. A number of characteristic phenomena appear during the initial loading, unloading and reloading of the contact interface. The contact is most flexible during[...]
3
100%
Modelowanie Inżynierskie
PL W artykule przedstawiono model matematyczny drgań łożyska tocznego oraz wyniki obliczeń numerycznych. Drgania łożyska wzbudzane są przez przemieszczające się elementy toczne, które zamodelowano jako nieliniowe elementy sprężyste. Występujące drgania są parametryczne, nieliniowe i kontaktowe, poniewa[...]
EN In this article mathematical model of vibrations of ball bearing and results of simulations are presented. The rolling elements, which circulate, excite the parametric vibrations. The rolling elements are modelled as non-linear spring elements. Thus the vibrations can be considered as non-linear, co[...]
4
100%
Modelowanie Inżynierskie
2012 T. 12, nr 43 113-120
PL W artykule przedstawiono nieliniowy model matematyczny opisujący charakterystykę kontaktu w kierunku normalnym, uzyskaną podczas pierwszego obciążania, odciążania i kolejnych cykli obciążania i częściowego odciążania. Niewiele publikacji poświęcono modelowaniu pełnej charakterystyki kontaktu, zazwyc[...]
EN In this article a non-linear mathematical model of contact between rough surfaces, which is loaded in the normal direction, is presented. The presented model describes well the first loading, unloading and next loading and unloading cycles. Even partial unloading and hysteresis are well reflected. A[...]
5
100%
Logistyka
PL Głównym zadaniem stawianym przed komunikacją miejską jest elastyczny transport osób. Dobrze zorganizowany transport zbiorowy może stanowić konkurencję dla indywidualnych środków transportu, zarówno pod względem czasu przejazdu jak i kosztów transportu. Poprzez zwiększenie liczby pasażerów transport [...]
EN The main aim of public transport is to make transport of persons cheap and fast. Thus the public transport, when is well organised, can attract car users. That in turn reduces traffic jam and CO2 emissions. Computerised Maintenance Management Systems, which are part of modern management, reduce cost[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2002 nr 18 213-218
PL W pracy przedstawiono analizę częstotliwości kontaktowych drgań normalnych sprężystego ciała stałego (prostopadłościennej bryły stalowej), spoczywającego na nieliniowo-sprężystym podłożu, modelującym połączenie Stykowe obrobionych mechanicznie powierzchni elementów maszyn. W analizie teoretycznej ro[...]
EN The paper presents the analysis of natural frequencies of normal contact vibrations of elastic solid body (steel cube) resting on non-linear elastic surface which models contact joint of the machined surfaces of machine elements Theoretical analysis considered five models of the vibrating body. Infl[...]
7
100%
Tribologia
2008 nr 2 277-284
PL W artykule opisano wyniki badań symulacyjnych nad redukcją siły tarcia wywołaną siłą normalną, o przebiegu harmonicznym. Mechanizm powodujący tę redukcję został przebadany i opisany. Wykazano, że główną przyczyną redukcji siły tarcia są zjawiska dynamiczne, np.: stick-slip, które występuje w połącz[...]
EN The paper shows results of studies on, the influence of an external normal harmonie force on reduction of a friction force in a dynamical system. The mechanism, which causes the reduction of the friction force, is investigated and described. It has been pointed out that, the main reason of friction [...]
8
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2008 Nr 4 38-39
9
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 2 76-77
PL Celem badań było określenie wpływu zróżnicowanego dodatku dwucu-kru trehalozy do ciasta pszennego na cechy sensoryczne i fizykochemiczne bułek kajzerek. Dodatek trehalozy nie spowodował istotnego pogorszenia cech sensorycznych i fizykochemicznych produktu. Bułki kajzerki z dodatkiem trehalozy w iloś[...]
EN The aim of experiments was to investigate an influence of the additi of disaccharide trehalose to wheat dough on sensory and physicocl mical properties of Kaiser rolls. It was stated that the addition oft halose did not worsen sensory and phvsicochemical properties of t product. Kaiser rolls with th[...]
10
100%
Journal of Polish CIMAC
EN The paper shows the results of studies on the influence of an external normal harmonic force upon reduction of a friction force, in the system of two bodies in a planar contact. It has been pointed out that, the main reason for the friction force reduction is due to dynamical effect; kind of stick –[...]
11
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 2 74-75
PL Kruszarki udarowe są szeroko stosowane w przetwórstwie minerałów, recyklingu oraz przemyśle chemicznym. Najważniejszymi zagadnieniami badawczymi dotyczącymi kruszarek udarowych są: zużycie energii, przepływ materiału, uderzenia, wydajność i kształt komory kruszenia. Zagadnienia te są wzajemnie sprzę[...]
EN Impact crushers are widely applied in mineral processing, recyclii and chemical industries, to name a few. The most important reseai issues in impact crushing are energy consumption, flow of materi impact, capacity and shape of a crushing chamber. The problems ; coupled together and influence each o[...]
12
100%
Logistyka
EN This article presents organization of courier companies and consignments flows. The consignments flows can be optimized in order to reduce freight transportation quantity and operating costs. Some courier companies realized, that optimization of consignments flows is a competitive edge, whereas othe[...]
13
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2013 Vol. 51 nr 3 687--696
EN This paper presents results of investigations of non-linear normal contact microvibrations excited by a harmonic force in a system of two bodies in planar contact. The system models, for instance, slide units of machine tools or their positioning systems. The main aim of the computational analysis i[...]
14
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2013 Vol. 51 nr 2 475--486
PL W artykule tym przedstawiono wyniki badań numerycznych oraz analitycznych drgań kontaktowych normalnych. Drgania te zostały wzbudzone przez silę harmoniczną w układzie składającym się z dwóch ciał, które tworzą parę cierną. Głównym celem pracy było zbadanie zmian rezonansów kontaktowych pod wpływem [...]
EN This paper presents results of numerical and analytical investigations of non-linear normal contact microvibrations excited by a harmonic force in a system of two bodies in planar contact. The system models, for example, the slide unit of machine tools or positioning systems. The main aim of the com[...]
15
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2013 Vol. 51 nr 4 799--812
EN This paper presents a study of non-linear normal contact vibrations excited by an external harmonic force in a system containing two bodies being in planar contact. The system models, for instance, the slide unit of machine tools or positioning systems. The presented results, which are obtained both[...]
16
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2005 z. 29 237-242
PL W artykule opisano wyniki badań symulacyjnych nad redukcją siły tarcia wywolaną silaą normalną o przebiegu harmonicznym. Mechanizm powodujący tą redukcję został przebadany i opisany. Wykazano, że główną przyczyną redukcji siły tarcia jest zjawisko dynamiczne stick-slip, ktore występuje w połączeniu [...]
EN The paper shows the results of some simulation studies concerning the influence of an external normal harmonic force upon friction force reduction in a dynamical system. The mechanism, which causes the reduction of the friction force, is investigated and described. It has been pointed out that the m[...]
17
63%
Journal of Polish CIMAC
EN The ball mills are often applied in mineral processing, they are e.g. an important part of the cement industry. A key factor, which influences the milling process, is the granular flow of grinding media. The flow determines: energy consumption, time of milling and capacity; thus there is [...]
18
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2001 z. 15 119-124
PL W pracy rozważano problem kontaktowych mikrodrgań normalnych oraz wywołanego przez nie efektu stick-slip, w układzie masowo-sprężystym z tarciem, modelującym zespół napędowo-posuwowy obrabiarki. W rozważanym układzie dynamicznym przyjęto model kontaktu tarciowego o dwóch stopniach swobody, uwzględni[...]
EN The work is concentrated on normal contact microvibrations that generate a special kind of the stick-slip effect in the mass-spring system with friction. In this system the friction model with two degrees of freedom was assumed. It takes into consideration the nonlinear contact flexibility. With the[...]
19
63%
Journal of Polish CIMAC
EN Mixing the granular materials is a critical process in many industries, especially in pharmaceutical one, where homogeneous blends of ingredients are required. The homogenisation process is time and energy consuming, thus this article is focused on the process. The mixing process has been simulated [...]
20
63%
Computational Methods in Science and Technology
EN The output of discrete element simulations includes thousands of time-frames and millions of interacting particles (bodies) in each frame. A single simulation can include terabytes of results, which may lead to very large, very complex data sets. Visualizing them is coupled with difficulties caused [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last