Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2013 nr 151 (31) 77--85
PL Zewnętrzne elewacje ulegają niszczeniu w wyniku obecności mikroorganizmów, które tworzą na nich czynną warstwę, określaną jako biofilm. Zjawisko prowadzi do zmian w strukturze materiału oraz obniżenia ich wartości użytkowej. Ochrona elewacji zewnętrznych polega na redukowaniu lub eliminowaniu czynni[...]
EN The external elevations are destroyed as a result of the presence of microorganisms that make them active layer known as a biofilm. This phenomenon leads to changes in the structure of the material and reduce their value. Privacy exteriors is reducing or eliminating factors that contribute to biolog[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2013 nr 151 (31) 86--95
PL Artykuł ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z ochroną elewacji przed czynnikami biologicznymi. Produkty biobójcze (biocydy) są stosowane do zwalczania organizmów, powodujących korozję biologiczną na elewacjach. Zawierają jedną lub więcej substancji czynnych. Różnią się składem, sposobem dzi[...]
EN The article is to explain the issues related to the protection of the facade against biological agents. Biocidal products (biocides) are used to control organisms, causing biological corrosion on facades. Contain one or more active substances. Differ in composition, mode of action, and the applicati[...]
3
100%
Civil and Environmental Engineering Reports
2014 No. 13 109--119
PL Badania przeprowadzane w Instytucie Inżynierii Środowiska UZ wykazały w materiale biologicznym, pobranym z elewacji z widoczną korozją biologiczną, obecność 4 gatunków sinic aerofitycznych: Gloeocapsa montana Kützing, Phormidium calcareum Kützing, Aphanothece saxicola Nägeli, Gloeothece caldariorum [...]
EN A study conducted at the Institute of Environmental Engineering, University of Zielona Góra showed the presence of 4 species of aerophytic cyanobacteria in the biological material sampled from the external building wall with visible biocorrosion: Gloeocapsa montana Kützing, Phormidium calcareum Kütz[...]
4
100%
Civil and Environmental Engineering Reports
2018 No. 28(3) 145--154
PL Na elewacjach zewnętrznych ( szczególnie północnych) w miejscach wystąpienia barier pojawiają się nieestetyczne zacieki lub naloty. Miejsca, o których mowa w artykule to np.: fragmenty elewacji, w których zamontowano parapety zewnętrzne, daszki, rury spustowe, skrzynki, bilbordy reklamowe, uchwyty n[...]
EN Unaesthetic stains and deposits often form on external facades (especially those facing the north) in places where barriers were installed on them. Such places include, for example: fragments of facades in which external window sills were mounted, canopies, downspouts, boxes, advertising billboards,[...]
5
80%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2014 nr 155 (35) 70--83
PL Praca dotyczy toksyczności wybranych metali ciężkich w koncentracjach śladowych: dwóch zaliczanych do mikroelementów - Cu i Zn oraz trzech znajdujących się w czołówce trucizn zawodowych i środowiskowych - Cd, Hg i Pb. Przedstawiono stan wiedzy w oparciu o przegląd literatury na temat toksyczności ty[...]
EN The work concerns the toxicity of some heavy metals (trace): two belonging to microelements - Cu and Zn, and three are at the forefront of occupational and environmental poisons - Cd, Hg and Pb. Presented knowledge literature on the toxicity of these elements for human and vertebrates and the result[...]
6
80%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2016 nr 161 (41) 96--106
PL Wpływ warunków przechowywania wody źródlanej w opakowaniach jednostkowych na jej jakość
EN Influence of storage conditions on the quality spring water in prepackages
7
80%
Civil and Environmental Engineering Reports
2016 No. 22(3) 111--126
PL W pracy przedstawiono analitycznie rozwiązanie problemu chłodzenia elementu, wewnątrz którego wydzielane jest ciepło spowodowane jego pracą. Zaproponowano uproszczony, niestacjonarny model teoretyczny, opisujący zjawisko, dzięki czemu określono rozkład temperatury wewnątrz elementu, temperaturę kont[...]
EN An analytical solution to the equation for cooling of a unit, in the interior of which heat is generated, is presented. For that reason, a simplified non non-stationary model for determination of the temperature distribution within the unit, temperature of the contact between unit and a liquid layer[...]
8
80%
Civil and Environmental Engineering Reports
2016 No. 20(1) 79--88
PL Niszczenie elewacji to proces złożony, w którym należy brać pod uwagę zmiany właściwości materiału technicznego, wywołane przez osadzające się czynniki biologiczne. Badania nalotu biologicznego są trudne nie tylko ze względu na pobór materiału, który wiąże się z możliwością uszkodzenia struktury ele[...]
EN Destruction of facades is a complex process in which technical material changes its properties, and which is caused by depositing biological agents. The examination of biofilms from building facades is difficult because sampling for tests may result in the damage to the structure of the facade's mat[...]
9
80%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2016 nr 163 (43) 39--52
PL W pracy badaniu poddano nalot biologiczny z zachodniej elewacji budynku Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego pod kątem obecności zarodników grzybów pleśniowych. Z literatury naukowej wiadomo, że zarodniki grzybów pleśniowych mogą prowadzić i biorą udział w procesach biodegra[...]
EN The aim of this study was to estimate the qualitative diversity of mould spores on the biofilm that has grown on the western facade of the building of the Institute of Environmental Engineering, University of Zielona Góra. Scientific literature describes instances where mould spores lead and contrib[...]
10
80%
Civil and Environmental Engineering Reports
2017 No. 27(4) 91--104
PL Grzyby pleśniowe z rodzaju Aspergillus stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców zainfekowanych pomieszczeń. Badania mikologiczne przeprowadzone w porażonych grzybami obiektach na terenie województwa lubuskiego (Polska) wykazały występowanie 9 gatunków grzybów z rodzaju Aspergillus: A. car[...]
EN Aspergilli constitute a serious risk to the health of the inhabitants of infested rooms. Mycological analysis conducted in buildings infected with moulds in the area of the Lubuskie province (Poland) demonstrated the presence of 9 species of Aspergillus moulds: A. carbonarius A. clavatus, A. flavus,[...]
11
80%
Archiwum Odlewnictwa
2001 R. 1, nr 1 113--125
PL Przeprowadzono analizę teoretyczną zjawisk cieplnych w materiale podlegającym przemianie fazowej i rozważono jego zastosowanie do skonstruowania akumulatora ciepła złożonego z elementów walcowych. Stosując uproszczony model fizyczny określono zachowanie się powierzchni rozdziału faz i moc cieplną ge[...]
EN In this paper theoretical analysis of the heat phenomena in the material subjected phase change have been presented. The possibilities of its application for cylinder heat accumulator using simplified physical model the heat power generated by accumulator and behavior of its phase separating surface[...]
12
80%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2017 nr 166 (46) 25--35
PL Mikroorganizmy wywołują biodeteriorację zarówno organicznych, jak i nieorganicznych materiałów technicznych. Z analizy literatury wynika, że czynniki biologiczne (w tym głównie bakterie, sinice, zarodniki grzybów pleśniowych oraz glony) osadzają się na powierzchni szkła, inicjując z czasem procesy j[...]
EN Microorganisms induce biodeterioration of both organic and inorganic building materials. From scientific literature it is clear that biological agents (mainly bacteria, cyanobacteria, mould spores and algae) settle on the surface of the glass, initiating in time the processes of its destruction. Bio[...]
13
80%
Civil and Environmental Engineering Reports
2018 No. 28(2) 76--84
PL Szybkie tempo prac budowlanych powoduje, że materiały techniczne zawierają tzw. wilgoć technologiczną, która umożliwia rozwój organizmów biodeteriogennych na przegrodach budowlanych. W artykule przedstawiono badania mikologiczne dwóch obiektów budowlanych w Zielonej Górze, na przegrodach których poj[...]
EN The intense pace of construction work means that technical materials contain so-called technological moisture, which enables the development of biodeteriogenic organisms on building partitions. This article presents the mycological analysis of two buildings in Zielona Góra, whose building partitions[...]
14
80%
Civil and Environmental Engineering Reports
2018 No. 28(1) 16--25
PL Przedstawiono analityczne rozwiązanie równania chłodzenia jednostki, w której wytwarzane jest ciepło. Z tego powodu opracowano uproszczony, niestacjonarny model określania rozkładu temperatury w jednostce, temperatury kontaktu między jednostką a warstwą cieczy oraz grubości warstwy parowania w funkc[...]
EN In this paper the problem of cooling a component, in the interior of which heat is generated due to its work, was solved analytically. the problem of cooling of a processor with the use of a heat pump was solved based on a earlier theoretical analysis of authors of external surface cooling of the co[...]
15
71%
Ochrona przed Korozją
2012 nr 1 2-7
PL W Instytucie Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego prowadzone były badania nad wpływem trzech biocydów na organizmy deteriogenne, porastające zewnętrzne przegrody i elementy budowlane. Przy zastosowaniu analizy mikroskopowej prób świeżych i po hodowli laboratoryjnej stwierdzono, że w b[...]
EN Investigations on the influence of three biocides on deteriogenic microorganisms growing on exterior walls and construction elements were carried out in the Institute of Environmental Engineering at Zielona Góra University. Using microscopic analysis of fresh samples and following laboratory incubat[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last