Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 45
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2006 T. 27, z. 2 403-419
PL Omówiono rolę środków powierzchniowo czynnych w otrzymywaniu stabilnych kinetycznie emulsji, metody otrzymywania emulsji wielofazowych i ich zastosowanie w produkcji preparatów kosmetycznych i środków farmakologicznych oraz przedstawiono wyniki badań struktury, stabilności oraz właściwości reologicz[...]
EN The function of surfactants in obtaining kinetically stable emulsions, methods of obtaining multiphase emulsions and their utilization in the production of cosmetics and pharmaceutics are presented, together with experimental results of structure, stability and rheological properties investigations [...]
2
100%
Fasciculi Mathematici
2004 Nr 34 97-103
EN The subject of the paper is a construction of a classical solution to a biparabolic problem with initial conditions and boundary-value one.
3
100%
Fasciculi Mathematici
2002 Nr 33 111-114
EN The subject of the paper is the construction of a periodic radial solution to the diffusion parabolic differential equation (I) delta u(x,t)-D:u(x,t) = f(x,t), where sigma = D(2)(x)+ D(2)(x2)+ D2(x3), x = (xl,x1,x1), t belonge(-infinity, inffinity), in radial coordinates (r,t) (r,[x] r=\x\= (x(2)(1)[...]
4
100%
Fasciculi Mathematici
2002 Nr 33 99-110
EN The subject of the paper is the construction of the solution (r, t) -> U(r, t) to the parabolic nonlinear partial differential equation (I) deltau(x,t)-Du (x, t)u(x, t) = f(x, t, u(x, t), D,u(x, 0), x = (x,, x,), A = D1x + D(2) for the cylindrical ring D(1)=[...]
5
100%
Przemysł Chemiczny
2011 T. 90, nr 9 1689-1693
6
100%
Fasciculi Mathematici
2004 Nr 34 105-120
EN The subject of the paper is a construction of the classical solution to the nonlinear diffusion equation , in the domain , satisfying the limit conditions <2 formulas>.
7
100%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 10 2017--2020
PL Zaproponowano bikapilarny model matematyczny procesu ekstrakcji z półnieskończonego ciała stałego z zastosowaniem pochodnych ułamkowych, zawierającego pory duże, dochodzące do jego powierzchni oraz połączone z nimi pory małe. Efektywne współczynniki transportu masy w obu typach porów przyjęto jako r[...]
EN Math. model of leaching plant materials was developed for large and small pores using a method of fractional differentiation to det. kinetics of the active substance flux through the surface of the solid. Theor. results from the model agreed with exptl. data on the kinetics of the leaching in microw[...]
8
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 4 73-74
PL Przedstawiono metody wytwarzania stabilnych farmaceutycznych emułsji pierwotnych typu o/w, stosowanych do uzyskania emułsji suchych, wykorzystywanych w produkcji szybko rozpadających się tabletek.
EN The aim of this work was to describe preparation methods of stable primary pharmaceutical emulsions used in production of fast disintegrating dry emulsion tablets.
9
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 3 115-116
PL W pracy przeprowadzono badania ekstrakcji olejków eterycznych z leczniczych substancji roślinnych za pomocą ekstrakcji w polu ultradźwiękowym i z wykorzystaniem mikrofal. Ich wyniki porównano z wielokrotną ekstrakcją w aparacie Soxhleta. Uzyskane efekty potwierdzają wysoką sprawność obydwu metod.
EN In this work investigations of etheric substances extraction from the medicinal herbs had been carried out using ultrasound and microwave aided extraction. The results were compared with multiple Soxhlet extraction. The obtained results confirm a high efficiency of both methods.
10
63%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
11
63%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Chemiczna i Procesowa / Politechnika Łódzka
1999 Z. 26 55-62
PL W pracy przeprowadzono, badania kinetyki biodegradacji niskostężonych, sztucznych i rzeczywistych ścieków bytowo-spożywczych w nowoczesnym wysokosprawnym reaktorze beztlenowym UASB. Do jej opisu zaproponowano model matematyczny, obejmujący równania szybkości ubytku substratu, szybkości namnażania i [...]
EN The objective of this research was investigation of low-concentration, synthetic and natural municipal wastes biodegradation. The mathematical model of a process kinetic was proposed. Experimental results of biomass growth were compared with the available theoretical models. It was concluded that pH[...]
12
63%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL W niniejszym artykule przedstawiono rolę układów rozproszonych stosowanych w przemyśle farmaceutycznym. Szczególny nacisk położono na charakterystykę, metody otrzymywania i zastosowanie szybko rozpadających (rozpuszczających) się tabletkowanych suchych emulsji.
EN The main objective of this work is to present dispersion systems and their application in pharmacy. Special attention was put on the characteristics, preparation methods and application of the quick-dissolving dry emulsion tablets.
13
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule omówiono mechanizm zachowania się osadów biologicznych i zachodzące zmiany w strukturze i w rozmiarze kłaczków osadów biologicznych w funkcji parametrów pola ultradźwiękowego (tj. natężenia pola ultradźwiękowego i czasu jego działania). Przedstawiono różne metody wyznaczania wymiaru frakt[...]
EN This paper deals with studies of changes in structure and size of activated sludge flocs from municipalindustrial treatment plants in a function of parameters of ultrasounds (i.e. ultrasound field intensity and time of ultrasound application). Different methods of determining of fractal dimension we[...]
14
63%
Chemical and Process Engineering
PL Przedstawiono wyniki badań teoretyczno-doświadczalnych zmian zachodzących w strukturze i rozmiarze kłaczków osadu czynnego z komunalno-przemysłowych oczyszczalni ścieków poddanych działaniu pola ultradźwiękowego zależności od natężenia pola i czasu jego działania. Stwierdzono, że zachodzące zmiany s[...]
EN This paper deals with studies of changes in structure and size of activated sludge flocs from municipal-industrial treatment plants in a function of parameters of ultrasounds (i.e. ultrasound field intensity and time of ultrasound application). The structural changes also influence rheological param[...]
15
63%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL W niniejszym artykule podjęto próbę ustalenia optymalnego kryterium jakości produktu, jakim może być granica płynięcia. Dwa rodzaje emulsji, tj. W/O i O/W poddano badaniom w celu określenia charakterystycznych właściwości reologicznych. Badania przeprowadzono na reoteście rotacyjnym firmy HAAKE. Pra[...]
EN Two types of emulsion (W/O and O/W) were tested in a rotational rheometer in order to characterize their rheological properties. In the work an attempt was made to establish optimal figure of merit of product, which can be yield point. The viscosity research of cosmetic emulsion in function of tempe[...]
16
63%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL Artykuł poświęcony jest badaniom właściwości organoleptycznych: konsystencji, rozprowadzenia na skórze, zapachu i barwy ośmiu emulsji kosmetycznych typu O/W, W/O W/O/W firm Bioderma, Biodroga i Vichy. Wyniki tych badań porównano z wynikami pomiarów laboratoryjnych.
EN In the work tests of organoleptic properties: consistency, spreading on a skin, fragrance and color of 8 cosmetic emulsions O/W, W/O and W/O/W types from Bioderma, Biodroga and Vichy firms were conducted and their results were compared with laboratory measurements.
17
63%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL Wymiar fraktalny używany jest od wielu lat do określenia morfologii cząstek oraz agregatów o kształcie nieregularnym. Artykuł dotyczy dwóch metod określania wymiaru fraktalnego. Z jednej strony algorytm "box-counting" stosowany jest w wielu programach komercyjnych, z drugiej dysponujemy zależnością [...]
EN For describing the morphology of irregular shaped particles and aggregates it is common since several years to use the fractal dimension. This paper deals with two methods of estimating the fractal dimension. On the one hand, the so called "box-counting" algorithm, that is implemented in a large num[...]
18
63%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL W niniejszym artykule przedstawiono zasady wytwarzania emulsji kosmetycznych, poczynając od klasycznych emulsji typu W/O i O/W, a kończąc na strukturach ciekłokrystalicznych. Ponadto scharakteryzowano występujące niestabilności w emulsjach oraz metody ich stabilizacji.
EN This article reviews cosmetic emulsion synthesis methods, ranging from classic W/O and O/W emulsions to liquid-crystal structures. Also, it discusses emulsion instability and stabilization methods.
19
63%
Chemical and Process Engineering
PL Badano wpływ czasu mieszania i nadźwiękowienia, częstości obrotów mieszadła mechanicznego, natężenia ultradźwięków oraz stopnia zatrzymania fazy rozproszonej na rozmiar średniej średnicy Sautera d[32] dla dwu układów modelowych ciecz-ciecz oraz dla układu przemysłowego. Badania prowadzono klasyczną [...]
EN The influence of agitation and irradiation time, agitation speed, ultrasound intensity, and hold-up of dispersed phase on the mean Sauter diameter d[32] is analysed for two model liquid-liquid systems and an industrial one. The classic emulsification method was used applying mechanical mixer as well[...]
20
63%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL W artykule omówiono kinetykę reakcji biodegradacji ścieków syntetycznych w reaktorze typu UASB. Rozwiązania modeli kinetycznych opisujących kinetykę reakcji metodami klasycznymi (Monod, Andrews i in.) zostały porównane z rozwiązaniami uzyskanymi za pomocą sieci neuronowej.
EN The article presents biological reactions, e.g. the organic wastewater purification process in the highly effective oxygen-free UASB type reactor. Here are applied various simplifications in the form of microorganism growth models. In the research Monod's, Moser's Andrews' and Edwards' kinetic model[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last