Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 101
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Diagnostyka
PL W artykule przedstawiono wyniki badań kierunkowego rozkładu drgań generowanych przez silnik pojazdu na postoju. Komfort i bezpieczeństwo jazdy są ściśle powiązane z drganiami pojazdu. Uzyskane wyniki badań umożliwiają precyzyjną analizę propagacji drgań od silnika do organizmu człowieka. Drgania rej[...]
EN The paper presents the results of investigation on directional distribution of vibration generated by engine. The vibration are strongly correlated to comfort and safety of driving. The results of the research enable analyzing the vibration propagation from engine to human body. The structures and d[...]
2
100%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The article provides a discussion on the studies on material vibration propagation in floor pan of the passenger car. The purpose was to analyse the vibration signals in multiple measuring points. The time-frequency distribution of the signals allows to identification the dominant component[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2007 z. 61 83-90
PL W artykule przedstawiono wyniki eksperymentu, którego celem było porównanie wrażliwości miar diagnostycznych wybranych wielkości fizycznych. Badanymi obiektami były amortyzatory hydrauliczne zabudowane w samochodach osobowych. Zaproponowane miary diagnostyczne i algorytmy ich wyznaczania są proste i[...]
EN The paper presents results of the experiment which aim was sensitivity compare of chosen physical quantities diagnostic measures. Research object was hydraulic shock absorber mounted in passenger car. Proposed diagnostic measures and calculated algorithms are easily available and sensitive to shock [...]
4
100%
Eksploatacja i Niezawodność
2014 Vol. 16, no. 3 458--464
PL W artykule przedstawiono programową aplikację opracowanej metody i algorytmu matematycznego identyfikacji charakterystycznych cech sygnału w analizie własności drganiowych panelu podłogowego pojazdu samochodowego. Z uwagi na złożoność, wynikającą z nieliniowości i losowości, zjawisk drganiowych w po[...]
EN The article provides a proposal of software application of a method and an algorithm developed to identify signal characteristics in the analysis of vibration properties of an automotive vehicle’s floor panel. Due to the complexity resulting from nonlinear and random nature of vibration phenomena in[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2013 z. 78 13--18
PL Poziom hałasu generowanego podczas toczenia koła po nawierzchni drogi zależy od wielu czynników technicznych i eksploatacyjnych opony oraz charakterystyki nawierzchni drogi. W artykule zaprezentowano stanowisko i metodę badań stanowiskowych oraz wstępne wyniki.
EN The noise level generated during the rolling wheels on the road surface depends on many factors, technical and operational characteristics of the tire and road surface. The paper presents the position and method of testing bench and preliminary results recorded.
6
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2013 z. 79 13--17
PL W artykule przedstawiono wyniki badań sygnałów drganiowych w wybranych punktach konstrukcji pojazdu, w tym w miejscach przyłożenia kończyn dolnych pasażerów pojazdu do płyty podłogowej. Przeprowadzono analizę dynamiki zjawisk wibroakustycznych konstrukcji pojazdu samochodowego. Zastosowanie dedykowa[...]
EN The paper presents results of investigation on vibration signals registered in chosen elements of vehicle construction, for example in floor panel under the feet of driver. The analysis of the dynamics of the vibroacoustics phenomenon in vehicle construction were conducted. Application of WA signal [...]
7
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2013 z. 81 11--16
PL W artykule przedstawiono metodę eksperymentalnych badań czasu reakcji nowoczesnych systemów wspomagających oświetlenie pojazdu na przykładzie AFL. Przedstawiona metoda badań umożliwia obliczanie czasu reakcji oraz wyznaczenie charakterystyki działania systemu AFL.
EN The paper presents methods of experimental research on reaction time of novel car lighting assist systems on the AFL example. Presented research method allows calculation of reaction time and determination of AFL system characteristics.
8
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2010 z. 67 23-30
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wstępnych, których celem była analiza drgań płyty podłogowej pojazdu samochodowego. Zarejestrowane sygnały przedstawiono w postaci widm. Umożliwiło to analizę dynamiki zjawisk drganiowych w wybranych pasmach częstotliwości. Uzyskane wyniki pozwalają na obserwacj[...]
EN The paper presents the results of preliminary research, which purpose was to analyze the vibration of vehicle floor panel. Recorded signals are presented in the form of frequency spectrum. This enabled the analysis of the dynamics of vibration phenomena in selected frequency bands. The obtained resu[...]
9
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2011 z. 72 13-22
PL W artykule przedstawiono widma drgań zarejestrowanych podczas badań stanowiskowych. Umożliwiają one analizę wpływu zmian prędkości obrotowej silnika na drgania przenoszone na konstrukcje pojazdu.
EN The paper presents spectrums of vibration recorded during stand research. It enables analysis of influence of changes of rotational speed of the engine on vibrations transferred on construction of the vehicle.
10
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2012 z. 77 13--20
PL W artykule przedstawiono przykładowe metody stanowiskowych badań hałaśliwości opon samochodowych. Spośród wszystkich źródeł hałasu generowanego przez poruszający się pojazd dźwięk pochodzący od koła toczącego się po nawierzchni drogi zaczął odgrywać najbardziej istotną rolę, szczególnie przy prędkoś[...]
EN The article presents examples of bench testing method noise of car tires. Of all the sources of noise generated by a moving vehicle, the sound coming from the wheels rolling on the surface of the road began to play the most important role, especially at speeds above 50 km/h. Knowledge presented in t[...]
11
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2017 z. 117 41--52
PL Analiza tendencji przedsiębiorstw produkcyjnych na rynkach globalnych wykazuje wzrost zjawisk powodujących dynamiczne i zmienne potrzeby w zakresie doboru dostawców, które stają się bardzo istotne w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Autor na podstawie wieloletnich badań i licznych studiów przypadku opra[...]
EN The analysis of the tendency of manufacturing enterprises in global markets shows an increase in the phenomenon of dynamic and changing supplier selection needs that are becoming increasingly important in supply chain management. The author, based on long-term research and numerous case studies, has[...]
12
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 98 29--36
PL W artykule przedstawiono opracowaną metodę i algorytm identyfikacji charakterystycznych cech sygnału w analizie własności drganiowych panelu podłogowego pojazdu samochodowego. Z uwagi na złożność, wynikającą z nieliniowości i losowości, zjawisk drganiowych w pojazdach samochodowych analiza ma charak[...]
EN The paper presents the method and algorithm to identify the characteristics of the signal in the analysis of the vibration properties of the floor panel of a car vehicle. Due to the complexity resulting from the nonstationary and randomness vibration phenomena in vehicles is multidimensional analysi[...]
13
63%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule przedstawiono wyniki wstępnych badań emisji hałasu układu wylotowego silnika spalinowego. Obiektem badań były pojazdy samochodowe. Mierzono poziomy dźwięku w określonych punktach na zewnątrz pojazdu. Do eksperymentów wybrano pojazdy z uszkodzonym układem wylotowym. Pomiary przeprowadzone [...]
EN This article presents the results of research into noise emission produced by a car combustion engine exhaust system. Passenger cars were the object of the research. The sound levels in chosen points outside the car were measured. For the purpose of this experiment cars with damage exhaust system we[...]
14
63%
Transport Problems
2006 T. 1, z. 1 133-140
PL W artykule przedstawiono próbę wykorzystania estymatora falkowego do diagnozowania amortyzatorów. Badano łączne uszkodzenia w postaci wycieku płynu amortyzatorowego i ubytku uszczelnienia tłoczka. Pojazd pobudzano do drgań i rejestrowano sygnały wibroakustyczne. Jako miarę modelowanych uszkodzeń wyk[...]
EN The paper presents possibility of using wavelet estimator to shock absorber technical condition diagnosis. There were detected cooperation failures as leak of shock absorber fluid and plunger seal loss. Car was activated to vibration and vibroacoustic signals were recorded. Maximal averaging values [...]
15
63%
Maszyny Dźwigowo-Transportowe
2006 Nr 3-4 32-37
PL W artykule przedstawiono znaczenie i charakter usług logistycznych w branży transportowo - spedycyjno - logistycznej. Ponadto przedstawiono specyfikę i możliwości oraz zagrożenia outsourcingu usług, jako popularnej strategii zarządzania. Na koniec przedstawiono zakres usług świadczonych przez przeds[...]
EN The paper presents meaning and character of logistics services in transport-forwarding-logistics sector. Besides, it presents specificity, capabilities and threats of service out.sourcing as a popular management strategy. At the end, it shows range of services testified by en.terprises on polish mar[...]
16
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2013 z. 78 31--38
PL W artykule podjęto próbę analizy hałasu komunikacyjnego dla różnych parametrów potoków transportowych, m.in. natężenia ruchu panującego na drodze, z uwzględnieniem pory dnia, struktury rodzajowej pojazdów. Badania wykonywano w różnych porach dnia na autostradzie, a także na drodze powiatowej. Na pod[...]
EN An attempt to analyse traffic noise for different traffic flow parameters, such as traffic intensity based on the time of day, vehicle type structure, has been made. The research has been made at different times of day on a highway and a district road. An analysis has been made based on the results.
17
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2013 z. 79 31--38
PL W artykule podjęto próbę analizy skuteczności ekranu akustycznego na przykładzie ekranów akustycznych zlokalizowanych w pobliżu autostrady A4. Badania wykonano na podstawie pomiarów redukcji poziomu hałasu komunikacyjnego przez określony ekran akustyczny. Wykorzystanie ekranów akustycznych do zwalcz[...]
EN An attempt to analyse the effectiveness of the acoustic screen on an example of the acoustic screens at the A4 highway has been made in this article. The research has been made basing on measurement of the specific acoustic screen’s traffic noise reduction. Anti-noise usage of acoustic screens is no[...]
18
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2008 z. 64 85-92
PL W artykule przedstawiono koncepcję nowej metody umożliwiającej identyfikację stanu technicznego amortyzatora. Z uwagi na złożoność układu zawieszenia pojazdu, którego elementem jest amortyzator, i wynikającą z tego problematyką odseparowania jego symptomów diagnostycznych, koncepcję postanowiono roz[...]
EN The paper presents conception of new shock-absorber technical condition identification method. Due to complexity of vehicle suspension, which part is shock-absorber, there is a problem with separate of diagnostics symptoms. That is the reason to increase conception to whole diagnostic system. It wer[...]
19
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2010 z. 66 15-24
PL W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem była ocena wpływu wybranych czynników eksploatacyjnych pojazdów samochodowych na wyniki diagnozowania układów hamulcowych, według metod stosowanych w stacjach kontroli pojazdów. Na podstawie analizy zagadnienia opracowano plan badań. Następnie prz[...]
EN The paper presents results of research which purpose was to evaluate the influence of chosen exploitation factors of car vehicles on brake system diagnosis results by vehicles service stations. Based on analysis of the problem it has been elaborated and carried out research plan for brake system eff[...]
20
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2011 z. 70 21-28
PL Ekspansyjny charakter systemów transportowych wymusza coraz obszerniejsze analizy ich wpływu na czynniki zewnętrzne. W artykule przeprowadzono analizę przejść dla zwierząt, uwzględniając ogólną charakterystykę aspektów ekologicznych i ekonomicznych, które warunkują konieczność budowy tego typu obiek[...]
EN Expansion of transportation systems necessitates more extensive analysis of the impact of external factors. The paper presents an analysis for wildlife crossings, taking into account the general characteristics of ecological and economic aspects of determining the need for the construction of such f[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last