Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Architectus
2010 Nr 2(28) 171--178
PL W artykule poruszono problematykę kultury architektury wybranych osiedli mieszkaniowych Lublina. Opisywane osiedla powstały w okresie od końca lat 50. do początku lat 80. ubiegłego stulecia. Już na etapie projektów lub krótko po ich powstaniu w osiedlach prowadzono działania mające na celu poprawę e[...]
EN The first housing estates in Lublin after the Second World War were created as part of ZOR (Working Estates Factories - Tatary, Bronowice) and as the first postwar Housing Cooperatives. The greatest cooperative was the Lublin Housing Cooperative (LSM) which was created in 19571. In the years 1954-19[...]
2
100%
Architektura Krajobrazu
2012 nr 3 61-68
EN Article raises issues of changes in the landscape of residential areas Lublin created between the late 40s to early 60s: Housing estates Racławicka Dzielnica Mieszkaniowa (RDM), housing estates of Zakłady Osiedli Robotniczych (ZOR): Zachód, Bronowice, Tatary and the first settlements of Lublin Housi[...]
3
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Osiedle Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza jest jednym z pierwszych, wybudowanych w powojennym Lublinie. Od samego początku jego atrybutem stała się idealnie zaprojektowana zieleń, sadzona natychmiast po zakończeniu robót budowlanych. Referat przedstawia obecny stan osiedla or[...]
EN The Adam Mickiewicz Housing Estate of Lublin Housing Cooperative is one of the first housing estates built in the postwar Lublin. The perfectly designed greenery, planted immediately after final building works, has been its attribute since the beginning. The paper presents the actual condition of th[...]
4
100%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
PL Jak powszechnie wiadomo, pył PM10 (składający się z cząstek o średnicy aerodynamicznej mniejszej niż 10 žm) jest znacznie silnej związany z występowaniem niekorzystnych skutków zdrowotnych niż pył o nieznanym składzie frakcyjnym (PM), podobnie jak pył całkowity (TSP). Badania odległych skutków zdrow[...]
EN It is well known that PM10 (particulates less than 10 žm in aerodynamic diameter) are more strongly related to adverse health effects than PM metrics that are not size-fractionated, such as total suspended particulate matter (TSP). The latency of long-term PM10 exposure effects on health could poten[...]
5
100%
Polish Cartographical Review
2016 Vol. 48, No. 4 161--171
EN Geographic information systems (GIS) and their tools support the process of real estate trading. Of key importance is the ability to visualise information about real estate in the form of maps of average real estate transaction prices. The following study presents a methodology for mapping average r[...]
6
81%
Materiały Budowlane
2014 nr 9 72--74
PL W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą reakcji alkalicznej betonu spowodowanej niepożądaną potencjalną reaktywnością alkaliczną kruszyw używanych do produkcji mieszanek betonowych oraz alkaliami zawartymi w cemencie lub/i w dodatkach i domieszkach używanych do produkcji mieszanki betonowej.
EN The article presents the issues concerning the alkaline reaction of concrete caused by undesirable potential alkaline reactivity of aggregates used in the production of concrete mixes and alkalis contained in the cement or/and additives and admixtures used in the production of concrete mix.
7
81%
Materiały Budowlane
2014 nr 7 43--44
8
81%
Materiały Budowlane
2016 nr 10 64--65
PL W artykule rozpatrzono przypadek przebudowywanej estakady na podstawie wadliwie sporządzonej dokumentacji projektowej. Proces projektowania podjęto bez opracowanej ekspertyzy oceniającej stan techniczny estakady, w tym betonu konstrukcyjnego. Po rozpoczęciu robót budowlanych okazało się, że zakres w[...]
EN The article examined the case of the reconstructed overpass on the basis of faulty drawn design documentation. The design process was taken without having first developed expertise assessing the technical condition of the overpass, and this was not carried out a technical examination of the structur[...]
9
81%
Materiały Budowlane
2015 nr 5 39--40
PL Budowa boiska sportowego przy placówce szkolnej musi uwzględniać różne aspekty, takie jak funkcjonalność, bezpieczeństwo czy wygoda użytkowania. W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą błędów przy projektowaniu boisk sportowych. Zwrócono też uwagę na wykonanie prawidłowej adaptacji projektu [...]
EN The construction of a sports field at an educational establishment must take into account of different essential aspects such as security and ease of use. The article presents the issues concerning with the proper design sports fields. Attention was also paid to the proper execution of the project t[...]
10
81%
Materiały Budowlane
2016 nr 7 40--43
PL Mosty przez Wisłę w Grudziądzu budowano wielokrotnie: pierwszy tzw. łyżwowy wzniesiono w 1635 r., a ostatni w latach 1876 – 1879 i ten most jest przedmiotem artykułu. Most imienia Bronisława Malinowskiego charakteryzuje się unikatową konstrukcją. Był dwukrotnie wysadzany i odbudowywany. Od początku [...]
EN Bridges over the Vistula in Grudziadz built many times: the first pontoon bridge built in 1635 and the last in the years 1876 to 1879 and that bridge is the subject of this article. Bridge named after Bronislaw Malinowski has a unique design. It was twice planted and rebuilt. From the beginning, it [...]
11
81%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
PL W artykule przedstawiono przykład nieprawidłowo zaprojekowanej i wykonanej instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. W analizowanej instalacji c. w. u. często dochodziło do powstawania nieszczelności na skutek pękania zastosowanych kształtek. W celu określenia przyczyn [...]
EN The article contains an example of incorrectly designed and made hot water installation in multi-family residential building. In the analyzed water system frequently some leaks happened due to cracking of the applied profiles. In order to determine the causes of recurrent destruction of laboratory t[...]
12
81%
Materiały Budowlane
2015 nr 12 74--76
PL Wymaganą stateczność głębokich wykopów można zapewnić, stosując jako obudowę ściany szczelinowe. Stanowią one nie tylko sztywną i szczelną obudowę, ale także efektywny element ścian nośnych do oparcia stropów kondygnacji podziemnych i nadziemnych. Jedną z metod wykonywania głębokiego wykopu przy obu[...]
EN The required stability of deep excavation scan be ensured by the housing diaphragm walls. These walls are not only rigid and tight housing, but also an effective element of load-bearing walls to support floors of underground and ground floors. One method to perform a deep pit with diaphragm walls ho[...]
13
81%
Materiały Budowlane
2017 nr 12 54--56
PL W artykule omówiono przypadek nieudanego wzmocnienia podłoża gruntowego pod posadzki obiektu wielkokubaturowego i nawierzchni wokół tego budynku (drogi, parkingi). Zastosowane kolumny DSM, a następnie w procesie naprawy kolumny jet-grouting okazały się rozwiązaniem nieefektywnym. Wykazano, że metody[...]
EN The article considers the case of unsuccessful ground reinforcement under the floor of a large-scale building and the surface around this building (roads, parking lots). The DSM columns used first and then in the process of repairing the jet-grouting columns proved to be an ineffective solution. It [...]
14
81%
Materiały Budowlane
2016 nr 7 46--49
PL Most wzniesiony w latach 1959 – 1963 wyróżnia się nowoczesną konstrukcją i parametrami geometryczno-wytrzymałościowymi. W 2007 r. do wzmocnienia stalowych kratownic wykorzystano pionierskie rozwiązanie, bazujące na kompozytowych taśmach węglowych. Patronem mostu jest najsłynniejszy polski pilot II w[...]
EN The bridge was created in the years 1959 – 1963 is distinguished by an innovative design and geometrical-strength parameters. In 2007, to strengthen the steel trusses pioneering solution using for this purpose the carbon composite tape Sika CarboDur was used. The bridge has a patron in the person of[...]
15
81%
Materiały Budowlane
2018 nr 5 19--21
PL W artykule omówiono przypadek rozbudowy i przebudowy wojewódzkiego szpitala dziecięcego. Proces budowlany założono prowadzić przy funkcjonującym szpitalu, świadczącym nieprzerwanie usługi medyczne. Nieprawidłowo opracowany projekt budowlano-wykonawczy w zasadniczy sposób zaburzył użytkowanie szpital[...]
EN The case of expansion and reconstruction of the provincial children's hospital is considered at work. The construction process was assumed to be carried out with a functioning hospital providing normal medical services. Incorrectly developed construction project significantly disturbed the hospital'[...]
16
81%
Engineering of Biomaterials
17
81%
Materiały Budowlane
2018 nr 12 69--71
PL Podstawowym obiektem technologicznym oczyszczalni ścieków są komory fermentacji osadów. Komory te dzielą się na Wydzielone Komory Fermentacji Otwartej (WKFo) i Wydzielone Komory Fermentacji Zamkniętej (WKFz). Przedmiotem artykułu jest komora zamknięta (WKFz), w której biogaz powstały w procesie ferm[...]
EN The basic technological object of wastewater treatment plants are sludge digesters. In general, these digesters are divided into Open Separate Sludge Digesters and Closed Separate Sludge Digesters. The subject of the article is a Closed Separate Sludge Digester, in which biogas formed in the process[...]
18
81%
Materiały Budowlane
2018 nr 11 56--59
PL W Prawie budowlanym dokonuje się klasyfikacji obiektów budowlanych na budynki, budowle i obiekty małej architektury. Explicite zdefiniowany jest tylko budynek (bez zdefiniowania elementów składowych). Budowlą natomiast jest obiekt niebędący budynkiem. Takie potraktowanie wymienionej problematyki stw[...]
EN The Construction Law classifies construction facilities into buildings, structures and landscape architecture structures. Only the building is defined explicitly (with no components defined). The structure, however, is a non building facility. Such treatment of the aforementioned issues poses a lot [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last